28 Ιαν 2023

Οἱ «προοδευτικές» δράσεις τοῦ θεολογικοῦ Συνδέσμου «Καιρός» καί τῆς Ἕνωσης Ἀθέων

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) καταγγέλλει τόν ἀντισύλλογο θεολόγων, μέ τήν ὀνομασία «Καιρός» γιά τήν μή δημοκρατική, μή ὀρθόδοξη καί μή συνταγματική συμπεριφορά καί δράση του. Τό Σωματεῖο «Καιρός», ὡς γνωστό, συμμετεῖχε, ὡς ἀντίδικος τῆς ΠΕΘ καί ἄλλων φορέων καί προσώπων, πού εἶχαν προσφύγει στό Στέ, κατά τήν ἐκδίκαση τοῦ θέματος τῆς  ἀκύρωσης τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τῶν Φακέλων τοῦ... Μαθητῆ, πού ἦταν δημιουργήματα μελῶν τοῦ «Καιροῦ».

Μέ τή συμμετοχή τοῦ «Καιροῦ» σέ μιά ἐκδίκαση προσφυγῆς ἀπό τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας, ἀνέμενε κάθε λογικός ἄνθρωπος ὅτι τά μέλη του θά ἀποδέχονταν, δημοκρατικά, τις -σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα τῆς χώρας ἀλλά καί τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ΠΠΠ τῆς ΕΣΔΑ- (4) ἀποφάσεις τοῦ Στέ, πού ἀκύρωσαν τά Προγράμματά τους.

Ὁ «Καιρός», ὡστόσο, δρῶντας ἐντελῶς ἀντιδημοκρατικά καί ἀντισυνταγματικά, ἀμέσως μετά τίς ἀποφάσεις τοῦ Στέ, ἄρχισε ἕναν ἀνένδοτο πόλεμο ἐναντίον των ὡς ἄνω Ἀποφάσεων τοῦ Στε.
Ὑπενθυμίζουμε στούς συναδέλφους Θεολόγους ἐλάχιστα ἀπό ὅσα ἔγραψε καί ἀπέστειλε τό 2016, πρός τόν Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα καί τούς Ἀρχηγούς τῶν Κομμάτων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος γιά τά Προγράμματα καί τούς Φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν:
«Εἶναι ἀπαράδεκτα ἐπικίνδυνα, δέν θά ἀποδώσουν καρπούς, ἀλλά μεγάλη ζημιά στήν Παιδεία καί γενικότερα στήν Κοινωνία μας. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν μετατράπηκε σέ "θρησκειολογία". Ἁπλῶς καταργήθηκε καί πρόκειται πλέον γιά ἕνα μή θεολογικό μάθημα. Τό ἐκπαιδευτικό ὑλικό κλονίζει  τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τοῦ παιδιοῦ καί τοῦ προκαλεῖ σύγχυση. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τώρα πλέον, ἔγινε «κατηχητικό,  διότι προσπαθεῖ, μέ σαφῆ πολιτικά κριτήρια, νά κατηχήσει καί  νά στρατεύσει τούς μαθητές σέ μιά ἐκκοσμικευμένη στάση ἀπέναντι στό θρησκευτικό φαινόμενο. Τά καινούργια Προγράμματα μέ ἔπεισαν ὅτι δέν πρόκειται γιά θρησκευτικά, ἀλλά γιά ἐπιχείρηση ἀλλοιώσεως τῆς πίστεώς μας».

Παρόμοιες κρίσεις διαβάζει κανείς, στό περιεχόμενο τῶν (4) Ἀποφάσεων τοῦ Στέ, σχετικά μέ τό Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ «Καιροῦ», ὅπου, ἐνδεικτικά, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρεται:
«Μέ τό πρόγραμμα σπουδῶν φαλκιδεύεται ὁ ἐπιβεβλημένος ἀπό τή συνταγματική διάταξη σκοπός, ἡ ἀνάπτυξη δηλαδή τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεως ... Διότι, ἐνῶ, θά ἔπρεπε νά ἀπευθύνεται ἀποκλειστικά στούς ὀρθόδοξους χριστιανούς μαθητές καί νά κατατείνει στήν ἐμπέδωση καί ἐνίσχυση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεώς τους, μέ τή σύγχυση ποῦ προκαλεῖται, κλονίζει τήν ὀρθόδοξη χριστιανική συνείδηση, τήν ὁποία, ἤδη, πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ βίου, διαμορφώνουν οἱ μαθητές αὐτοί στό πλαίσιο τοῦ οἰκογενειακοῦ τούς περιβάλλοντος, εἶναι δέ ἱκανή νά τούς ἐκτρέψει ἀπό τήν ὀρθόδοξη χριστιανική συνείδησή τους».

Ἐπισημαίνεται ἀκόμη ὅτι ἡ ὕλη τῶν Νέων Προγραμμάτων καί Φακέλων ἀντιτίθεται καί «πρός τήν διάταξη τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ΠΠΠ τῆς ΕΣΔΑ, διότι προσβάλλει τό εὐθέως τό δικαίωμα τῶν ἀνηκόντων στήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία ὀρθόδοξων χριστιανῶν γονέων νά διασφαλίσουν τή μόρφωση καί ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους, σύμφωνα μέ τίς δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις..., ἐνῶ ἡ νομοθεσία προβλέπει γιά μαθητές ρωμαιοκαθολικούς, ἑβραίους καί μουσουλμάνους τή δυνατότητα νά διδάσκονται, ἀποκλειστικῶς, τά δόγματα τῆς πίστεώς τους».

Ὅμως, οἱ ἀποφάσεις τοῦ Στέ δέν ἦταν ἀρεστές στόν «Καιρό» καί, στό πλαίσιο ἀποδόμησής τους, ὀργάνωσε καί ὀργανώνει Ἡμερίδες, ὅπως καί τήν προσεχῆ Διημερίδα τῆς 27ης καί 28ης Ἰανουαρίου 2023, καλῶντας Θεολόγους καί ἄλλους καί ὀργανώνοντας ξανά  διάφορες μεθοδεύσεις, ἐναντίον τῶν ἀποφάσεων τοῦ Στε. Ὑπάρχουν, βέβαια προσκεκλημένοι ὁμιλητές τοῦ «Καιροῦ», πού δέν ἔχουν ἐκφραστεῖ ἐχθρικά κατά τοῦ Ὀρθόδοξου μαθήματος.
Ὡστόσο, ὑπάρχουν καί κάποιοι ὁμιλητές, ὅπως τά πρωτοκλασᾶτα καί ἱδρυτικά στελέχη τοῦ «Καιροῦ», ἀλλά καί κάποιοι ἄλλοι, πού, κατά κοινή ὁμολογία, θεωροῦνται πολέμιοι τῶν ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν καί τῶν ἀποφάσεων τοῦ Στέ ὅπως: α) Ὁ πρ. Ὑπουργός Παιδείας κ. Ν. Φίλης, β) ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα (ΑΠΔΠΧ)  καί γ) ἕνας ἀπό τούς κ. Ἀντιπροέδρους τοῦ Στέ, πού μειοψήφισε, στίς ἀποφάσεις τοῦ Στέ γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Γιά τούς συγκεκριμένους, θά θέλαμε νά ὑπενθυμίσουμε τά παρακάτω:

α) Ὁ πρῶτος καλεσμένος τοῦ «Καιροῦ», ἦταν ὁ δοκιμασμένος φίλος καί συνοδοιπόρος του, ὁ Ὑπουργός κ. Ν. Φίλης, ἀμέσως μετά τίς ἀποφάσεις τοῦ Στέ  (Μάρτιος 2018) δήλωνε: «Τό Στέ υἱοθετεῖ ἀπόψεις ἀκραίων φονταμενταλιστῶν. Πρόκειται γιά σκοταδισμό, μεσαίωνα καί ἀναχρονισμό καί γιά λανθασμένη ἑρμηνεία τοῦ Συντάγματος». Ἐπίσης, ἀμέσως μετά τήν Ἀπόφαση τοῦ Στέ (Σεπτέμβριος 2019),  δήλωνε:  Ἡ ἀπόφαση τοῦ Στέ «ὁδηγεῖ τά πράγματα, ὥστε τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν νά γίνει προαιρετικό... Μέ τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν ἐπιχειρήσαμε τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν νά εἶναι μάθημα γνώσης καί ὄχι πίστης. Αὐτή ἡ κατεύθυνση ἀνταποκρίνεται σέ ἕνα σχολεῖο κοσμικό καί δημοκρατικό».

Πέρα ἀπό τίς τοξικές καί ἰδεοληπτικές θέσεις τοῦ κ. Φίλη, πού ἐπέδειξε, ὡς Ὑπουργός, ἀπέναντι στό ὀρθόδοξο μάθημα, θεωροῦμε σημαντικό, ἐπίσης, νά γνωρίζουν οἱ συνάδελφοι θεολόγοι καί ὅλος ὁ ἑλληνικός λαός, τά ὕπουλα, σκοτεινά καί ἀντιδημοκρατικά σχέδια πού εἶχε ὁ κ. Φίλης, γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ὅσους τό διδάσκουν. Σέ εἰσήγηση πού ἔκανε στήν Ἡμερίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΛΕΔΑ) μέ θέμα: «Σχολεῖο καί θρησκευτική ἐλευθερία», πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἀθήνα στίς 19 Σεπτεμβρίου 2018, κατά τήν ὁποία εἶπε μεταξύ ἄλλων:

«Τά τολμηρά βήματα πού ἔγιναν μέ τά νέα προγράμματα, μποροῦν νά ἀξιοποιηθοῦν ὥστε, σταδιακά, νά δημιουργηθεῖ μάθημα Θρησκειολογίας ἤ, ὅπως συμβαίνει σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες, νά καθιερωθεῖ ἀργότερα μάθημα Φιλοσοφίας... Ἡ μετατροπή τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ μάθημα γνώσης καί ὄχι πίστης ἀλλάζει τό πολιτισμικό κλίμα μέσα στό σχολεῖο καί βοηθᾶ στή συνολική ἀλλαγή τοῦ τρόπου κατανόησης τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου. Γι' αὐτό, σέ συνεργασία μέ Θεολόγους Ἐκπαιδευτικούς, ἐπιλέξαμε τήν ἀλλαγή τοῦ μαθήματος. Ἔθεσα ὡς πρώτιστο στόχο τήν προώθηση τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν στά θρησκευτικά καί, γιά εὐνόητους λόγους, προγραμμάτισα γιά ἀργότερα μιά σειρά παρεμβάσεις στά ὑπόλοιπα ἐκκρεμῆ ζητήματα».

β) Ὁ ἕτερος φιλοξενούμενος στή Διημερίδα τοῦ «Καιροῦ» εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα (ΑΠΔΠΧ), ὑπό τήν προεδρεία τοῦ ὁποίου ἡ (ΑΠΔΠΧ) ψήφισε τή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2/2022, σύμφωνα μέ τήν ὁποία προτείνεται στό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά δίνεται ἀπαλλαγή στό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, σέ ὅλους τούς αἰτοῦντες, ἀκόμη καί στούς Ὀρθόδοξους χριστιανούς μαθητές, μέ ἐπίκληση, ἁπλῶς καί μόνον, «λόγων συνείδησης» καί ὄχι, ὅπως ὁρίζουν οἱ Ἀποφάσεις τοῦ Στέ, γιά λόγους «θρησκευτικῆς συνείδησης». Μέ τή ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ αὐτή, προτείνεται στό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά γίνει τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν προαιρετικό, νά χάσει, δηλαδή, γιά πρώτη φορά, τήν ὑποχρεωτικότητά του στήν Ἐκπαίδευση.

Ὁ "Καιρός», ὄχι μόνον, δέν ἀντέδρασε στήν ὡς ἄνω ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ τῆς (ΑΠΔΠΧ), ἀλλά, προσκαλεῖ τόν Πρόεδρό της νά εἶναι ὁμιλητής στή Διημερίδα τοῦ «Καιροῦ».

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ), ἀντίθετα, ἀπέστειλε, ἐπειγόντως, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2022, Ἐπιστολή στήν Ὑπουργό Παιδείας καί στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ζητῶντας νά μήν γίνει δεκτή ἡ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ὡς ἀντισυνταγματική. Ἡ ἐπιστολή τῆς ΠΕΘ ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὅτι «ἡ (ΑΠΔΠΧ),  μέ τή ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ της ἔρχεται σέ κατάφωρη ἀντίθεση μέ τίς πρόσφατες σχετικές μέ τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί ὅτι δέν εἶναι ἔργο αὐτῆς τῆς Ἀρχῆς νά ὑπερβαίνει τό Σύνταγμα καί νά καθορίζει τό περιεχόμενο τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καί ποιά Μαθήματα θά εἶναι ὑποχρεωτικά καί ποιά προαιρετικά».

Ἡ Ὑπουργός Παιδείας κ. Κεραμαίως, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2022, ἀπέρριψε, πρός ἔπαινό της, τήν ὡς ἄνω ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ὡς ἀντισυνταγματική, μέ τά ἴδια δηλαδή περίπου ἐπιχειρήματα πού εἶχε προβάλλει ἡ ΠΕΘ.

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ Ἕνωση Ἀθέων στίς 3 Δεκεμβρίου 2022 εἶχε ὀργανώσει Ἡμερίδα, στό Πάντειο Πανεπιστήμιο, μέ τήν ἴδια περίπου Θεματολογία τῆς Διημερίδας τοῦ «Καιροῦ», σέ συνεργασία μέ τό Τμῆμα Κοινωνιολογίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, μέ τήν ἐνεργό συμμετοχή, τοῦ κ. Ν. Φίλη καί τοῦ κ. Κων. Κορναράκη, Καθηγητῆ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ καί ἐξέχοντος μέλους τοῦ «Καιροῦ» ἀλλά καί ὑπεύθυνου ὅλων τῶν Προγραμμάτων καί τῶν Βιβλίων Θρησκευτικῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (βλ. Facebook, Ἕνωση Ἀθέων, 3 Δεκεμβρίου).

Μάλιστα, σύμφωνα μέ πληροφορίες πού ἔχουμε, ἡ Ἕνωση Ἀθέων ἔχει προσφύγει ξανά στό Στέ γιά τό ἴδιο θέμα, δηλαδή τῆς Ἀπαλλαγῆς ὅλων τῶν αἰτούντων μαθητῶν, ὀρθοδόξων καί μή, ἀπό τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μέ στόχο νά καταστεῖ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν προαιρετικό (ἐπιλεγόμενο), πού πρόκειται νά ἐκδικαστεῖ στίς 3 Φεβρουαρίου τοῦ 2023.

γ) Ὁ ἕτερος καλεσμένος στήν Διημερίδα, νῦν Ἀντιπρόεδρος τοῦ Στέ καί,  κατά τήν ἐκδίκαση ἀπό τό Στέ τῆς προσφυγῆς τῆς ΠΕΘ, Σύμβουλος τοῦ Στέ κ. Πικραμένος, δέν ψήφισε τήν ἀκύρωση τῶν Προγραμμάτων,  ἀναφέροντας, μεταξύ ἄλλων στήν αἰτιολογία του, τά παρακάτω, ὅπως διαβάζουμε στά κείμενα τῶν Ἀποφάσεων:

«Τό Κράτος, κατά τήν παροχή τῆς ἐκπαίδευσης, περιλαμβανομένου τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ποῦ ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς μαθητές καί ὄχι μόνον σέ ὀρθοδόξους μαθητές δέν ἐπιτρέπεται νά ἐπιβάλλει συγκεκριμένη "κοσμοθεωρία" ὡς τήν μόνη ἀποδεκτή ἤ ἀληθινή, ἀλλά ὀφείλει, τηρῶντας τήν ἀρχή τῆς οὐδετερότητας, νά δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις, ὥστε οἱ μαθητές νά διαμορφώσουν ἐλεύθερα τήν προσωπικότητά τους καί νά ἐπιλέξουν κριτικά τήν κοσμοαντίληψη τῆς ἀρεσκείας τους».

Τά μέλη τοῦ ἀντισυλλόγου «Καιρός», ἔτσι ὅπως ἀρέσκονται, γιά εὐνόητους λόγους, νά συναγελάζονται, ἀνεξαιρέτως, μέ πρόσωπα τῆς ἐξουσίας εἶναι βέβαιο ὅτι θά βροῦν κάποιους «φίλους», ἕτοιμους νά συνηγορήσουν ἐναντίον τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί ὑπέρ ἑνός οὐδετερόθρησκου καί πολυθρησκειακοῦ ἀλλά καί ὑπέρ τῆς μετατροπῆς του ἀπό ὑποχρεωτικό σέ προαιρετικό σχολικό μάθημα. Δέν θά μπορέσουν, ὅμως, τελικά, ὅσο καιρό καί ἄν πασχίσουν, ὅποιες ἄνομες συμμαχίες ἤ μεθοδεύσεις καί ἄν μηχανευτοῦν, νά ἀλλοιώσουν τόν Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου του Χριστοῦ, ὡς μυστικοῦ μέσου ἐπικοινωνίας Του μέ τά παιδιά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, σύμφωνα μέ τό δικό Του θέλημα: «Ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός μέ καί μή κωλύετε αὐτά• των γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 18, 16).  Γιά νά μήν ματαιοπονοῦν, λοιπόν, στόν μή γόνιμο ἀγῶνα -ἄρνησης καί ἀκύρωσης τῆς βίωσης τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας ἀπό τά ὀρθόδοξα παιδιά- πού διεξάγουν, καλό θά ἦταν νά ἀκούσουν καί νά συνειδητοποιήσουν καί κάποιες ὠφέλιμες συμβουλές, ὅπως ἐκείνη τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: «Ἔτσι συνέβαινε στήν Ἱστορία. Πάντοτε οἱ προσπάθειες τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου χριστιανομάχου ἐκμηδενίζονται, διαλύονται σάν καπνός. "Σκληρόν σοί πρός κέντρα λακτίζειν" (Πράξ. 9, 5). Πόσο μάταιη καί χαμένη εἶναι κάθε μάχη ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ!».

Ἀπό τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ

1 σχόλιο:

  1. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν οι έλληνες χριστιανοί γονείς το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών τους να διδάσκονται τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστης μας μέσα στο ελληνικό σχολείο.
    Είναι σοβαρότατο το ζήτημα και αδιαπραγμάτευτο κατω από οποιαδήποτε πίεση οποιουδήποτε δήθεν πλουραλιστή και καλά ουδέτερου αλλά επί της ουσίας άθεου συνανθρώπου μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.