18 Φεβ 2023

Προκλητικαὶ ἐνέργειαι

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Οἱ κληρικοὶ καὶ τὰ μέλη τῶν ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικοί, ὅταν μερικοὶ σύλλογοι, ὀργανισμοί, διάφορες ἑταιρεῖες καὶ πλούσιοι ἰδιῶτες προθυμοποιοῦνται νὰ ἐνισχύσουν οἰκονομικὰ τὸ ἔργο τῆς ἐνορίας τους. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς Μητροπολίτες. Δὲν πρέπει νὰ τηροῦν τὸ «κάθε προσφορὰ δεκτή». Εἶναι ὑποχρέωσή τους νὰ πληροφοροῦνται ποιοὶ εἶναι οἱ δωρητὲς καὶ οἱ χορηγοὶ καὶ γιατί προσφέρουν τὰ χρηματικὰ ποσά. Ὅταν οἱ πηγὲς τῶν χρημάτων ποὺ προσφέρονται δὲν εἶναι καθαρὲς καὶ οἱ δωρητὲς στοχεύουν στὴν παραπλάνηση τοῦ λαοῦ καὶ τὴν... ἀπόκρυψη τῶν σκοπῶν τους πού εἶναι δόλιοι, πρέπει νὰ γίνονται δεκτά; Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ μερικὲς περιπτώσεις.

Ἀπὸ ἄγριους καὶ σκληροὺς ἐργοδότες πρέπει νὰ δέχονται χρηματικὰ ποσὰ οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἐνοριῶν; Ἐκεῖνοι δὲν ἔχουν ἀλλάξει τακτικὴ καὶ συμπεριφορά. Μὲ τὶς δωρεὲς ὅμως θέλουν νὰ δείξουν ὅτι ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία καί ἄρα εἶναι καλοὶ καὶ φιλάνθρωποι!

Ἀπὸ διεστραμμένους χαρακτῆρες, ποὺ δὲν ἔχουν ἱερὸ καὶ ὅσιο πάνω τους, θέλουν ὡστόσο νὰ διαλύσουν τὴν κακὴ ἐντύπωση ποὺ ἔχει γι’ αὐτοὺς ἡ κοινωνία, καὶ προθυμοποιοῦνται νὰ βοηθήσουν οἰκονομικὰ κάποιο ἐκκλησιαστικὸ ἵδρυμα. Πρέπει νὰ εἶναι εὐπρόσδεκτη ἡ πρόσφορά τους;

Ἐὰν τὰ χρήματα εἶναι ἀπὸ ἀδικίες ἢ ἔμμεσες κλοπὲς εἶναι φιλανθρωπία;

Ἂν οἱ χορηγοὶ εἶναι φανεροὶ ἀπατεῶνες, πρέπει νὰ βοηθηθοῦν μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῶν χρημάτων ἐκ μέρους τῶν κληρικῶν καὶ νὰ ἐμφανισθοῦν ὡς ἐνάρετοι καὶ φιλάνθρωποι;

Οἱ ἀνώτερω πρόθυμοι δωρητὲς καὶ χορηγοί, καὶ ἄλλοι παρόμοιοι, ἐπιθυμοῦν τὴ δημοσιότητα τῶν «ἀγαθῶν» τους ἔργων καὶ τὸν δημόσιο ἔπαινο ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους ποὺ δέχονται τὶς προσφορές, γιατί χρειάζονται τὸ ὑποκριτικὸ ἔνδυμα τῆς φιλανθρωπίας προκειμένου νὰ συνεχίσουν τὶς ἀδικίες καὶ τὶς ἀθλιότητες.

Προφανῶς σὲ ὅλους αὐτοὺς ἀπαντοῦμε ὄχι, γιατί δὲν εἶναι καθαρὲς προσφορές. Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως εἶναι γνωστό, δὲν δέχεται τὸ κοινῶς λεγόμενο ὅτι «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα». Οἱ κληρικοὶ δὲν πρέπει νὰ γίνονται συνεργοὶ τῶν ἁμαρτωλῶν χορηγῶν, οὔτε καὶ νὰ ἁγιάζουν τὰ μέσα.

Στὶς μεγάλες πόλεις ἔχουμε μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον δέχονται τὶς δωρεὲς ἀπὸ ἀνθρώπους, ποὺ στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ εἶναι ὑποβαθμισμένοι, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιδιώκουν. Καὶ μετὰ γνωστοποιοῦνται οἱ δωρεὲς ἐντός τοῦ ναοῦ καὶ ὁ Μητροπολίτης μιλάει γιὰ τὸ εὐγενὲς καὶ φιλάνθρωπο τοῦ χαρακτῆρος τῶν δωρητῶν (ἀρετὲς ποὺ φυσικὰ δὲν ὑπάρχουν).

Προκλητικὴ ἦταν πρὸ ἡμερῶν ἡ φιέστα ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ μία Μητρόπολη τῆς Ἀττικῆς ἐντός τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, τοῦ οἰκείου ἱεράρχου καὶ ἄλλων ἀδελφῶν του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλειάδα λαμπροφορεμένων ἀρχιμανδριτῶν καὶ πρεσβυτέρων, γιὰ νὰ παρασημοφορηθεῖ ὁ ἰδιοκτήτης ἑνὸς τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, γιὰ τὴν οἰκονομική του συμπαράσταση στὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως. Ἀκούστηκαν προσφωνήσεις, ἀντιφωνήσεις καὶ περίσσευαν τὰ χαμόγελα καὶ οἱ θερμοὶ χαιρετισμοί. Λησμόνησαν ὅμως ὅλοι τους ὅτι ὁ συγκεκριμένος σταθμὸς – ὅπως καὶ ὅλοι οἱ τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ τῆς χώρας – συμβάλλει μὲ τὰ προγράμματά του στὴν ἐξαθλίωση τοῦ ποιμνίου τῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ πανελληνίως, καὶ διαλύει κάθε δεσμὸ τοῦ λαοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία, περιφρονώντας προκλητικὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

Ἀλήθεια, γι’ αὐτὸ τὸ ψυχοφθόρο ἔργο, ποὺ προβάλλει συνεχῶς ὁ σταθμὸς τοῦ παρασημοφορημένου ἰδιοκτήτη, ποιὸς θὰ ἀντιδράσει;

Δυστυχῶς, ζοῦμε σὲ ἐποχὴ συγχύσεως καὶ μειωμένης πνευματικῆς εὐαισθησίας. Ἔχουν χάσει τὸν προσανατολισμό τους καὶ πολλοὶ κληρικοὶ (καὶ τῶν τριῶν βαθμῶν) καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν Ἀρχιερέων…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.