20 Φεβ 2024

Ἡ τήρησις τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Οἱ ἄνθρωποι στὴν πλειονότητά τους προσπαθοῦν νὰ ἱκανοποιοῦν τὶς ἐπιθυμίες τους, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο. Τὶς θεωροῦν ὀρθὲς καὶ δίκαιες καὶ πιστεύουν ὅτι ἔτσι θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν εὐτυχία, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς τους. Δὲν δέχονται ὑποδείξεις ἀπὸ ἄλλους καὶ ἀντιδροῦν ἄλλοτε ἤπια καὶ ἄλλοτε ἔντονα. Πρόσθετη δυσκολία ἐπικοινωνίας συναντᾶ ἐκεῖνος, ποὺ ἀπὸ ἀγαθὴ πρόθεση θὰ τοὺς μιλήσει γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν.
Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἀκολουθοῦν ἀντιχριστιανικὲς ἰδεολογίες. Μερικοὶ δὲν θὰ ἀλλάξουν ποτὲ τρόπο ζωῆς! Οἱ κληρικοὶ ἀντιμετωπίζουν τὴν ἀρνητικὴ αὐτὴ κατάσταση μὲ ἀνησυχία καὶ ἀπογοήτευση θὰ λέγαμε, γιατί τὰ ἐμπόδια στὸ ποιμαντικό τους ἔργο συχνὰ εἶναι ἀνυπέρβλητα. Ὅταν μάλιστα καὶ οἱ ἴδιοι δὲν τηροῦν τὶς ἐντολὲς καὶ εἶναι ψυχροὶ ἐπαγγελματίες τῆς ἱερωσύνης, τὰ πράγματα ἐπιδεινώνονται καὶ χάνεται παντελῶς κάθε... ἐλπίδα βελτίωσης.

Οἱ κοσμικοὶ ἀγνοοῦν ὅτι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ ἔχει πλεῖστα θετικὰ ἀποτελέσματα στὴ ζωή τους, τὰ ὁποῖα πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν μποροῦν νὰ τὰ ἐξασφαλίσουν. Ἀλλὰ καὶ στὴν καλύτερη περίπτωση ποὺ ἐκτιμοῦν τὴν ἀξία τῶν ἐντολῶν, δυστυχῶς δὲν ἔχουν σταθερὴ θέληση νὰ τὶς τηρήσουν στὴ ζωή τους καὶ αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν πιστεύουν στὴν ὕπαρξη ζωῆς αἰωνίου. Καθημερινὰ βλέπουν ὅτι ἡ ζωὴ τους μικραίνει καὶ πνίγονται στὶς βιοτικὲς μέριμνες, γιὰ νὰ προλάβουν ἐκεῖνα ποὺ ἐπιθυμοῦν, τὰ ὁποῖα ὅμως ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς προσπαθεῖ ἀδιάκοπα νὰ ταυτίζει, ὅσο αὐτὸ εἶναι δυνατό, τὸ δικό του θέλημα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ τὸ φανερώνει ὁ ἴδιος, παρόλο ποὺ συχνὰ τὰ πνευματικὰ ἀποτελέσματα φαίνονται στὴ ζωή του. Ἀγωνίζεται χωρὶς κενοδοξία καὶ δὲν περιμένει καμιὰ ἀναγνώριση ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ὅταν ἀκόμα ἐκεῖνοι συν­εχῶς εὐεργετοῦνται ἀπὸ αὐτόν. Τηρεῖ τὶς ἐντολὲς καὶ ἐκδηλώνει τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον μὲ τρόπο ἀθόρυβο καὶ μυστικό. Ἡ θεοφιλὴς αὐτὴ τακτική του ἔχει πολλὲς εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις στὴ ζωή του, γιατί ἰσχύει πάντα αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης: «Ὁ Χριστὸς ἔχει μυστικοὺς τρόπους, γιὰ νὰ πληρώνει τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν κάνουν τὸ θέλημά Του».

Εἶναι μακάριοι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ τηροῦν τὶς ἐντολές του, χωρὶς νὰ χαλαρώνουν πνευματικὰ καὶ χωρὶς νὰ συμβιβάζονται μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο. Ὅταν ὑπάρχει ἐλεύθερη καὶ ἰσχυρὴ θέληση, ὅλα τὰ θεάρεστα ἐπιτυγχάνονται. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς διαβεβαιώνει σχετικά: «Ὁ Θεὸς μᾶς ἔκανε ἱκανοὺς γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς καὶ δὲν ὑπάρχει κανένα ἐμπόδιο, ἂν θέλουμε νὰ τὴν ἀσκήσουμε, εἴτε εἴμαστε πτωχοί, εἴτε ἀσθενεῖς σωματικά, εἴτε παραπεταμένοι, εἴτε ἄσημοι, εἴτε δοῦλοι. Γιατί οὔτε ἡ πτώχεια, οὔτε ἡ ἀρρώστια, οὔτε ἡ σωματικὴ ἀναπηρία, οὔτε ἡ δουλεία, οὔτε κανένα ἄλλο παρόμοιο θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἐμπόδιο στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς. Καὶ γιατί κάνω λόγο γιὰ πτωχὸ καὶ δοῦλο καὶ ἄσημα; Κι ἂν ἀκόμα εἶσαι φυλακισμένος, οὔτε αὐτό σοῦ γίνεται ἐμπόδιο στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς».

Τὸ ἐπιχείρημα πολλῶν ὅτι στὴν ἐποχὴ μας εἶναι ἀδύνατο νὰ τηρήσει κανεὶς τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, γιατί τὸ κακὸ πλεονάζει καὶ οἱ πειρασμοὶ εἶναι ἀδιάκοποι, δὲν ἰσχύει, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει θέληση καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκολουθήσει τὴν κατὰ Χριστὸν ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.