23 Οκτ 2022

Τὸ μαρτύριον 7.500 ὑγειονομικῶν

Τοῦ Σεβ. πρ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου

Ἡ νεώτερη ἐνόχλησις προέρχεται ἀπὸ τὸν Κυβερνητικὸ χῶρο. Πρόκειται γιὰ τὸ μαρτύριο ἑπτάμισυ χιλιάδων (7.500) περίπου ἰατρῶν καὶ νοσηλευτῶν-νοσηλευτριῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποδέχθηκαν νὰ ὑποβληθοῦν στὸ σατανικῆς ἐμπνεύσεως ἐμβόλιο Covid-19 καὶ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, δηλ. τοὺς ἔπαυσαν ἀπὸ τὴν ἐργασία τους στὰ Νοσηλευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Χώρας καὶ ἀπὸ τὸ ἔτος 2021 παραμένουν ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ καὶ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ἀπὸ τὸ Ταμεῖον Ἀνεργίας τῆς Χώρας, δηλ. εἶναι καταδικασμένοι σὲ θάνατο ἀπὸ τὴν...

πεῖνα, αὐτοὶ καὶ ἡ οἰκογένειά τους. Ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας κ. Θάνος Πλεύρης, ὁ ὁποῖος δημοσίως ἀπεκάλεσε τὸν πατέρα του «κτῆνος», εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος διὰ τὴν «κτηνώδη» αὐτὴ συμπεριφορὰ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας τοὺς ἰατροὺς κ.λπ.!

Κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ τρ. ἔτους ἔχουν ἐγκατασταθῆ ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας, ὅπου διαμένουν συνεχῶς ἡμέρα καὶ νύκτα εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διὰ τὴν πρωτοφανῆ ἀδικίαν τῆς Κυβερνήσεως τοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη!

ΤΩΡΑ, λοιπόν, ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΝ (;) ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΠΛΕΥΡΗΝ

Θὰ μὲ ἐρωτήσετε: ποιὸ εἶναι τὸ ἔγκλημά του;

Ἡ ἀδιαφορία του στὸ δρᾶμα τόσων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τὰ σπίτια τους καὶ τώρα πλέον ἐγκαταβιώνουν ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ Ὑπουργείου του!

Ἡ πολύμηνος ταλαιπωρία, λοιπόν, αὐτῶν τῶν ὑγειονομικῶν παραγόντων καὶ ἀδελφῶν μας ὡδήγησε τὰ βήματά μας, ὥστε νὰ θέσωμεν τὸ πρόβλημα ὑπ’ ὄψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν ἀπὸ 30.09.2022 ταπεινὴν ἀναφοράν μας καὶ νὰ παρακαλέσωμεν, ὅπως ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἐκφράση τὴν συμπάθειάν Της πρὸς τοὺς πονεμένους αὐτοὺς ἀδελφούς μας, ἐνεργήση δὲ καὶ τὰ δέοντα, ὥστε νὰ ἐπανέλθουν ἕκαστος εἰς τὴν ἐργασίαν του!

Ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ ηὐδόκησε καὶ ἐνέπνευσε τὰ Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ., ὥστε νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ πρόβλημα τῶν ταλαιπωρουμένων ἀδελφῶν μας, τῶν ὑγειονομικῶν! Εἰς τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς 7ης Ὀκτωβρίου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δηλοποιεῖ, ὅτι τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας …«δὲν μποροῦν νὰ παραθεωρήσουν …οὔτε νὰ κωφεύσουν στὶς ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις τῶν ὑγειονομικῶν σὲ ἀναστολή, γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν ὑπηρεσία τους, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπικαιροποιημένα ἀπαραίτητα ὑγειονομικὰ μέτρα, γιὰ τὴ συνέχιση τῆς προσφορᾶς τους στὸν χῶρο τῆς ὑγείας».

Ἂς εὐχηθοῦμε λοιπόν, ὥστε οἱ ἐνέργειες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ συντελέσουν, ὥστε νὰ λήξη ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ σύντομα τὸ μαρτύριο τόσον τῶν ἀδελφῶν μας, ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΠΕΙΝΑΣ, ὅσον καὶ τῶν 7.500 ἰατρῶν καὶ ὑγειονομικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὡς εὑρισκόμενοι σὲ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ἔχουν καταδικασθῆ εἰς τὸν ἐκ ΠΕΙΝΗΣ ΘΑΝΑΤΟΝ(!) ἀπὸ τὴν ἄκαρδον Κυβέρνησιν τοῦ κ. Μητσοτάκη.

Αἴγιον, 12 Ὀκτωβρίου 2020

† Ὁ Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΣ

Ἐν Αἰγίῳ τῇ 30 Σεπτεμβρίου 2022

Πρὸς τὸν Μακαριώτατον

Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

καὶ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας

Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,


Ἐπιτρέψατέ μοι νὰ Σᾶς ὀχλήσω καὶ πάλιν, προκειμένου νὰ Σᾶς ὑποβάλω μίαν θερμοτάτην παράκλησιν:

Δὲν διαφεύγει τῆς προσοχῆς Σας, ὅτι πρὸ ὀκτὼ (8)περίπου μηνῶν ἔχουν ἐγκατασταθῆ, ἢ μᾶλλον ἔχουν κατασκηνώσει, ἔξωθι τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας (εἰς τὸ πεζοδρόμιον) μία ὁμὰς ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ καὶ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ὑπάλληλοι Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Χώρας, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἔχουν ἀπολυθῆ ἐκ τῆς θέσεώς των, διότι διὰ λόγους συν­ειδήσεως ἠρνήθησαν νὰ ὑποστοῦν τὸ ἐμβόλιον Covid 19! Δὲν ἔλαβον οὔτε τὴν κατὰ τὸν Νόμον ἀποζημίωσιν εἰς τοὺς ἀπολυομένους ἐκ τῆς θέσεώς των Κρατικοὺς ὑπαλλήλους!

Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία τυγχάνει ἡ Φιλάνθρωπος Μήτηρ τῶν πιστῶν τέκνων Της, διερωτῶμαι μήπως ἔφθασεν ἡ ὥρα, ὥστε νὰ ἀσχοληθῆτε μὲ τὸ πρόβλημα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι μέσα εἰς τὸ καταχείμωνον τοῦ τρ. ἔτους διῆλθον τὸν βίον των κατοικοεδρεύοντες καὶ διανυκτερεύοντες ἔξωθι τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὥστε

α) Νὰ ἐκφράσητε τὴν πρὸς αὐτοὺς συμπάθειάν Σας πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸν τῆς Ὑγείας καὶ νὰ τὸν παρακαλέσητε, ὅπως ἀποκαταστήση ἕκαστον τῶν ἀδικουμένων αὐτῶν Ἀδελφῶν μας εἰς τὴν ὀργανικήν του θέσιν πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς συντελουμένης ἀδικίας, καὶ

β) Μία Ἀντιπροσωπία Ἱεραρχῶν, ὅπως ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπισκεφθῆ τοὺς ταλαιπωρουμένους αὐτοὺς Ἀδελφούς μας, διὰ νὰ ἐκφράση πρὸς αὐτοὺς τὴν συμπάθειαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ διὰ νὰ ὑποσχεθῆ, συγχρόνως, πρὸς αὐτούς, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ ἐξαντλήση ὅλα τὰ νόμιμα μέσα, ὥστε νὰ πείση τὴν Κυβέρνησιν περὶ τῆς ἀμέσου καὶ δίχα ἄλλης ἀναβολῆς ἀποκαταστάσεως αὐτῶν ἕκαστον εἰς τὴν ὀργανικὴν αὐτοῦ θέσιν.

Μία τοιαύτη κίνησις

1ον) θὰ ἀναδείξη τὸ πρόβλημα, καθ’ὅσον τὰ Μ.Μ.Ε. ἀποσιωποῦν τὸ ζήτημα,

2ον) θὰ ἀνακουφίση καὶ θὰ ἐνισχύση τοὺς διαμαρτυρομένους Ἀδελφούς μας,

3ον) θὰ συγκινήση τὰ πλήθη τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας διὰ τὴν ἐπιδεικνυομένην στοργήν Της πρὸς τοὺς πονεμένους αὐτοὺς Ἀδελφούς μας, καὶ

4ον) θὰ ἱκανοποιήση τὸ αἴσθημα τοῦ Δικαίου, καθ’ ὅσον ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ ἀποδεικνύεται, ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι ἀποθνῄσκουν συνεχῶς, εἶναι δὲ πολλοὶ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀποθνῄσκοντας ἀνεμβολιάστους ἀδελφούς μας!

Περιττὸν τυγχάνει ἄλλωστε νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι οἱ ταλαιπωρούμενοι αὐτοὶ Ἀδελφοί μας, καὶ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τέκνα, ἀπὸ τῆς 13ης Ἀπριλίου τρ. ἔτους ἔχουν παρακαλέσει διὰ τὴν παρέμβασιν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας πρὸς τοὺς Κυβερνητικοὺς Παράγοντας, ὥστε νὰ ἐπιλυθῆ τὸ πρόβλημά τους, ἕνα πρόβλημα, τὸ ὁποῖον ταλαιπωρεῖ ὀκτακοσίας περίπου οἰκογενείας ἀπὸ τῆς 1ης.9.2021!

Ἰδοὺ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γραπτὴν θερμὴν ἱκεσίαν των:

«…Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ τελευταῖο ἀποκούμπι μας (καὶ ὁ Θεὸς ἡ τελευταία ἐλπίδα μας, ἀπὸ ὅπου καὶ ἀντλοῦμε δύναμη καὶ δὲν ἔχουμε καταρρεύσει μέχρι σήμερα), θέλουμε νὰ ζητήσουμε νὰ δημοσιοποιήσετε τὸ θέμα μας καὶ νὰ παρέμβετε προσωπικὰ στὸν ἴδιο τὸν Πρωθυπουργὸ προκειμένου νὰ δώσει λύση στὴν ὁμηρεία καὶ τὸ δρᾶμα 7.000 ὑγειονομικῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν ποὺ κυριολεκτικὰ πένονται. Δὲν εἴμασθε ἀντιεμβολιαστές, εἴμαστε ὑγειονομικοὶ ποὺ προστατέψαμε τὸν ἑαυτό μας πρὶν τὴν ἔλευση τοῦ ἐμβολίου, γνωρίζουμε νὰ λαμβάνουμε μέσα προστασίας καὶ ζητᾶμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν ἐργασία μας μὲ τὶς ἴδιες προϋποθέσεις ποὺ ἐργάζονται οἱ 10.000 συνάδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι στὴν οὐσία εἶναι ἀνεμβολίαστοι, ἀφοῦ ἀρνήθηκαν νὰ κάνουν τὴν τρίτη δόση. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιμετωπιζόμασθε μὲ τέτοια βαναυσότητα, ὅταν μάλιστα οὐδὲν παράνομο ἔχουμε πράξει, ἐπειδὴ ἀρνούμασθε τὴν ὑποχρεωτικότητα σὲ ἰατρικὴ πράξη».

Καὶ ἡ πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησία ἱκεσία των συμπληροῦται μὲ τὰ κατωτέρω λόγια:

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, σᾶς παρακαλοῦμε καὶ πάλι γιὰ τὴν Παρέμβασή σας στὸν Πρωθυπουργὸ προκειμένου νὰ ἐπανέλθουμε στὶς θέσεις μας. Ἂν ἀρνηθεῖ, παρακαλοῦμε νὰ κάνετε Δήλωση ὑπὲρ τῆς ἐπαναφορᾶς μας στὴν ἐργασία, νὰ ἀποστείλετε ἐγκύκλιο πρὸς ὅλες τὶς Μητροπόλεις νὰ βοηθήσουν τοὺς ὑγειονομικοὺς σὲ ἀναστολὴ καὶ νὰ χορηγήσετε οἰκονομικὴ βοήθεια πρὸς ὅλα τὰ μέλη μας, ποὺ εἶναι ἐξαθλιωμένα χωρὶς ἐργασία 8 μῆνες (ὅπως πράττετε μὲ οἱονδήποτε ἄλλον ἀναξιοπαθοῦντα ποὺ χρῄζει βοηθείας)(βλ. Συνημμένον Νο 1).

Ἐν κατακλεῖδι ἐπικαλοῦμαι τὴν Ὑμετέραν κατανόησιν διὰ τὴν παρενόχλησιν καὶ διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


Συνημμένον Νο 1.: «Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῶν ὑγειονομικῶν ἀπεργῶν» τῆς 11ης Ἀπριλίου 2022


orthodoxostypos

3 σχόλια:

 1. Το ημερολόγιο έδειχνε 31 Αυγούστου 2021, όταν ο Θάνος Πλεύρης υπέγραφε και ανακοίνωνε τη διάταξη που προέβλεπε ότι οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί τίθενται εκτός ΕΣΥ. Η διατήρηση αυτής της φασιστικής απόφασης αποτελεί ένα πολιτικό έγκλημα, το οποίο έχει «εγκέφαλο» την ίδια την κυβέρνηση.Επαγγελματική περιθωριοποίηση, οικονομική εξαθλίωση και κοινωνικός στιγματισμός. των ανεμβολίαστων υγειονομικών.
  Γάλλος στρατηγός προς όσους δεν εμβολιάστηκαν: «Αντέξατε τις διώξεις – Είστε οι σημερινοί υπερήρωες».

  Σε μια ανοικτή επιστολή που έχει προκαλέσει σάλο σε όλη την Ευρώπη, ο Γάλλος στρατηγός Κρίστιαν Μπλανσόν επαίνεσε τους πολίτες που αρνήθηκαν τα πειραματικά εμβόλια για τον COVID-19.
  Παρά τις πολυετείς εκστρατείες πίεσης, τις πολιτικές διακρίσεων, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την απώλεια εισοδήματος, τις απειλές, ο Γάλλος στρατηγός ευχαρίστησε τους «ανεμβόλιαστους» για τη δύναμη, το θάρρος και την ηγεσία τους 11-10-22

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΝΑ ΦΟΡΑΝΕ ΜΑΣΚΕΣ, ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δὲν ἀπελύθησαν,εἶναι σὲ ἀναστολή, χωρὶς μισθὸ (οἱ φυλακισμένοι παίρνουν τὸν μισό τους μισθὸ,οἱ ὑγειονομικοὶ,0 μισθό ! )χωρὶς ἀσφάλιση, χωρὶς ἀποζημείωση καὶ χωρὶς δικαίωμα νὰ ἐργασθοῦν ἀλλοῦ,νομίμως.Ἡ τοπικὴ ἐγκληματικὴ ὁμάδα.μέλος τῆς παγκόσμιας ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης. ποὺ διαχειρίζεται τὰ ἐθνικά μας θέματα,τὸ δικαίωμα στὴν ἐργασία,τὴν ὑγεία μας,ΜΕ ΠΑΧΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ἀπὸ τὸ κοινό μας ταμεῖο !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.