4 Ιουν 2021

Καὶ ἄλλος ὕποπτος διαγωνισμὸς χιλιάδων εὐρὼ γιὰ προσωπικὰ δεδομένα

Τὸ Ὑπ. Ὑγείας ἐπικύρωσε συνεργασία χιλιάδων εὐρὼ μὲ ἰδιωτικὴ ἐταιρία γιὰ ἔργο ποὺ ἀφορᾶ τὴν διαχείριση της πανδημίας!
Ἀπὸ τὴν Ἐμμανουέλα Τσουδεροῦ
Συνεχίζονται τὰ «πάρτι» διαγωνισμῶν μὲ πρόσχημα τὴν πανδημία, ἀλλὰ καὶ τὰ ὕποπτα… «σούρτα φέρτα» προσωπικῶν δεδομένων. Τό Ὑπουργείο Ὑγείας επικυρωσε στὶς 31 Μαΐου 2021 ἀκόμα μία συνεργασία μὲ ἰδιωτικὴ ἐταιρία, μὲ ἀντίτιμο 58.000 εὐρώ, γιὰ ἔργο ποὺ ἀφορᾶ τόσο τὴν διαχείριση τῆς πανδημίας ὅσο καὶ τὴν διαχείριση προσωπικῶν δεδομένων.
Ἐντύπωση, μάλιστα, προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ ἀκόμα μία ἰδιωτικὴ ἐταιρία θὰ διαχειρίζεται προσωπικὰ δεδομένα, δὲν ὑπάρχει καμία πρόβλεψη γιὰ τὴν προστασία τους στὰ σχετικὰ ἔγγραφα ποὺ συνοδεύουν τὸν διαγωνισμό. Καὶ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, ἀλλὰ ἡ δεύτερη μέσα σὲ λίγες ἡμέρες ποὺ μία ἰδιωτικὴ... ἐταιρία ἀναλαμβάνει ἔργο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ φέρει εἰς πέρας τὸ Δημόσιο γιὰ θέμα σχετικὸ μὲ τὴν πανδημία, φτάνοντας ἀθροιστικὰ τὴν δαπάνη στὰ 185.000 εὐρώ.

Ὁ πρῶτος διαγωνισμὸς ὁ ὁποῖος εἶχε ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ την κυβέρνηση, μέσω τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας, ὅπως ἀποκάλυψε σὲ δημοσίευμά της ἡ «δημοκρατία» στὶς 20 Μαΐου, ἀφοροῦσε τὴν ὑλοποίηση δράσεων γιὰ τὴν ἀποκλιμάκωση τῶν περιοριστικῶν μέτρων τοῦ κορονοϊοῦ. Ἡ σχετικὴ δαπάνη ἦταν τότε ὕψους 125.000 εὐρὼ καὶ συμβαλλόμενη ἐταιρία ἡ ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. Ἀντίθετα, ὁ νέος διαγωνισμός, ὕψους 60.000 εὐρώ, ἀφορᾶ τὴν ὑλοποίηση καὶ ὀργάνωση τοῦ μηχανισμοῦ ἐπικαιροποίησης καὶ σχεδιασμοῦ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἐκσυγχρονισμένων δράσεων καὶ τὴν λήψη ἀποφάσεων σχετικὰ μὲ τὸν κορονοϊό.

Τὸ παραπάνω ἔργο, γιὰ τὸ ὁποῖο κατέθεσαν προσφορὰ συνολικὰ τρεῖς ἐταιρίες, θὰ ἀναλάβει τελικὰ ἡ European Profiles A.E. καὶ τὸ χρονοδιάγραμμα ὑλοποίησής του ὁρίζεται σὲ τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῆς σύμβασης. Ἡ νέα δαπάνη ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἀφορὰ τὴν ἐπικαιροποίηση τοῦ σχεδίου ἔκτακτων ἀναγκῶν μὲ κωδικὸ ὄνομα «ΑΡΤΕΜΙΣ». Ἀξίζει νὰ ὑπογραμμίσουμε πὼς τὸ συγκεκριμένο σχέδιο ἐνεργοποιήθηκε τὸ 2020 καὶ ἀφοροῦσε μηχανισμὸ διαχείρισης κρίσεων ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τον Covid-19, ἐνῶ ἡ διαχείρισή του τέθηκε στὴν ἁρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πολιτικῆς Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Μέσω αὐτοῦ, ἡ ΓΓΠΠ εἶχε πρόσβαση σὲ δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα τῶν πολιτῶν, ὅπως τὸ φύλο, ἡ ἡλικία, ἀλλὰ καὶ ὁ τόπος κατοικίας ὅσων ἔχουν νοσήσει ἀπο κορονοϊό. Κατακυρώθηκε, μάλιστα, μὲ Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου ποὺ δημοσιεύτηκε ἐκείνη τὴν περίοδο, κι ἔτσι ἡ ΓΓΠΠ ἀπέκτησε πρόσβαση μέσῳ τοῦ ΕΟΔΥ σέ αὐτὰ τὰ δεδομένα.

Ἀνάμεσα στὶς ἐλάχιστες πληροφορίες ποὺ εἶδαν τότε τὸ φῶς σχετικὰ μὲ τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο, τὸ ὁποῖο δημοσιεύματα χαρακτήριζαν συχνὰ καὶ «ἀπόρρητο», ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ περιελάμβανε τρία κέντρα: ἕνα «κέντρο ἰχνηλάτησης» στεγαζόμενο στήν ΓΑΔΑ, ἕνα «κέντρο ἐνημέρωσης» στὸ Ἑνιαῖο Συντονιστικὸ Κέντρο τῆς Πυροσβεστικῆς καὶ ἔνα «ἐποπτικὸ κέντρο» μὲ ἕδρα τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη. Ποιὰ θὰ εἶναι, ὅμως, αὐτὴ ἡ τεράστια βάση προσωπικῶν δεδομένων στὴν νέα, ἐπικαιροποιημένη μορφὴ πού θὰ πάρει τὸ σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ»;

Τὰ προσωπικὰ δεδομένα ἔχουν πολὺ συγκεκριμένους ὅρους καὶ προϋποθέσεις. Ἡ συλλογὴ καὶ ἡ ἐπεξεργασία τους ἐπιτρέπονται μόνο ὅταν τὸ ὑποκείμενο τῶν δεδομένων ἔχει δώσει τὴν συγκατάθεσή του. Μία ἀπὸ τὶς ἐξαιρέσεις εἶναι ἡ χρήση τους γιὰ ἐκτέλεση ἔργου δημόσιου συμφέροντος ἀπὸ δημόσια Ἀρχή. Γιά ποιὸν λόγο, ὅμως, μία ἰδιωτικὴ ἐταιρία, ὅπως στὴν περίπτωση αὐτή, θὰ ἀναλάβει προσωπικὰ δεδομένα πιθανότατα ἑκατομμυρίων πολιτῶν; Καί, κατ’ ἐπέκταση, ἀφοῦ τὸ σχέδιο ἀφορᾶ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊοῦ, ποιὸς μᾶς διασφαλίζει ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα ὑγείας;

Τὸ δεύτερο σκέλος τοῦ ἔργου ποὺ ἀνέλαβε ἡ European Profiles A.E., ἀντὶ 58.000 εὐρώ, ὁρίζεται ὡς συλλογή, καταχώριση καὶ ἐπεξεργασία στοιχείων μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη πιλοτικῆς ψηφιακῆς ἐφαρμογῆς, στὴν ὁποία θὰ καταχωρίζονται δεδομένα γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς πανδημίας. Μάλιστα, ὡς ἐπιδιωκόμενo ἀποτέλεσμα ἀναφέρεται, μεταξὺ ἄλλων, ἡ μελέτη ἀνάπτυξης τῆς εἰδικῆς ψηφιακῆς ἐφαρμογῆς μὲ κατεύθυνση στὴν ἑτοιμότητα τῶν ἐπιχειρήσεων, τῆς διαχείρισης κρίσεων ὑγείας καὶ τῆς εἰσαγωγῆς δεδομένων. Μὲ ποιὸν τρόπο καὶ μέσῳ ποιῶν δεδομένων θὰ βοηθήσει αὐτὴ ἡ ψηφιακὴ ἐφαρμογὴ τὶς ἐπιχειρήσεις παραμένει πραγματικὰ μυστήριο. Καί μὲ ποιὸν τρόπο θὰ διασφαλιστεῖ ἡ προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν συνολικὰ στὸ ἔργο εἶναι ἐπίσης ἄγνωστο. Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα, ἀλλὰ πολλὰ καὶ τὰ λεφτά.

dimokratia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.