6 Ιαν 2022

Ἡ τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Τραπεζούντα πρὶν 105 χρόνια

Θεοφάνια στὸ μῶλο τῆς Τραπεζούντας, 1917 (φωτ.: Ἀρχεῖον ΕΠΜ)
Τὴν παρελθοῦσαν Πέμπτην ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων ἐγένετο καὶ ἡ τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ εἱς τὴν θάλασσαν μετὰ τῆς αὐτῆς ὡς πάντοτε μεγαλοπρέπειας καὶ ἐπιβλητικότητος, παρ’ ὅλον τὸ δριμὺ ψύχος καὶ τὰ μανιώδη τῆς θαλάσσης κύματα.
Μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ ναῷ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου καθ’ ἢν ἱερούργησαν δύο ἱεράρχαι, ὁ ἡμέτερος Μητροπολίτης Σεβ. Κωνσταντῖνος καὶ ὁ πρώην Ροδοπόλεως Σεβ. κ. Λεόντιος, ἐν μέσω πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, ὁ Μητροπολίτης φέρων τὸν Τίμιον Σταυρόν, προηγουμένων τῶν ἑξαπτερύγων καὶ τῶν χορῶν τῶν ψαλτῶν, κατέβη εἰς τὴν παραλίαν περιστοιχιζόμενος ὑπὸ τοῦ κλήρου τῆς κοινότητος καὶ ἀκολουθοῦντος πολλοῦ πλήθους, καὶ τῆς Α.Ε. τοῦ Ρώσσου Προξένου, τοῦ Ἕλληνος ἕνεκα ἀδιαθεσίας ἀπουσιάσαντος.
Ἐκεῖ ἔνθα ἀνέμενε πολὺ περισσότερον πλῆθος πάσης φυλῆς καὶ θρησκεύματος ἀψηφοῦν τὸ ψύχος καὶ τὰ μανιώδη κύματα μετὰ τὰς συνήθεις εὐχᾶς ὁ Μητροπολίτης ἔρριψε τὸν σταυρὸν...
εἰς τὴν θάλασσαν, ἔλαβε δὲ αὐτὸν εἷς τῶν ὁμογενῶν χωροφυλάκων, ἐξ Ὀρδοὺς καταγόμενος, ἐκεῖ πλησίον παρατεταγμένος μετὰ τῶν συναδέλφων του μουσουλμάνων πρὸς ἐπιτήρησιν τῆς τάξεως, καὶ ἀφαιρέσας πάραυτα τὸ καλπάκιόν του ἠσπάσθη τὸν σταυρὸν καὶ ἀνυψώσας αὐτὸν ἀνέκραξε «Ζήτω».
Εἷς τῶν κολυμβητῶν ὤρμησεν ἴνα ἀφαιρέση ἀπὸ τῶν χειρῶν του τὸν σταυρόν, ἀλλὰ παρεμβάσα ἡ χωροφυλακὴ ἐμπόδισεν αὐτόν, χωρὶς νὰ ἐπέλθη καμμία φιλονεικία καὶ ἔρις ὡς συνήθως γίνεται εἰς τοιαύτας περιστάσεις.
Ἡ μόνη μεγαλοπρέπεια ἤτις ἔλειπεν ἀπὸ τῆς τελετῆς ἤσαν αἱ λέμβοι, οἵτινες ἐὰν ἦτο γαλήνη θὰ περιεκύκλουν ὡς πάντοτε τὴν θάλασσαν πλήρεις θεατῶν, φέτο δὲ ἠμποδίσθησαν ἀπὸ τὴν φοβερὰν τρικυμίαν.  
Ἐφημερίς Φάρος τῆς Ἀνατολῆς
Εἰδήσεις καὶ γεγονότα ποὺ κατέγραψε ὁ Τύπος στὸν Πόντο, στὴν Πόλη, στὴ Σμύρνη ἀλλὰ καὶ στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα τὰ τελευταία πενήντα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τὸ ’22, καὶ ἀφοροῦσαν τὸν ἑλληνισμὸ τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς. Φόνοι, κλοπές, ληστεῖες, ἀπάτες τοῦ ἀστυνομικοῦ δελτίου, ἀλλὰ καὶ εἰδήσεις κοινωνικοῦ, οἰκονομικοῦ, ἀθλητικοῦ ἢ καὶ πολεμικοῦ χαρακτήρα ποὺ χρωματίζουν τὴν καθημερινὴ ζωὴ στὸν Πόντο καὶ γενικότερα τὴ Μικρὰ Ἀσία.
Παρουσίαση: Κώστας Κοντογιαννίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.