2 Νοε 2023

Καταγγελία Ἐνώπιον τοῦ "Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης"

Τῆς Ἀστικῆς Μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας, μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», ποὺ ἑδρεύει στὸ Μαρούσι Ἀττικῆς, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Θέσπιδος ἀρ. 11 

ΚΑΤΑ 

Τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ μὲ τὴν ἐπωνυμία Ἄλφα Δορυφορικὴ Τηλεόραση ΑΕ καὶ τὸ διακριτικὸ τίτλο ALPHA, ποὺ ἑδρεύει στὴν Κάτω Κηφισιὰ Ἀττικῆς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Βιλτανιώτη ἀρ. 36 

Ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς ALPHA προβάλλει σὲ ὧρες ὑψηλῆς τηλεθέασης γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες καὶ συγκεκριμένα... στὶς 21.00 κάθε Παρασκευή, μία σειρὰ μυθοπλασίας μὲ τὸν τίτλο «φόνοι στὸ καμπαναριὸ» καὶ ὑπότιτλο «μιὰ θεϊκὴ κωμωδία», ὅπου ἡ ἱστορία ἐκτυλίσσεται σὲ ἕνα γυναικεῖο ὀρθόδοξο μοναστήρι, ὅπου συμβαίνουν διάφορα εὐτράπελα, μὲ τὰ ὁποῖα διακωμωδεῖται ὁ θεσμὸς τοῦ μοναχισμοῦ καὶ οἱ χιλιάδες ὀρθόδοξοι μοναχοὶ καὶ μοναχὲς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμο. 

Ἐπιπλέον, διακωμωδοῦνται σημαντικὲς πτυχὲς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ὅπως οἱ ἱερὲς εἰκόνες, τὰ ἅγια λείψανα, οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες. Οἱ μοναχὲς παρουσιάζονται σὰν νὰ εἶναι ἀλλοπρόσαλλα ἄτομα ποὺ βλέπουν ὁράματα ἢ πιστεύουν σὲ λαϊκὲς δεισιδαιμονίες ἀσύμβατες μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως ἡ προστασία ἀπὸ τὰ σκόρδα. 

Ἡ ὡς ἄνω κωμωδία, ἀποτελεῖ πρόκληση γιὰ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε δημοκρατικὸ ἄνθρωπο ποὺ ἀπορρίπτει τὶς ὁποιεσδήποτε θρησκευτικὲς διακρίσεις καὶ χλευασμούς, ὡς ἀναχρονιστικὲς καὶ ρατσιστικές. 

Ἡ προστασία τῆς συνταγματικὰ προστατευμένης θρησκευτικῆς συνειδήσεως, δὲν ἀφορᾶ μόνο τὶς θρησκευτικὲς μειονότητες, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία. Ἡ συγκεκριμένη σειρὰ θὰ ἀποτελοῦσε ἀναμφίβολα ἀντικείμενο ἀποδοκιμασίας, ἐνδεχομένως καὶ ποινικῆς διώξεως, ἂν διακωμωδοῦσε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἄλλες θρησκευτικὲς ὁμάδες πχ Ἑβραίους, Μουσουλμάνους ἢ κοινωνικὲς ὁμάδες πχ ΛΟΑΤΚΙ. 

Μήπως, λοιπόν, θὰ γίνει ἀνεκτὴ ἡ προσβολὴ τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος ἐπειδὴ αὐτὴ δὲν ἀφορᾶ τὶς ἀνωτέρω ἀναφερόμενες ὁμάδες, ἀλλὰ μόνο τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς μοναχούς; 

Σαφῶς καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ὑπερασπίσεως, οὔτε ἀπὸ ἐμᾶς οὔτε ἀπὸ τὸ ΕΣΡ. Ἐμεῖς, ὡστόσο, ἔχουμε τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ προβοῦμε στὴν παροῦσα καταγγελία, αἰσθανόμενοι ὑπόλογοι στὸν Θεὸ καὶ στοὺς χιλιάδες μοναχοὺς τῆς πατρίδας μας, ἂν δὲν ἐνεργήσουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ ρατσιστικοῦ καὶ βάναυσου ἐξευτελισμοῦ τοῦ μοναχικοῦ σχήματος, τὸ ὁποῖο τόσα ἔχει προσφέρει στὸ ἔθνος καὶ τὴν κοινωνία. Ἐλπίζουμε τὴν ἴδια εὐθύνη νὰ αἰσθάνεστε καὶ ἐσεῖς, κατέχοντες τὴν ὑπεύθυνη θέση στὴν ὁποία βρίσκεστε. 

Ἐπειδὴ ἡ διακωμώδηση ἢ ἁπλῶς ἡ χρήση γιὰ ἄσκοπους λόγους τῶν ἱερῶν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, προσβάλλει μεγάλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος κατὰ τεκμήριο ἀνήκει στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία κατ' ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος. 

Ἐπειδὴ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 15 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος «ἡ ραδιοφωνία καὶ ἡ τηλεόραση ὑπάγονται στὸν ἄμεσο ἔλεγχο τοῦ Κράτους. Ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ ἐπιβολὴ τῶν διοικητικῶν κυρώσεων ὑπάγονται στὴν ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». 

Ἐπειδὴ ἡ καταγγελλόμενη τηλεοπτικὴ σειρὰ ὑποβαθμίζει τὴν ποιοτικὴ στάθμη τῶν προγραμμάτων ποὺ ἐπιβάλλει ἡ κοινωνικὴ ἀποστολὴ τῆς τηλεοράσεως. 

Ἐπειδὴ ἡ ἀνωτέρω σειρὰ προβάλλεται ἑβδομαδιαίως σὲ ἡμέρα καὶ ὥρα ποὺ συνήθως παρακολουθοῦν καὶ μικρὰ παιδιά. 

Ἐπειδὴ ἡ Ἀρχή σας ὀφείλει νὰ ἐλέγχει ἂν τὰ προβαλλόμενα προγράμματα, ὑπηρετοῦν τὸ σεβασμὸ τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν προστασία τῆς παιδικῆς ἡλικίας καὶ τῆς νεότητας, ὅπως ὁρίζει τὸ ἄρθρο 15 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος. 

Ἐπειδὴ ἡ ἀνεξάρτητη ἀρχή σας, ἔχει στὶς ἁρμοδιότητές της τὸν ἔλεγχο ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τῶν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν, καὶ ἐλέγχει συστηματικὰ τὴν τήρηση τῶν κανόνων τῆς δεοντολογίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὰ ὁριζόμενα στὸ ἄρθρο 15 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος. 

Ἐπειδὴ σὲ περιπτώσεις παραβιάσεως τῆς νομοθεσίας τὸ ΕΣΡ ἐπιβάλλει χρηματικὰ πρόστιμα ἢ ἄλλες διοικητικὲς κυρώσεις, ἐνῶ σὲ σοβαρὲς περιπτώσεις δύναται νὰ ἀνακαλέσει τὴν ἄδεια λειτουργίας. 

Ἐπειδὴ μεταξὺ τῶν σκοπῶν τῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας μας εἶναι καὶ ἡ προάσπιση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἑπομένως ἔχουμε ἔννομο συμφέρον γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς παρούσας καταγγελίας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΥΣ 

Καὶ μὲ τὴν ἐπιφύλαξη παντὸς νομίμου δικαιώματός μας 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

Τὴν ἐπιβολὴ τῶν νομίμων κυρώσεων στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ALPHA γιὰ τὴν προβολὴ ἀπὸ τηλεοράσεως τῆς ρατσιστικῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς μὲ τὸν τίτλο «φόνοι στὸ καμπαναριό». 

Μαρούσι 26/10/2023 

Διὰ τὴν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν 

Χαράλαμπος Ἄνδραλης 
Δικηγόρος 

1 σχόλιο:

  1. Καταγγελία στο ΕΣΡ κει πράσινα άλογα, αν η Νίκη θέλει πραγματικά να το σταματήσει αυτό να κάνει άμεσα ασφαλιστικά μέτρα με τεκμηριωμένες νομικές θέσεις. Τα αλλά όλα είναι στάχτη στα μάτια. Η Νίκη εξελίχθηκε το ΚΚΕ της δεξιάς. Μόνο μιλάει και από έργα τίποτα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.