11 Μαρ 2024

Διαμαρτυρία τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων γιὰ τὴν Ἀφίσα τῆς διαφήμισης τοῦ Ντοκιμαντέρ τῆς Ἐλίνας Ψύκου «Ἀδέσποτα Κορμιά»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων γιὰ τὴν Ἀφίσα τῆς διαφήμισης τοῦ Ντοκιμαντέρ της Ἐλίνας Ψύκου «Ἀδέσποτα Κορμιά» 
ΠΡΟΣ 
Τὴν Δ/ντρια τοῦ 26ου Φεστιβὰλ Ντοκιμαντὲρ Θεσσαλονίκης κ. Ἐλὶζ Ζαλαντό 
Ἀξιότιμη κ. Ζαλαντό, 
Τὰ μέλη τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων, μὲ κάθε σεβασμὸ στὸ δημιουργικὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ, ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, τὸ Φεστιβὰλ Ντοκιμαντὲρ στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ἐκφράσουμε τὴν βαθιὰ ἀγανάκτηση καὶ τὴν ἔντονη ἀντίθεσή μας γιὰ τὴν ἀφίσα τῆς ταινίας τῆς σκηνοθέτιδας Ἐλίνας Ψύκου «Ἀδέσποτα Κορμιά», ποὺ ἔχει προγραμματιστεῖ νὰ προβληθεῖ στὸ Φεστιβάλ, τὴν Τρίτη 12-03-2024, στὸ πλαίσιο τοῦ φετινοῦ 26ου Φεστιβὰλ Ντοκιμαντὲρ Θεσσαλονίκης. 
Ἡ διαμαρτυρία μας ἀφορᾶ στὴν ἀπαράδεκτη κατάχρηση τοῦ κατ’ ἐξοχὴν Ἰερότατου Συμβόλου τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πάνω... στὸν Ὁποῖο ἀπεικονίζεται μιὰ ἡμίγυμνη ἔγκυος γυναῖκα. 

Μὲ τὴν παροῦσα παρέμβασή μας δὲν θέλουμε νὰ κρίνουμε καὶ νὰ ὑποτιμήσουμε τὸ περιεχόμενο τῆς ταινίας, οὔτε νὰ ἀμφισβητήσουμε τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης τοῦ/τῆς ἑκάστοτε σκηνοθέτη/δας, καθώς, ἀφ᾿ ἑνός, σεβόμαστε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὅλους τοὺς δημιουργοὺς καί, ἀφ' ἑτέρου, γνωρίζουμε ὅτι εἶναι μιὰ ταινία ποὺ χρηματοδοτεῖται, μέσῳ κάποιου Προγράμματος, ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο. 

Εἶναι γιὰ μᾶς ἐνδεδειγμένο ὅτι κάθε ταινία ἔχει καὶ μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ νὰ προβάλει τὰ δικά της μηνύματα καὶ τοὺς δικούς της προβληματισμοὺς στοὺς θεατές της. Ὡστόσο, δὲν θεωροῦμε σωστό, στὴν προσπάθεια ὁποιουδήποτε δημιουργοῦ τέχνης, νὰ ἐκφράζει, μέσῳ τῶν ἔργων του, τὰ μηνύματα, ποὺ ἐκεῖνος πιστεύει, νὰ ξεπερνᾶ τὰ ὅρια τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ ἀπαιτούμενου σεβασμοῦ τῶν ἄλλων, νὰ ὑπεισέρχεται, μὲ ἀνίερο καὶ προσβλητικὸ τρόπο, στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς ψυχῆς τους, βιάζοντάς την καὶ χρησιμοποιῶντας ἢ κακοποιῶντας τὰ ἱερὰ θρησκευτικὰ Σύμβολα ἢ Πρόσωπα τῆς Πίστεώς τους. 

Πῶς εἶναι δυνατό, ἔπειτα, νὰ καταδικάζουμε τὸν ὁποιονδήποτε ἀποτρόπαιο σωματικὸ ἢ ψυχικὸ βιασμό, ὅταν ἐπιτρέπουμε, στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῆς τέχνης, ἀλλὰ καὶ γιὰ λόγους προβολῆς καὶ διαφήμισης, τὸν βιασμὸ καὶ τὴ φίμωση τῆς ψυχῆς, τῆς συνείδησης καὶ τῆς πίστεως τῶν ἄλλων; 

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι, διδάσκουμε τὶς ἀλήθειες καὶ τὰ πρότυπα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Παραδόσεως στούς/στὶς νέους/νέες ποὺ φοιτοῦν στὰ Σχολεῖα τῆς Πατρίδας μας, πού, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἶναι καὶ ὁ σεβασμός, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ, ὡς τὸ ἱερὸ Σύμβολο τῆς πίστεώς μας. 

Βλέποντας αὐτὴν τὴν Ἀφίσα, πιεζόμαστε ψυχικά, καθὼς θεωροῦμε ὅτι εἶναι πολὺ βαρύ, προκλητικὸ καὶ ὑποτιμητικὸ νὰ βλέπουμε, τὸ Σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὸ ὁποῖο διδάσκουμε στὰ παιδιά μας, τὸ σεβόμαστε καὶ τὸ προσκυνοῦμε νὰ μὴν γίνεται σεβαστὸ καὶ νὰ περιφέρεται δημοσίως σὲ ἀφίσα, ποὺ ἔχει ἄλλους στόχους, ἄσχετους μὲ αὐτὸ ποὺ συμβολίζει ὁ ἴδιος ὁ Σταυρὸς ἐντὸς τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως. Ὁ σεβασμὸς τῆς πίστεως τῶν ἄλλων, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς ἢ θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, εἶναι ἕνα ἱερὸ καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὰ παιδιά μας θρησκευτικό, δημοκρατικὸ καὶ συνταγματικὸ πρότυπο, τὸ ὁποῖο θὰ θέλαμε νὰ βλέπουμε καὶ τοὺς δημιουργοὺς τῆς τέχνης νὰ τὸ ὑπηρετοῦν μὲ σεβασμό, μέσα ἀπὸ τὶς δικές τους δημιουργίες. 

Γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους, σᾶς παρακαλοῦμε κ. Ἐλὶζ Ζαλαντό, τόσο ἐσᾶς ὅσο καὶ ὅλους τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Φεστιβάλ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ἀξιότιμη σκηνοθέτιδα τῆς ταινίας κ. Ἐλ. Ψύκου νὰ κάνετε μιὰ διορθωτικὴ κίνηση καὶ νὰ μὴν χρησιμοποιεῖτε -τόσο στὴν ἔντυπη μορφὴ (ἀφίσες, φωτογραφίες) ὅσο καὶ στὸ πλαίσιο τῆς παρουσίασης τῆς ἐν λόγῳ ταινίας- μὲ αὐτὸν τὸν προσβλητικὸ τρόπο τὸν Τίμιο Σταυρό, ποὺ ὑποτιμᾶ καὶ προσβάλλει τὴν πίστη μας καὶ δὲν προσφέρει θετικὰ πρότυπα στὴ μαθητιῶσα νεολαία μας. 

Κατὰ τὰ ἄλλα, σᾶς εὐχόμαστε, ἐγκαρδίως, καλὴ ἐπιτυχία καὶ στὸ φετινὸ Φεστιβὰλ Ντοκιμαντέρ, πού, μὲ τὴ δικῆς σας εὐθύνη καὶ διοργάνωση, πραγματοποιεῖται, τὶς μέρες αὐτές, στὴν Ἁγιοτόκο Πόλη τῆς Θεσσαλονίκης. 

Μὲ τιμή 
Γιὰ τὸ ΔΣ 

Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γέν. Γραμματέας 
Ἡρακλῆς Ρεράκης Γιολάντα Σίσκου 
Ὀμ.Καθηγητής ΑΠΘ Ε.ΔΙ.Π. Θεολογίας ΑΠΘ 

4 σχόλια:

 1. ME TΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΝΑ ΔΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΙΣΧΟΣ! ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΙΣΧΟΣ!

  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΠΑΡΑΥΤΑ ΤΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΑΙΣΧΡΟΥΡΓΗΜΑ !

  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:
  "Ὁ σεβασμὸς τῆς πίστεως τῶν ἄλλων, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς ἢ θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, εἶναι ἕνα ἱερὸ καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὰ παιδιά μας θρησκευτικό, δημοκρατικὸ καὶ συνταγματικὸ πρότυπο..."

  ΙΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΜΟΝΟ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΣΩΖΟΥΣΑ ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ!

  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ:

  Διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων σχετικὰ μὲ τὴν προβολή βλάσφημης ταινίας «Ἀδέσποτα κορμιὰ» στό Διεθνές Φεστιβὰλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024.

  https://aktines.blogspot.com/2024/03/2024_11.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.