19 Ιουλ 2021

Ἡ εἰκόνα τῆς ἠθικῆς ἀνδρείας

Ἁγίου Νεκταρίου
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Γνώθι σαυτόν», Ἐκδόσεις «ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ»)
Μεταφορὰ στὴν Νεοελληνικὴ, Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
"Στὶς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε μία εἶναι ἡ ἀρετὴ ποὺ θὰ μᾶς ἀνοίξει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ δοῦμε, ὅσο μποροῦμε δὶ` αὐτῆς τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ξεχωρίσουμε τὸ ψέμα. Ἡ ἠθικὴ ἀνδρεία! Εἶναι μεγάλη ἡ ἀνάγκη ἠθικῆς στήριξης καὶ θὰ τὴν βροῦμε μὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια στὰ λόγια τῶν ἁγίων μας. Σήμερα, τὸ ψέμα, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιβληθεῖσα τρομοκρατία, τὴν διασπορὰ καὶ ἐπιβολὴ τοῦ φόβου στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, παρέλυσε τὶς... ἔσω δυνάμεις καὶ ἀφόπλισε τὶς καρδιές. "Φόβος καὶ τρόμος ἐπέπεσε τὴ κτίσει", κατὰ τὸ τροπάριο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος,ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς διακόνους τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης. Γιὰ τὴν ἀρετὴ αὐτή, τὴν τόσο ἀναγκαία, μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Προσπαθήσαμε νὰ κάνουμε τὸν μικρὸ αὐτὸ κόπο, νὰ τὴν προσφέρουμε σὲ ὅλες τὶς καλοπροαίρετες καρδιές"

Ἡ ἠθικὴ ἀνδρεία εἶναι ἀρετή, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται ὡς ἠθικὸ σθένος, τὸ ὁποῖο ἀναδεικνύει αὐτὸν ποὺ τὴν ἔχει, πάνω ἀπὸ ὅλες τὶς ἀντίξοες περιστάσεις καὶ περιπέτειες τοῦ βίου καὶ τὸν καθιστὰ ἱκανὸ νὰ μένει ἄκαμπτος, χωρὶς νὰ ἐνδίδει στὶς πιέσεις τῶν συμφορῶν, ποὺ ἐπιπίπτουν ὁρμητικὲς καὶ σταθερὸς στὶς ἠθικὲς καὶ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις του. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι γὶ` αὐτὸν ὁ κανόνας, ὁ ὁδηγὸς τῶν σκέψεών του καὶ τὸ μέτρο μὲ τὸ ὁποῖο προεξετάζει τὶς πράξεις του. Τὰ δεινὰ ποὺ πέφτουν ἐπάνω του δὲν μποροῦν οὔτε στὸ ἐλάχιστο νὰ διαταράξουν τὰ γενναία του φρονήματα. Κανένας πειρασμὸς εἴτε ὑλικὸς εἴτε ἠθικὸς δὲν ἔχει τὴν δύναμη νὰ λυγίσει τὴν σταθερότητα τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν πεποιθήσεών του. Καμιὰ ἀπειλῆ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ταράξει ψυχικά. Καμιὰ ἀπώλεια, κανένα χάσιμο δὲν μπορεῖ νὰ τὸν μεταπείσει, ὥστε νὰ δεχτεῖ γνώμη ὁποία προσκρούει ἐπάνω στὶς ἠθικὲς ἀρχὲς τοῦ νόμου. Καμιὰ κακία δὲν μπορεῖ νὰ νικήσει τὸ ἠθικὸ σθένος τῆς ψυχῆς, τὴν ἠθικὴ ἀνδρεία. Αὐτὴ ὁδηγεῖ πρὸς τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν. Αὐτὴ κατευθύνει καὶ ὁδηγεῖ πρὸς τὸ μαρτύριο τῆς ἀλήθειας. Αὐτὴ σπρώχνει τὸν ἔχοντα τὴν ἠθικὴ ἀνδρεία, νὰ προσεγγίσει τὴν τελειότητα. Αὐτὴ ντύνει μὲ λαμπρὸ πορφυρὸ ἔνδυμα τοὺς φίλους της. Αὐτὴ τοὺς καθιστὰ ἀξιοπρόσεκτους καὶ ἀξιοσέβαστους μέσα στὴν πόλη. Αὐτὴ τοὺς εἰσάγει στὴν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ὁ ἠθικῶς ἀνδρεῖος εἶναι εὐγενής, φιλαλήθης, εἰλικρινής, γενναῖος, μεγαλόψυχος, ἐπιεικής, συμπαθὴς καὶ ἀνεκτικός, ὑπομονετικός, σταθερός, μεγαλόψυχος, πλήρης πνεύματος αὐταπάρνησης καὶ ἐλευθέρου φρονήματος, ἀξιοπρεπὴς καὶ μεγαλοπρεπής.

Κανένα ἀπὸ τὰ τιποτένια πράγματα δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴν καρδιὰ του ἠθικῶς ἀνδρείου. Φεύγει μακριὰ ἀπὸ τοὺς πονηροὺς καὶ προσεγγίζει τοὺς ἀγαθούς, τοὺς καλούς, ἀλλὰ εὐεργετεῖ τοὺς πάντες. Δὲν γνωρίζει ἀπὸ ἐκδίκηση οὔτε τὴν ἀνταπόδοση τοῦ κακοῦ οὔτε κρατᾶ τὸ κακὸ ποὺ τοῦ ἔκαναν. Σκέφτεται πάντοτε τὸ ἀγαθὸ καὶ δουλεύει γιὰ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἠθικῶς ἀνδρεῖος θυμᾶται πάντοτε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου` «μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι» (Μάτθ. 10,28). Ὁ Κλήμης (ὁ Ἀλεξανδρεὺς) περιγράφοντας τὸν χαρακτῆρα τῆς ἠθικῆς ἀνδρείας, λέει: «Μὲ τὴν ἀνδρεία δὲν ὑπομένουμε μόνο τὰ τρέχοντα γεγονότα, ἀλλὰ ἀντιστεκόμαστε καὶ στὶς ἡδονὲς καὶ στὶς ἐπιθυμίες καὶ στὶς λῦπες καὶ στὴν ὀργὴ καὶ γενικῶς πρὸς καθετί, δηλαδὴ νὰ ἀντιστεκόμαστε σὲ ὁτιδήποτε, τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ μᾶς ψυχαγωγήσει μὲ βία ἢ μὲ κάποια ἀπάτη. Διότι, δὲν ἀρκεῖ νὰ ὑπομένουμε μόνο τὶς κακίες καὶ τὰ κακά, ἀλλὰ νὰ ὑπομένουμε καὶ τὰ φοβερὰ πράγματα».

Ὁ ἠθικῶς ἀνδρεῖος πάντοτε εὐλογεῖ τὸν Θεὸ γιὰ ὅλα τὰ πράγματα καὶ πολιτεύεται, ὥστε νὰ ἀρέσει μόνο στὸν Θεό. Εἶναι μακάριος, εὐτυχὴς ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἀποκτήσει τὴν ἠθικὴ ἀνδρεία, διότι βαδίζει μὲ ἀσφάλεια τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας.

Μεταφορὰ στὴν Νεοελληνικὴ
Σάββας Ἠλιάδης
Κιλκίς, 18-7-2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.