22 Δεκ 2021

Κόλαφος στήν ὑποχρεωτικότητα οἱ ἐκθέσεις τοῦ ΕΜΑ γιά τά ἐμβόλια

Χωρίς πλήρη καί ὁριστική ἔγκριση ἀπό τόν Εὐρωπαϊκό Ὀργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ἀλλά μόνο «ὑπό ὄρους» καί χωρίς νά ἀπαντῶνται πειστικά τά εὔλογα ἐρωτήματα τῶν πολιτῶν γιά τήν ἀσφάλειά τους, χορηγοῦνται τά ἐμβόλια κατά τοῦ Covid-19 στούς Ἕλληνες καί στούς ὑπόλοιπους κατοίκους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Αὐτό ἀποκαλύπτουν ξεκάθαρα τά ἐπίσημα ἐπικαιροποιημένα κείμενα πού ἔχουν ἀναρτηθεῖ στόν ἱστότοπο τοῦ ΕΜΑ καί ἀφοροῦν τά τέσσερα ἐμβόλια πού ἔχουν χορηγηθεῖ στούς Εὐρωπαίους πολῖτες ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 2021 μέχρι σήμερα. Ὅποιος διαβάσει... τό κείμενο γιά κάθε ἐμβόλιο ξεχωριστά, θά διαπιστώσει ὅτι οἱ κατασκευάστριες φαρμακευτικές ἑταιρεῖες οὐσιαστικά γνωρίζουν ἐλάχιστα τόσο γιά τήν ἀποτελεσματικότητα ὅσο καί γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ σκευάσματός τους.

Ἄς τά πάρουμε, ὅμως, μέ τή σειρά. Γιά τό σκεύασμα «Comirnaty» τῆς Pfizer δέν ὑπάρχουν δεδομένα πού νά ἀπαντοῦν ἄν οἱ ἤδη νοσήσαντες μποροῦν ἤ πρέπει νά ἐμβολιαστοῦν, ἄν αὐτό ἐμποδίζει τή μετάδοση τοῦ ἰοῦ ἀπό τόν ἕναν ἄνθρωπο στόν ἄλλον, πόσο διαρκεῖ ἡ προστασία, ἄν μποροῦν νά ἐμβολιαστοῦν οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι καί οἱ ἔγκυοι ἤ οἱ γυναῖκες πού θηλάζουν. Γιά νά ἀπαντηθοῦν ὅλα αὐτά -ἀναφέρεται στό κείμενο- θά χρειαστοῦν δύο χρόνια, διάστημα στό ὁποῖο ἡ Pfizer θά συνεχίσει τίς δοκιμές.

Στά ἴδια ἐρωτήματα δέν μπορεῖ νά ἀπαντήσει οὔτε ἡ Moderna γιά τό δικό της ἐμβόλιο, τό «Spikevax», γιά τό ὁποῖο ἐπισημαίνει ὅτι ὑποχρεοῦται νά δώσει τά σχετικά στοιχεῖα στό τέλος τοῦ 2022. Γιά τό ἐμβόλιο τῆς Johnson & Johnson, τό ὁποῖο ὀνομάζεται «Vaccine Janssen», τά ἐπίσημα ἔγγραφα δέν ἀναφέρουν κἄν μιά καταληκτική ἡμερομηνία στήν ὁποία ἡ ἑταιρεία ὑποχρεοῦται νά ἔχει κάποιες ὁριστικές ἀπαντήσεις γιά τό ἐμβόλιό της, κάτι πού ἰσχύει καί γιά τό ἐμβόλιο «Vaxzevria» τῆς AstraZeneca.

Κοινό χαρακτηριστικό ὅλων των ἐγγράφων γιά τήν ὑπό ὄρους χορήγηση τῶν τεσσάρων ἐμβολίων εἶναι ὅτι καταγράφουν σωρεία πιθανῶν παρενεργειῶν, σέ ἀναλογίες πού δέν ἔχουν ποτέ παρουσιαστεῖ ἤ ἐξηγηθεῖ ξεκάθαρα στούς πολῖτες. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἕνα στά 1.000 ἄτομα πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca μπορεῖ νά παρουσιάσει πάρεση ἤ παράλυση τοῦ προσώπου καί ἕνα στά 10.000 ἄτομα μπορεῖ νά παρουσιάσει θρόμβωση, θρομβοπενία ἤ σύνδρομο Guillain-Barre.

Ὅλα τά παραπάνω ἀποδεικνύουν ξεκάθαρα, καί παρά τίς προσπάθειες νά πειστοῦν οἱ πολῖτες γιά τό ἀντίθετο, ὅτι τά ἐμβόλια παραμένουν σέ πειραματικό στάδιο, τά ὀφέλη τους εἶναι ἀκόμα ἀμφισβητούμενα καί οἱ πιθανότητες γιά παρενέργειες μεγαλύτερες ἀπό αὐτές πού παρουσιάζονται. Ἡ χορήγηση αὐτῶν τῶν ἀμφισβητούμενης ἀποτελεσματικότητας καί ἀσφάλειας σκευασμάτων χορηγοῦνται ἤδη μέ τόν νόμο ὑποχρεωτικά σέ ἐπαγγελματικές ὁμάδες ὅπως οἱ ὑγειονομικοί, καί στήν πράξη ὑποχρεωτικά σέ ἑκατομμύρια ἄλλους πολῖτες, πού ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικές καί κοινωνικές κυρώσεις ἄν δέν ἐμβολιαστοῦν.


Οἱ παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer

Ὅπως ἀναφέρει καί ἡ ἴδια ἡ ἑταιρεία, τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer χρειάζεται ἀκόμα δύο χρόνια ἐρευνῶν μέχρι νά διακριβωθούν πλήρως τόσο ἡ ὅποια ἀποτελεσματικότητά του ὅσο καί ἡ ἀσφάλειά του. Πρός τό παρόν, πάντως, καί σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού ἔχουν ἀναρτηθεῖ στό EudraVigilance, ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι πού ἔχουν λάβει τό σκεύασμα ἔχουν παρουσιάσει λιγότερο ἤ περισσότερο σοβαρές παρενέργειες, ἀπό καρδιακά προβλήματα ὡς ψυχιατρικῆς φύσης διαταραχές.

Δεῖτε τόν σχετικό πίνακα:

Δεῖτε τόν πίνακα καί στά ἀγγλικά:

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.