7 Ιαν 2024

Πρόδρομος κατ' ἐπιλογήν

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου 
Ἡ πιὸ ἐνδιαφέρουσα πτυχὴ τῆς ζωῆς του καὶ αὐτὴ ποὺ τὸν ἁγίασε καθιστῶντας τον Μάρτυρα εἶναι ἡ πολιτική του δράση. Γιὰ αὐτὸ καὶ σχετικὰ μὲ αὐτὴν δὲν θὰ ἀκούσετε ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἢ τοῦ Πατριαρχείου. Θὰ ἀκούσετε γιὰ τὴν ἄσκησή του, γιὰ τὴν ταπείνωσή του, γιὰ τὸ ὅτι ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ τὸν βαπτίσει, ἀλλὰ γιὰ τὴν πολιτικὴ δράση του... σιωπή...
Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Ἄρη, βλέπεις... καὶ ποῦ νὰ τὰ βάζεις τώρα μὲ τὴν ἀσύγκριτα πιὸ ἀντίχριστη σημερινὴ πολιτικὴ πραγματικότητα σὲ σχέση μὲ ἐκείνην στὰ χρόνια τοῦ Προδρόμου... Σώπαινε, ὑπάκουε, τρῶε τὸ φαΐ σου, καὶ ἔχουσιν γνῶσιν οἱ "φύλακες", γνωρίζουν πῶς νὰ ὁδηγήσουν τὸ νοητὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας.... στὴν ἀπώλεια.... Γιὰ Προδρόμους θὰ μιλοῦμε τώρα.... 
Ἄν, ὅμως, δὲν μιλήσει κανεὶς γιὰ τὴν πολιτικὴ δράση τοῦ Προδρόμου, καλύτερα νὰ μὴν μιλήσει καθόλου γιὰ αὐτόν. Μπορεῖ, νὰ ψάλλουμε στὴν Ἐκκλησία, "σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε", ἀλλὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης... ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸ μαρτύριό του. Καὶ γιατί τὸ ἔκανε αὐτό; Γιατί, ἐνῷ γνώριζε ὅτι εἶχε βαπτίσει τὸν Κύριο, καὶ ἄρα ἐξ αὐτοῦ μόνου θὰ μποροῦσε νὰ σωθεῖ, ἐπέμενε νὰ ἐλέγχει τὸν Ἡρώδη; 
Γιατί τὰ ἔβαζε μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία; Γιατί δὲν ἀκολουθοῦσε τὸ παράδειγμα τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ κ. Ἱερωνύμου ποὺ δέχονται χωρὶς καμία ἐπίκριση τοὺς σημερινοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι πολὺ χειρότεροι πνευματικὰ ἀπὸ τὸν Ἡρώδη; 
Ὁ Πρόδρομος, μᾶλλον ὑπερβολικὸς ἦταν, θὰ μᾶς πεῖ ἕνας οἰκουμενιστής τοῦ σήμερα, ἂν τὸν ρωτήσουμε. Δὲν εἶναι τῆς ἐκκλησίας ἡ ἐπίκριση τῶν πολιτικῶν. Ὅσο καὶ ἂν ἁμαρτάνουν. Ἀκόμη καὶ ἂν ἀγωνίζονται νὰ νομοθετήσουν τὴν ἁμαρτία (πρᾶγμα ποὺ οὔτε περνοῦσε ἀπὸ τὸ μυαλὸ τοῦ Ἡρώδη). Ἀτυχῶς, ὅμως, γιὰ τοὺς ταλαίπωρους καὶ ἀμετανόητους αὐτοὺς χλευαστὲς του ὄχι μόνον τοῦ Προδρόμου καὶ ὅλων τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πρόδρομος δὲν ἦταν ὑπερβολικός. 
Ὁ Πρόδρομος ἦταν καθαρός, δίκαιος καὶ ἅγιος καὶ αὐτὰ ἤθελε νὰ βοηθήσει καὶ τοὺς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους νὰ γίνουν. Γιὰ αὐτὸ στηλίτευε τὸ ἀντίθετο παράδειγμα τοῦ Ἡρώδη, τὸ παράδειγμα στὰ μάτια τῶν ὑπολοίπων τοῦ ἄρχοντός τους. Καὶ γιὰ αὐτό, οἱ ἡγέτες, ὅταν ἁμαρτάνουν πρέπει καὶ νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες δημοσίως, ὅπως μᾶς διδάσκει πέρα ἀπὸ τὸν Πρόδρομο ὁλόκληρη ἡ χορεία τῶν ἁγίων. 
Σκεφθεῖτε, λοιπόν, ἂν ὁ Πρόδρομος ἦταν καθαρός, δίκαιος καὶ ἅγιος καὶ ἤλεγξε τὸν Ἡρώδη μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ μαρτύριο, τί εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σήμερα ὄχι μόνον σιωποῦν ἀλλὰ καὶ συναγελάζονται μὲ τοὺς πολὺ χειρότερους σημερινοὺς ἄρχοντες ποὺ νομοθετοῦν τὴν ἁμαρτία καὶ μάλιστα ἁμαρτία ποὺ οὔτε περνοῦσε ἀπὸ τὸ μυαλὸ τοῦ Ἡρώδη νὰ διαπράξει. Τὸ αἱρετικοὶ καὶ ὁμόφρονές τους σᾶς φτάνει ἢ σᾶς φαίνεται ὑπερβολικό; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.