20 Οκτ 2023

Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ γίνεται μάθημα στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα – Ἑτοιμάζουν τοὺς αὐριανοὺς πολῖτες νὰ δεχτοῦν τὸν «πράσινο» ἀπολυταρχισμό

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
 
Ἡ καταστροφολογία εἰσβάλλει στὶς σχολικὲς αἴθουσες καὶ γίνεται μάθημα γιὰ νὰ ἐξοικειώσει τὶς νέες γενιὲς μὲ τὴν ἀτζέντα τῆς «πράσινης μετάβασης».
Μάθημα γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή: Εἴχαμε ἀναφέρει σὲ κάποιο προηγούμενο ἄρθρο ὅτι οἱ διεφθαρμένες ἐξουσίες τοῦ κόσμου παρουσιάζουν τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» μὲ τόσο δογματικὸ τρόπο ποὺ ὁμοιάζει μὲ ἐκδικητικὸ «θεὸ» μὲ ἠμί – ἐπιστημονικὸ μανδύα, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἐξευμενιστεῖ μὲ θυσίες δικαιωμάτων, ἐλευθεριῶν καὶ κεκτημένων. 

Ἔφτασε ἡ ὥρα λοιπὸν ποὺ αὐτὸ τὸ θεοποιημένο ἀφήγημα, ἀποκτᾶ καὶ τὸ ἀνάλογο μάθημα «θεολογίας» (καὶ) στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ὥστε οἱ νέες γενιὲς νὰ διαποτιστοῦν μὲ τὴν...κλιματικὴ προπαγάνδα ποὺ ἐπιβάλλει ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων. 

Μὲ στόχο τὴν «εὐαισθητοποίηση» τῶν μαθητῶν σχετικὰ μὲ τὴν πρόληψη πλημμυρῶν καὶ δασικῶν πυρκαγιῶν καὶ τὴν ἐνημέρωσή τους γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς «κλιματικῆς ἀλλαγῆς», τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἀθλητισμοῦ προχωρᾶ στὴν ὑλοποίηση ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος στὰ σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. 

Ὅπου «εὐαισθητοποίηση», ἐμεῖς μποροῦμε νὰ προσθέσουμε καὶ «πλύση ἐγκεφάλου», ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς ὅτι ἡ «κλιματικὴ κρίση» ἔχει γίνει τὸ «μάντρα» τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅπου θὰ τὸ βρεῖ κανεὶς νὰ ἐπαναλαμβάνεται εὐλαβικὰ σὲ κάθε δημόσια δήλωση ἀξιωματούχου, ἀπὸ τὸν πιὸ ἄσημο τοπικὸ ἄρχοντα, μέχρι τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας

Ἡ ὑφυπουργὸς Παιδείας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα ποὺ δήλωσε γιὰ τὸ σχετικὸ μάθημα προσηλυτισμοῦ τῶν παιδιῶν στὴν κλιματικὴ ὑστερία, εἶπε ὅτι: «Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη περισσότερο ἀπὸ ποτέ, νὰ εἴμαστε εὐαισθητοποιημένοι ἀπέναντι στὸ περιβάλλον καὶ νὰ μαθαίνουμε στὰ παιδιά μας πῶς νὰ τὸ προστατεύουν. Νὰ φροντίσουμε ὥστε νὰ κατανοήσουν τὴν ἀξία τῆς πρόληψης ἀπὸ φυσικὲς καταστροφὲς καὶ τὸ κόστος τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς». 

Τὰ παιδιά μας λοιπόν, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ μάθουν τὸ «κόστος» ποὺ θὰ τοὺς ἐπιφέρει τὸ νὰ ἀγνοήσουν ἢ νὰ ὑποτιμήσουν τὸν «θεὸ» τῆς κλιματικῆς παράκρουσης. Πρέπει νὰ μάθουν ὅτι ἂν αὐτὸς ὁ «θεὸς» θυμώσει ἀκόμα πιὸ πολύ, θὰ εἶναι ἀποκλειστική τους εὐθύνη. 

Ὄχι τοῦ κράτους ποὺ κάνει ἀντιπλημμυρικὰ ἔργα βιτρίνας καὶ ἀφήνει ὁλόκληρους νομοὺς νὰ πνίγονται. Ὄχι τῆς κυβέρνησης ποὺ ἀφήνει τοὺς ἐμπρηστὲς νὰ ἁλωνίζουν καὶ χαρίζει τὸν δασικὸ πλοῦτο στοὺς ἐργολάβους καὶ τὰ σκιώδη συμφέροντά τους. Ὄχι τοῦ κάθε δισεκατομμυριούχου κοσμοκράτορα ποὺ συντηρεῖ ρυπογόνες βιομηχανίες καὶ παράλληλα προωθεῖ μιὰ οἰκοφασιστικὴ ἀτζέντα ποὺ υἱοθετεῖται ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις. 

Γιὰ τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν θὰ κάνει λόγο τὸ μάθημα «εὐαισθητοποίησης» γιὰ τὸ περιβάλλον. Θὰ ἀναδεικνύει τὴν εὐθύνη ποὺ ἀνήκει μόνο στὸν πολίτη. Σὲ αὐτὸν μεταφέρεται ἡ ὑποχρέωση τῆς πρόληψης, ἐνῶ στὸ ὅλο καὶ πιὸ ἀμέτοχο κράτος ἀναλογεῖ μόνο ἡ ἐπιβολὴ «πράσινων» νόμων, φόρων, προστίμων καὶ παρακολούθησης. 

Κάθε ἀπολυταρχικὸ σύστημα τῆς ἱστορίας χρειαζόταν νὰ ὑποδείξει στὸν λαό του ἕναν ἀποδιοπομπαῖο τράγο ὡς ἀντιπερισπασμό, ἔτσι ὥστε ὁ ἐκφασισμὸς τοῦ κράτους νὰ κρυφτεῖ πίσω ἀπὸ ἕναν φανταστικὸ ἢ πραγματικὸ ἐχθρό. Αὐτὸς ὁ βολικὸς ἐχθρὸς μπορεῖ νὰ ἦταν ἕνας ὁλόκληρος λαὸς ἢ ἕνας ξένος ἡγέτης ἢ μία τρομοκρατικὴ ὀργάνωση. 

Τώρα ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος γιὰ τὴν παγκόσμια ἀπολυταρχία δὲν ἀπαντᾶται σὲ ἕνα πρόσωπο (ποὺ εὔκολα μπορεῖς νὰ τὸ ἀπομυθοποιήσεις ἄλλωστε), ἄλλα σὲ ἕνα τρομοαφήγημα, ἀόριστο καὶ «εὔπλαστο», αὐτὸ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Ἕνα ἀφήγημα ποὺ μπορεῖ νὰ ἀνατροφοδοτεῖ τὴν ἰσχύ του μέσῳ μιᾶς συντονισμένης καταστροφολογίας καὶ μέσῳ τῶν ἐπιτηδευμένων καταστροφῶν ποὺ ἐπιτρέπουν στὸ περιβάλλον αὐτοὶ ποὺ παρουσιάζονται ταυτόχρονα ὡς πράσινοι «μεσσίες». 

Οἱ «πράσινοι» πολῖτες του αὔριο... 
Ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τῶν σχολικῶν αἰθουσῶν καὶ τὶς νέες «δασκαλεμένες» γενιὲς ποὺ θὰ βγοῦν στὴν κοινωνία, θὰ στηριχτεῖ τὸ σχέδιο ἐξαφάνισης τῆς βαριᾶς βιομηχανίας καυσίμων καὶ τῆς ἀποδοχῆς τῆς ψηφιακῆς καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐποχῆς ποὺ προωθεῖ ἡ 4η βιομηχανικὴ ἐπανάσταση τοῦ Great Reset. 

Ἡ Παιδεία, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα θὰ ἔπρεπε νὰ προάγει τὴν «ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης» (Ἄρθρο 16), ὅλο καὶ περισσότερο ἐμπνέει τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς παγκοσμιοποιημένης, νεοεποχίτικης οἰκολογικῆς συνείδησης ποὺ τοποθετεῖ τὸ κτίσμα τῆς φύσης στὴ θέση τοῦ Κτίστη – Θεοῦ. Φυσικὰ ἡ οἰκολογικὴ σκέψη δὲν εἶναι ἐξ' ἀρχῆς ἀπορριπτέα. Κάθε ἄλλο. Εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴ συνύπαρξη τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ φύση. Ἄλλα ἐδῶ δὲν μιλᾶμε γιὰ ἁπλὴ οἰκολογικὴ εὐαισθητοποίηση, ἄλλα γιὰ ὑστερία καὶ μαζικὴ χειραγώγηση, μὲ πολὺ συγκεκριμένες στοχεύσεις. 

Ἡ ἐθνομηδενιστικὴ ἀντίληψη τῆς Δόμνας Μιχαηλίδου, τὴν κάνει νὰ θεωρεῖ τὴν ἔπαρση τῆς σημαίας καὶ τὴν ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου στὰ σχολεῖα ὡς ξεπερασμένα τυπικά του... χθές, ἄλλα γιὰ τὸ νεοταξικὸ δόγμα τῆς πράσινης «θρησκείας» θεωρεῖ ὅτι εἶναι «ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη περισσότερο ἀπὸ ποτὲ» νὰ διδαχτεῖ στὰ σχολεῖα. Ὁ καθένας ἔχει τὶς προτεραιότητές του, καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν κρύβει ποιὲς εἶναι οἱ δικές της. 

Ἡ εὐλάβεια στὴν οἰκολογία μὲ τὸν τρόπο ποὺ μεταφέρεται σήμερα ἀπὸ τὰ κέντρα ἐξουσίας, στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ εὐλάβεια καὶ ὑποταγὴ στὶς ἐπιταγές του οἰκοφασισμοῦ. Στὶς σχολικὲς τάξεις θὰ διαμορφωθοῦν οἱ αὐριανοὶ πολῖτες ποὺ θὰ καλοδεχτοῦν τὶς πόλεις – φυλακὲς τῶν 15 λεπτῶν, τοὺς ληστρικοὺς φόρους ἀποτυπώματος ἄνθρακα, τὴν ἐνεργειακὴ ἐπαιτεία ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορία τῶν «παρόχων», τὴν ἐναλλακτικὴ διατροφὴ τῶν ἐργαστηρίων, τὴν ἐγκατάλειψη τῶν ΙΧ, τοὺς περιορισμοὺς τῶν ἀεροπορικῶν ταξιδιῶν, τὰ ἰδιωτικὰ καὶ παρακολουθούμενα δάση καὶ πολλὰ ἄλλα μέτρα ποὺ προωθοῦνται στὴν πράσινη ἀτζέντα του Νταβός. 

Οἱ ἐξουσιαστὲς γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι τὸ μέλλον χτίζεται στὶς σχολικὲς αἴθουσες, καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν γιὰ τὴ δυστοπία του αὔριο...

2 σχόλια:

  1. Εσείς στο ρωμαίικο οδοιπορικό που τρεχετε πίσω από τον Νατσιο, πείτε του να πει κάτι για την σφαγή των ελλληνορθοδοξων στη Γάζα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.