9 Φεβ 2022

«Τοξικὰ» βιβλία γιὰ τὴ θεωρία τῶν φύλων στὰ σχολεῖα

Ἰδεολογικὴ κατήχηση ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας
Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴ δοκιμασία ἠ Κοκκινοσκουφίτσα, ἡ γιαγιὰ καὶ ὁ λύκος αἰσθάνθηκαν δεμένοι μὲ ἕναν κοινὸ σκοπό. Ἀποφάσισαν νὰ δημιουργήσουν ἕνα ἐναλλακτικὸ νοικοκυριὸ μὲ βάση τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ τὴ συνεργασία, καὶ ἔζησαν μαζὶ στὸ δάσος εὐτυχισμένοι γιὰ πάντα, ἔχοντας… ξεμπερδέψει μὲ τον σεξιστὴ ξυλοκόπο, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίστηκε Νεάντερταλ καὶ ρατσιστής.

Δημήτρης Παπαγεωργίου

Τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα δὲν εἶναι μία ἔκθεση κάποιας περιθωριακῆς ΜΚΟ, ἀλλὰ κείμενο ποὺ διδάσκεται στὰ ἑλληνικά σχολεια. Κάπως ἔτσι τελειώνει τὸ «πολιτικὰ ὀρθὸ» παραμύθι τῆς Κοκκινοσκουφίτσας, ὅπως πλέον θὰ διδάσκεται στὰ σχολεῖα τῆς χώρας, στὸ πλαίσιο τῶν προγραμμάτων δεξιοτήτων, σύμφωνα μὲ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ υπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀντίδραση τῆς ὑπουργού Νικης Κεραμέως στην περίπτωση ὀργάνωσης ποὺ ἔστειλε ὑλικὸ γιὰ προβολὴ στὰ γυμνάσια τῆς χώρας με θέμα τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ ἦταν ἄμεση (καὶ ἴσως δικαιολογημένη, ἀφοῦ ἡ συγκεκριμένη ὀργάνωση ἔχει χαρακτηριστεῖ αἱρετικὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία), η… ξεκάθαρη ἐπιλογὴ της να στηρίξει τὴν προπαγάνδιση τῆς «θεωρίας τῶν φύλων» στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα γεννᾶ ἔντονο προβληματισμό.

Πόσοι ἄραγε ἀπὸ τοὺς πολῖτες ποὺ στέλνουν τὰ παιδιά τους στὸ σχολεῖο γνωρίζουν καὶ συμφωνοῦν μὲ τὸ ὄτι θα διδαχθοῦν περί της… ρευστότητας τοῦ φύλου ἀλλὰ καὶ ὅτι ὡς σχολικὴ ἄσκηση θὰ ἀναλάβουν νὰ μετατραποῦν, ἔστω προσωρινά, σὲ «ἀκτιβιστὲς» τῆς Ἀριστερᾶς; Συμφωνούν ἄραγε οἱ γονεῖς ποῦ στέλνουν τὰ παιδιά τους στὰ δημόσια σχολεῖα μὲ αὐτὰ ποῦ διδάσκονται; Συμφωνοῦν ὅτι τὰ φῦλα εἶναι ρευστὰ καὶ ὅτι τὸ νὰ πιστεύεις πὼς ὑπάρχουν ἄνδρες καὶ γυναῖκες εἶναι «στερεοτυπικὴ ἄποψη» γιὰ τὰ φῦλα; Συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς «τυποποίησης» τοῦ φυσιολογικοῦ;

Ἡ ὀρθοπολιτικὴ Κοκκινοσκουφίτσα

H ὀρθοπολιτικὴ -καὶ σχεδὸν ἐφιαλτικὴ- ἐκδοχὴ τῆς Κοκκινοσκουφίτσας, στὸ τέλος τῆς ὁποίας ἀναφερθήκαμε στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου, διδάσκεται στὰ παιδιὰ στὸ πλαίσιο τῶν ἐργαστηρίων δεξιοτήτων καὶ συγκεκριμένα στὸν κύκλο «Ἐνδιαφέρομαι καὶ Ἐνεργῶ – Κοινωνικὴ Συναίσθηση καὶ Εὐθύνη», μὲ προγράμματα στοὺς τομεῖς: ἀνθρώπινα δικαιώματα, διαμεσολάβηση, συμπερίληψη: ἀλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ συγκεκριμένος κύκλος εἶναι αὐτὸς τὸν ὁποῖο ἐπικαλέστηκαν πηγὲς τοῦ ὑπουργείου Παιδείας προκειμένου νὰ δείξουν τὴν πυξίδα μὲ τὴν ὁποία κινοῦνται σὲ περιστατικὰ σὰν καὶ αὐτὰ τοῦ μουσικοῦ σχολείου στὸ Ἰλιον, ὅπου μαθητὴς πῆγε ντυμένος μὲ γυναικεία ροῦχα στὸ σχολεῖο του. Ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ θεματικοῦ κύκλου;

Ἡ εὐαισθητοποίηση καὶ ἡ ἐνημέρωση τῶν μαθητῶν/τριῶν σχετικὰ μὲ τὰ ἔμφυλα στερεότυπα, τὶς προκαταλήψεις καὶ τὶς διακρίσεις.

Ἡ ἀνίχνευσή τους σὲ λανθάνουσες καταστάσεις καὶ παραστάσεις τῆς καθημερινότητας καὶ τῆς παιδικῆς κουλτούρας, οἱ ὁποῖες φυσικοποιοῦν τὶς κοινωνικὲς – ἱστορικὲς κατασκευὲς καὶ ὑποστηρίζουν τὶς ἀνισότητες.

H συνειδητοποίηση ὅτι τὰ στερεότυπα ἐπηρεάζουν καὶ διαμορφώνουν ἀτομικὲς καὶ κοινωνικὲς ταυτότητες, καὶ ἐντέλει καθορίζουν τὶς ἐπιλογές μας.

Ἡ πρόληψη καὶ ἡ καταπολέμησή τους.

«Ἄτομο» καὶ ὄχι «κορίτσι

Πῶς μεταφράζονται ὅλα τὰ παραπάνω; Τί ἀκριβῶς σημαίνουν; Μία ματιὰ στὴν «πολιτικὰ ὀρθὴ» Κοκκινοσκουφίτσα ποὺ περιλαμβάνεται στὸν κύκλο ἐξηγεῖ τὰ περισσότερα.

Τὸ παραμύθι ξεκινᾶ ὡς ἑξῆς: «Ὑπῆρχε κάποτε ἕνα νεαρὸ ἄτομο μὲ τὸ ὄνομα Κοκκινοσκουφίτσα». Η λέξη τῆς χρήσης ἄτομο, ἀντὶ τῆς λέξης «κορίτσι», εἶναι σαφὲς ὅτι γίνεται προκειμένου νὰ μὴν «ὑποθέτει» κανεὶς τὸ φῦλο κάποιου ἀπὸ τὰ βιολογικά του χαρακτηριστικά. Το «ἄτομο» αὐτό, λοιπόν, ζοῦσε μὲ τὴ μητέρα του στὴν ἄκρη ἑνὸς μεγάλου δάσους καὶ ξεκίνησε νὰ πάει φαγητὸ στὴν γιαγιά του, «ὄχι ἐπειδὴ ἦταν δουλειὰ τῆς γυναίκας, νὰ θυμᾶστε, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ πράξη ἦταν γενναιόδωρη καὶ βοηθοῦσε νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα αἴσθημα κοινότητας».

Τό… σεξιστικὸ σχόλιο τοῦ λύκου

Ἐξίσου ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ πρώτη συνάντηση τῆς Κοκκινοσκουφίτσας μὲ τὸν λύκο. Στὴν παρατήρησή του ὅτι δὲν εἶναι ἀσφαλὲς γιὰ ἕνα μικρὸ κορίτσι νὰ περπατᾶ μόνο μέσα σὲ αὐτὰ τὰ δάση τοῦ ἁπαντά: «Θεωρῶ ὅτι τὸ σεξιστικό σας σχόλιο εἶναι προσβλητικὸ στὸ ἔπακρο, ἀλλὰ θὰ τὸ ἀγνοήσω ἐξαιτίας τῆς παραδοσιακῆς κατάστασής σας ὡς ἀποκλεισμένου ἀπὸ τὴν κοινωνία, τὸ ἄγχος τῆς ὁποίας κατάστασης σᾶς ἔκανε νὰ ἀναπτύξετε τὴ δική σας, ἐντελῶς ἰδιόρρυθμη κοσμοθεωρία. Τώρα, νὰ μὲ συγχωρεῖτε, πρέπει νὰ συνεχίσω τὸν δρόμο μου».

Ἀλλάζει ὄνομα

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι στὴ συνέχεια ἀλλάζει τὸ ὄνομα τῆς «ἡρωίδας» καὶ γίνεται χρήση τοῦ ὄρου «To Red Riding Hood». Ἐνῷ ὁ λύκος, ποὺ μπαίνει ὁρμητικὰ στὸ σπίτι καὶ τρώει τὴ γιαγιά, σημειώνεται ὄτι «ἀπαλλαγμένος ἀπὸ ἄκαμπτες, παραδοσιακὲς ἀντιλήψεις περὶ ἀρρενωπότητας καὶ θηλυκότητας, φόρεσε τὸ νυχτικὸ τῆς γιαγιᾶς καὶ χώθηκε στὸ κρεβάτι».

Ὅταν πηδάει δὲ ἀπὸ τὸ κρεβάτι γιὰ νὰ καταβροχθίσει τὴν Κοκκινοσκουφίτσα, αὐτὴ βάζει τὶς φωνές, λόγω της «ἐσκεμμένης εἰσβολῆς του στὸν προσωπικό της χῶρο».

Ὁ κακὸς ξυλοκόπος

Κάπου ἐδῶ συναντᾶμε καὶ τὸν πραγματικὸ «κακό» τῆς ἱστορίας. Τὸν ξυλοκόπο, ὁ ὁποῖος ὅταν σπεύδει νὰ βοηθήσει ἀκούγοντας τὶς κραυγὲς τῆς Κοκκινοσκουφίτσας, βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ κάτι ἐντελῶς ἀναπάντεχο: «“Καὶ τί νομίζεις ὅτι κάνεις;ρώτησε ἡ Κοκκινοσκουφίτσα. Τὰ μάτια τοῦ ξυλοκόπου ἀνοιγόκλεισαν καὶ προσπάθησε νὰ ἀπαντήσει, ἀλλὰ δὲν τοῦ ἦρθε καμία λέξη. “Ορμάς ἐδῶ σὰν Νεάντερταλ, ἀναθέτοντας στὸ ὅπλο σου νὰ σκεφτεῖ γιὰ σένα!” φώναξε. “Σεξιστή! Ρατσιστή! Πῶς τολμᾶς νὰ ὑποθέσεις ὅτι μία γυναῖκα καὶ ἕνα λύκος δὲν μποροῦν νὰ λύσουν τὰ δικά τους προβλήματα χωρὶς τὴ βοήθεια ἑνὸς ἄνδρα!” Ὅταν ἄκουσε τὴν παθιασμένη ὁμιλία τῆς ἐγγονῆς της, ἡ γιαγιὰ πήδηξε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λύκου, πῆρε τὸ τσεκοῦρι τοῦ ξυλοκόπου καὶ ἀπέκοψε τὸ κεφάλι του».

Φυσιολογικά, λοιπόν, ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων ἐπέρχεται τὸ τέλος: «Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ δοκιμασία, ἡ Κοκκινοσκουφίτσα, ἡ γιαγιὰ καὶ ὁ λύκος αἰσθάνθηκαν δεμένοι μὲ ἕναν κοινὸ σκοπό. Ἀποφάσισαν νὰ δημιουργήσουν ἕνα ἐναλλακτικὸ νοικοκυριὸ μὲ βάση τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ τὴ συνεργασία, καὶ ἔζησαν μαζὶ στὸ δάσος εὐτυχισμένοι γιὰ πάντα».

Τὸ παραμύθι αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία «διαφορετικὴ» ἀπόδοση τοῦ ἤδη γνωστοῦ. Τοποθετεῖται σὲ ἕναν κύκλο μαθημάτων ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς σκοπό, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα, νὰ κάνει τοὺς μαθητές:
 • να κατανοήσουν τὴν ἔννοια τοῦ κοινωνικοῦ φύλου ὡς συστήματος κατασκευασμένων νοημάτων ποὺ διαμορφώνουν στερεοτυπικὲς ἀπόψεις γιὰ τὰ φῦλα, 
 • νὰ ἀνιχνεύσουν δικές τους στερεοτυπικὲς ἀντιλήψεις καὶ νὰ προβληματιστοῦν,
 • νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ἔμφυλη διάσταση ποὺ ἐμφωλεύει σὲ γλωσσικὲς ἐκφράσεις, καὶ
 • νὰ ἐξετάσουν τὶς κοινωνικὲς προσδοκίες σὲ συνάρτηση μὲ τὸ φῦλο, καὶ νὰ ἀντιληφθοῦν τὸν τρόπο ποὺ ἐπηρεάζουν τὶς συμπεριφορές μας καὶ καθορίζουν τοὺς ἔμφυλους ρόλους μας.
Καὶ ὄχι μόνον. Στὸ ἴδιο ὑλικὸ ἀναμένεται οἱ μαθητές, μεταξὺ ἄλλων:
 • να συνειδητοποιήσουν τὴ δεσμευτικότητα τῶν στερεοτυπικῶν ρόλων καὶ τὸν διαμορφωτικό τους ρόλο στὴν τυποποίηση τοῦ «φυσιολογικοῦ»,
 • νὰ διαπραγματευτοῦν τὶς προσωπικές τους ἀντιλήψεις καὶ νὰ τὶς ἐπαναπροσδιορίσουν μὲ εἰλικρίνεια, καὶ
 • νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν πολυδιαστατότητα τῆς προσωπικότητας πέραν τῆς ἔμφυλης ταυτότητας.

Ἄρνηση τῆς βιολογικῆς πραγματικότητας, «γκρέμισμα» τῶν παραδοσιακῶν ρόλων

Πέραν τῆς χρήσης τους στὸ πλαίσιο τῶν νέων κυμάτων τοῦ φεμινισμοῦ σχετικὰ μὲ τοὺς κοινωνικοὺς ρόλους τῶν φύλων, λέξεις ἢ φράσεις ὅπως «στερεοτυπικὲς ἀντιλήψεις», «διπολικότητα» στὰ φῦλα, «ἐπαναπροσδιορισμὸς ἀντιλήψεων», «ἔμφυλη διάσταση» καὶ ὅλες οἱ παραπάνω ἀνήκουν στὸ ὁπλοστάσιο τῆς θεωρίας τῶν φύλων, ποὺ πρεσβεύουν τὴν ἄρνηση τῆς βιολογικῆς πραγματικότητας τῶν φύλων καὶ τὸ «γκρέμισμα» τῶν παραδοσιακῶν ρόλων.

Πρόκειται γιὰ μία «ἰδεολογικὴ προσέγγιση» τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν φύλων, ἀλλὰ καὶ τῶν φύλων ὡς κοινωνικοῦ κατασκευάσματος, ποὺ προωθήθηκε ἀπὸ πολὺ συγκεκριμένα κέντρα στὸ ἐξωτερικὸ καὶ προκάλεσε ἀντιδράσεις. Χαρακτηριστικά, ὅταν ἐφαρμόστηκε στὴ Γαλλία, τὸ 2014, οἱ μισοὶ μαθητὲς ἔλειψαν ἀπὸ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Γαλλίας.

Καὶ ἐκτὸς ἀπὸ θεωρία ἔχει καὶ ἕναν συγκεκριμένο σκοπό: τὴ δημιουργία μίας νέας «σεξουαλικότητας», μέσῳ τῆς κατήχησης μαθητῶν καὶ φοιτητῶν, ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσει ἡ παραδοσιακὴ ἀντίληψη περὶ σεξουαλικότητας νὰ ἀντικατασταθεῖ. Τὸ «ἐναλλακτικὸ νοικοκυριὸ» στὸ τέλος τοῦ παραμυθιοῦ εἶναι ἀκριβῶς ἕνα κλείσιμο τοῦ ματιοῦ σὲ κινήματα ὅπως αὐτὰ τῆς «πολυαμορικότητας», στὰ ὁποῖα οὔτε καν ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀνήκουν σὲ μία ἀπὸ τὶς «νέου τύπου» οἰκογένειες δὲν εἶναι σταθερός!

Τί λέει ὅμως αὐτὴ ἡ θεωρία; Αυτή ἡ «νέα σεξουαλικότητα» καὶ ἡ θεωρία τῶν φύλων ἐπικρίνει καὶ καταδικάζει τὶς παραδοσιακὲς ἀπόψεις περὶ τῆς σεξουαλικότητας καὶ τοῦ φύλου ὡς μίας δυαδικῆς σκέψης (δηλαδὴ ὅτι σκεφτόμαστε μὲ ὅρους ἀντίθεσης καὶ ἐτεροπροσδιορισμοὺ) καὶ ἕτερο-κανονιστικῆς (ἡ πεποίθηση δηλαδὴ ὅτι οἱ ἑτεροφυλόφιλες σχέσεις εἶναι κάτι τὸ φυσιολογικό, κάτι ποὺ κάνει τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἕλκονται ἀπὸ τὸ ἴδιο φῦλο ἢ εἶναι δισεξουαλικοὶ ἢ διαφυλετικοὶ – τρανσέξουαλ νὰ αἰσθάνονται ὅτι οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι κάτι τὸ φυσιολογικό).

Διδάσκουν τὰ παιδιὰ ὅτι εἶναι λάθος νὰ σκεφτόμαστε ἀποκλειστικὰ μὲ ὅρους ἕλξης ἀρσενικοῦ – θηλυκοῦ καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα, ὅπως «φυσιολογικὴ» σεξουαλικότητα. Οἱ «πρεσβευτὲς» τῆς θεωρίας τῶν φύλων ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὴ σεξουαλικότητα ἀποκλειστικὰ μὲ ὅρους τῶν ἀντιθέτων ποὺ ἕλκονται μεταξύ τους, ἀλλὰ πρέπει νὰ βλέπουμε τὴ σεξουαλικότητα ὡς κάτι ποὺ «ρέει» καὶ ἐκφράζεται μὲ ἕνα ρευστὸ καὶ δυναμικὸ τρόπο.

Μὲ ἄλλα λόγια, μπορεῖ νὰ προσελκύεστε γενικὰ ἀπὸ τὸ ἀντίθετο φῦλο, τὸ ἴδιο φῦλο ἢ καὶ τὰ δύο, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ οἱ «προτιμήσεις» σας νὰ ἀλλάζουν συνεχῶς. Η σεξουαλικὴ προτίμηση δὲν εἶναι κάτι σταθερό, οὔτε θὰ πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι κατὰ βάση ἑτεροφυλόφιλοι.

Ὁμοφοβικοὶ

Ἡ στρατηγική της θεωρίας τῶν φύλων εἶναι νὰ ὑπονομεύσει τὴν ἕτερο-κανονικότητα καὶ ταυτόχρονα νὰ παρουσιάσει τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς κάτι τόσο διαδεδομένο καὶ φυσιολογικὸ ποὺ ἂν κάποιος δὲν συμφωνεῖ μαζί της ἢ ἁπλὰ αἰσθάνεται ἄβολα μὲ αὐτήν, νὰ χαρακτηρίζεται ὁμοφοβικός. Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια θεωρία, τὸ βιολογικὸ φῦλο δὲν εἶναι κάτι σημαντικό. Διότι αὐτὰ ποὺ εἶναι πιὸ σημαντικὰ εἶναι ἡ «ταυτότητα» καὶ ἡ «ταυτότητα φύλου». Τὰ ὁποία δὲν χρειάζεται νὰ ταιριάζουν μὲ τὸ βιολογικὸ φῦλο. Καὶ ἔχουν νὰ κάνουν περισσότερο μὲ τὸ πῶς «αἰσθάνεται» κανεὶς «μέσα του», ἀντὶ τῆς πραγματικότητας.

Οἱ ἄνθρωποι δὲν πρέπει νὰ ρωτοῦν «εἶναι ἀγόρι ἢ κορίτσι;» καὶ φυσικὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ «ὑποθέτουν» τὸ φῦλο κάποιου ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή του. Ούτε καὶ ἡ ἐναλλαγὴ τῶν ἄρθρων στὸ παραμύθι εἶναι κάτι τὸ τυχαῖο. Σταματᾶ καὶ ἡ χρήση τῶν ἄρθρων «ὁ / ἡ» ἀλλὰ καὶ ἀντωνυμιῶν τρίτου προσώπου. Καὶ ἀντικαθίστανται μὲ διάφορα εὐφάνταστα νέα.

Ἐξίσου σημαντικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ πλαίσιο τῶν ἴδιων θεωριῶν -ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ στὸ ἐξωτερικό-, ὅποιος δὲν «χειροκροτεῖ» ὅταν κάποιος ἀνήλικος ἐπιθυμεῖ νὰ ἀρχίσει ὁρμονικὴ θεραπεία ἢ νὰ πηγαίνει ντυμένος στὸ σχολεῖο μὲ ροῦχα τοῦ ἀντίθετου φύλου, μετατρέπεται αὐτόματα σὲ «δράστη» κάποιου ἐγκλήματος.

Δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀναρωτηθεῖ κανεὶς τί ἀκριβῶς στάση θὰ κρατοῦσαν οἱ καθηγητὲς τοῦ μουσικοῦ σχολείου στο Ιλιον αλλᾶ καὶ τὸ ἴδιο τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, ἐὰν ὁ μαθητὴς ποὺ πῆγε μὲ τὰ συγκεκριμένα ροῦχα στὸ σχολεῖο ἀπαιτοῦσε π.χ. νὰ πάει στὶς γυναικεῖες τουαλέτες.

Πλύση ἐγκεφάλου καὶ γιὰ τοὺς μετανάστες

Ἐὰν ὅμως κανεὶς πιστεύει ὅτι ἡ ἐπιχείρηση πλύσης ἐγκεφάλου μὲ τὶς ἀριστερίστικες συνταγὲς περιορίζεται στὰ τῆς σεξουαλικότητας, κάνει λάθος. Σὲ ἄλλο θεματικὸ κύκλο, παιδιὰ μικρὰ σὲ ἡλικία καλοῦνται νὰ ἀπαντήσουν σὲ σκληρὰ ἠθικὰ διλήμματα σχετικὰ μὲ το Μεταναστευτικό, σχεδιασμένα ὥστε νὰ ἀποσπάσουν συγκεκριμένα ἀποτελέσματα καὶ νὰ καθορίσουν τὶς ἀπόψεις τους.

Συγκεκριμένα, στὸν κύκλο «Ἀνθρώπινα δικαιώματα – Συμπερίληψη: Ἀλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα» θὰ κληθοῦν μαθητὲς νὰ ἀπαντήσουν σὲ ἐρωτήματα ὄπως «Παροχὴ ἢ ὄχι ἄδειας παραμονῆς στὸ σύνολο τῶν μεταναστῶν/στριῶν;». Αὐτό, ὅμως, ἀφοῦ ἔχουν ἤδη κάνει συζητήσεις καὶ ἐργασίες πάνω σὲ ζητήματα ὄπως «παραδείγματα προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ μετανάστες/στριες», «τὸ νομικὸ πλαίσιο προστασίας τῶν μεταναστῶν/στριῶν», ἡ οἰκονομική τους κατάσταση, οἱ δυσκολίες πρόσβασής τους στὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ στὶς ὑπηρεσίες ὑγείας, καὶ φυσικὰ ἡ καταγραφὴ «στερεοτύπων καὶ προκαταλήψεων» γιὰ τοὺς μετανάστες.

1 σχόλιο:

 1. Καλημέρα σας
  Επειδή το κείμενο αυτό θα διδαχτεί στα παιδιά μας και επειδή είμαι εκπαιδευτικός θα σας παρακαλούσα θερμά να μου αποστείλετε έναν σύνδεσμο στο ΙΕΠ όπου να μπορεί κάποιος να διαβάσει όλο το κείμενο ή αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα,να επικοινωνήσετε μαζί μου για να μου υποδείξετε που μπορώ να βρω αυτούσιο το κείμενο, γιατί δεν σας κρύβω πως δεν μπόρεσα να το βρω, και υποθέτω ότι δεν είναι ελεύθερης πρόσβασης.
  Σας ευχαριστώ θερμά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.