8 Νοε 2021

Ὁ Ἀγγελικὸς πνευματικὸς κόσμος τοῦ Θεοῦ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου -Καθηγητοῦ 
Ἡ Θεία Δημιουργία διακρίνεται στὴν ἄυλη, τὴν ἀόρατη καὶ πνευματικὴ καὶ στὴν ὁρατὴ ὑλική. Στὴν πρώτη κατηγορία ἀνήκουν οἱ ἄυλες ἀγγελικὲς δυνάμεις. Πρόκειται, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ ἀναρίθμητες πνευματικὲς ὀντότητες τὶς ὁποῖες δημιούργησε ὁ Θεὸς πρὶν τὴν ὑλικὴ δημιουργία (Ἰώβ.38,7). Ἡ φύση τῶν ἀγγέλων, ὅπως ἀναφέρεται στὴν Ἁγία Γραφή, εἶναι λίγο ἀνώτερη ἀπὸ τὴ φύση τῶν ἀνθρώπων, ὡς πνευματικὰ ὄντα στεροῦνται διάκρισης γένους (Μάτθ.22,30) καὶ εἶναι κατὰ χάριν ἀθάνατοι. Ἄγγελος σημαίνει ἀπεσταλμένος ἢ ἀγγελιοφόρος, διότι οἱ ἄγγελοι εἶναι ἐπιφορτισμένοι νὰ διαμηνύουν στοὺς ἀνθρώπους τὴ βουλὴ καὶ...τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Σκοπὸς τῆς δημιουργίας τους, ὅπως καὶ ὅλων τῶν ἄλλων νοημόνων ὄντων, εἶναι νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ μέτοχοί της θείας μακαριότητας. Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης θέλησε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι νὰ γίνουν κατὰ χάριν θεοί. Πλημμυρισμένοι οἱ ἄγγελοι ἀπὸ τὴ μετοχή τους στὴ θεία μακαριότητα δοξολογοῦν ἀέναα τὸν Δημιουργό τους, ὡς ἔκφραση ὑπέρτατης εὐγνωμοσύνης. Ψάλλουν ἀσίγαστα τὸν τρισάγιο ὕμνο «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης Αὐτοῦ», ὅπως εἶδε σὲ μεγαλειῶδες ὅραμά του ὁ προφήτης Ἠσαΐας (6,2). Σημαντικὸ ἔργο ἐπιτέλεσαν καὶ ἐπιτελοῦν οἱ ἄγγελοι στὸ ἔργο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας, καθ’ ὅτι εἶναι «λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν» (Ἑβρ.1,14), σύμφωνα μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. 

Οἱ ἄγγελοι στὸν οὐρανό, δηλαδὴ στὸν πνευματικὸ κόσμο, εἶναι ἀνυπολόγιστοι, ὡς πρὸς τὸν ἀριθμό τους, «ἢν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων» (Ἀποκ.5,11), σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ συγγραφέα τῆς Ἀποκάλυψης καὶ ἀποτελοῦν ἐννέα τάξεις – τάγματα, ἀνάλογα μὲ τὸ ἔργο καὶ τὴ διακονία ποὺ ἐπιτελοῦν, ἤτοι:  Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Ἐξουσίες, Ἀρχές, Ἀρχάγγελοι, Ἄγγελοι. 

Ἀρχικὰ τὰ ἀγγελικὰ τάγματα ἦταν δέκα, ἀλλὰ ἕνα ἀπὸ αὐτά, τὸ τάγμα τοῦ κορυφαίου ἀρχαγγέλου Ἑωσφόρου, στασίασε κατὰ τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀρχηγός του, κυριευμένος ἀπὸ ἐγωισμὸ καὶ ἀρχομανία, θέλησε νὰ στήσει τὸ θρόνο τοῦ δίπλα ἀπὸ τὸ θρόνο τοῦ Δημιουργοῦ του Θεοῦ, νὰ γίνει «ὅμοιος τῷ Ὑψίστω» (Ἤσ.14,14) καὶ νὰ λατρεύεται ὡς Θεός. Πάραυτα κατακρημνίστηκε στὴ σκοτεινὴ ἄβυσσο, μαζὶ μὲ ὅσους ἀγγέλους εἶχαν συμμαχήσει μαζί του, ἀποτελώντας μία καινούργια πνευματικὴ ὁμάδα ἄυλων ὑπάρξεων, «τοῦ διαβόλου καὶ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ» (Μάτθ.25,41), τῶν ὁποίων ἡ φύση διαστράφηκε στὸ κακό. Ἔγιναν διάβολοι, ἐφευρέτες καὶ φορεῖς τοῦ κακοῦ, ἔχοντας πλέον ὡς ἔργο τους νὰ ἀντιστρατεύονται τὸ Θεὸ καὶ νὰ καταστρέφουν τὰ ἔργα Του. Τὸ πλέον μισητὸ πλάσμα κατ’ αὐτοὺς εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὡς τὸ ἐκλεκτότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ διάβολος τὸν παρέσυρε στὴν ἁμαρτία καὶ στὸ κακό, αὐτὸς πασχίζει νὰ τὸν καταστρέψει. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἐκπεσόντος Ἑωσφόρου, ἀναφέρονται καὶ τὰ ὀνόματα ἄλλων τριῶν κορυφαίων ἀγγέλων, τοῦ Μιχαήλ, τοῦ Γαβριὴλ καὶ τοῦ Ραφαήλ, τοὺς ὁποίους ἡ Ἁγία Γραφὴ ὀνομάζει Ἀρχαγγέλους, ἢ Ἀγγέλους Κυρίου, Ἀρχιστράτηγους τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων καὶ Ταξιάρχες

Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ἀναφέρεται ὡς ὁ κορυφαῖος ἄγγελος τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ πλέον κραταιός. Τὸ ὄνομά του σημαίνει: «Ποιὸς εἶναι δυνατὸς σὰν τὸ Θεό». Εἶναι ὁ πιὸ ἔνδοξος Ταξιάρχης τῶν ἄυλων Ἀγγελικῶν Δυνάμεων καὶ ἡ παρουσία τοῦ συνδέεται μὲ κορυφαία γεγονότα στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου καὶ τῆς σωτηρίας μας. Εἶναι ὁ Μέγας ἐκεῖνος Ἀρχάγγελος, ὁ ὁποῖος φώναξε τὸ «Στῶμεν καλῶς», στὴν ἀπέραντη στρατιὰ τῶν ἀγγέλων, κατὰ τὴν πτώση τοῦ Ἑωσφόρου, προτρέποντάς τους 

νὰ μείνουν σταθεροὶ καὶ ἀγαθοί, στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ. Παρουσιάζεται πολλὲς φορὲς στὴν Ἁγία Γραφή, ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ. Παρουσιάστηκε στὸν Ἀβραάμ, κατὰ τὴ θυσία τοῦ Ἰσαάκ, στὸν Λώτ, σώζοντας αὐτὸν καὶ τὴν οἰκογένειά του κατὰ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομμόρων. Αὐτὸς προπορεύονταν κατὰ τὴν ἔξοδο τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ ἀργότερα παρουσιάστηκε στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, καθὼς καὶ στὸν ἐθνικὸ μάντη Βαλαάμ

Ἀλλὰ καὶ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς παρουσιάστηκε πολλὲς φορὲς ποιώντας ἐξαίσια θαύματα. Τὸ πιὸ γνωστὸ ἀπ’ ὅλα εἶναι τὸ ἐν Χώναις θαῦμα, στὶς Κολοσσὲς τῆς Φρυγίας προστάτεψε τοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκτροπὴ ὁρμητικοῦ ποταμοῦ, ποὺ ἔστρεψαν οἱ εἰδωλολάτρες κατὰ τῆς πόλεως. Ὁ Μέγας Ἀρχάγγελος ἄνοιξε τεράστιο χάσμα στὴ γῆ, τὸ ὁποῖο κατάπιε τὸν φονικὸ ποταμό! 

Ὁ ἕτερος Μέγας Ἀρχάγγελος εἶναι ὁ Ταξιάρχης Γαβριήλ. Τὸ ὄνομά του σημαίνει «ἄνθρωπος Θεοῦ». Ἀναφέρεται καὶ αὐτὸς πάμπολλες φορὲς στὴν Ἁγία Γραφὴ ὡς διαμηνυτὴς τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη αὐτὸς παρουσιάστηκε ὡς ἐξηγητὴς τοῦ ὀνείρου τοῦ Δανιὴλ (Δᾶν.8,16). Αὐτὸς φανέρωσε στὸν ἴδιο προφήτη ὅτι μετὰ ἀπὸ τετρακόσια ἐνενήντα ἑπτὰ χρόνια θὰ ἔρθει ὁ Μεσσίας (Δᾶν.9,21-25). Ἀλλὰ κυρίως ὁ Γαβριὴλ ἔδρασε στὴν Καινὴ Διαθήκη. Αὐτὸς πληροφόρησε τὸν Ζαχαρία γιὰ τὴ γέννηση τοῦ Ἰωάννου Προδρόμου. Αὐτὸς ἔφερε τὴ χαρμόσυνη εἴδηση στὴν Παρθένο Μαρία γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου. Αὐτὸς ἀπότρεψε τὸν Ἰωσὴφ νὰ μὴν παρατήσει τὴν Θεοτόκο, ὅταν ἔμαθε ὅτι ἦταν ἔγκυος. Αὐτὸς προειδοποίησε τὴν Ἁγία Οἰκογένεια νὰ φύγει στὴν Αἴγυπτο. Αὐτὸς κύλισε τὸ λίθο τοῦ μνήματος καὶ ἔφερε τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως στὶς Μυροφόρες. 

Ὁ τρίτος Ἀρχάγγελος ὁ Ραφαὴλ ἀναφέρεται μόνο στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὡς βοηθὸς καὶ συνοδὸς τοῦ δίκαιου Τωβία (Τωβίτ12,15) καὶ τὸ ὄνομά του σημαίνει: «Ὁ Θεὸς θεραπεύει»

Πίστη τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὅτι ὁ  κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ φύλακα ἄγγελό του, ὁ ὁποῖος, ὡς στοργικὸς ἀδελφός μας προστατεύει μέρα καὶ νύκτα ἀπὸ τοὺς κινδύνους ποὺ μᾶς περιβάλλουν καὶ ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι θὰ εἶναι παρόντες κατὰ τὴ μεγάλη Κρίση (Μάτθ.25,31), πλαισιώνοντας τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀδιάψευστοι μάρτυρες τῆς δίκαιης κρίσης Του. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους, ἀφιερώνοντάς τους τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος τὴ Δευτέρα. Τιμᾶ δὲ ἰδιαιτέρως τοὺς Ἀρχαγγέλους στὶς 8 Νοεμβρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.