17 Ιουν 2022

"ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου· ἐν δὲ τῷ ῞ᾼδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι;"

" ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου· ἐν δὲ τῷ ῞ᾼδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι; ". (Ψαλμός 6,6)
Σχόλια ἑρμηνευτικά:
Θεοδώρητος:
"Συνέδεσε ἄμεσα ἐδῶ ὁ Θεός, σ' αὐτήν τήν ζωή, τόν βίο καί τά ἔργα, στήν ἄλλη δέ τόν ἔλεγχο τῶν ὅσων ἔχουμε πράξει. Καί μάλιστα αὐτό εἶναι τό χαρακτηριστικό τῆς ὀγδόης ἡμέρας: Το ὅτι δέν παρέχεται πλέον καιρός γιά ἔργα, καλά ἤ κακά, γιά ὅσους πέρασαν μέσα σ' αὐτόν, ἀλλά ὅποιος ἔχει ρίξει μέ ἔργα τόν σπόρο... γιά τήν σωτηρία του σ' αὐτόν τόν αἰῶνα, ὁ ὄγδοος θά τοῦ ἐπιστρέψει τούς καρπούς του. (Σήμ: Ὀγδόη ἡμέρα εἶναι ὁ μέλλων ἀτελεύτητος αἰῶνας, ἐνῶ ὁ παρών εἶναι ὁ ἕβδομος, ἐπειδή μετριέται μέ τήν ἑβδομάδα καί ἀνακυκλώνεται καί τελειώνει μ' αὐτήν. Ὁ δέ μέλλων αἰῶνας εἶναι ὄγδοος, ἐπειδή ἔρχεται μετά ἀπό αὐτόν τόν ἕβδομο. Αὐτά λέγουν οἱ ἅγιοι Γρηγόριος Νύσσης, Ἀθανάσιος, Κύριλλος, Βασίλειος, Γρηγόριος, ὅπως τούς ἀναφέρει ὁ ἅγιος Νικόδημος).

Χρυσόστομος:
"Τό 'οὐκ εξὁμολογήσεταί σοί' λέχθηκε ὄχι ἐπειδή δέν θά μποροῦμε νά μιλᾶμε καί νά παρακαλοῦμε στόν Ἅδη, ἀλλά ἐπειδή θά εἶναι μάταιο, ἀφοῦ καί ὁ πλούσιος παρακαλοῦσε καί μετανοοῦσε, ἀλλά δέν εἶχε κανένα ἀποτέλεσμα, λόγῳ τῆς παρελεύσεως τῆς προθεσμίας τῆς παρούσης ζωῆς".

Ἐπιμέλεια ΑΜΑΣΕΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.