20 Σεπ 2021

Δὲν ὑπάρχουν ἄλυτα προβλήματα

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Πολλοὶ κοσμικοὶ ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα καὶ βιώνουν δυσάρεστες καταστάσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες δύσκολα ἐλευθερώνονται. Τὰ προβλήματα συνήθως εἶναι προσωπικά, ἀλλὰ δὲν λείπουν καὶ τὰ οἰκογενειακά, τὰ ἐπαγγελματικὰ καὶ γενικότερα τὰ κοινωνικά. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ αὐτὰ εἶναι δύσκολες καὶ οἱ λύσεις ποὺ προτείνονται ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες δὲν βελτιώνουν πάντα τὰ πράγματα. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὅμως τοῦ Θεοῦ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ προβλήματα, ἐνῷ φαίνονται δύσκολα εἶναι εὔκολα, γιατί στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι σπουδαῖα καὶ σοβαρά. Μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ προσπεράσει χωρὶς νὰ ἐπηρεαστεῖ σὲ τίποτα. Ἄλλα προβλήματα ἐπίσης ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ ἁμαρτωλὲς ἐπιλογὲς ἀντιμετωπίζονται μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ δύναμη τῆς προσευχῆς, τὴ συμμετοχὴ στὰ μυστήρια, μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ἀγαθοεργία, μὲ τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη καὶ μὲ... πολλὰ ἄλλα μέσα. Βέβαια, δὲν ἰσχυριζόμαστε ἐπιπόλαια ὅτι ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς δὲν ἀντιμετωπίζει προβλήματα ἢ δὲν ὑποφέρει ἀπὸ αὐτά, ἔχει ὅμως σταθερὴ καὶ οὐσιαστικὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς ἄξιους καὶ ἐνάρετους κληρικούς.

Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ἐρχόταν καθημερινά σέ ἐπικοινωνία μὲ ἀνθρώπους καὶ ἔλεγε ἀπὸ τὴν ἐμπειρία του τὰ ἑξῆς: «Μέσα του ὁ καθένας μὲ τὴν ἁμαρτία του, εἶναι πολὺ μπερδεμένος καὶ πρέπει νὰ ἀφήσουμε μία χαραμάδα τῆς ψυχῆς μας ἀνοιχτή, γιὰ νὰ μποῦν τὸ φῶς καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μέσα μας, ὥστε νὰ ἀρχίσει τὸ ξεμπέρδεμα τῆς ψυχῆς μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ αἰσθανθοῦμε τὰ μεγαλεῖα, ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Θεὸς καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα μᾶς ἔχει προορίσει στὴ Βασιλεία του, στὸν παράδεισο».

Καὶ συνέχιζε, λέγοντας ὅτι γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχουν δύσκολα καὶ ἄλυτα προβλήματα. Χρειάζεται ὅμως οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔχουν πίστη στὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Νὰ ζητοῦν τὴν ἄνωθεν βοήθεια, χωρὶς νὰ ὑποδεικνύουν στὸ Θεὸ τὴ λύση ποὺ θέλουν στὰ διάφορα προβλήματά τους. Αὐτοὶ νὰ τὰ λένε στὸν οὐράνιο Πατέρα καὶ μὲ ὑπομονὴ νὰ περιμένουν τὴν ὅποια λύση θὰ δώσει Ἐκεῖνος. Ὁ ἴδιος ἅγιος τόνιζε καὶ ξανατόνιζε ὅτι ὅλα τὰ προβλήματα λύνονται, κάτω ὅμως ἀπὸ μερικὲς πνευματικὲς προϋποποθέσεις. Ὁ λόγος του εἶναι σαφὴς καὶ διαφωτιστικός: «Γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχουν προβλήματα χωρὶς λύση. Μόνο ποὺ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε ὑπομονή. Καὶ δὲν ἔχουμε ὑπομονή, γιατί δὲν ἔχουμε πίστη. Ἐὰν εἴχαμε πίστη βαθιὰ καὶ ὄχι ἐπιφανειακή, τότε καὶ ὑπομονὴ θὰ εἴχαμε καὶ λύσεις θὰ εἴχαμε στὰ προβλήματά μας. Τίποτα δὲν εἶναι πάνω ἀπὸ τὸν Κύριό μας. Ἀπὸ Ἐκεῖνον ἐξαρτῶνται ὅλα!».

Πολλὲς φορὲς ὁ Θεὸς ἀναθέτει σὲ μερικοὺς ἐνάρετους ἀνθρώπους νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ προβλήματα συγκεκριμένων προσώπων καὶ νὰ τοὺς δώσουν ἀναγκαῖες συμβουλὲς καὶ ὁδηγίες. Καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι θαυμαστά. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς πάντα ὑπάρχει πνευματικὸς ἀγώνας ἐκ μέρους τῶν πασχόντων,ἀλλὰ καὶ σταθερὴ πίστη ποὺ σῴζει.

Οἱ χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦν τοὺς μάρτυρες ποὺ καταδιώχτηκαν γιὰ τὴν πίστη, οὔτε νὰ φοβοῦνται τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ ἔχουν κρυφὰ καρτέρια. Δέν πρέπει νὰ φοβοῦνται καὶ νὰ ἀγωνιοῦν «στὶς δύσκολες περιστάσεις καὶ νὰ κλονίζεται ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ἀλλὰ νὰ ἔχουν θάρρος, ἀφοῦ ὁ Θεὸς εἶναι παρὼν καὶ φροντίζει γιὰ τὰ προβλήματά τους καὶ τοὺς ἐνδυναμώνει σὲ ὅλα, καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τοὺς διδάσκει ἀκόμα καὶ τί θὰ ἀποκριθοῦν στοὺς ἐχθρούς τῆς πίστεως», ὅπως λέει ὁ Μέγας Βασίλειος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.