15 Οκτ 2022

Ὁ Σεβ. Νικαίας καὶ ὁ Βουλευτής


Τὴν 2αν Ὀκτωβρίου ὁ Σεβ. Νικαίας ἐλειτούργησεν εἰς ἱ. ναὸν τῆς ἐπαρχίας του. Ἀφοῦ εἰσῆλθεν προσεκύνησεν εἰκόνα τοῦ «Μνήστορος Ἰωσήφ», εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Δίκαιος Ἰωσὴφ κρατεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς ἀκριβῶς καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος! Τοιαύτη εἰκὼν εἶναι λίαν προβληματική, διότι παρουσιάζει τὸν Ἰωσὴφ ὡς Θεοτόκον ἢ ἀληθινὸν σύζυγον τῆς Παναγίας καὶ φυσικὸν πατέρα τοῦ Χριστοῦ! Τοιαῦται εἰκόνες, ὡς καὶ ἡ λεγομένη τῆς... «Ἁγίας Οἰκογενείας», προέρχονται ἀπὸ τὸν παπισμόν.

Δὲν ἦτο μόνον αὐτόν. Εἰς τὴν Μεγάλην Εἴσοδον ἐμνημόνευσε «τῶν ψηφισάντων καὶ χειροτονησάντων με»! Διερωτᾶται κανείς: Οἱ ὑπόλοιποι Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν τὸν ἐψήφισαν; Ἀγνοεῖ ἐπίσης ὅτι οἱ ψηφίσαντες ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ λαὸς τῆς Ἐπισκοπῆς;

Ἔπειτα πρὸ τῆς εὐχῆς τοῦ καθαγιασμοῦ εἶπεν «εὐλογήσας, ἁγιάσας, διαμερίσας ἔδωκεν…». Μὲ ποῖον δικαίωμα ἀντικατέστησε τὸ «κλάσας» τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου μὲ ἰδικόν του ρῆμα; Δὲν ἀντιλαμβάνεται καθόλου ὅτι τὸ «κλάσας» παραπέμπει εἰς τὰ λόγια τῶν ἱ. Εὐαγγελιστῶν, ἐνῷ τὸ «διαμερίσας» χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν πρᾶξιν τοῦ κολαφισμοῦ τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ χιτῶνος;

Ἐξέπληξεν ἐπιπροσθέτως τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴν ὥραν τοῦ κοινωνικοῦ, ἕνας διάκονος ἐξῆλθεν ἐνώπιον τῆς ὡραίας πύλης καὶ ἀνέγνωσε γραπτὸν κήρυγμα ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ λειτουργός! Δὲν ὤφειλε νὰ κηρύξη; Δὲν εἶχεν ἀποστηθίσει τὸ κείμενον; Τὸ εἶχε γράψει ἄλλος; Δὲν ἔχει τὴν στοιχειώδη ἀντίληψιν ὅτι τὸ κήρυγμα ὀφείλει νὰ εἶναι προφορικόν; Ὅτι ἡ διδαχὴ τοῦ ποιμνίου εἶναι κυρία ὑποχρέωσις τοῦ Ἐπισκόπου;

Τὸ «κερασάκι» ἦτο ἡ παρουσία βουλευτοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἐλθὼν καθυστερημένος ἔλαβε ἄνευ προσ­κλήσεως θέσιν εἰς τὸν σολέαν… πλησιάζουν καὶ ἐκλογαί. Εἰς τὸ τέλος ὁ Μητροπολίτης δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφέρη «χαιρόμεθα διὰ τὸν κ. τάδε, ὁ ὁποῖος ἐκκλησιάσθηκε ἐδῶ»! Ἂς ἔχει στηρίξει ὅλα τὰ ἀνήθικα νομοσχέδια τῆς Κυβερνήσεως… ἀλλὰ ὡς λέει ὁ λαὸς «τὸ ἕνα χέρι νίβει τὸ ἄλλο»…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.