15 Δεκ 2021

Πῶς ἐργάζονται οἱ αἱρέσεις

Ἀντιγραφή - Μετάφραση - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης
Ἐφίμωσεν τούς δαίμονας (ὁ Κύριος). Ἤν μέν γάρ ἀληθές το παρ' αὐτῶν λεγόμενον καί οὐκ ἐψεύδοντο τότε λέγοντες ὅτι Σύ εἰ, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ ἀλλ' οὐκ ἤθελε δι' ἀκαθάρτου στόματος τήν ἀλήθειαν προφέρεσθαι καί μάλιστα δι' ἐκείνων, ἶνα μή προφάσει ταύτης ἐπιμίξαντες τό ἴδιον θέλημα τῆς κακίας, ἐπισπείρωσι τοῦτο, καθεύδουσι τοῖς ἀνθρώποις...
Τοιοῦτος γάρ ὁ τρόπος τῆς ἀντικειμένης ἐνεργείας ἐστί. Τοιαῦτα δέ τά τῶν αἱρέσεων συγκροτήματα τυγχάνει. Πατέρα γάρ ἑκάστη τῆς ἰδίας ἐπινοίας ἔχουσα τόν διάβολον... καί αἰσχυνομένη τό τούτου μισητόν ὄνομα προφέρειν, ὑποκρίνεται τό καλόν καί
ὑπέρ πᾶν ὄνομα τοῦ Σωτῆρος, τάς τε τῶν Γραφῶν λέξεις περιβάλλεται. Καί λέγει μέν τά ρήματα, κλέπτει δέ τήν διάνοιαν τήν ἀληθῆ. (Μ. Ἀθανάσιος)

Τούς φίμωσε τούς δαίμονες ὁ Κύριος. Ἦταν βέβαια ἀλήθεια αὐτό πού λεγόταν ἀπό αὐτούς καί δέν ἔλεγαν ψέματα, ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά δέν ἤθελε νά προφέρεται ἡ ἀλήθεια ἀπό ἀκάθαρτα στόματα καί μάλιστα ἀπό ἐκεῖνα, ἔτσι ὥστε μέ αὐτήν τήν πρόφαση καί ἀφοῦ ἀνακατέψουν τό δικό τους τό κακό θέλημα, νά τό διασπείρουν, καθώς οἱ ἄνθρωποι θά βρίσκονται σέ πνευματική νάρκη. Τέτοια εἶναι, λοιπόν, ἡ μέθοδος τῆς δαιμονικῆς ἐνέργειας' τέτοιες δέ συμβαίνει νά εἶναι καί οἱ ὀργανώσεις τῶν αἱρέσεων. Καθεμία ἔχει πατέρα τῆς δικῆς της ἐπινοήσεως τόν διάβολο καί, ἐπειδή ντρέπεται νά προφέρει τό μισητό ὄνομά του, ὑποκρίνεται καί χρησιμοποιεῖ τό καλό καί ἀνώτερο ὄνομα πάντων, τό ὄνομα τοῦ Σωτῆρος καί ἐπιπλέον τό διανθίζει μέ τίς λέξεις τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Καί, λέει μέν τά λόγια, ἀλλά ἁρπάζει καί κλέβει τήν διάνοια, πού ζεῖ στήν ἀλήθεια.
Ἀντιγραφή - Μετάφραση - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.