22 Ιουν 2021

Βόμβα ἀπὸ ΑΔΑΕ γιὰ τὶς παρακολουθήσεις ὑπόπτων - Στὸν ἀέρα ἐπιχειρήσεις ἐτῶν


Νὰ γνωστοποιεῖται σὲ μέλη τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, βομβιστές, κατασκόπους ἀλλὰ καί… τζιχαντιστὲς ὅτι εἶναι ὑπὸ παρακολούθηση γιὰ τὴ διαλεύκανση τῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν. Σε αὐτήν, οὐσιαστικά, τὴν ἰδιότυπη πρόταση, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ «ναρκοθετήσει» πολυετεῖς καὶ πολύπλοκες ἔρευνες τῆς ΕΛ.ΑΣ., προχώρησαν πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων στελέχη κρατικῆς ὑπηρεσίας καὶ συγκεκριμένα τῆς Ἀρχῆς Διασφάλισης τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν πρὸς τὴν... ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη!

Ἡ πρόταση, μάλιστα, ἔρχεται σὲ μία χρονικὴ συγκυρία ποὺ διωκτικὲς καὶ δικαστικὲς Ἀρχὲς κορυφώνουν τὶς προσπάθειές τους γιὰ τὸν περιορισμὸ τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ διαλεύκανση σοβαρῶν ὑποθέσεων ποὺ ἔχουν προκαλέσει εὔλογη ἀνησυχία στὴν κοινὴ γνώμη. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἡ κίνηση τῆς ΑΔΑΕ ἀποτέλεσε «δυσάρεστη ἔκπληξη» γιὰ τὴν Κατεχάκη, μὲ στελέχη τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη νὰ μιλοῦν γιὰ ἐνέργειες ποὺ προκαλοῦν ἀπορίες καὶ τοὺς ἐπιτελεῖς τῆς ΕΛ.ΑΣ. – μετά τὸ πρῶτο… σὸκ – νὰ ἀπαντοῦν ἀρνητικὰ στὸ αἴτημα, ἐπικαλούμενοι, μάλιστα, σχετικὴ νομοθετικὴ ρύθμιση. Σύμφωνα μὲ τοὺς αἰτοῦντες, τὸ αἴτημα-πρόταση κατατέθηκε στὸ πλαίσιο τῆς προστασίας τῶν «ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν».

Τὸ ἀπόρρητο ἔγγραφο ποὺ παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» συντάχθηκε στὶς 15 Ἀπριλίου 2021 ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ τὴν εἰσαγγελέα ἁρμόδια γιὰ θέματα τρομοκρατίας Σταματίνα Περιμένη. Ἀποτελεῖ τὴν ἀπάντηση στὸ ἔγγραφο αἴτημα (κατατέθηκε στὶς 26 Ἀπριλίου) τῆς ΑΔΑΕ «νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γνωστοποιεῖ στὸ θιγόμενο πρόσωπο τὴν ἐπιβολὴ τοῦ μέτρου ἄρσης τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν τοῦ μετὰ τὴ λήξη τοῦ μέτρου αὐτοῦ».
Ἄρση ἀπορρήτου
Κάθε χρόνο συντάσσονται περίπου 12.000 εἰσαγγελικὲς διατάξεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἄρση ἀπορρήτου ἐπικοινωνιῶν γιὰ λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Ἐπιπλέον, ὑπολογίζεται ὅτι ἐκδίδονται περὶ τὰ 3.500 βουλεύματα γιὰ παρακολουθήσεις ὑπόπτων κοινῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν (λῃστεῖες, διαρρήξεις, ναρκωτικά, ἀπάτες).

Οἱ ἄρσεις ἀπορρήτου μὲ εἰσαγγελικὴ διάταξη γιὰ λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, πάντως, τυγχάνουν τῆς «προτίμησης» τῶν διωκτικῶν Ἀρχῶν καθὼς διασφαλίζουν τὴν ταχύτητα τῶν ἐρευνῶν, ἐνῷ ἀποφεύγονται οἱ ἐμπλοκὲς ἢ οἱ διαρροὲς κατὰ τὴν εἰσηγητικὴ καὶ διερευνητικὴ φάση ἀπὸ τὰ ἁρμόδια δικαστικὰ συμβούλια. Μὲ αὐτὴν τὴν ταχύρρυθμη καὶ «στεγανοποιημένη» διαδικασία πραγματοποιεῖται ἡ πλειοψηφία τῶν ἐρευνῶν, ὄχι μόνο γιὰ ὑποθέσεις κατασκοπείας ἢ δράσης ἐγχώριων ἐνόπλων ὀργανώσεων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παρουσία μελῶν τοῦ ISIS στὴ χώρα μας (κυρίως κατόπιν ἀντίστοιχων αἰτημάτων ξένων διωκτικῶν ὑπηρεσιῶν) ἢ γιὰ δολοφονικὲς ἐνέργειες μεταξὺ μελῶν τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, ἀπαγωγές, αἱματηρὲς λῃστεῖες κ.ο.κ.

Ὁ νόμος
Όπως ἀναφέρουν ἔμπειρα στελέχη τῆς ΕΛ.ΑΣ., «ἡ ἐνημέρωση ὑπόπτων γιὰ ὑποθέσεις ποὺ ἅπτονται τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας, ἔστω καὶ μετὰ τὴ λήξη τοῦ χρόνου παρακολούθησης, ἔχει ἀπαγορευτεῖ μὲ τὸν πρόσφατο νόμο 4790/2021 (ἄρ. 87 πάρ. 1). Καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἀλλιῶς, καθὼς μὲ τοὺς ὑπόπτους νὰ ἐνημερώνονται ὅτι βρίσκονται στὸ «μικροσκόπιο» τῶν Ἀρχῶν θὰ ἦταν δυσχερεῖς οἱ σχετικὲς συνολικὲς – ἢ καὶ πολυεθνικὲς – ἔρευνες, ἀφοῦ οἱ ὕποπτοι θὰ ἀπέφευγαν ἐνέργειες ἢ συνομιλίες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς ἐνοχοποιήσουν. Ἀκόμη, θὰ καθίστατο ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ ἐπανέλθουμε σὲ νέα ἔρευνα καὶ παρακολούθηση ὑπόπτων γιὰ σοβαρὲς ἐγκληματικὲς ἐπιθέσεις ὅταν στὸ «κενὸ» διάστημα θὰ ἔχει πληροφορηθεῖ ἐπισήμως ὅτι ἐρευνοῦμε τὴ συνολικὴ δράση του. Ἐξάλλου, στὶς περιπτώσεις τζιχαντιστῶν ὑπάρχουν διεθνεῖς ἔρευνες ποὺ ἐξελίσσονται μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα καὶ οἱ ἑλληνικὲς Ἀρχὲς οὐσιαστικὰ θὰ τὶς κατέστρεφαν ἐνημερώνοντας – γιὰ παράδειγμα ἕνα μέλος τοῦ ISIS – ὅτι εἶναι ὑπὸ παρακολούθηση. Κάτι τέτοιο θὰ μποροῦσε νὰ ἐκθέσει τὴ χώρα διεθνῶς».

Ἔτσι, μὲ βάση τὸ προαναφερόμενο νομοθετικὸ πλαίσιο στὸ ἔγγραφο-ἀπάντηση τῆς εἰσαγγελέως Περιμένη ἐπισημαίνεται ὅτι «δὲν συμφωνοῦμε στὴ γνωστοποίηση στὸν αἰτοῦντα τοῦ μέτρου ἄρσης τοῦ ἀπορρήτου της τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας αὐτοῦ γιὰ λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας».

Ἀντιδράσεις
Ἀξίζει, πάντως, νὰ σημειωθεῖ, ὅτι στὸ ἐσωτερικό της ΑΔΑΕ ὑπῆρξαν φωνὲς ποὺ ἀντιτέθηκαν στὸ αἴτημα τῆς Ἀρχῆς, ὅμως ἄλλοι συνάδελφοί τους τὸ στήριξαν καὶ μάλιστα ἐγγράφως. Συγκεκριμένα, ὅπως σημειωνόταν στὸ κείμενο τῶν μελῶν τῆς ΑΔΑΕ ποὺ ζητοῦσαν τὴν ἐνημέρωση τῶν ὑπόπτων, «ἡ διάταξη αὐτὴ εἶναι πιθανὸ νὰ προκαλέσει ζητήματα συμβατότητας μὲ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸ ἄρθρο 8 γιὰ τὸ δικαίωμα σεβασμου τῆς ιδιωτικής και οικογενειακης ζωής τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τέλος μὲ τὸ ἄρθρο 7 τοῦ Χάρτη Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης». Μάλιστα, τὰ μέλη τῆς ΑΔΑΕ σημειώνουν ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν ἐνημέρωση θὰ μποροῦν οἱ παρακολουθούμενοι νὰ προχωροῦν σὲ δικαστικὲς ἐνέργειες. Ὅπως σημειώνεται, «τὸ ζήτημα τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων γνωστοποίησης στὸν θιγέντα ὅτι εἶχε κατὰ τὸ παρελθὸν διαταχθεῖ εἰς βάρος τοῦ τὸ ἐν λόγῳ μέτρο συνδέεται ἄμεσα καὶ ἀξεδιάλυτα μὲ τὴν ἐκ μέρους του δυνατότητα ἄσκησης ἐνδίκων βοηθημάτων καὶ μέσων, προκειμένου νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ δικαιώματα καὶ ἔννομα συμφέροντά του ἀπέναντι σὲ κάθε τυχὸν μὴ σύννομη ἢ καταχρηστικὴ καὶ δυσανάλογη εἰς βάρος του χρήση τοῦ μέτρου· χρήση ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ παραβίαση τοῦ δικαιώματός του σὲ προστασία τοῦ ἰδιωτικοῦ του βίου».

Ἐξάλλου, ἐρωτήματα ἔχουν διατυπωθεῖ γιὰ ἐνέργειες μελῶν τῆς ΑΔΑΕ ποὺ πρόσφατα ἀπέρριψαν τὴν προμήθεια – μὲ βάση εὐρωπαϊκὰ προγράμματα – συστήματος ἀντιπαρακολούθησης, ὥστε νὰ ἐντοπίζονται ἀπόπειρες ὑποκλοπῶν συνομιλιῶν, μὲ βασικὸ σκεπτικὸ ὅτι «δὲν πρόκειται γιὰ αἰτιολογημένη προμήθεια».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.