5 Σεπ 2023

Ἡ ΝΙΚΗ ἐνημερώνει ὑπεύθυνα γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Μὲ τεράστια ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκε 03/09/2023 στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας ἡ ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση τῆς ΝΙΚΗΣ γιὰ τὶς νέες ταυτότητες.
Η ΝΙΚΗ συμμερίζεται τὶς εὔλογες ἀνησυχίες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στοχεύει στὴ σοβαρὴ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν, ἀπὸ ἐπιστημονική, νομικὴ καὶ τεχνολογικὴ ἄποψη. Μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε ὁλόκληρη τὴν ἐκδήλωση ἐδῶ (444) «Φακέλωμα τοῦ πολίτη» οἱ νέες ταυτότητες. Ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση τῆς NIKHΣ στὸ ΣΕΦ - YouTube. 
Δεῖτε βίντεο καὶ φωτογραφίες ἀπό τὴν ἐκδήλωση...

Στὴν «πρώτη γραμμὴ» οἱ βουλευτὲς τῆς ΝΙΚΗΣ! 

Συντονίστρια τῆς ἐκδήλωσης ἡ ὑπεύθυνη τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς ΝΙΚΗΣ κ. Στέφη Χριστοδούλου. 

Ἡ ἐκδήλωσε ξεκίνησε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ βουλευτῆ Ἀν. Ἀττικῆς καὶ δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ  κ. Ἀναστασίου Οἰκονομόπουλου ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων  ἐπεσήμανε τὰ ἀκόλουθα πέντε σημεῖα:

1 Δὲν ὑποχρεοῦνται τὰ κράτη μέλη νὰ ἐκδίδουν Δελτία Ταυτότητας, ὅπως ὁρίζει ὁ κανονισμὸς τῆς Ε.Ε., ἀλλὰ θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι στὴ διακριτικὴ εὐχέρεια κάθε κράτους ἂν θὰ ἔχει Δελτία ταυτότητας ὑποχρεωτικά, προαιρετικὰ ἡ καθόλου.

2. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ὑπάρχει τσὶπ  στὶς νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, ὅπως παραδέχθηκε ὁ Ὑφυπουργὸς κ.Κατσαφάδος καὶ ὅπως προβλέπει ἡ σχετικὴ ΚΥΑ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ψευδῆ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ.

3. Καταρρίπτεται ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τεχνολογιας RFID, ἀφοῦ ὑπάρχουν εὐρέως διαδεδομένες προστατευτικὲς θῆκες «RFID safe» ποὺ ἔχουν ὡς ἀποστολὴ τὴν ἀποφυγὴ ὑποκλοπῆς προσωπικῶν δεδομένων ἀπὸ ἀπόσταση!

4. Τὸ κράτος σήμερα ἔχει ἀνεξάρτητες βάσεις δεδομένων ὥστε νὰ τηρεῖται μία βασικὴ ἀρχὴ προστασίας προσωπικῶν δεδομένων. Ὅταν ὅμως αὐτὲς οἱ ἀνεξάρτητες βάσεις δεδομένων διασυνδέονται, ἔχουμε πρακτικὰ λειτουργία «συγκοινωνούντων δοχείων», στὴν ὁποία στηρίζεται ἡ Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση ἡ ὁποία ἐγκυμονεῖ σοβαρότατους κινδύνους παραβίασης. Ὁ κ. Οἰκονομόπουλος ἐπεσήμανε παράλληλα στοὺς παρευρισκομένους πὼς στὴν ΚΥΑ ποὺ ἐκδόθηκε τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2023 (Ἀριθ. 8200/0-109568), προστέθηκε ἡ φράση: «… θὰ δύναται νὰ ἀποθηκευτοῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπαιτοῦνται για τις Ὑπηρεσίες Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, ἐὰν ἀποφασισθεῖ νὰ συμπεριληφθοῦν στὸ ἐν λόγω μέσο». Ἔτσι, ἐνεργοποιώντας τὴν συγκεκριμένη ΚΥΑ, ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα μετατρέπεται δυνητικὰ σὲ Κάρτα Πολίτη, δηλαδὴ ἀπὸ μέσο ἁπλῆς ταυτοποίησης σὲ δικαίωμα (ἢ στέρηση) πρόσβασης σὲ ὑπηρεσίες καὶ ἀγαθά. Μὲ ἁπλὰ λόγια, οἰ διασυνδεδεμένες βασεις δεδομένων παραβιάζουν τὴν ἀρχὴ προστασίας προσωπικῶν δεδομένων καὶ καταργοῦν τὸ ἀπόρρητο της  ἰδιωτικῆς καὶ δημόσιας ζωῆς τῶν πολιτῶν.

5 Στηρίζουμε τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας ποὺ ὅμως ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ἐργαλεῖο ἐλέγχου καὶ περιορισμοῦ τῶν ἀτομικῶν μας  ἐλευθεριῶν.

«Δίνουμε τὸν ἀγώνα ἑνωμένοι κατὰ τῆς ὑποχρεωτικότητας, χωρὶς φανατισμὸ καὶ ἀκρότητες. Ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει τὶς προϋποθέσεις γιὰ διχασμὸ τῆς κοινωνίας, σὲ πολίτες μὲ προνομιακὴ πρόσβαση καὶ πολίτες μὲ ἀποκλεισμὸ» ὑπογράμμισε χαρακτηριστικὰ. 

Ὁ βουλευτὴς Α' Ἀν. Ἀττικῆς καὶ δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ  κ. Ἀναστάσιος Οἰκονομόπουλος.

 

Στὴ συνέχεια τὸν λόγο πῆρε ὁ Δρ Πληροφορικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν, Ἐπικεφαλῆς Θεματικῆς Ὁμάδας ψηφιακῆς διακυβέρνησης ΝΙΚΗΣ κ. Δημήτριος Χιωτακάκος, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: « Ἡ τεχνολογία τῶν νέων ταυτοτήτων καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση».

«Οἱ πρόσφατες ἀνακοινώσεις τοῦ κ. πρωθυπουργοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη, δίνουν μία νέα διάσταση στὸ θέμα τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.

Ἀποδομοῦμε τὸ κυβερνητικὸ ἀφήγημα  τῆς κυβέρνησης  μὲ ρεαλιστικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα, παρακολουθώντας τὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ε.Ε.:

● Διακυβεύεται ἡ ἐθνική μας κυριαρχία, ἐὰν τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν μποροῦν νὰ ἀποθηκεύονται καὶ νὰ ἐπεξεργάζονται καὶ ἐκτὸς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας.

● Καταπατῶνται ἐξ ὁρισμοῦ οἱ ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα μὲ τὸ ἀνελέητο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα, ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργήσει προφὶλ πολιτῶν μὲ διαφοροποιημένη πρόσβαση σὲ ὑπηρεσίες καὶ ἀγαθά.

● Οἱ κυβερνοεπιθέσεις μποροῦν νὰ ἔχουν σοβαρότατο ἀντίκτυπο σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς μας. Οἱ χάκερς ὑπάρχουν καὶ κτυποῦν, κανένα σύστημα δὲν εἶναι 100% ἀσφαλές. 

Ο Δρ Πληροφορικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν, Ἐπικεφαλῆς Θεματικῆς Ὁμάδας ψηφιακῆς διακυβέρνησης ΝΙΚΗΣ κ. Δημήτριος Χιωτακάκος.

Αἴσθηση προκάλεσε τέλος, ὁ ἐμπνευσμένος λόγος τοῦ προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, ὁ ὁποῖος ἐν μέσῳ θερμῶν χειροκροτημάτων διαβεβαίωσε τὸ ἀκροατήριο πὼς ἡ ΝΙΚΗ θὰ ψηφίζει «ὑπὲρ» σὲ ὁτιδήποτε ὠφελεῖ τὸ ἔθνος μας καὶ «κατὰ» σὲ ὁτιδήποτε τὸ βλάπτει.

«Δὲν ἀνεχθήκαμε ἡ ΝΙΚΗ νὰ συγκαταλεχθεῖ μὲ ἀκροδεξιὲς λογικές, οὔτε ὅμως καὶ σταθήκαμε δεκανίκι τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὅπως πολλοὶ θὰ ἔλπιζαν. Στὶς τάξεις μας δὲν δεχόμαστε κανέναν πολιτικὸ ἄλλου κόμματος, οὔτε θὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὰ κόμματα ποὺ κατέστρεψαν τὴν πατρίδα μᾶς» εἶπε ἐνῶ σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ ὑπογράμμισε πώς: «Γιὰ λόγους δημοκρατίας, ἡ ΝΙΚΗ ζητὰ πλήρη καὶ σαφῆ ἐνημέρωση στοὺς πολιτικοὺς φορεῖς καὶ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, προτοῦ νὰ ἀρχίσει ἡ ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων, ὄχι μόνο γιὰ τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικά τους, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴ φύση, τὸν χαρακτήρα καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονοῦν γιὰ τὴν ἐλευθερία του».

Ο πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ συνέστησε στοὺς πολίτες  μέχρι νὰ ὑπάρξει ἔγκυρη καὶ  ὑπεύθυνη ἐνημέρωση, νὰ μὴν βιαστοῦν νὰ παραλάβουν τὶς νέες ταυτότητες, ὥστε νὰ γνωρίζουν περὶ τίνος πρόκειται. 

«Γιὰ τὴ ΝΙΚΗ, ἡ ταυτότητα πρέπει νὰ ἐπιτελεῖ αὐτὸ ποὺ σχεδιάστηκε νὰ κάνει. Νὰ εἶναι μέσον ταυτοποίησης, καὶ ὄχι μέσον ἄσκησης δικαιωμάτων. Εἴμαστε ριζικὰ ἀντίθετοι μὲ τὴν δόλια καὶ κρυφὴ πρόθεση τῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία σήμερα ρίχνει στάχτη στὰ μάτια τοῦ κοινοῦ, νὰ μετατρέψει τὴν ταυτότητα σὲ μέσον Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης. Δηλαδὴ νὰ μὴ λειτουργεῖ ἡ ταυτότητα μόνο ὡς μέσο ταυτοποίησης, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ὡς μέσο ἀσκήσεως δικαιωμάτων. Πολὺ περισσότερο, ἂν ἡ ταυτότητα μπορεῖ νὰ καταστεῖ καὶ «ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι» ἀποθήκευσης τοῦ σχεδιαζόμενου ψηφιακοῦ εὐρὼ» ὑπογράμμισε καὶ πρόσθεσε: «Ἡ ταυτότητα μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσφαλὴς χωρὶς νὰ εἶναι ἠλεκτρονική. Εἶναι χρήσιμη καὶ ἀναγκαία ἡ σχεδίαση ταυτοτήτων ποὺ θὰ ἀποκλείουν τὴ δυνατότητα πλαστογραφήσεως, ὅμως αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ συμβατικὲς ταυτότητες ἀνάλογες τῶν διπλωμάτων ὁδήγησης, ἢ μὲ σύγχρονα χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας δανεισμένα ἀπὸ τὴν τεχνολογία ἐκτύπωσης χαρτονομισμάτων» ἐνῶ ἐπεσήμανε πώς: «Σὲ κάθε περίπτωση, ζητοῦμε ὁ πολίτης νὰ ἔχει πρόσβαση καὶ γνώση γιὰ ὅλα τὰ συλλεγόμενα καὶ ἀποθηκευόμενα προσωπικὰ τοῦ δεδομένα. Θεωροῦμε» εἶπε « αὐτονόητο οἱ βάσεις δεδομένων μὲ τὰ ἀποθηκευμένα στοιχεῖα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν νὰ βρίσκονται ἀποκλειστικὰ ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ. Σήμερα ἡ Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση προβλέπει ὅτι τὰ δεδομένα τῆς νέας ταυτότητας θὰ τηροῦνται στὴν Διεύθυνση Κρατικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Αὐτὸ ποὺ ἐπιμελῶς κρύβει ἡ κυβέρνηση εἶναι τὴ δεύτερη, μεγάλη «δεξαμενὴ» ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης. Αὐτὴ ἡ δεξαμενὴ θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν λειτουργικὴ χρήση τῆς ταυτότητας ὡς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Αὐτὴ ἡ δεξαμενὴ δεδομένων, λοιπόν, εἶναι ἄγνωστο ἀκόμη ποὺ θὰ τηρεῖται καὶ ποιὸς θὰ ἔχει πρόσβαση σὲ αὐτό. Πέραν τοῦ ποῦ θὰ βρίσκονται ἀποθηκευμένα τὰ δεδομένα, θεωροῦμε αὐτονόητο νὰ γνωστοποιηθεῖ τὸ ποιὸς θὰ ἔχει πρόσβαση ἢ/καὶ δικαίωμα ἐπεξεργασίας στὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ συλλέγονται».

Ὁ κ. Νατσιὸς δήλωσε κάθετα: «Ἀπορρίπτουμε τὸν ὑποχρεωτικὸ χαρακτήρα τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καὶ ζητοῦμε νὰ εἶναι προαιρετικὴ ἡ λήψη τους. Νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ πιστοποίηση τοῦ πολίτη καὶ ἡ εἴσοδός του στὴν Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση μὲ ἐναλλακτικοὺς τρόπους, ὅπως συμβαίνει σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου καὶ τῆς Εὐρώπης. Σε διαφορετικὴ περίπτωση, εὐθαρσὼς δηλώνουμε ὅτι γιὰ λόγους ἐλευθερίας καὶ δημοκρατικῆς συνειδήσεως, ΔΕΝ θὰ παραλάβουμε τὶς νέες ταυτότητες καὶ τὶς μελλοντικὲς ἀναβαθμίσεις τους, αὐτὸ τὸ στυγνὸ «φακέλωμα τοῦ πολίτη», καὶ κάλεσε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ προβληματιστεῖ γι’ αὐτὸ τὸ πολὺ σοβαρὸ ζήτημα, νὰ ἐνημερωθεῖ πλήρως καὶ σὲ βάθος ἀπὸ ἀντικειμενικὲς πηγὲς γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες γιὰ τὶς ἐλευθερίες καὶ τὰ δικαιώματά του.

«Ἡ μαζικότητα τῆς ἀντίστασης θὰ κάμψει τὴν ἐπιβαλλόμενη ὑποχρεωτικότητα. Θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ μᾶς ἐξασφαλίσουν ἐναλλακτικὸ τρόπο πιστοποίησης».

Ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ τέλος, συνέστησε στὴν κυβέρνηση, ἀντὶ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸ φακέλωμα τῶν πολιτῶν, νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ νὰ διασφαλίσει ὅτι τὰ τραῖνα δὲν κινοῦνται ἀνάποδα στὶς γραμμές. 

nikh.gr

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.