6 Ιαν 2022

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων γιά τον Μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κυρό Κοσμᾶ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κυρό Κοσμᾶ
Τά μέλη τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων καί ἰδιαίτερα οἱ Θεολόγοι τοῦ Παραρτήματος Θεολόγων πού ἑδρεύει στό Ἀγρίνιο, ἀποχαιρετοῦμε τόν ἀγαπητό μας, σεμνό, ταπεινό, ἀσκητικό, φιλομόναχο, φιλάγιο καί φιλόθεο Μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κυρό Κοσμᾶ, τόν Ἱεράρχη πού ὑπῆρξε πραγματικά ἕνα πολύτιμο μέλος τῆς Ἑνώσεώς μας καί ἕνα ἀληθινό κόσμημα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς... Ἑλλάδος.

Μέ ἐκκλησιαστική χαρμολύπη πληροφορηθήκαμε τήν εἴδηση τῆς ἀναπαύσεώς του στίς ἀγκάλες τοῦ Θεοῦ, πού συνέβη ἐντός τοῦ ἑορταστικοῦ κύκλου τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου.

Μέ χαρά, διότι πιστεύουμε καί ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Πανάγαθος καί Δίκαιος Θεός, ὁ Ὁποῖος ἀποδίδει ἑκάστῳ κατά τά ἔργα αὐτοῦ, ὑποδέχτηκε στούς κόλπους Του ἕναν ἀκόμη πιστό καί συνεπῆ κληρικό καί ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Του.

Μέ λύπη, διότι ἡ ξαφνική καί ἀπρόσμενη πρός τόν Κύριον ἐκδημία του μᾶς προξενεῖ, ἔντονα, τήν αἴσθηση τῆς πνευματικῆς ὀρφάνιας.

Ὁ Μακαριστός Ἱεράρχης ὑπῆρξε καί θά παραμείνει, γιά ὅλους τούς πιστούς, ἰδιαίτερα ὅμως γιά τούς κληρικούς καί τούς ὀρθόδοξους Θεολόγους τῆς χώρας, ἕνα πρότυπο Φιλόθεου καί Φιλάνθρωπου Πνευματικοῦ Πατέρα, Ποιμένα καί Διδασκάλου, ἀφιερωμένου, ὁλοκληρωτικά, μέ βαθιά πίστη καί θυσιαστική ἀγάπη, στό λυτρωτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἀξιολογῶντας, μέ τά κριτήρια τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἱερᾶς Ἁγιοπνευματικῆς μας Παραδόσεως, τή ζωή καί τά ἔργα τοῦ σεμνοῦ καί ταπεινοῦ Μητροπολίτου, διαπιστώνουμε ὅτι ὅλος του ὁ βίος ὑπῆρξε μιά ἐν Χριστῷ θυσιαστική προσφορά καί αὐτό τό γνωρίζουν ὅλοι ὅσοι ἔζησαν ἐμπειρικά τήν ζεστασιά τῆς ἐνάρετης καί φιλόχριστης ψυχῆς του.

Ἐμεῖς οἱ Θεολόγοι δέν θά ξεχάσουμε ποτέ ὅτι, ἐν καιρῷ διωγμοῦ ἤ παραχάραξης τῆς Ὀρθόδοξης σχολικῆς διδασκαλίας, ὁ Μακαριστός στάθηκε πάντοτε πρόθυμος βοηθός καί ἄοκνος συμπαραστάτης στούς ἀγῶνες πού διεξήγαγε ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ἐπί δέκα (10) συναπτά ἔτη, γιά τή διατήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας στήν Παιδεία τοῦ τόπου μας. Ὑπῆρξε σταθερός καί ἀκλόνητος βράχος ἀπέναντι σέ ἐνέργειες καί προσπάθειες, πού ἤθελαν νά διδάσκονται τά ὀρθόδοξα παιδιά τῆς χώρας μας ἀλλόκοτες καί ἀλλόδοξες διδασκαλίας, πού στόχευαν νά τά ἀπομακρύνουν ἀπό τό ὀρθόδοξο χριστιανικό ἦθος καί νά τά κάνουν εἴτε ἀνάπηρους εἴτε γενίτσαρους πνευματικά.

Ὅμως, λόγῳ τῆς διαφορετικῆς ἀντιμετώπισης πού εἶχε, ἐπί τοῦ θέματος τοῦ Κορωναϊοῦ καί τῶν ἐμβολίων, ἀκούστηκαν ἤ γράφτηκαν πολλά ἀρνητικά, μέ ἠχηρούς τίτλους καί ἐτικέτες, γιά τό πρόσωπο καί τίς ἐπιλογές τοῦ Μακαριστοῦ, τόσο κατά τόν καιρό τῆς ἀσθενείας του ὅσο καί μετά τήν ἀνάπαυσή του.

Θεωροῦμε ὅτι ὁ Μακαριστός συκοφαντεῖται κατάφορα, διότι ἀποσιωπᾶται τό τεράστιο πνευματικό, ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό του ἔργο καί ἐπιλέγεται, ἀποσπασματικά, μόνον ἕνα καί μοναδικό σημεῖο, ἡ θέση του σχετικά μέ τό θέμα τοῦ Κορωναϊοῦ, μέ ἀποτέλεσμα κάποιοι νά τόν κρίνουν, νά τόν ἐπικρίνουν καί νά τόν κατακρίνουν ἐπιπόλαια καί βιαστικά, μέ κριτήρια κοσμικά καί προσωρινά.

Σέ κάθε περίπτωση εἶναι ἀληθινή εὐλογία καί μακαριότητα νά διώκεται καί νά κακολογεῖται κάποιος γιά τήν μεγάλη καί ἀκλόνητη πίστη του στόν Χριστό.

Πιστεύουμε ὅτι ἀδικεῖται ὁλοφάνερα ὁ ἀγαθός στήν ψυχή, ὁ φίλος τῆς ἀληθείας καί ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας ἐκκλησιαστικός ἄνδρας, ὅπως, ἐξάλλου, ἔχει συμβεῖ μέ ὅλους σχεδόν τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ.

Δέν εἶναι σωστό νά μᾶς διαφεύγει ὅτι μόνον ὁ ἀληθινός Κριτής μπορεῖ νά γνωρίζει καί νά κρίνει ἄμεσα τή ζωή καί τά ἔργα ἑκάστου. Οἱ ἄνθρωποι, συνήθως, κρίνουν μέ ἀτελῆ καί ἐλλιπῆ κριτήρια καί, μετά ἀπό καιρό, ὅταν κατακάθεται ἡ σκόνη τῆς παραποίησης ἤ τῆς συκοφαντίας, ἀποκαλύπτεται ἡ πλήρης ἀλήθεια γιά τό πρόσωπο τοῦ κρινόμενου.

Ὁ Μακαριστός, πάντως, ἐκτός ἀπό τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεως πού εἶχε ὡς ἕλληνας πολίτης καί ὡς πνευματικός ἄνθρωπος καί γνήσιος χριστιανός καί τήν ἀρετή τῆς διάκρισης πού πάντοτε τόν χαρακτήριζε ἀλλά καί ὡς διακεκριμένος ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, ἦταν σέ θέση νά προβληματίζεται καί νά ἐκτιμᾶ πράγματα καί γεγονότα, μέ τά δικά του πνευματικά κριτήρια, τά ὁποῖα στηρίζονταν πάντοτε ἐπί τῆς ὀρθόδοξης πατερικῆς ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας, πού ἄριστα γνώριζε καί βίωνε.

Ὁ πιστός λαός τῆς Μητροπόλεως τοῦ Μακαριστοῦ γνωρίζει ἄριστα ὅτι ὑπῆρξε ὁ ἀγαπητός του Πατέρας, ὁ σοφός διδάσκαλος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί ὁ ποιητής καί ὑπηρέτης τοῦ πνευματικοῦ καί ἀγαπητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐμεῖς οἱ Θεολόγοι τῆς Ἑνώσεώς μας θά κρατήσουμε στή μνήμη καί στήν καρδιά μᾶς τό ἐν Χριστῷ πρότυπο τοῦ Ποιμένα καί τοῦ Διδασκάλου τῆς Ὀρθοδοξίας πού βιώσαμε στό πρόσωπο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ.

Αἰωνία,του ἡ μνήμη.
Τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.