27 Οκτ 2022

Ἡ ὑπερσυγκέντρωση ἐξουσίας τῆς ΕΕ μέσῳ τῶν βιομετρικῶν δεδομένων!

Ἡ ἱκανότητα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά ὑφαρπαγή βιομετρικῶν δεδομένων εἶναι δυσοίωνη καί ἀποκρουστική. Οἱ Βρυξέλλες παρουσιάζουν ἕνα παρεμβατικό σύστημα νέων συνόρων τό ὁποῖο θά προκαλέσει ἐκτενεῖς καθυστερήσεις καί θά ὑπονομεύσει περαιτέρω τήν ἐλευθερία μας.
Ἄν προγραμματίζεις νά ἀποδράσεις σέ μιά ἔπαυλη τό ἐρχόμενο καλοκαίρι, προετοιμάσου γιά ἕνα ἀνούσιο χάος καί διακοπή τοῦ ταξιδιοῦ σου χάρη στήν πρόσφατη Ὀργουελική κίνηση... τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νά ἀπαιτεῖ στά σύνορά της τά βιομετρικά δεδομένα τῶν τουριστῶν της. Οἱ Βρετανοί πού διασχίζουν συνεχῶς τό κανάλι τῆς Μάγχης, θά εἶναι οἱ πρῶτοι ἀπό τούς ὁποίους θά ἀποσπάσουν τά δακτυλικά τους ἀποτυπώματα καί τίς φωτογραφίες τους. Ἡ νέα στρατηγική μαζικῆς συλλογῆς δεδομένων, ἡ ὁποία θά ἀνακοινωθεῖ τόν Μάϊο, ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἐπονομαζόμενου ὡς «Ἔξυπνα Σύνορα». Ἀλλά δέν ὑπάρχει τίποτα «ἔξυπνο» ἀναφορικὰ μέ τό σχέδιο. Ἡ ὑφαρπαγή δεδομένων ἔχει αἰτιολογηθεῖ μέ τόν σκοπό ὅτι βελτιώνει τήν ἀνίχνευση τῶν ἐπικίνδυνων ταξιδιωτῶν, ἀνακαλύπτει τούς εὐάλωτους ἀνθρώπους καί ἐλαττώνει τήν ἀπάτη, ἀλλά προκύπτει ἕνα μεγάλο κόστος γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ὑλικοτεχνική ὑποστήριξη πού προκαλεῖ ἔκπληξη.

Τά σχέδια γιά τά σύνορα ἔχουν εὐλόγως περιγραφεῖ ἀπό κοινωνικές ὁμάδες πολιτῶν ὡς «δυσανάλογα καί περιττά» ἐνῶ ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ λιμανιοῦ στό Ντόβερ ἔχει προειδοποιήσει γιά «σημαντικές καί συνεχεῖς διακοπές (ταξιδιῶν) γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ὅλοι οἱ ταξιδιῶτες ἄνω τῶν δώδεκα (12) ἐτῶν θά χρειαστεῖ νά εἶναι βιομετρικά καταγεγραμμένοι, δημιουργῶντας ἕνα ἀπόθεμα ἀπό  εὐαίσθητα δεδομένα μέ τά μοναδικά προσωπικά δεδομένα ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀπαιτεῖ ὄχι μόνο ἕνα ἀμερικανικοῦ εἴδους σύνολο τεσσάρων (4) δαχτυλικῶν ἀποτυπωμάτων, ἀλλά καί φωτογραφιῶν προσώπου. Οἱ προσωπικές πληροφορίες τῶν ταξιδιωτῶν θά ἀναμειχθοῦν τελικά μέ δισεκατομμύρια δεδομένα, πού περιλαμβάνουν φωτογραφίες, ἀποτυπώματα παλάμης, ἱστορικό DNA καί βιομετρία προσώπου, στά ὁποῖα [στοιχεῖα] μποροῦν νά ἐφαρμοστοῦν ἀμφιλεγόμενοι ἀλγόριθμοι ἀναγνώρισης. Τά παραπάνω ἐνδέχεται νά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐπιχείρηση συλλογῆς βιομετρικῶν δεδομένων στήν ἱστορία τῆς Εὐρώπης.

Τί θά μποροῦσε ἐνδεχομένως νά πάει στραβά; Πάρα πολλοί ἀπό τούς Εὐρωπαίους φίλους μας ἔχουν μιά ἀμερόληπτη στάση ἀναφορικὰ μέ τήν ἀνάκυψη μιᾶς ὑπερδύναμης ἡ ὁποία ἔχει πολλές ἀπαιτήσεις σέ δεδομένα - πάνω ἀπό 1,7 δισεκατομμύρια Ψηφιακά Εὐρωπαϊκά Πιστοποιητικά γιά τόν κορωνοϊό ἐκδόθηκαν κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας - ἀλλά ἀκόμη καί αὐτοί πού δέν ἀγαποῦν τήν ἐλευθερία θά πρέπει νά προβληματιστοῦν ἀναφορικὰ μέ τό ὀλέθριο ἀντίκτυπο πού ἔχει στόν τουρισμό καί τήν μεταφορά. Οἱ ἔλεγχοι τῶν Συνόρων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης πού ὁμοιάζουν μέ τόν τρόπο ἐλέγχου τοῦ Μεγάλου Ἀδερφοῦ - [Big Brother]  ἐκτιμᾶται ὅτι ἀπαιτοῦν ἑπτά φορές περισσότερο χρόνο ἀπό ὅτι χρειάζονται σήμερα καί ἡ οὐρά στό Ντόβερ θά μποροῦσε νά μεγαλώσει κατά 19 μίλια - ἀπόσταση κατά προσέγγιση πού χρειάζεται κανείς γιά νά διασχίσει τό Κανάλι ἀπό μόνο του. Αὐτό εἶναι εἰρωνικό ἀλλά δέν προκαλεῖ καθόλου ἔκπληξη πώς ἡ Περιοχή Σέγκεν, πού θεωρητικά ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπό τήν ἐλεύθερη μετακίνηση, μετατρέπεται σέ ψηφιακό ὀχυρό.

Οἱ Ἀρχές υἱοθετοῦν ἀκραῖες τεχνολογίες ἀναφορικὰ μέ τό φαινομενικά οὐδέτερο ζήτημα τῆς προόδου, ἀλλά αὐτό δέν εἶναι ἁπλά μιά διαδικασία μοντερνισμοῦ - εἶναι μιά διαδικασία πολιτικῆς μεταμόρφωσης. [Ἡ μεταμόρφωση αὐτή] διακινδυνεύει νά μᾶς ὁδηγήσει σταδιακά πρός μιά ζοφερή μελλοντική ἀντιγραφή κινήσεων ἑνός εἴδους τεχνολογικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ πού ἐκδηλώνεται ἀπό τήν Κίνα. Καί ἡ ἐξαιρετική βιομετρική βάση δεδομένων γίνεται ἀπό τό πουθενά ἡ μοναδική ἀνατριχιαστική τεχνολογική ἐξέλιξη στά Εὐρωπαϊκά σύνορα - τό 2019, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἔκανε κλινική δοκιμή τύπου Minority Report μέ «ἀνιχνευτές ψεύδους» τεχνητῆς νοημοσύνης προκειμένου νά σαρώνουν τά πρόσωπα τῶν ἐπιβατῶν μέ ἕνα ἐξαιρετικά ἀμφιλεγόμενο, κακῶς ἀποδεδειγμένο σύστημα πού ὀνομάζεται iBorderCtrl -[Εὐφυές Φορητό Σύστημα Ἐλέγχου Συνόρων]. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ ἀστυνομία στό Ἡνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεῖ παρόμοια τεχνολογία, διαθέτει κάμερες ἀναγνώρισης προσώπου σέ πραγματικό χρόνο, κινητές συσκευές δαχτυλικῶν ἀποτυπωμάτων καί σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τοῦ νέου ἀρχηγοῦ τῆς Μητροπολιτικῆς Ἀστυνομίας του Λονδίνου κού Mark Rowley τήν προηγούμενη βδομάδα, ἀνακαλύπτει «προεγκληματική» δραστηριότητα στό διαδίκτυο  καί χρησιμοποιεῖ προγνωστικές στατιστικές ἀναλύσεις προκειμένου νά στοχοποιήσει ἄνδρες οἱ ὁποῖοι ἐνδεχομένως νά γίνουν βίαιοι πρός τίς γυναῖκες στό μέλλον.

Μέχρι στιγμῆς δέν ἀνέφερε τίποτα σχετικά μέ τίς χιλιάδες ἀναφορές βιασμῶν καί ἐνδοοικογενειακῆς βίας κάθε χρόνο τά ὁποῖα διερευνῶνται ἀνεπαρκῶς καί σπάνια ἀσκεῖται δίωξη. Εὐκρινῶς οἱ Εὐρωπαϊκές ἀξίες παραμελοῦνται μέ τήν  τεχνολογική ἐπανάσταση- ἡ ἀγαπημένη ἐλευθερία μας, ἡ αὐθάδεια τῆς ἀρτιότητας καί τό δικαίωμα στήν ἰδιωτικότητα. Τήν προηγούμενη βδομάδα, ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κυβερνητικοῦ Ἀρχηγείου Ἐπικοινωνιῶν - [Government Communications Headquarters - GCHQ] προειδοποίησε ἀναφορικὰ μέ τήν χρήση τῆς τεχνολογίας ἀπό τήν μεριά τῆς Κίνας ὥστε νά ἀσκεῖ τόν ἔλεγχο καί τήν «δρακόντια» ἀνάπτυξη μιᾶς δικῆς της «κουλτούρας παρακολούθησης.» Ἀλλά ἄν πρόκειται νά κατακρίνουμε τήν Κίνα μέ ὁποιαδήποτε αὐθεντία, εἶναι ἀπαραίτητο πρῶτα ἐμεῖς νά δείξουμε ἡγετική ἱκανότητα στήν χρήση τῆς τεχνολογίας ὥστε νά ἐνισχύσουμε καί νά προστατεύσουμε τήν ἐλευθερία στό σπίτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.