1 Σεπ 2023

Δῆμος Θανάσουλας (δικηγόρος): Ἡ ἀλήθεια καὶ οἱ παγίδες γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Ἂν παρέλθει 15ετία ἀπὸ τὴ λήξη τῆς ταυτότητας καὶ μέχρι αὐτὴ νὰ ἀντικατασταθεῖ θεωρεῖται ἰσχυρὸ ἔγγραφο καὶ οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ὀφείλουν νὰ τὸ δεχθοῦν ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει βάσιμη ἀμφιβολία περὶ τῆς γνησιότητάς του. 
Ἡ Ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀφορᾶ κάποιον πολίτη ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ ἐκδώσει διαβατήριο καὶ ἡ ἀστυνομία του ἀρνήθηκε τὴν ἔκδοση ἀφοῦ τὸ δελτίο ταυτότητάς του εἶχε λήξει καὶ ἦταν ἄνω τῆς 15ετίας. Κατὰ τῆς ἄρνησης τῆς ἀστυνομίας ὁ πολίτης προσέφυγε στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καὶ ἐκδόθηκε ἡ συγκεκριμένη Ἀπόφαση 1602/2021 ἡ ὁποία ὁρίζει ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν ἔχει ἐπέλθει λήξη τῆς ἰσχύος τῆς ταυτότητας ἀπὸ τὴν ἔκδοσὴ της καὶ... μέχρι νὰ ἀντικατασταθεῖ θεωρεῖται ἰσχυρὴ καὶ ὅλες οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες ὀφείλουν νὰ τὴν δεχθοῦν. Δεῖτε ἀναλυτικὰ τὴ σχετικὴ Ἀπόφαση 

Ἀριθμὸς 1602/2021 
Τὸ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
Συνεδρίασε δημόσια στὸ ἀκροατήριό του τὴν 1η Ἰουνίου 2021, μὲ τὴν ἑξῆς σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Ἀντιπρόεδρος, Πρόεδρος τοῦ Δ΄ Τμήματος, Ἠλ. Μάζος, Ο. Παπαδοπούλου, Σύμβουλοι, Χρ. Μπολόφη, 
Ι. Μιχαλακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ἡ Ι. Παπαχαραλάμπους, Γραμματέας τοῦ Δ΄ Τμήματος. 

Γιὰ νὰ δικάσει την ἀπὸ 28 Φεβρουαρίου 2019 αἴτηση: 

τοῦ Δ. Μ. τοῦ Ι., κατοίκου Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς (......), ὁ ὁποῖος παρέστη μὲ τὸν δικηγόρο Παναγιώτη Παντελούκα (Α.Μ. 25578), ποὺ τὸν διόρισε μὲ πληρεξούσιο, 

κατὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη, ὁ ὁποῖος παρέστη μὲ τὸν Ἰωάννη Καλαμάρα, Πάρεδρο τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, ὁ ὁποῖος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 26 του ν. 4509/2017, περὶ μὴ ἐμφανίσεώς του. 

Μὲ τὴν αἴτηση αὐτὴ ὁ αἰτῶν ἐπιδιώκει νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ ὑπ' ἀριθμ. 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 ἀπόφαση τοῦ Προϊσταμένου του Κλάδου Ἀσφαλείας τῆς Διεύθυνσης Διαβατηρίων καὶ Ἐγγράφων Ἀσφαλείας τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη. 

Ὁ πληρεξούσιος τοῦ αἰτοῦντος δήλωσε, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις της παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τοῦ Δικαστηρίου, ὅτι δὲν θὰ ἀγορεύσει. 

Ἡ ἐκδίκαση ἄρχισε μὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς ἐκθέσεως τῆς εἰσηγήτριας, Παρέδρου Χρ. Μπολόφη. 

Μετὰ τὴ δημόσια συνεδρίαση τὸ δικαστήριο συνῆλθε σὲ διάσκεψη σὲ αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου κ ἂ ἰ 

Ἀφοῦ μελέτησε τὰ σχετικὰ ἔγγραφα 

Σκέφθηκε κατὰ τὸν Νόμο 

1. Ἐπειδή, γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ὑπὸ κρίση αἰτήσεως καταβλήθηκε τὸ νόμιμο παράβολο (262103222959 0430 0071/27.2.2019 κωδικὸς πληρωμῆς ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου). 

2. Ἐπειδή, μὲ τὴν αἴτηση αὐτὴ ζητεῖται ἡ ἀκύρωση τῆς 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 ἀποφάσεως τοῦ Προϊσταμένου Κλάδου Ἀσφάλειας τοῦ Ἀρχηγείου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μὲ τὴν ὁποία ἀπορρίφθηκε, τελικῶς, τὸ αἴτημα τοῦ αἰτοῦντος νὰ τοῦ χορηγηθεῖ διαβατήριο. 

3. Ἐπειδή, στὸ ἄρθρο 1 του π. δ/τὸς 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονικὴ ἰσχύς, ἀντικατάσταση, ἀπώλεια καὶ ἀκύρωση αὐτῶν» (Α' 17), τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε κατ' ἐξουσιοδότηση τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3103/2003 (Α' 23), ὁρίζεται ὅτι «1. Διαβατήριο εἶναι τὸ ἔγγραφο ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Κρατικῆς Ἀσφάλειας τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ κάτοχος μπορεῖ νόμιμα νὰ ἐξέρχεται καὶ νὰ εἰσέρχεται στὴ Χώρα, μέσῳ τῶν καθορισμένων γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ σημείων. 2. (ὅπως οἱ πέρ. α΄ καὶ β΄ ἀντικαταστάθηκαν μὲ τὸ ἄρθρο 1 του π.δ. 30/2010, Α' 68). Τὰ διαβατήρια εἶναι ἀτομικὰ καὶ χορηγοῦνται σὲ Ἕλληνες πολῖτες. Δὲν χορηγεῖται διαβατήριο σὲ πρόσωπο πού: ἂ Ἔχει καταδικασθεῖ τελεσίδικα γιά [ἀκολουθεῖ παράθεση συγκεκριμένων ποινικῶν ἀδικημάτων]. β. Ἔχει ἀσκηθεῖ σὲ βάρος του ποινικὴ δίωξη γιὰ κακούργημα ἢ γιὰ ἀδίκημα τῆς περίπτωσης α΄ καὶ γιὰ ὅσο χρόνο διαρκεῖ ἡ ἐκκρεμοδικία. γ. Ἐκκρεμεῖ σὲ βάρος τοῦ μέτρο ἀπαγόρευσης ἐξόδου ἀπὸ τὴ χώρα. δ. [προστεθεῖσα μὲ τὸ ἄρθρο 1 του π. δ/τὸς 193/2005, Ἂ'234] Ἔχει κηρυχθεῖ ἀνυπότακτος ἢ λιποτάκτης. ἔ. Ἐκτίει στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινὴ ἢ εἶναι ὑπόδικος καὶ τοῦ ἔχει ἐπιβληθεῖ προσωρινὴ κράτηση. 3. ... . 5. Γιὰ τὴ χορήγηση διαβατηρίου ἀπαιτεῖται ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεως τοῦ ἐνδιαφερομένου στὶς ὑπηρεσίες ποὺ καθορίζονται μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 του ν. 3103/2003... .». Στὸ ἄρθρο 2 (Χρονικὴ ἰσχὺς διαβατηρίων) του ἐν λόγῳ π. δ/τὸς ὁρίζεται ὅτι: «1. Ἡ διάρκεια ἰσχύος τῶν διαβατηρίων καθορίζεται σὲ πέντε (5) ἔτη ἀπὸ τὴν ἔκδοσή τους γιὰ τὰ διαβατήρια τῶν ἐνηλίκων καθὼς καὶ τῶν ἀνηλίκων ποὺ ἔχουν συμπληρώσει τὰ 14 ἔτη τῆς ἡλικίας τους καὶ τρία (3) ἔτη γιὰ τὰ διαβατήρια τῶν λοιπῶν ἀνηλίκων. 2. ...». Περαιτέρω, στὴν κατ' ἐξουσιοδότηση τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 3 του ἀνωτέρω ν. 3103/2003 ἐκδοθεῖσα ἀπόφαση 3021/22/10/2005 (Β΄ 932) των Ὑπουργῶν Οἰκονομίας καὶ Οἰκονομικῶν, Ἐσωτερικῶν καὶ Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικὰ καὶ διαδικασία ἔκδοσης, τύπος καὶ περιεχόμενο ἐνδείξεων διαβατηρίου», ὅπως ἰσχύει, προβλέπεται, στὸ ἄρθρο 1 παρ. 1, ὅτι γιὰ τὴν ἔκδοση διαβατηρίου ὑποβάλλονται αὐτοπροσώπως ἀπὸ τὸν ἐνδιαφερόμενο στὴν ἁρμόδια ἀστυνομικὴ ὑπηρεσία τὰ ἑξῆς δικαιολογητικά: «ἂ/ αἴτηση – ὑπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986), ὅπου ὁ αἰτῶν δηλώνει ἐὰν ἔχει καταδικασθεῖ ἢ ἔχει ἀσκηθεῖ σὲ βάρος του ποινικὴ δίωξη ἢ ἔχει παραπεμφθεῖ σὲ δίκη γιὰ τὰ ἀδικήματα τῶν περιπτώσεων α΄ καὶ β΄ της παρ. 2 του π. δ/τὸς 25/2004 (...), καθὼς ἐπίσης καὶ ἐὰν ἐκτίει στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινὴ ἢ εἶναι ὑπόδικος καὶ τοῦ ἔχει ἐπιβληθεῖ προσωρινὴ κράτηση, ἐὰν ἔχει κηρυχθεῖ ἀνυπότακτος ἢ λιποτάκτης ἢ ἐὰν ἐκκρεμεῖ σὲ βάρος του τὸ μέτρο ἀπαγόρευσης ἐξόδου ἀπὸ τὴ Χώρα. Στὴν ἴδια ὑπεύθυνη δήλωση ὁ αἰτῶν δηλώνει τὸν τόπο κατοικίας του (...). Ἐπίσης, δηλώνει ἐὰν κατεῖχε διαβατήριο ἐκδοθὲν σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις του ν. 3103/2003, τὸ ὁποῖο ἀπωλέσθη, ἐκλάπη ἢ ζητᾶ τὴν ἀντικατάστασή του. β/ [ὅπως τὸ ἐδάφιο αὐτὸ ἀντικαταστάθηκε μὲ τὸ ἄρθρο 1 παρ. 1 τῆς ΥΑ 3021/22/10-δ΄/2005, Β΄1736] Μιὰ πρόσφατη ἔγχρωμη φωτογραφία τυπωμένη σὲ ἀναλογικὸ φωτογραφικὸ χαρτί... . γ/ [ὅπως ἀντικαταστάθηκε μὲ τὸ ἄρθρο μόνο τῆς ΥΑ 3021/22/10-ζ΄/2015, Β΄ 2702] φωτοαντίγραφο τῶν δύο ὄψεων τοῦ δελτίου ταυτότητάς του... (...). δ/ τριπλότυπο εἴσπραξης ἢ παράβολο... . ἔ. Ἀποδεικτικὸ πληρωμῆς γιὰ τὴν πιστοποίηση τῆς καταβολῆς τῶν ἀναλόγων κατὰ περίπτωση ταχυδρομικῶν ἐξόδων... . στ. 2. ... . 5. Γιὰ τὴν παράταση τῆς ἰσχύος τοῦ διαβατηρίου ἢ τὴν ἀντικατάστασή του (ἄρθρα 2 καὶ 3 του π. δ/τὸς 25/2004), ὑποβάλλονται τὰ ἴδια ὡς ἄνω ὁριζόμενα δικαιολογητικά. Εἰδικὰ γιὰ τὴν ἀντικατάσταση ὑποβάλλεται ὡς δικαιολογητικὸ καὶ τὸ παλαιὸ διαβατήριο. 6. ... . 7. Ἡ ὑπηρεσία παραλαβῆς τῶν δικαιολογητικῶν λαμβάνει καὶ κρυπτογραφεῖ δακτυλικὰ ἀποτυπώματα (...) τοῦ αἰτοῦντος, ἐκτὸς ἐὰν πρόκειται γιὰ ἀνήλικο κάτω των δώδεκα (12) ἐτῶν. Κατὰ τὸ ἄρθρο 2 τῆς ἴδιας ὡς ἄνω ὑπουργικῆς ἀποφάσεως, οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες παραλαβῆς τῶν δικαιολογητικῶν ἐλέγχουν ἂν ὑποβλήθηκαν ὅλα τὰ προβλεπόμενα δικαιολογητικὰ (παρ. 1), μετὰ δὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐν λόγῳ ἐλέγχου, τὰ δικαιολογητικὰ αὐτὰ διαβιβάζονται ταχυδρομικὰ στὴν κεντρικὴ ὑπηρεσία ἔκδοσης διαβατηρίων. Τέλος, κατὰ τὸ ἄρθρο 3, «Τὰ διαβατήρια ἐκδίδονται ἐντὸς προθεσμίας τριῶν (3) ἐργάσιμων ἡμερῶν ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία παραλαβῆς τῆς αἴτησης ἀπὸ τὴν κεντρικὴ ὑπηρεσία ἔκδοσης διαβατηρίων,με τὴν προϋπόθεση ὅτι ἔχουν ὑποβληθεῖ ὅλα τὰ προβλεπόμενα δικαιολογητικὰ καὶ δὲν ὑφίσταται βάσιμη ἀμφιβολία γιὰ τὴ γνησιότητά τους. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση ἡ προθεσμία ἰσχύει ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία ὑποβολῆς τοῦ τελευταίου δικαιολογητικοῦ καὶ παρατείνεται γιὰ τὸν ἀπολύτως ἀναγκαῖο χρόνο ἐλέγχου τῶν δικαιολογητικῶν». 

4. Ἐπειδή, ἐξάλλου, στὸ ἄρθρο 4 παρ. 3 καὶ 4 του ν. δ/τὸς 127/1969 «Περὶ ἀποδεικτικῆς ἰσχύος τῶν Ἀστυνομικῶν Ταυτοτήτων» (Α' 29), ὅπως οἱ παράγραφοι αὐτὲς προστέθηκαν μὲ τὸ ἄρθρο 55 παρ. 3 του ν. 3585/2007 (Α' 148), ὁρίζεται ὅτι «3. Ὁ χρόνος ἰσχύος τῶν δελτίων ταυτότητας ὁρίζεται σὲ δεκαπέντε ἔτη ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία ἔκδοσής τους.... 4. Δελτία ταυτότητας τῶν ὁποίων ἡ ἰσχὺς κατὰ τὴν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ παρόντος νόμου ἔχει λήξει, ἀντικαθίστανται σταδιακὰ μέσα σὲ διάστημα ἑνὸς (1) ἔτους ἀνάλογα μὲ τὸν χρόνο ἔκδοσής τους. Μέχρι τὴν ἀντικατάστασή τους τα ὡς ἄνω δελτία ταυτότητας θεωροῦνται ὡς ἰσχυρά. Ὁ ἀκριβὴς χρόνος τῆς σταδιακῆς ἀντικατάστασης τῶν ἀνωτέρω δελτίων ταυτότητας καθορίζεται μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Δημόσιας Τάξης». Περαιτέρω, στὴν παράγραφο 1 τοῦ ἄρθρου 5 της, ἐκδοθείσης κατ' ἐξουσιοδότηση τοῦ ἄρθρου 4 παρ. 1 του ἀνωτέρω ν. δ/τὸς 127/1969, ἀπόφασης 3021/19/53/18.10.2005 (Β΄ 1440) («Τύπος, δικαιολογητικά, ἁρμόδιες ὑπηρεσίες καὶ διαδικασία ἔκδοσης δελτίων ταυτότητας Ἑλλήνων πολιτῶν») των Ὑπουργῶν Οἰκονομίας καὶ Οἰκονομικῶν καὶ Δημόσιας Τάξης, ὅπως ἰσχύει, προβλέπεται ὅτι τὸ δελτίο ταυτότητας ἀκυρώνεται καὶ ἀντικαθίσταται, πλὴν ἄλλων, καὶ λόγῳ παρέλευσης τοῦ χρόνου ἰσχύος του [περίπτωση δ, ὅπως ἀντικαταστάθηκε μὲ τὸ ἄρθρο 1 παρ. 2 τῆς ΥΑ 3021/19/53-δ΄/2009 (Β΄ 1253)]. Τέλος, στὸ μὲν ἄρθρο 4 της, ἐπίσης ἐκδοθείσης κατ' ἐξουσιοδότηση τοῦ ἄρθρου 4 παρ. 1 του ν. δ/τὸς 127/1969, 8200/0-297647/10.4.2018 κοινῆς ἀπόφασης τῶν Ἀναπληρωτῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν καὶ Οἰκονομικῶν («Ἔκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ἑλλήνων πολιτῶν», Β΄ 1476) ὁρίζεται ὅτι «1. Ἡ διάρκεια ἰσχύος τῶν δελτίων ταυτότητας, ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία ἔκδοσής τους, ὁρίζεται σὲ δεκαπέντε (15) ἔτη, γιὰ τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν συμπληρώσει τὸ δωδέκατο (12) ἔτος τῆς ἡλικίας τους. 2. Ὁ κάτοχος δελτίου ταυτότητας ὑποχρεοῦται νὰ ζητήσει τὴν ἀντικατάστασή του, ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ἀρχὴ ἔκδοσης, ἐντὸς ἑξαμήνου πρὶν τὴν παρέλευση τῆς ἀναγραφομένης στὸ δελτίο ἡμερομηνία λήξης αὐτοῦ. 3. Δελτίο ταυτότητας, ἡ διάρκεια ἰσχύος τοῦ ὁποίου ἔχει παρέλθει, καθίσταται αὐτοδικαίως ἄκυρο», στὸ δὲ ἄρθρο 13 («Μεταβατικές – καταργούμενες διατάξεις») προβλέπεται ὅτι: «1. Ἡ ἡμερομηνία ἔναρξης τῆς ἔκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται μὲ διαπιστωτικὴ πράξη τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, λαμβάνοντας ὑπόψη τὸ ἐπίπεδο τεχνικῆς ἑτοιμότητας τῆς Διοίκησης. Μέχρι τὴν ἔκδοση τῆς διαπιστωτικῆς πράξης τῆς προηγούμενης παραγράφου, τὰ δελτία ταυτότητας ἐξακολουθοῦν νὰ ἐκδίδονται σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις της ὑπ' ἀριθμ. 3021/19/53 ἀπὸ 14.10.2005 κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση (Β΄ 1440). 3. Μὲ τὴν ἔκδοση τῆς διαπιστωτικῆς πράξης τῆς παραγράφου 1 καταργεῖται ἡ ὑπ' ἀριθμ. 3021/19/53 ἀπὸ 14.10.2005 κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση». 

5. Ἐπειδή, ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω παρατιθέμενες διατάξεις προκύπτει ὅτι μεταξὺ τῶν δικαιολογητικῶν, ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ ὑποβάλει ὁ ἐνδιαφερόμενος γιὰ τὴν ἔκδοση διαβατηρίου, εἶναι καὶ φωτοαντίγραφο τῶν δύο ὄψεων τοῦ δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητάς του. Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ἔχει παρέλθει ὁ χρόνος ἰσχύος τοῦ ἐν λόγῳ δελτίου (15 ἔτη) καὶ μέχρι νὰ ἀντικατασταθεῖ, αὐτὸ θεωρεῖται ἰσχυρό, σύμφωνα μὲ τὰ ὁριζόμενα στὴν κ.υ.α. 3021/19/53/14.10.2005 ἀπόφαση, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ ἰσχύει δυνάμει τῆς μεταβατικῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 13 της κ.υ.α. 297647/10.4.2018 περὶ τῶν νέου τύπου Δελτίων Ταυτότητας. Ἐξάλλου, πρὶν ἀπὸ τὴ χορήγηση τοῦ διαβατηρίου, οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ὑποχρεοῦνται νὰ ἐλέγχουν μόνον ἂν ὑποβλήθηκαν τὰ ἀπαιτούμενα κατὰ νόμον δικαιολογητικά, μεταξὺ δὲ αὐτῶν καὶ τὸ δελτίο ἀστυνομικῆς ταυτότητας τοῦ αἰτοῦντος τὴν ἔκδοση διαβατηρίου, τὸ ὁποῖο ὀφείλουν νὰ δεχθοῦν ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει βάσιμη ἀμφιβολία περὶ τὴ γνησιότητά του, ὄχι δὲ καὶ νὰ διενεργοῦν ἔλεγχο ταυτοπροσωπίας του αἰτοῦντος. Τὸ τελευταῖο ρητῶς ἀπαιτεῖται μόνο στὴν περίπτωση τῶν ἀνηλίκων κάτω τῶν 12 ἐτῶν, καθὼς καὶ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἄνω τῶν 12 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι διαμένουν μόνιμα στὸ ἐξωτερικὸ καὶ δὲν κατέχουν δελτίο ἀστυνομικῆς ταυτότητας οὔτε ἑλληνικὸ διαβατήριο σὲ ἰσχύ. 

6. Ἐπειδή, ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ φακέλου προκύπτουν τὰ ἑξῆς: Μὲ τὴν 001240233307/28.11.2018 αἴτησή του πρὸς τὴ Διεύθυνση Διαβατηρίων καὶ Ἐγγράφων Ἀσφάλειας τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ὁ αἰτῶν ζήτησε τὴν ἀνανέωση τοῦ διαβατηρίου τοῦ λόγῳ λήξεως τῆς ἰσχύος τοῦ προηγουμένου, ἐκδοθέντος τὸ ἔτος 2013. Τὸ αἴτημα αὐτὸ ἀπορρίφθηκε μὲ τὴν ἀπὸ 29.11.2018 πράξη τοῦ Διευθυντῆ τῆς ἀνωτέρω Διεύθυνσης, μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι «τὸ ὑπ' ἀριθμὸν «ΠΟ........» δελτίο ταυτότητας ἀπαιτεῖται νὰ ἀντικατασταθεῖ καθὼς ἔχει παρέλθει τὸ χρονικὸ διάστημα τῶν δεκαπέντε (15) ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία ἔκδοσής του (ἄρθρο 55 του ν. 3585/2007), μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καθίσταται ἀδύνατη ἡ ταυτοπροσωπεία τοῦ εἰκονιζόμενου σὲ αὐτὸ προσώπου μὲ τὸ ἄτομο τὸ ὁποῖο ἀπεικονίζεται στὴν ἐπικολληθεῖσα φωτογραφία στὴν κατατεθεῖσα αἴτηση». Κατὰ τῆς ἀνωτέρω ἀποφάσεως ὁ αἰτῶν ὑπέβαλε την ἀπὸ 11.12.2018 προσφυγὴ τοῦ ἄρθρου 6 παρ. 2 του π. δ/τὸς 25/2004, ἡ ὁποία ἀπορρίφθηκε μὲ τὴν προσβαλλόμενη 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 ἀπόφαση τοῦ Προϊσταμένου Κλάδου Ἀσφάλειας τοῦ Ἀρχηγείου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μὲ τὴν ἴδια ἐν πολλοῖς αἰτιολογίᾳ, καὶ συγκεκριμένα διότι, «κατὰ τὴν ἐπεξεργασία τοῦ ὑποβληθέντος αἰτήματος γιὰ τὴν ἔκδοση ἑλληνικοῦ διαβατηρίου στὸ ὄνομά του σὲ ἀντικατάσταση (ἀνανέωση) τοῦ προηγούμενου ἐκδοθέντος, διαπιστώθηκε ὅτι τὸ ὑπ' ἀριθμὸν «ΠΟ .........» δελτίο ἀστυνομικῆς τοῦ ταυτότητας, ἀντίγραφο τοῦ ὁποίου προσκόμισε ὡς δικαιολογητικό, ἐκδόθηκε τὴν 14.6.1989 καὶ ἡ ἐπικολληθεῖσα φωτογραφία ἐπ' αὐτοῦ [τοῦ αἰτήματος] ἐμφάνιζε σημαντικὲς διαφορὲς μὲ τὸν αἰτοῦντα τὴν ἔκδοση διαβατηρίου, καθιστῶντας ἀδύνατη τὴν πραγματοποίηση τῆς ταυτοπροσωπίας». Μὲ τὴν ἴδια ὡς ἄνω ἀπορριπτικὴ ἀπόφαση ἐπισημάνθηκε στὸν αἰτοῦντα ὅτι «ἐφ' ὅσον ἐπιθυμεῖ νὰ ἐφοδιαστεὶ μὲ ἑλληνικὸ διαβατήριο, θὰ πρέπει νὰ ἐπανυποβάλει αἴτημα ἀντικαθιστῶντας τὸ δελτίο ταυτότητάς του μὲ νέο...». 

7. Ἐπειδή, ἡ παρατιθέμενη ἀνωτέρω αἰτιολογία ἀπορρίψεως τοῦ αἰτήματος τοῦ αἰτοῦντος περὶ ἀνανεώσεως τοῦ διαβατηρίου τοῦ λόγῳ λήξεως τῆς ἰσχύος του, δὲν εἶναι νόμιμη. Καὶ τοῦτο διότι, ἐν προκειμένῳ, ὁ αἰτῶν προσκόμισε ὡς δικαιολογητικὸ τὸ δελτίο τῆς ἀστυνομικῆς τοῦ ταυτότητας, τοῦ ὁποίου ὁ χρόνος ἰσχύος ναὶ μὲν εἶχε ὑπερβεῖ τα δεκαπέντε ἔτη, ἐν τούτοις, κατὰ τὰ προεκτεθέντα, τὸ ἐν λόγῳ δελτίο μέχρι τὴν ἀντικατάστασή του θεωρεῖται κατὰ νόμον ἰσχυρό, ἡ δὲ Διοίκηση ὤφειλε νὰ διαπιστώσει μόνον ἐὰν ὑπεβλήθη τοῦτο καί, νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ, ἐκτὸς ἂν ὑφίστατο βάσιμη ἀμφιβολία περὶ τὴ γνησιότητά του, περίπτωση περὶ τῆς ὁποίας δὲν πρόκειται. Συνεπῶς, καὶ ἐν ὄψει τῶν ὅσων ἔγιναν ἀνωτέρω δεκτά, μὴ νομίμως ἡ Διοίκηση στήριξε τὴν ἀπορριπτική της ἀπόφαση περὶ μὴ ἀνανεώσεως τοῦ διαβατηρίου του αἰτοῦντος στὴ διαπίστωση ὅτι ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ προσκομισθέντος μὲ τὴν αἴτηση δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητας δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ πραγματοποίηση τῆς ταυτοπροσωπίας του αἰτοῦντος, λόγῳ τῆς παλαιότητας τοῦ δικαιολογητικοῦ αὐτοῦ, προϋπόθεση, ὅμως, ἡ ὁποία ὅπως προεκτέθηκε, δὲν ἀπαιτεῖται κατὰ νόμον γιὰ τὴν ἔκδοση διαβατηρίου, παρὰ μόνον προκειμένου περὶ ἀνηλίκων καὶ Ἑλλήνων πολιτῶν ἄνω τῶν 12 ἐτῶν ποὺ κατοικοῦν μόνιμα στὸ ἐξωτερικὸ καὶ δὲν κατέχουν δελτίο ἀστυνομικῆς ταυτότητας οὔτε ἑλληνικὸ διαβατήριο σὲ ἰσχύ, γιὰ τοὺς ὁποίους ἀπαιτεῖται ἡ προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας. Κατόπιν τούτων, ἡ ὑπὸ κρίση αἴτηση πρέπει νὰ γίνει δεκτή, κατὰ τὰ βασίμως προβαλλόμενα, καὶ νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ προσβαλλόμενη 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 ἀπόφαση τοῦ Προϊσταμένου Κλάδου Ἀσφάλειας τοῦ Ἀρχηγείου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἐνῶ παρέλκει ὡς ἀλυσιτελὴς ἡ ἐξέταση τῶν λοιπῶν προβαλλομένων λόγων ἀκυρώσεως. 

Δ ἰ ἅ τ ἂ ὕ τ ἄ 

Δέχεται τὴν αἴτηση. 

Ἀκυρώνει τὴν 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 ἀπόφαση τοῦ Προϊσταμένου Κλάδου Ἀσφάλειας τοῦ Ἀρχηγείου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, κατὰ τὸ σκεπτικό. 

Διατάσσει τὴν ἀπόδοση τοῦ παραβόλου. 

Ἐπιβάλλει στὸ Δημόσιο τὴ δικαστικὴ δαπάνη του αἰτοῦντος, ἡ ὁποία ἀνέρχεται στὸ ποσό των ἐννιακοσίων εἴκοσι (920) εὐρώ. 

Ἡ διάσκεψη ἔγινε στὴν Ἀθήνα στὶς 23 Σεπτεμβρίου 2021 

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ´ Τμήματος 
Μ. Καραμανώφ 


Ἡ Γραμματέας τοῦ Δ' Τμήματος 

Ι. Παπαχαραλάμπους 

καὶ ἡ ἀπόφαση δημοσιεύθηκε σὲ δημόσια συνεδρίαση τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 2021. 


Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ´ Τμήματος
Μ. Καραμανώφ 


Ἡ Γραμματέας 
Μ. Τσαπαρδώνη 

2 σχόλια:

 1. Αυτό αφορούσε τις παλιές ταυτότητες, ετοιμάζεται ΚΥΑ που θα ανακοινωθεί τέλη Οκτωμβρίου και από το 2024 θα είναι υποχρεωτικές οι νέες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ:
  ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΚΑΠΟΤΕ
  Στὶς 21 Ὀκτωβρίου ἕνα δραματικὸ κείμενο ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του σὲ ἐκπαιδευτικὴ ἱστοσελίδα. Τὶς ἑπόμε­νες ἡμέρες αὐτὸ ἔλαβε μεγάλες διαστάσεις. Ἦταν ἡ ἐπιστολὴ ἀπογνώσεως ποὺ ἔγραψε ἕνας ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς σὲ Ἐπαγγελματικὸ Λύκειο (ΕΠΑΛ) κάποιου νησιοῦ, μὲ τὴν ὁποία ἀνακοίνωνε τὴν ἀπόφασή του νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸ λειτούργημά του. Ποιός ἦταν ὁ λόγος; Ὁ ἄνθρωπος εἶχε πάει νὰ διδάξει σὲ σχολεῖο καὶ βρέθηκε στὴν «ἄγρια Δύση». Πλήρης ἀσυδοσία! Ἀποσποῦμε μερικὰ ἀπὸ τὰ καταγγελλόμενα:

  «Τὸ κάπνισμα εἶναι ἐλεύθερο σὲ ὅλο τὸν προαύλιο χῶρο, ἐνῶ κάποιοι καπνίζουν καὶ μέσα στὶς τάξεις… Τὰ κινητὰ εἶναι σὲ διαρκὴ λειτουργία μέσα – ἔξω ἀπὸ τὶς τάξεις, τραβώντας βίντεο καὶ τροφοδοτώντας τὸ τίκ-τὸκ μὲ “κατορθώματα”… Βάζαν τὰ πόδια τους πάνω στὰ θρανία, ὅλοι ἄλλαζαν θέσεις, ἡ πόρτα ἀνοιγόκλεινε συνεχῶς καὶ κοπανιόταν μὲ δύναμη, κόσμος μπαινόβγαινε, φωνές, οὐρλιαχτὰ καὶ κινητά… Μὲ ἀπειλοῦσαν γιὰ τὸ ἁμάξι μου καὶ μοῦ λέγαν πὼς μὲ περιμένει ὁ ἐξωσχολικὸς νὰ μὲ δείρει. Ταυτόχρονα κοπανοῦσαν θρανία, καρέκλες καὶ κυρίως στρίγγλιζαν ὅλοι μαζί… Οἱ “μαθητὲς” κάναν σόου κοπανώντας θρανία καὶ καρέκλες στοὺς τοίχους, σκούζοντας ὅλοι μαζὶ “καλόοοο ἔεεεε” ἢ “μμμ” ἢ βγάζοντας ἁπλὰ ἄναρθρες κραυγὲς δυνατά… Σὲ κάποια φάση ἦρθαν στὸ διὰ ταῦτα: “Ἐδῶ μάθημα δὲν κάνεις. Δὲν κάνει κανείς. Θὰ μᾶς βάλεις ὅλους ἕνα 12, ὅπως ὅλοι, καὶ ἄντε…”».

  Παραλείπουμε περιγραφὲς ποὺ εἶναι τόσο αἰσχρές, ὥστε δὲν μποροῦν νὰ δημοσιευθοῦν στὸ Περιοδικό μας.
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ο ΣΩΤΗΡ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.