11 Ιουν 2024

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Βαρνάβας (11 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον δραστήριους Ἀποστόλους ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Βαρνάβας, μιὰ πραγματικὰ σημαντικὴ μορφὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, στὴν ὁποία προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες. Συγκαταλέγεται στοὺς Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους, τοὺς ὁποίους ἀπέστειλε στὸν κόσμο ὁ Χριστὸς νὰ κηρύξουν τὸ εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 
Γεννήθηκε στὴν Κύπρο καὶ γιὰ κάποιο λόγο μετανάστευσε στὴν Παλαιστίνη. Τὸ πραγματικό του ὄνομα ἦταν Ἰωσὴς ήἸωσὴφ καὶ ἦταν ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς, ἀπ' τὴ φυλή του Λευί, ἀπ' τὴν... ὁποία, ὡς γνωστόν, λαμβάνονταν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέτες τοῦ Ναοῦ. Ἀναφέρεται ὡς θεῖος τοῦ Εὐαγγελιστῆ Μάρκου (Κόλ.4,10), καθότι ἡ μητέρα τοῦ Μάρκου, Μαρία, ἦταν ἀδελφή του Βαρνάβα. Ἡ στενὴ αὐτὴ συγγενικὴ σχέση ποὺ εἶχε μὲ τὴ Μαρία, τὸν ἔφερε πιὸ κοντὰ στὸν Χριστό, γιατί ὡς γνωστὸν ἡ Μαρία ἦταν ἀνάμεσα στὶς γυναῖκες ποὺ ἀκολουθοῦσαν καὶ διακονοῦσαν τὸν Κύριο. Τὸ σπίτι τῆς μάλιστα χρησιμοποιήθηκε σὰν τόπος συγκέντρωσης τῆς πρώτης Ἐκκλησίας καὶ στὸ ὑπερῶο αὐτῆς τῆς οἰκίας ἦταν, ποὺ ὁ Χριστὸς ἔφαγε μὲ τοὺς δώδεκα μαθητές του, τελῶντας τὸν περίφημο Μυστικὸ Δεῖπνο, ὅπου τοὺς παρέδωσε τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 
Οἱ ἀπόστολοι τὸν ὀνόμασαν «Βαρνάβα», ποὺ σημαίνει «υἱὸς παρακλήσεως», δηλαδὴ «γιὸς παρηγοριᾶς» (Πράξεις 4:36), προφανῶς ἐπειδὴ παρηγοροῦσε καὶ βοηθοῦσε τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀσκοῦσε ὑπερβαλλόντως τὴν φιλανθρωπία. Στὸ Βιβλίο τῶν Πράξεων (Πράξ.4,37), ἀναφέρεται ὅτι πούλησε ἀγρόκτημά του καὶ παρέδωσε ὁλόκληρο τὸ ἀντίτιμο στὸ κοινὸ ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας. Πούλησε στὴ συνέχεια ὅλη τὴν περιουσία του, γιὰ νὰ μὴν ἔχει κανένα περισπασμὸ στὴ ζωή, καὶ τὴν ἔθεσε στὴ διάθεση τῶν Ἀποστόλων. Ἔγινε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑβδομῆντα μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ μάλιστα ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων. 
Ὁ Βαρνάβας κατεῖχε ξεχωριστὴ θέση ἀνάμεσα στοὺς Ἀποστόλους, ἰδιαίτερα γιατί πρόσφερε τὴν περιουσία του στοὺς πτωχοὺς κι ἦταν πάντοτε γιὰ τοὺς δυστυχισμένους ὁ παρήγορος ἄγγελός τους. Ὅπως μάλιστα ἀναφέρει γι' αὐτὸν ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (κέφ.11,23-24), «ἢν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως», δηλαδὴ ἦταν ἄνθρωπος ἐνάρετος καὶ φωτισμένος ἀπ' τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γιὰ τὴν πίστη ποὺ ἀκολουθοῦσε μὲ πιστότητα καὶ συνέπεια. Ἐπίσης κάνει λόγο καὶ στὰ κεφάλαια 4, 13 καὶ 15 γιὰ τὴ σπουδαία δράση του. Ἦταν προφήτης καὶ δάσκαλος στὴν Ἀντιόχεια. Ἂν καὶ δὲν ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς 12 ἀποστόλους, περιγράφεται ὡς «ἀπόστολος» καθὼς «ἦταν σταλμένος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα». 
Τὸ ἱεραποστολικό του ἔργο ἀρχίζει ὅταν, γνωρίστηκε καὶ συνδέθηκε στενὰ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο ἀπὸ τὴν Ταρσό, μὲ τὸν ὁποῖο συνεργάστηκε ἐπὶ χρόνια ὡς πιστὸς ἀκόλουθός του καὶ πολύτιμος συνεργάτης του. Τὸν ἀκολούθησε πιστὰ καὶ μὲ ἀφοσίωση στὶς περιοδεῖες του καὶ εἶχε γιὰ βοηθό του τὸν ἀνεψιό του, Εὐαγγελιστὴ Μάρκο. 
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διαμήνυσε στοὺς Ἀποστόλους νὰ ξεχωρίσουν τὸν Παῦλο καὶ τὸν Βαρνάβα γιὰ νὰ τοὺς στείλουν νὰ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας στὰ Ἔθνη. Ἔτσι ὁ Βαρνάβας ἀκολούθησε τὸν Παῦλο στὶς περιοδεῖες του, ἂν καὶ μετὰ ἀπὸ κάποιο σημεῖο χώρισαν μετὰ ἀπὸ «ζωηρὴ διαφωνία» καὶ ὡς ἐκ τούτου ὁ Παῦλος συνέχισε τὴν περιοδεία του ἔχοντας μαζί του τὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, ἐνῶ ὁ Βαρνάβας ἔμεινε στὴν Κύπρο μαζὶ μὲ τὸν Μάρκο, ὅπου ὀργάνωσαν τὴν ἐκεῖ Ἐκκλησία. 
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου θεωρεί τον Βαρνάβα ἱδρυτὴ καὶ προστάτη της. Σύμφωνα μὲ ἀρχαία παράδοση ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας, μετὰ τὶς περιοδεῖες του μὲ τὸν Παῦλο, ἔφτασε στὴν Κύπρο, ὅπου κήρυξε μὲ θέρμη τὸ Εὐαγγέλιο, 
μεταστρέφοντας πολλοὺς Ἰουδαίους καὶ Ἐθνικοὺς στὴν χριστιανικὴ πίστη. Κατόπιν ἔγινε Ἐπίσκοπος Σαλαμῖνος, ὅπου ποίμανε μὲ ζῆλο γιὰ ἀρκετὰ χρόνια. Ἀλλὰ οἱ φανατικοὶ Ἰουδαῖοι καὶ εἰδωλολάτρες, ἐξ αἰτίας μεγάλου μίσους, τὸν συνέλαβαν, τὸν βασάνισαν καὶ τὸν φόνευσαν μὲ λιθοβολισμό, στὴν ἐπισκοπή του, τὴ Σαλαμῖνα. 
Κοντὰ στὴν ἀρχαία πόλη τῆς Σαλαμίνας βρίσκεται τὸ μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ποὺ ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ ὁ τάφος του καὶ ὅπου βρέθηκε καὶ τὸ χειρόγραφο Εὐαγγέλιο τοῦ Μάρκου στὸ στῆθος του, κατόπιν ὁράματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Ἀνθέμιου. 
Στὴν Κύπρο ὑπάρχουν πολλοὶ ναοὶ ἀφιερωμένοι στὸν Ἀπόστολο Βαρνάβα καὶ ἕνας στὴν κατεχόμενη σταυροπηγιακὴ μονή. 
Στὴ βυζαντινὴ ἁγιογραφία κάποτε παρουσιάζεται μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο νὰ κρατοὺν μιὰ Ἐκκλησία. 
Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἑορτάζεται στὶς 11 Ἰουνίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.