17 Ιαν 2024

Ἱερὰ Σύνοδος: πέρα βρέχει

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία σείεται συνθέμελα, ἡ οἰκογένεια βομβαρδίζεται, ἡ νεοολοκληρωτικὴ ἰδεολογία γιὰ τὴν κατασκευὴ μιᾶς παρακμασμένης κοινωνίας ἐπιτίθεται μὲ ὅλα τα μέσα καὶ ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι σὲ κατάσταση πλήρους ἀγανάκτησης, ἀλλὰ «ταλαιπωρημένος καὶ ἐγκαταλελειμμένος σὰν ποιμνιοστάσιο ποὺ δὲν ἔχει ποιμένα» (Μάτθ. θ΄ 36). Καὶ αὐτὸ γιατί γιὰ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο (ΔΙΣ) «πέρα βρέχει», ποὺ σημαίνει ὅτι Αὐτὴ φαίνεται νὰ δείχνει πλήρη ἀδιαφορία γιὰ τὰ τεκταινόμενα. 
Οἱ συνεδριάσεις τῆς ΔΙΣ ἔχουν περιορισθεῖ σὲ ἕνα κολοβὸ διήμερο, καὶ γιὰ τὸν μῆνα Ἰανουάριο συνεδρίασε στὶς 9 καὶ 10 τοῦ μηνός, ἐνῷ δηλαδὴ εἶχε φουντώσει τὸ θέμα τῆς προώθησης ἐκ μέρους τοῦ Κυρ. Μητσοτάκη ἐπέκτασης τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου σὲ ἄτομα ἰδίου φύλου, ποὺ ἀνακριβῶς παίρνει τὸ ὄνομα μιᾶς... φυσιολογικῆς κατάστασης καὶ ποὺ εἶναι προάγγελος περιφρόνησης τῶν ἠθικῶν καὶ φυσικῶν νόμων. Ποιά θέματα ἀπασχόλησαν τὴ ΔΙΣ ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς θυέλλης; Ποιός Μητροπολίτης θὰ εἶναι ὁ ὁμιλητὴς τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ποῦ θὰ εἶναι ἀφιερωμένα τὰ Δίπτυχα τοῦ 2025, Μήνυμα ποὺ θὰ σταλεῖ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, καί, φυσικά, ἡ συμπλήρωση τοῦ καταλόγου τῶν πρὸς Ἀρχιερατεία ὑποψηφίων...Και ἀναρωτιέται κανείς, συνεισφέρει σὲ κάτι αὐτὸ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς ΔΙΣ; Καλύτερα νὰ μὴν βγαίνει. Ἂς μὴ μαθαίνει τίποτε ὁ λαός. Καὶ ποῦ μαθαίνει τί κερδίζει; Ἁπλῶς σκανδαλίζεται. Σκανδαλίζεται καὶ οἰκτείρει, ὅταν ἐν μέσῳ κοινωνικῆς καὶ ἠθικῆς θυέλλης Ἐκείνη ἀσχολεῖται μόνο μὲ θέματα ὅπως τὸ ποιός θὰ μιλήσει τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.... Σὰ νὰ μὴν ὑπάρχουν σοβαρότατα θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν κοινωνία, σὰν νὰ μὴν ἀπασχολεῖ τὴν ΔΙΣ ὅτι ὁ λαὸς ἀπομακρύνεται ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα ἡ νεολαία. 

Ἡ δικαιολογία ποὺ λέγεται ἀπὸ Μητροπολῖτες εἶναι πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ρυθμίζει τὶς καταστάσεις καὶ ἑπομένως γίνεται ὅ, τί θέλει ὁ ἴδιος. Αὐτὸ ἂν ἰσχύει σημαίνει ὅτι δὲν λειτουργεῖ τὸ συνοδικὸ σύστημα καὶ ἔχει ἀναπτυχθεῖ καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἕνα παπικὸ σύστημα διοίκησης. Ἀπευχόμαστε ἑπομένως νὰ ἰσχύει τὸ λεγόμενο ἀπὸ Μητροπολῖτες περὶ ἀπόλυτης κυριαρχίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, γιατί θὰ ἐπρόκειτο περὶ ἑκουσίας παραιτήσεώς ἀπὸ τὸ Ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα καὶ τὶς ποιμαντικὲς εὐθύνες των, πλὴν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν καὶ γενικὰ ὅλης τῆς Ἱεραρχίας, καὶ θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν. Ὅπως ἀναφέρει στὸ κλασσικὸ σύγγραμμά του ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης (Ζηζιούλας) «ἡ πλήρης ἰσότης τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην Ἐπισκόπων συνιστᾶ θεμελιῶδες ἀξίωμα κατὰ τὸν Κυπριανόν. Οὐχὶ μόνον πάντες οἱ Ἐπίσκοποι ἀπὸ κοινοῦ (ἐν Συνόδῳ), ἀλλὰ εἷς ἕκαστος Ἐπίσκοπος εἶναι διάδοχος πάντων τῶν Ἀποστόλων». («Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ Ἐπισκόπω κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνας, 2α ἔκδοσις, Ἐκδ. Γρηγόρη, Ἐν Ἀθήναις 1990, σέλ. 139). 

Ἀπὸ πλευρᾶς Ἀρχιεπισκόπου ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος ἐπέκτασης τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου σὲ ἄτομα ἰδίου φύλου, θλίβει τοὺς πιστούς. Ἐνῷ ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι ἀνάστατος καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι σαφεῖς, ἐκεῖνος δὲν λαμβάνει θέση στὸ θέμα καὶ ἀποφεύγει νὰ τονίσει εὐθαρσῶς τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ περασμένο Σάββατο, ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ κ. Κασελάκης στὸ γραφεῖο του, δήλωσε (Σήμ. Ὅπως ἐγράφη – χωρὶς καμία ἐκ μέρους τοῦ γράφοντος διόρθωση - στὸ Δελτίο Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὶς 11.03 π.μ. τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2024): «Ἂν πλανᾶται ἕνα ἐρώτημα ποὺ μερικοὶ θέλουν νὰ ἔχουν μία ἀπάντηση ὡς πρὸς τὸ θέμα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων, ἐγὼ ἐπιφυλάσσομαι νὰ πῶ ὅτι εἶμαι ἐπιφυλακτικός, ἀλλὰ καὶ ὁ κ. Κασελάκης εἴπαμε ὅτι χρειαζόμαστε νὰ ἔχουμε στὰ χέρια μας κάποιο νόμο, κάποιο κείμενο νὰ τὸ μελετήσουμε καὶ στὴν συνέχεια νὰ τὰ ξαναποῦμε». 

Ἀλήθεια τί θέλει νὰ μελετήσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Ἂν ἔτσι ποὺ θὰ γραφεῖ ἡ συγκεκριμένη πρόταση ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, μπορεῖ νὰ τὸν πείσει νὰ ἀποδεχθεῖ «γάμο τῶν ὁμοφύλων» ὅπως ἀναφέρει; Τὸ ἐρώτημα εἶναι σαφὲς καὶ χρειάζεται μιὰν ἁπλὴ ἀπάντηση: Μακαριώτατε εἶσθε ὑπὲρ τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφύλων ἢ ὄχι; Ὁ κ. Ἱερώνυμος συνηθίζει δύσκολα θέματα νὰ τὰ μεταθέτει στὶς ἑλληνικὲς καλένδες. Ὅμως ἡ περίπτωση δὲν σηκώνει ἀναβολή. Καὶ τί ἔχει νὰ συζητήσει μὲ τὸν κ. Κασελάκη ἐπὶ τοῦ ζητήματος; 

Μητροπολῖτες, πρὸς τιμήν τους, ἐξέφρασαν τὴν πλήρη ἀντίθεσή τους πρὸς ὅσα παρακμιακὰ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ἐπίσης, καθὼς πληροφοροῦμαι, Μητροπολῖτες μὲ ἐπιστολές τους ζήτησαν ἤδη τὴν ἔκτακτη Σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας. Ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, γιὰ τοὺς δικούς του λόγους, δὲν θελήσει νὰ τὴν συγκαλέσει, τότε, γιὰ νὰ μὴν χάσουν παντελῶς τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας τὴν ἐκτίμηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὀφείλουν νὰ ζητήσουν αὐτὰ τὴ σύγκλησή Της. Ἀρκεῖ τὸ 1/3 τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν, ἤτοι 28, νὰ τὸ ζητήσουν ἐγγράφως ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, γράφοντας καὶ τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ζητεῖται ἡ ἔκτακτη σύγκληση (Ἄρθρο 6, παραγρ. 1 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Ἂν δὲν πραγματοποιηθεῖ ἡ ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας καὶ δὲν ὑπάρξει σαφὴς καὶ ἀπόλυτη θέση στὸ ἀνακῦψαν θέμα περὶ τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, ὅπως αὐτὴ ἡ θέση ἀναφέρεται στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τότε εἶναι βέβαιο πὼς ἡ πρὸς Αὐτὴν ἐκτίμηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ θὰ πέσει ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸ περίπου 20% ποὺ βρίσκεται σήμερα.- 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.