18 Ιαν 2023

Ἡ οἰκονομική καί κοινωνική ἀσφυξία αὔξησε δραματικά τίς αὐτοκτονίες

Τήν τελευταία δεκαετία, μέ τήν ἐφαρμογή μέτρων πού προκάλεσαν οἰκονομική καί κοινωνική ἀσφυξία, αὐξήθηκαν οἱ αὐτοκτονίες. Τήν τελευταία διετία, αὐξήθηκαν περαιτέρω κατά 25%!
Ἐκεῖ στόν εὐρωπαϊκό νότο, σέ μιά χώρα ἐξαιρετικά εὐρωπαϊκή, σέ ἀπόσταση μόλις λίγων ἑκατοστῶν ἀπό τό Παρίσι (στόν χάρτη), συμβαίνει κάτι θλιβερό.

Τήν τελευταία δεκαετία, μέ τήν ἐφαρμογή μέτρων πού προκάλεσαν οἰκονομική καί κοινωνική ἀσφυξία, αὐξήθηκαν οἱ... αὐτοκτονίες. Ὁ ἀριθμός τους, παρέμεινε ἀποκαρδιωτικά ὑψηλός, ἐνῶ τήν τελευταία διετία, αὐξήθηκαν περαιτέρω κατά 25%!

Παρατηρεῖται, ὅμως, καί κάτι παράδοξο: Οἱ κάτοικοι τῆς χώρας ἀντιμετωπίζουν ὅλο καί συχνότερα προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας, ἀλλά ὅσοι τά προκάλεσαν μέ τίς ἐπιλογές ἤ τίς παραλείψεις τους (ἐκτός καί ἐντός συνόρων) σέ ἀντίθεση μέ τόν πληθυσμό, κυριολεκτικά πουλᾶνε τρέλα!

Ἐκ τῶν ὑστέρων ἀναγνωρίζουν λάθη χωρίς νά προσπαθοῦν νά τά διορθώσουν. Παραδέχονται τά προβλήματα μόνο καί μόνο γιά νά ἐπισημάνουν τίς μεγαλειώδεις προσπάθειες, πού καταβάλλουν γιά τήν ἐπίλυσή τους.

Ὑπόσχονται καλύτερες μέρες ἐφαρμόζοντας πολιτικές, οἱ ὁποῖες ἐγκατέστησαν στή χώρα μιά δεκαετία νύχτας...

Γιά ὅσους δέν ζοῦν ἐγκλωβισμένοι στή γυάλα τῆς λήψης ἀποφάσεων, ἡ αὐξητική τάση τῶν αὐτοκτονιῶν πού κατέγραψαν οἱ εἰδικοί τήν τελευταία διετία ἀποτελεῖ -δυστυχῶς- ἀναπότρεπτη ἐξέλιξη ὅσων βιώνουν οἱ πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας.

Μάλιστα, αὔξηση παρατηρεῖται καί στίς αὐτοχειρίες σέ νεαρές ἡλικίες (ἄνω τῶν 20 ἐτῶν) σέ σύγκριση μέ τά στοιχεῖα τοῦ 2021.

Ἀνατριχιαστική εἶναι, πέραν τῶν ἴδιων τῶν στοιχείων, ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν αὐτοκτονιῶν πού καταγράφονται βρίσκεται στήν κόψη τοῦ ἐπισφαλοῦς καί σέ καμιά περίπτωση δέν ἀντικατοπτρίζει τήν συνολική διάσταση τοῦ προβλήματος, καθώς γιά διάφορους λόγους ἡ ὑποκαταγραφή τῶν αὐτοκτονιῶν εἶναι δεδομένη σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, σύμφωνα καί μέ τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας.

Καί τό χειρότερο;

Ἡ διαπίστωση ὅτι τό 95% τῶν θανάτων θά μποροῦσαν νά εἶχαν προληφθεῖ ἐάν εἶχαν ὑπάρξει ἔγκαιρες καί οὐσιαστικές παρεμβάσεις.

Οἱ αὐτοκτονίες σέ καιρό κρίσης δέν εἶναι κάτι καινοφανές.

Κατά τή Μεγάλη Ὕφεση κατεγράφησαν στίς ΗΠΑ ποσοστά αὐτοκτονιῶν, πού ξεπεράστηκαν στήν Εὐρώπη μόνο κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ἡ κοινωνική ἀναταραχή, πού προκαλεῖ ἡ ἀπότομη φτώχεια, τό σόκ καί ἡ ἀπόγνωση αὐξάνουν τά ποσοστά τῶν αὐτοκτονιῶν, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ κατά καιρούς.

Ἀπό τό 2012 καί ἔπειτα παρατηρεῖται μία σταθεροποίηση τῶν αὐτοκτονιῶν σέ περισσότερους ἀπό 500 θανάτους ἀνά ἔτος.

Μάλιστα, εἰδικοί ἐκτιμοῦν ὅτι κατά τά ἔτη 2010 - 2019 σημειώθηκαν τοὐλάχιστον 5.000 αὐτοκτονίες.

Συνάνθρωποι μᾶς, οἱ ὁποῖοι προβαίνουν στό ἀπονενοημένο διάβημα ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς ἀσφυξίας. Ἄλλοι πού ἀντιμετώπιζαν ἤδη προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας, τά ὁποῖα ἐπιδεινώθηκαν δραματικά σέ ἕνα νοσηρό κοινωνικό περιβάλλον.

Πάσχοντες, οἱ ὁποῖοι ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς ἀδυναμίας πού ἀντιμετώπιζαν δέν μπόρεσαν νά καταφύγουν στόν ἰδιωτικό τομέα, καί λόγῳ τῶν ἐλλείψεων πού παρατηροῦνται στίς δημόσιες δομές δέν ἔτυχαν τῆς ἀπαιτούμενης βοήθειας.

Ζωή, πού μετατράπηκε σέ ἀγῶνα γιά ἐπιβίωση.

Καί γιά κάποιους, χάθηκε...

Στά χρόνια τῶν μνημονίων, καταγράφηκε αὔξηση, ὅπως τό 2013 πού ἦταν ἡ χρονιά μέ τόν μεγαλύτερο ἀριθμό αὐτοκτονιῶν (566 συνολικά, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΑΣ) ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσης καί μέχρι ἐκείνη τή στιγμή.

Ἀπό τό 2008 ἕως τό 2013 οἱ αὐτοκτονίες αὐξήθηκαν κατά 43,3% σέ σχέση μέ τά προηγούμενα χρόνια.

Τό 2014 οἱ αὐτοκτονίες ἀνῆλθαν στίς 514, ἐνῶ τό 2015 ἐκτινάχθηκαν στίς 613. Τό 2016, σημειώθηκαν 650 αὐτοκτονίες καί τοὐλάχιστον 513 ἀπόπειρες.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα ΜΚΟ, στήν Ἑλλάδα κατά τή διάρκεια τῆς κρίσης αὐτοκτονοῦν περισσότεροι ἀπό 500 ἄνθρωποι ἐτησίως. Μάλιστα διεθνεῖς ἔρευνες ἀναφέρουν ὅτι γιά κάθε ἕναν αὐτόχειρα τοὐλάχιστον πέντε ἄτομα πενθοῦν, βιώνοντας τίς ψυχοκοινωνικές συνέπειες τοῦ στίγματος τῆς αὐτοκτονίας.

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2017, οἱ ἐργαζόμενοι στή δημόσια ὑγεία, προχωροῦν σέ μία ἀκόμη σοβαρή καταγγελία, ἐπισημαίνοντας ὅτι συγκαλύπτεται ὁ πραγματικός ἀριθμός αὐτοκτονιῶν κατ' ἔτος, ἀπό τήν ΕΛΣΤΑΤ καί τήν ΕΛ.ΑΣ, δέν ὑπάρχει ἀντικειμενικός τρόπος καταγραφῆς τῶν αὐτοκτονιῶν, ἐνῶ ἐξέφρασαν τήν πεποίθηση ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν θυμάτων εἶναι σημαντικά μεγαλύτερος ἀπό τήν ἐπίσημη καταγραφή.

Τό 2018, 567 ἄνθρωποι προέβησαν στό ἀπονενοημένο διάβημα, ἐνῶ τό 2019 κατεγράφησαν 530 αὐτοκτονίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.