7 Φεβ 2023

Χριστιανική Ἀνθρωπολογία καί “Μετανθρωπισμός”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α 
Ἐν Κυθήροις τῇ 2ᾳ Φεβρουαρίου 2023 
Ἀριθ. Πρωτ.: 28 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 
Χριστιανική Ἀνθρωπολογία καί “Μετανθρωπισμός”
Πρός 
Τόν Ἱερόν Κλῆρον 
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν 
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 

«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τό Ἱερόν προσεύξασθαι, 
ὁ εἷς Φαρισαῖος καί ὁ ἕτερος Τελώνης» (Λουκ. ιη’ 10)

 Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, 
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Εὐλογημένη, εἰρηνική, εὔδρομος, χαριτοφόρα καί καλλίκαρπος ἡ ἁγία καί κατανυκτική περίοδος τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου. 
Τρεῖς ὑποπερίοδοι συναπαρτίζουν, ὡς γνωστόν, τό μέγα «στάδιον τῶν ἀρετῶν» τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου: α)Ἡ προκαθάρσιμος τῶν τριῶν πρώτων ἑβδομάδων, ἀπό τήν Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου ἕως τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, β) Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀπό τήν Καθαράν Δευτέραν μέχρι τήν Παρασκευήν τῆς 6ης ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Καί γ) ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀπό τήν Μεγάλη Δευτέρα ἕως τό Μέγα Σάββατον. Ἀνοίγει τό Ἱερόν Τριῴδιον μέ τήν ὑποκάρδιον καί συγκινητικήν προσευχήν τοῦ Τελώνου· «ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» καί κλείνει μέ τήν θαυμαστήν ὁμολογίαν καί συγκλονιστικήν εὐχήν τοῦ εὐγνώμονος λῃστοῦ· «Μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου».

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.