10 Αυγ 2023

Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα περὶ τῶν νέων ταυτοτήτων!

Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ποὺ ὑπογράφουν τὸ κείμενο αὐτό, ἐκφράζουν τὴν ἔντονη διαμαρτυρία τους πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, γιὰ τὴν προαναγγελλόμενη κυκλοφορία ψηφιακῶν ταυτοτήτων ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο, ἔπειτα ἀπὸ περίπου 40 χρόνια σταθερῆς λαϊκῆς ἀποδοκιμασίας καὶ ἀπόρριψης παρομοίων κυβερνητικῶν προσπαθειῶν.
Ὡς πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, παραμένουμε πιστοὶ στὶς συνοδικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1993, 2626/1997, 2641/1998) καὶ στὴν παρακαταθήκη τῶν συγχρόνων σεβάσμιων καὶ ἁγίων Γερόντων, οἱ ὁποῖοι μᾶς συνέστησαν νὰ μὴν παραλάβουμε καμμία τέτοιου εἴδους ταυτότητα, μὲ τὴν ὁποία, ὅπως ἐξηγοῦμε παρακάτω, παραδίδουμε μετὰ βεβαιότητας τὴ θεόσδοτη ἐλευθερία μας στὸ ψηφιακὸ κράτος.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος σὲ ἀνακοινωθὲν της κατὰ τὴν... 17η Νοεμβρίου 2010 διεμήνυσε ὄτι «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως. Γι’αὐτὸ : α) ἡ ”Κάρτα τοῦ Πολίτη” δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατ’ οὐδένα τρόπο, ἐμφανῆ ἢ ἀφανῆ, τὸν ἀριθμὸ ”666” β) ἐπίσης κατ’ οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιάζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίες».

Εἶναι ἀναπόφευκτο τὸ ἀπαράδεκτο τῆς παραβιάσεως τῶν προσωπικῶν ἐλευθεριῶν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καθὼς ὡς ἄμεσες συνέπειές της ἀκολουθοῦν ἡ ἀριθμοποίηση, τὸ ψηφιακὸ φακέλωμα, καὶ κυρίως ἡ παντοδυναμία τοῦ κράτους ἀπέναντι στὸν πολίτη, ὁ ὁποῖος ὅπως μᾶς ἔχουν δείξει ἄλλες ἐμπορικὲς ψηφιακὲς ἐφαρμογές, εὔκολα ὑποκύπτει στὸ νὰ ἐκχωρήσει τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐλευθερία του, γιὰ λίγη ψηφιακὴ εὐκολία. Εἶναι ἀποδεδειγμένο τεχνολογικὰ ὅτι ἡ ἰχνηλάτηση τῶν ἐνεργειῶν κάθε ἀτόμου, καὶ ἡ δυνατότητα ἐνεργοποίησης τῆς παρακολούθησής του, εἴτε μὲ τὴν ἴδια τὴν ταυτότητα μέσῳ τῶν οἱωνδήποτε σημείων ταυτοποίησης, εἴτε μὲ τὴν παράλληλη χρήση ἐφαρμογῶν κινητοῦ τηλεφώνου τύπου “COVID-pass” ἤ“Gov.gr Wallet”, θέτει τὰ θεμέλια γιὰ τὴν 24ωρη παρακολούθηση τοῦ πολίτη. Ἡ δὲ προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων συνιστᾶ θεμελιῶδες ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ὁποία ὡς Μητέρα ἐνδιαφέρεται γιὰ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τοῦ βίου τῶν τέκνων Της.

Παράλληλα δὲν μᾶς διαφεύγει ἡ μεγάλη εἰκόνα. Τὰ ἐπιμέρους προσωπικὰ δεδομένα καθενὸς πολίτη ὅσο ἀσήμαντα καὶ νὰ εἶναι, ὅταν συλλέγονται ἀπὸ ὅλους τοὺς πολίτες συνολικὰ καὶ ἀποθηκεύονται στὶς τεράστιες βάσεις δεδομένων ποὺ θὰ σχηματισθοῦν, εἶναι χρυσὸς στὰ χέρια αὐτῶν ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν ἐξόρυξη καὶ τὴν μαζικὴ ἐπεξεργασία δεδομένων (data mining καὶ data crunching) θὰ μποροῦν νὰ διαπιστώνουν, νὰ προβλέπουν καὶ φυσικὰ νὰ ἐλέγχουν ἀκόμη καὶ συμπεριφορὲς τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ. Τὸ ζήτημα λοιπὸν δὲν μᾶς ἀφορᾶ μόνο ὡς ἄτομα, ὡς πρόσωπα. Μᾶς ἀφορᾶ ὡς κοινωνία, ὡς Ἔθνος. Ποιὸς θὰ ἔχει πρόσβαση σὲ αὐτὲς τὶς βάσεις δεδομένων; Ἐμεῖς θὰ μποροῦμε; Μόνο τὸ κράτος; Ἰδιῶτες; Τρίτες χῶρες; Ποιὸς θὰ μπορεῖ νὰ τὶς ἐπεξεργαστεῖ; Τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη δὲν ἀναφέρει τίποτε. Δὲν δείχνει νὰ προβληματίζεται οὔτε κἄν νὰ νοιάζεται γιὰ κάτι ἀπὸ αὐτά.

Γιὰ ἐμᾶς τίθενται καθαρὰ α) θέμα τῆς ἀπόλυτης καταπάτησης τῶν ἀτομικῶν καὶ κοινωνικῶν ἐλευθεριῶν, β) θέμα ἐθνικῆς ἀσφάλειας καὶ τὸ σημαντικότερο γ) θέμα πίστης: ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου καὶ ἡ καταπάτηση τῆς θεοσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι εἰκόνα Θεοῦ καὶ ἡ παρουσία τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ 666 στὰ νέα δελτία ταυτότητος, ὅλα ἀσύμβατα πρὸς τὴν Χριστιανικὴ πίστη.

Καλοῦμε τὴν Κυβέρνηση νὰ σεβαστεῖ τὶς θρησκευτικὲς εὐαισθησίες καὶ τὶς ἐν γένει ἀνησυχίες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ ἀναιρέσει τὴν ἔκδοσή της.

Ἀντιπροτείνουμε τὴν ἔκδοση νέων χάρτινων ἢ πλαστικῶν - μὴ ψηφιακῶν – ταυτοτήτων μὲ ὑψηλὴ τεχνολογία ὑδατογραφημάτων ἐξασφαλίζοντας τὴν αὐθεντικότητά τους καὶ μηδενίζοντας πρακτικὰ τὴν δυνατότητα παραχάραξής τους, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ μεγάλη ἀναταραχὴ ποῦ θὰ δημιουργηθεῖ στὴν κοινωνία σὲ περίπτωση ἔκδοσης καὶ ὑποχρεωτικότητας τῆς  ψηφιακῆς ταυτότητας.

Καλοῦμε, ἐπιπλέον, τὴν Κυβέρνηση νὰ μὴν προσδώσει στὴν ταυτότητα καμία ἄλλη χρήση πέραν τῆς ταυτοποίησης καὶ σὲ καμία περίπτωση νὰ μὴ τὴν ἀναγάγει σὲ κάρτα δικαιωμάτων καὶ «κλειδὶ» τοῦ πολίτη γιὰ τὴν ψηφιακὴ διακυβέρνηση, γεγονὸς ποὺ θὰ καταστήσει τὸν πολίτη δέσμιο τοῦ ψηφιακοῦ κράτους καὶ τὰ δικαιώματά του ἐξαρτώμενα ἀπὸ τὶς διαθέσεις τῆς κάθε κυβέρνησης στὴν καλύτερη περίπτωση. Ἡ πρόφαση ὅτι ὅλοι παρακολουθούμαστε ἤδη μέσω τῶν κινητῶν τηλεφώνων, ὡς ἀφελής, δὲν εὐσταθεῖ διότι α) πολλοὶ δὲν ἔχουν κινητὸ τηλέφωνο καὶ β) μπορεῖ ὁ καθένας νὰ ἐγκαταλείψει γιὰ πάντα τὴ χρήση τοῦ τηλεφώνου ἢ κατὰ καιροὺς νὰ τὸ ἀφήνει μακριά του, πράγμα ἀδύνατο γιὰ τὸν παραλήπτη τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, ἀπαραίτητης κάθε στιγμή. Ὁ σκεπτικισμὸς ἀπέναντι στὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα δὲν εἶναι δεῖγμα ὀπισθοδρόμησης. Εἶναι ἀπόδειξη ὅτι οἲ  Ἕλληνες πολίτες καὶ ἰδιαίτερα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἐπαγρυπνοῦμε γιὰ τὴν Πίστη μας, τὴν Πατρίδα μας καὶ τὴν Δημοκρατία. Δὲν εἴμαστε οἱ μόνοι. Ἀρκεῖ κανεὶς νὰ ἐξετάσει τὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ δὲν ἔχουν υἱοθετήσει τὶς ψηφιακὲς ταυτότητες ἢ ποὺ τὶς ἔχουν ἁπλὰ προαιρετικές. Οἱ ΗΠΑ, ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἰρλανδία ἡ Σουηδία, ἡ Νορβηγία, ἡ Δανία, ἡ Ἐλβετία, ἡ Ὀλλανδία, ἡ Φινλανδία, εἶναι μερικὲς μόνο ἀπὸ τὶς χῶρες ὅπου ἡ ταυτότητα δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὴ στοὺς πολίτες. Οἱ πολίτες τῆς Αὐστραλίας, τοῦ Καναδᾶ, τῆς Νέας Ζηλανδίας, τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, τῆς Ἰαπωνίας ἀνάμεσα σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες δὲν ἔχουν κἄν ταυτότητα.    

Παρακαλοῦμε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν ὄψει τῆς ἀπειλῆς τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας νὰ τοποθετηθεῖ ἀπέναντι στὴν ἐπικείμενη ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων μεριμνώντας ὡς πνευματικὴ μητέρα καὶ τροφὸς γιὰ τὴν νουθεσία καὶ προστασία τῶν ἐν Χριστῷ  τέκνων της.

Καλοῦμε, τέλος, τὸν Ἑλληνικὸ λαό, νὰ μὴ βιαστεῖ νὰ παραλάβει τὴν νέα ταυτότητα καὶ νὰ ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὴν πνευματική του ἐλευθερία, νὰ συνεχίσει νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ συμβατικὰ μέσα ταυτοποίησης καὶ νὰ ἀποφεύγει παντελῶς ὅλα τὰ ἀντίστοιχα ψηφιακὰ μέσα ταυτοποίησης, εἴτε σὲ μορφὴ ἔξυπνων ἐφαρμογῶν τύπου Gov.gr Wallet εἴτε σὲ μορφὴ κάρτας-ταυτότητας ποὺ σχεδιάζει ἡ κυβέρνηση νὰ ὑλοποιήσει.

 

Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα:

Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ»

Διδασκαλεῖο «Δημήτριος Παναγόπουλος»

Ἐθνικοὶ Φύλακες

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)

Ἕνωση Ἐπιστημόνων Γυναικῶν

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης «Ἁγία Φοίβη»

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης «Ὁσία Ξένη»

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Ἅγιος Δαμιανὸς Ὀσιονεομάρτυς»

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Πορεία Ἀγάπης»

Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)

Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)

Παρακαταθήκη

Σύλλογος «Ἡ Ἁγία Ἐμμέλεια»

Σύλλογος «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης»

Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καὶ Περιχώρων

Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)

Σωματεῖο Προάσπισης Ἀναφαίρετων Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων «ΑΣΠΙΔΑ»

Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»

Χριστιανικὴ Ἕνωση Γονέων Θεσσαλονίκης

Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση (Χ.Φ.Ε.)

 

 

 

 

5 σχόλια:

 1. Ο "Σωτήρας" πάλι κάνει γαργάρα το θέμα και δεν υπογράφει;;;
  Τί φοβάται;;;; Μη δυσαρεστήσει την ΝΔ που στήριξαν;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπάααα σε καλό σου.
   Μην τα κατηγορείς τα παιδιά γιατί θα βγάλουν τα αυτόματα....

   Διαγραφή
 2. Γιατί η ζωή που είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.