13 Σεπ 2021

Νέα σχολική χρονιά: Τό κράτος «καταργεῖ» ἄτυπα τήν πρωινή προσευχή τῶν μαθητῶν – Θά τό ἐπιτρέψουμε;

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἡ πρωινή προσευχή κινδυνεύει νά «σβήσει» ἀπό τόν χάρτη τῶν σχολείων μας, μέ τό κράτος νά τήν ἀφήνει στήν εὐχέρεια τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τούς περισσότερους ἐκπαιδευτικούς νά ἀδιαφοροῦν γιά τήν τέλεσή της.
Πρωινή προσευχή: Στίς 13 Σεπτεμβρίου θά ἔχουμε τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, μέ τούς μαθητές νά ἐπιστρέφουν στά θρανία μετά ἀπό τήν τραγική περσινή χρονιά, κατά τήν ὁποία ἡ Ἑλλάδα ὡς χώρα μέ τά σκληρότερα lockdown στήν Εὐρώπη, κατέστρεψε τήν ποιότητα ἐκπαίδευσης μέ σχολεῖα νά ἀνοιγοκλείνουν, τήν τηλεκπαίδευση νά ὑπολειτουργεῖ καί κατά συνέπεια νά... προκύπτουν τεράστια μαθησιακά κενά.

Ἔνα σοβαρό θέμα πού ἴσως πέρασε «στά ψιλά» πέρυσι, ἄλλα θά τό συναντήσουμε ξανά φέτος, πιθανότατα σέ χειρότερη μορφή, εἶναι ὁ ὑποβιβασμός τῆς πρωινῆς προσευχῆς πού γίνεται μέ πλάγιο τρόπο (καθώς εὐνοοῦν οἱ συνθῆκες τῆς πανδημίας γιά νά ὑπάρξουν… δικαιολογίες), πού ἄν δέν προσεχτεῖ, θά ὁδηγήσει σέ μία «ἀθόρυβη» κατάργηση αὐτῆς τῆς καθιερωμένης καί τόσο σημαντικῆς πνευματικῆς πράξης στά σχολεῖα.

Δέν εἴναι αλλωστε ὑπερβολικό νά ποῦμε πώς ἡ νομενκλατούρα τῆς γαλάζιας «Σοβιετίας», ἐπιθυμεῖ νά ξεριζώσει ἀπό παντοῦ κάθε τί ἑλληνορθόδοξο καί συγκεκριμένα στά σχολεῖα νά ἀπομακρυνθοῦν τελείως οἱ Ἱερές εἰκόνες, νά καταργηθεῖ ἐντελῶς ὁ ἐκκλησιασμός καί ἡ πρωινή προσευχή, ἀφοῦ ὅλα αὐτά ἔρχονται σέ ἀντιδιαστολή μέ τά… «ἐκσυγχρονιστικά» προγράμματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης πού ἐπιχειρεῖ νά πλασάρει ἡ Νίκη Κεραμέως.

Ὀπότε οτιδηποτε Ὀρθόδοξο, ὁτιδήποτε ἱερό, ὁτιδήποτε πνευματικό «ἐνοχλεῖ». Πρέπει νά φύγει ἀπό τή μέση. Γιά νά μποροῦν μετά νά διδάσκουν σέ δημοτικά καί γυμνάσια γιά την «σεξουαλική ποικιλομορφία», τή «σεξουαλική ἀπόλαυση» καί τό «κοινωνικό φύλο», μέ ὅλη τους τήν ἄνεση. Νά ὡριμάσει ἠ προπαγάνδα πανσεξουαλισμού στις ἀθῶες ψυχές, χωρίς… ἐνοχλητικά ἐμπόδια.

Καί όπως εἴδαμε μέ τήν ἐμμονή τς Νίκης Κεραμέως πέρυσι στο να ἐγκατασταθοῦν καταγραφικά εἰκόνας καί ἤχου στά σχολεῖα, στίς μελλοντικές τάξεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι πολύ πιθανό μία κάμερα νά πάρει τή θέση πού εἶχε κάποτε μία Ἱερή εἰκόνα…

Μέ τα ως τώρα δεδομένα, ὁ τρόπος πού θά γίνεται προσευχή στά σχολεῖα φέτος, θά εἶναι ἴδιος μέ ὅ, τί ἔγινε καί στή περσινή χρονιά. Δέν θά προβλέπεται ἡ συγκέντρωση μαθητῶν στό προαύλιο, γιά λόγους ἀποφυγῆς συνωστισμοῦ. Ἡ ἐγκύκλιος τῆς περασμένης σχολικῆς χρονιᾶς, ὅσον ἀφορᾶ τό θέμα τῆς πρωινῆς προσευχῆς, ὅριζε πώς αὐτή θά γίνεται ἀνά τάξη, ἀφοῦ τά μέτρα ἀνέφεραν ρητά πώς: «δέν πραγματοποιεῖται συγκέντρωση μαθητῶν στόν προαύλιο χῶρο τῶν σχολικῶν μονάδων πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ ὡρολογίου προγράμματος καί ἡ καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιεῖται ἐντός τῶν σχολικῶν αἰθουσῶν».

Καί ἀφού αναμενεται νά ἰσχύσει τό ἴδιο καί φέτος, τό ἄν θά τελεστεῖ πρωινή προσευχή σέ μία σχολική τάξη, θά ὑπόκειται ἐξολοκλήρου στήν εὐχέρεια τοῦ κάθε ἐκπαιδευτικοῦ. Ἄν ὁ ἐκπαιδευτικός θεωρεῖ τήν προσευχή ὡς αὐτό πού πραγματικά εἶναι, δηλαδή ἕνα πολύτιμο πνευματικό ἐφόδιο γιά τήν καθημερινότητα τῶν παιδιῶν πού θά ξεκινοῦν τήν μέρα τους δοξολογώντας τόν Τριαδικό Θεό, τότε ἔχει καλῶς.

Ἄν ὄμως ο ἐκπαιδευτικός εἶναι ἄθεος, ἀλλόθρησκος, ἀγνωστικιστής, ἀντιχριστιανός ἤ ἁπλά παντελῶς ἀδιάφορος, τό κράτος τοῦ δίνει κάθε δικαίωμα νά καταργήσει ἄτυπα τήν προσευχή σέ μία τάξη.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ νά κάνει ὁ ἴδιος τήν προσευχή στήν τάξη του, χωρίς νά χρειάζεται νά δηλώσει τό λόγο πού τόν ὁδηγεῖ σέ αὐτή τήν ἀπόφαση. Θά μποροῦσε νά τήν κάνει κάποιος ἄλλος -πρόθυμος- στή θέση του, πού θά μπεῖ στήν τάξη μόνο γι’ αὐτόν τόν λόγο καί μετά θά ἀποχωρήσει γιά νά ξεκινήσει τό μάθημα. Λύσεις ὑπάρχουν γιά νά μή νιώσει κανένας… καταπιεσμένος. Ἄλλα ἡ ἐγκύκλιος ἔχει ἀφήσει – πιθανότατα σκόπιμα- νά πλανᾶται μία ἀσάφεια στήν ὑποχρεωτικότητα τῆς πρωινῆς προσευχῆς στίς τάξεις.

Και πού ὁδηγεῖ αὐτό; Πήραμε μία γεύση στήν περσινή σχολική χρονιά. Ἡ πρωινή προσευχή ἄρχισε νά ξεθωριάζει σάν καθιερωμένο και συνταγματικά κατοχυρωμένο εθιμο, πνιγμένη μέσα στήν ἀδιαφορία τῆς πλειοψηφίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Τά παιδιά σταματοῦν νά ἀκοῦν τό «Πάτερ ἠμῶν», τό «Ἅγιος ὁ Θεός», τό νά κυλήσει εὐλογημένα ἡ μέρα τους «Δί’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἠμῶν».

Καί αν δέν ἀκούγονται οὔτε στό οἰκογενειακό τους περιβάλλον, αὐτά τά λόγια θά φαντάζουν στά αὐτιά τους ὁλοένα πιό ἄγνωστα καί «ξένα». Ἔχουμε λοιπόν μπροστά μας μία σχολική χρονιά πού οἱ προσευχές θά σιγήσουν σέ πάρα πολλές σχολικές αἴθουσες, μέ τήν κυβέρνηση ὄχι ἁπλά νά κάνει τά στραβά μάτια, ἄλλα νά βάζει καί πλάτη γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό.

Ἄν δεν επαγρυπνοῦν οἱ γονεῖς καί ἄν δέν πιέσουν οἱ σύλλογοι γονέων γιά νά δοθεῖ ἀπό τίς διευθύνσεις τῶν σχολείων ἡ ἁρμόζουσα σημασία σέ αὐτό τό θέμα, τότε ἡ πρωινή προσευχή θά σβήσει. Θά εἶναι ἕνα μεγάλο πλῆγμα γιά τά παιδιά μας καί ἕνα σοβαρό βῆμα γιά ἕναν ὁλοκληρωτικό ἀποχριστιανισμό τῶν σχολείων.

Ἤδη η προσευχή ἀτόνησε τήν περσινή χρονιά καί ἄν συνεχιστεῖ αὐτό τό φαινόμενο καί δεύτερη συνεχόμενη, τότε ἡ ἀνεπίσημη κατάργηση θά γίνει σύντομα καί ἐπίσημη…

3 σχόλια:

 1. Μάθετε, γονείς, στα παιδιά σας να προσεύχονται καθώς πηγαίνουν προς το σχολείο. Να λένε την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με! Να μνημονεύουν τους καθηγητές τους, τους συμμαθητές τους, την διεύθυνση του σχολείου. Αν βέβαια γίνεται προσευχή ομαδική, αυτό θα είναι ξεχωριστή ευλογία. Αν δεν γίνεται, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Πηγαίνουν όμως με την χάρη και την προστασία της προσευχής στο χώρο του σχολείου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΟ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΜΕΤΡΟ "ΔΕΙΧΝΕΙ" ΠΕΡΙΠΟΥ 0 ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΦΑΓΟΜΕΝ ΠΙΟΜΕΝ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΟΧΙ ΠΑΙΔΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εμείς, σήμερα του Σταυρού, την πρώτη ώρα εΐπαμε με την Γ Λυκείου το Πάτερ ημών μέσα στην τάξη. Και αύριο και μεθαύριο θα το ξαναπούμε όλοι μαζί!!.
  Θέλουμε την ευλογία του Κυρίου μας, να μας στηρίζει στην τάξη. Και θα Τον επικαλούμαστε καθημερινά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.