17 Ιουν 2022

Νέος ΚΟΚ: Ὑποκρισία - Ἡ μούντζα τιμωρεῖται μέ 100 εὐρώ πρόστιμο, ἄλλα ἡ βλασφημία τῶν θείων εἶναι ἀποδεκτή!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Στή στρεβλή λογική πού φέρνει ὁ νέος ΚΟΚ, τό νά μουτζώνει κάποιος ὁδηγός, εἶναι ἄξιο προστίμου. Τό νά βρίζει χυδαῖα τά θεῖα, εἶναι ἀπολύτως φυσιολογικό!
Νέος ΚΟΚ: Ἀνάμεσα στίς ἀλλαγές τοῦ Κώδικα Ὁδικῆς Κυκλοφορίας πού ἑτοιμάζει τό Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν Καί Ὑποδομῶν, εἶναι καί μιά ἀπόφαση πού προκάλεσε αἴσθηση καί δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τή ποινικοποίηση τῆς... μούντζας.

Ὁ νέος ΚΟΚ γίνεται αὐστηρός μέ τούς ἀγενεῖς ὁδηγούς καί κάθε μούντζα (ἤ ἄλλη ἀπρεπῆ χειρονομία) πού θά... ὑποπίπτει στήν ἀντίληψη τῆς τροχαίας, θά κοστίζει 100 εὐρώ πρόστιμο καί ἀφαίρεση διπλώματος καί ἄδειας ὁδικῆς κυκλοφορίας. Τό γενικότερο πνεῦμα τοῦ νέου ΚΟΚ θά ἑστιάζει σέ ἐπιβολές ποινῶν πρός τόν ὁδηγό καί ὄχι πρός τό ὄχημα.

Ἐνῶ εἶναι κάπως ὑπερβολικό το νά σοῦ ἀφαιρεῖται τό δίπλωμα καί ἡ ἄδεια γιά μιά μούντζα, καθότι εἴμαστε μεσογειακός λαός καί ὄχι... σκανδιναβικός, ἄς δεχθοῦμε πώς πρόθεση τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ εἶναι νά ἐκπολιτιστοῦν οἱ ἀνάγωγοι Ἕλληνες ὁδηγοί. Ὡραία ὡς ἐδῶ. Ἡ ὁδική συμπεριφορά εἶναι ἕνας τομέας πού ὄντως πρέπει νά βελτιωθεῖ στήν ἑλληνική καθημερινότητα. Τί θά λέγαμε ὅμως νά ἔμπαινε καί ἕνα πρόστιμο γιά τήν προσβολή τῶν θείων;

Τό μούντζωμα εἶναι χειρότερο ἀπό τήν ἐξύβριση τῶν θείων;
Δέν εἶναι τοὐλάχιστον ὑποκριτικό (ἄν ὄχι καί προκλητικό) νά ποινικοποιοῦμε τήν μούντζα καί νά ἀφήνουμε τήν βλασφημία στό ἀπυρόβλητο, γιά νά μή θιχτοῦν οἱ «δικαιωματιστούληδες» πού θεωροῦν ὡς «δικαίωμα» τούς νά βρίζουν τά Θεῖα; Τί εἶναι χειρότερο καί πιό ἀσεβές ὡς κίνηση: ἕνα κωμικό «βραβεῖο ἀνοιχτῆς παλάμης» ἤ τό νά βλαστημάει κάποιος χυδαία τόν Θεό πού ἀσπάζεσαι καί πιστεύεις;

Ἡ ἀσέβεια ἀνθρώπου πρός ἄνθρωπο τιμωρεῖται μέ πρόστιμο. Ἡ ἀσέβεια τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί τόν (πιστό) ἄνθρωπο γιατί παραμένει παραδεκτή στή διεστραμμένη λογική τοῦ κράτους; Ἔτσι θά... ἐκπολιτιστοῦν οἱ ὁδηγοί; Μέ τό νά μήν μουτζώνουν, ἄλλα νά τούς ἐπιτρέπεται νά ἀνοίγουν τό βορβορῶδες στόμα τους καί νά βρίζουν τά ἱερά καί τά ὅσια;

Εἶναι πολιτισμός τό νά μήν σέβεσαι τήν θρησκεία τοῦ ἄλλου καί νά τήν καθυβρίζεις; Τόν ἀπασχόλησε τόν ὑπουργό αὐτό τό θέμα ἤ μονοπώλησε τό ἐνδιαφέρον του ἡ ἐξάλειψη τῆς μούντζας;

Ὁ λαός ἔχει μιά σοφή παροιμία γι' αὐτά τά σκεπτικά: «Ἀκριβός στά πίτουρα καί φθηνός στ'ἀλεύρι». Μᾶς μάρανε ἡ ἐξάλειψη τῆς μούντζας, ἐνῶ ἡ βλασφημία ἀναπαράγεται ἐλεύθερα ἀπό στόμα σέ στόμα καί μάλιστα θεωρεῖται κατάκτηση τοῦ «πολιτισμοῦ» μας!

Ἄν σώνει καί καλά θέλεις νά μετατρέψεις τήν χώρα σέ «Σουηδία» νά τό ἐπιδιώξεις σέ ὅλα τά κακῶς κείμενα τῶν ὁδηγῶν, ὄχι μονάχα σέ αὐτά πού δέν κοστίζουν στό ἐπικοινωνιακό σου image.

Ἄν τό θέλετε ἔτσι, καί ἡ μούντζα εἶναι... τρόπος ἔκφρασης
Ἐκεῖνος ὁ νόμος περί «κακόβουλης βλασφημίας» πού τιμωροῦσε τή δημόσια καί κακόβουλη ἐξύβριση τοῦ Θεοῦ, γιατί μπῆκε στό συρτάρι δια παντός; Τό 2019 ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης της παρούσας κυβέρνησης εἶχε ἐξαγγείλει τήν ἐπαναφορά τοῦ ἀδικήματος, καί ἀμέσως ξέσπασε πόλεμος ἀπό ψευτοδικαιωματιστές πού δέν ἤθελαν νά τούς ἀφαιρεθεῖ ἡ δυνατότητα νά βωμολοχοῦν ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό ὑπουργεῖο ἀπέσυρε τόν νόμο κακήν κακῶς. Δέν ἤθελε νά... δυσαρεστήσει τούς βρωμόστομους καί τούς ἐμπαθεῖς, πού ἀπαιτοῦσαν ἐλευθερία στήν προσβολή των πιστεύω τοῦ ἄλλου, ἀπαιτοῦσαν δικαίωμα στήν ἀσυδοσία.

Καί σέ μία παρόμοια λογική τώρα, στόν νέο ΚΟΚ, ὁ Κώστας Καραμανλῆς ἀποφασίζει σά νά μήν ὑφίσταται κἄν στήν ὁδική συμπεριφορά, ἡ ἀσέβεια τῆς βλασφημίας. Σά νά μήν χρησιμοποιεῖται κατά κόρον ἀπό ὁδηγούς, αὐτή ἡ χυδαία συνήθεια. Ὁ νόμος γιά τήν βλασφημία μπῆκε στό χρονοντούλαπο γιατί ἀπειλοῦνταν - λέει - ἡ ἐλευθερία τῆς... ἔκφρασης! Ε, τότε νά ποῦμε τό ἴδιο καί γιά τίς ἀπρεπεῖς χειρονομίες! Ἀφοῦ καί αὐτές ἀποτελοῦν ἕναν ἰδιότυπο τρόπο... ἔκφρασης, τότε γιατί τίς ἀπαγορεύει ὁ ὑπουργός; Γιατί... καταπιέζει τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης στούς ὁδηγούς πού θέλουν νά ἐκφραστοῦν;

Καμία λογική δέν ὑπάρχει, ἄν ἀκολουθήσουμε τό στρεβλό σκεπτικό τῆς κυβέρνησης πού ἐνδίδει συνεχῶς στά κελεύσματα τῶν ἀντιχριστιανικῶν κέντρων. Μόνο ὑποκρισία. Διότι δέν μπορεῖς νά ἀποκαλεῖσαι πολιτισμένη χώρα, ἐφόσον υἱοθετεῖς μέ τήν στάση σου τήν καθύβριση τῶν θείων καί τήν προσβολή τῶν θρησκευτικῶν αἰσθημάτων.

Τρανό παράδειγμα τῆς ἀνοχῆς στήν ἀντιχριστιανική χυδαιότητα, ἦταν το ὅτι ἡ κυβέρνηση κάλυψε τήν ἄθλια βλασφημία τοῦ Ἠλία Μόσιαλου. Ἡ κατάπτυστη ἀνάρτηση τοῦ Μόσιαλου, ὄχι μόνο χαρακτηρίστηκε ὡς «προσωπική ἄποψη» ἀπό τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο, ἄλλα ὁ βλάσφημος «εἰδικός» πού χλεύασε μέ ἐλεεινό τρόπο τό πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἔφτασε νά διοριστεῖ καί ἐπίτιμος διδάκτορας στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου.

Ἄς καταλήξει ἡ κυβέρνηση λοιπόν ἄν ἐπιθυμεῖ νά ἐπικρατήσει σέ αὐτή τή χώρα πραγματικός πολιτισμός, ἤ πολιτισμός ἀλά καρτ. Ἄς ἀντιμετωπίσει πρῶτα τήν ρατσιστική ἀντιμετώπιση κατά τῶν Χριστιανῶν καί τῶν πιστεύω τους, καί μετά μποροῦμε νά ἀσχοληθοῦμε καί μέ τίς... μοῦντζες.

5 σχόλια:

 1. Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση.
  Ώς Έθνος, ώς ορθοδοξία, ώς εκκλησία, ώς κοινωνία.......
  Για τον "πολλά βαρύ και όχι" ανεπάγγελτο Αχ. Καρμανλή υπουργό συγκοινωνιών θα αναφέρω ένα περιστατικό ανοησίας, ρεμούλας και αναλγησίας.
  Τι έγινε ρε ανεπάγγελτε υπουργέ με τρπυς 180 ΦΙΔ του ΟΣΕ;;;
  Τούς απέλυσες όλους και τους 180 και έδωσες στο κολλητάρι σου την ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ με ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (ξέρεις ποιόν) από την Πρώτη Σερρών......
  Ας μην τρέφουμε αυταπάτες.
  Ότι σχετίζεται με Ελληνισμό με Ορθοδοξία με οικογένεια με ήθη και παραδόσεις του Έθνους μας αυτά τα σκουπίδια θα το πολεμούν.
  Μέχρι να επέμβει ο Θεός.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έργα και ημέρες της " θεούσας" !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για ποιά λογική μιλάμε; Την λογική της Νέας Τάξης Πραγμάτων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Και φυσικά αν τολμήσεις, όχι να βρίσεις, αλλά να ξεστομίσεις κάτι εναντίον του Ισλάμ και του Μωάμεθ δημόσια, θα σε τσουβαλιάσουν με τον ¨αντιρατσιστικό¨ νόμο τον οποίο ψήφισε ο έτερος αγαπημένος πρωθυπουργός πολλών δήθεν χριστιανών που εξακολουθούν να στηρίζουν αυτό το πανάθλιο κόμμα της νουδούλας. Έρχονται οσονούπω και άλλα πολύ χειρότερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ! ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΕΙΑΣΤΗ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.