23 Απρ 2021

Κληρικοί τῶν Κυθήρων: Μή στέργοντες εἰς τό νά ἐνεργήσωμεν ὡς πρόσωπα τοῦ θεάτρου, δηλοῦμεν ὑπευθύνως κατενώπιον Θεοῦ ὅτι ἀδυνατοῦμεν συνειδησιακῶς νά ἐφαρμόσωμεν τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Πασχαλίου Θ. Λειτουργίας!

Ἐν Κυθήροις τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ
Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συναχθέντες σήμερον τήν 23ην Ἀπριλίου 2021, ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 11π.μ. εἰς τό Ἐπισκοπεῖον, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ εἰς τήν κατά μῆνα τακτικήν Ἱερατικήν Σύναξιν, ἐν ὄψει τῆς ἐπερχομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα, καί λαβόντες γνῶσιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3041/21-4-2021 σχετικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἡ ὁποία ρυθμίζει τά τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου, μέ βάσιν τάς ὑφισταμένας ἐκτάκτους περιστάσεις (ὑγειονομικαί συνθῆκαι καί ἀπαγόρευσις κυκλοφορίας πέρα τῆς... 9 μ.μ.) ἀποφασίζει καί ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

1. Ἐνῶ ἐκφράζομεν τήν εὐχαρίστησίν μας, διότι κατά τήν ἐφετεινή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιο Πάσχα θά εἶναι ἀνοικτοί οἱ Ἱεροί μας Ναοί (παρότι θεωροῦμεν αὐστηρότατο καί ἀνάρμοστον τό μέτρον παρουσίας ἑνός πιστοῦ ἀνά 25 τ.μ., τό ὁποῖον δυστυχῶς μόνον εἰς τάς Ἐκκλησίας ἐπιβάλλεται), ἐν τούτοις διά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Πασχαλινή Θεία Λειτουργία, ὡς ρυθμίζεται
τό τελετουργικό μέρος εὑρισκόμεθα πρό πρωτοφανοῦς ἀμηχανίας καί ἀνυπερβλήτου ἀδιεξόδου. Λόγοι κανονικοί, ἐκκλησιολογικῶς δεοντολογικοί, ἀλλά καί δογματικοί, τίθενται ὡς ἀνυπέρθετο συνειδησιακό ἐμπόδιο ἐφαρμογῆς τῶν καθοριζομένων διά τῆς ὕπερθεν Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου.

2. Συνειδησιακῶς ἀδυνατοῦμεν νά τελέσωμεν δύο Θείας Λειτουργίας (τήν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καί τήν τοῦ Ἁγίου Πάσχα) ἐντός τοῦ ἰδίου 24ώρου, ἀπό τό ἕνα μεσονύκτιον ἕως τό ἑπόμενον, ὅπερ συνεπάγεται τό νά λειτουργήσωμεν καί νά κοινωνήσωμεν δύο φορές ἐντός τοῦ χρονικοῦ αὐτοῦ διαστήματος.

3. Ἡ τήρησις τῆς ἐν θέματι Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καθίσταται καί ἐκ τῶν πραγμάτων δυσχερής, διότι ψάλλοντες τήν 9 μ.μ. τό «Χριστός Ἀνέστη» καί τελοῦντες (παραλειπομένης τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου) τήν Θείαν Λειτουργίαν μετά τῆς Θείας Κοινωνίας τῶν πιστῶν εἶναι ἀδύνατον νά περαιωθοῦν ὅλα τήν 10ην μ.μ. ὥραν, ὅτε ὁρίζεται ἡ παῦσις τῆς κυκλοφορίας τῶν πολιτῶν.
Ἐκτός αὐτοῦ δέν δύναται νά λογισθῇ ὡς Ἀναστάσιμος ἡ Θεία αὐτή Λειτουργία, ἀφοῦ θά περαιωθῆ δύο ὥρας πρό τοῦ μεσονυκτίου, διαρκοῦντος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἔπειτα διά τούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι θά παρευρεθοῦν μόνον κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως (9 μ.μ.) προκύπτει καί τό πρόβλημα τῆς καταλύσεως τῆς αὐστηρᾶς νηστείας τοῦ Μεγ. Σαββάτου (ἄνευ ἐλαίου), ἐάν ὅπως συνηθίζεται σπεύσουν ἀμέσως μετά τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» εἰς ἀπόλαυσιν τῆς μαγειρίτσας καί τῶν πασχαλίων ἐδεσμάτων.

4. Κατόπιν τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, καί μή στέργοντες εἰς τό νά ἐνεργήσωμεν ὡς πρόσωπα τοῦ κοινοῦ θεάτρου, ἀλλ’ ὡς ἠλεημένοι παρά Κυρίου Λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου, δηλοῦμεν ὑπευθύνως ὡς κατενώπιον Θεοῦ ὅτι ἀδυνατοῦμεν συνειδησιακῶς νά ἐφαρμόσωμεν τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Πασχαλίου Θείας Λειτουργίας, κατά τά ὁριζόμενα, καί κοινῇ καί ὁμοφώνῳ ἀποφάσει, ἔχοντες τήν πρός τοῦτο ἔκθυμον εὐλογίαν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, θά τελέσωμεν τήν τελετήν καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως ἀνήμερα τοῦ Πάσχα, ἀρχομένης τῆς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος ὥρα 5 π.μ. καί μετ’ αὐτήν θά ἀκολουθήσῃ ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία, καί

5. Ἐάν, ὅμως, ὑπάρξῃ ἐν τῷ μεταξύ «φιλανθρωποτέρα ψῆφος» ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἡ ὁποία θά προβλέπῃ περί τήν 11 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου τήν ἔναρξιν τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τήν τέλεσιν τῆς Πασχαλίου Θείας Λειτουργίας μετά τήν 12ην νυκτερινήν τοῦ Μ. Σαββάτου, τότε πάνυ ἀσμένως καί ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς θά συμπορευθῶμεν καί θά χαιρετίσωμεν τό σπουδαῖο αὐτό γεγονός.
Καί ἐπί τούτοις διατελοῦμεν,
Μετά Πασχαλίων εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ - ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ:

Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης
Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου
Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος
Ἀρχιμ. Διονύσιος Μάλλιος
Πρωτ.Πέτρος Μαριᾶτος - Ἰατρός
Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος
†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος
Σεραφείμ Πρωτ. Θεολόγος Παντελῆς
Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος
Οἰκονόμος Γεώργιος Ἀδικημενάκης
Οἰκονόμος Ἰωάννης Παπανδρόπουλος
Ἱερεύς Παῦλος Καλλίκας
Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης
Ἱερεύς Παναγιώτης Σκλάβος

16 σχόλια:

 1. Βρήκαν λύση οι κληρικοί της Μητρόπολης Κυθήρων. Η λύση υπάρχει στο 4ο.

  4. Κατόπιν τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, καί μή στέργοντες εἰς τό νά ἐνεργήσωμεν ὡς πρόσωπα τοῦ κοινοῦ θεάτρου, ἀλλ’ ὡς ἠλεημένοι παρά Κυρίου Λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου, δηλοῦμεν ὑπευθύνως ὡς κατενώπιον Θεοῦ ὅτι ἀδυνατοῦμεν συνειδησιακῶς νά ἐφαρμόσωμεν τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Πασχαλίου Θείας Λειτουργίας, κατά τά ὁριζόμενα, καί κοινῇ καί ὁμοφώνῳ ἀποφάσει, ἔχοντες τήν πρός τοῦτο ἔκθυμον εὐλογίαν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, θά τελέσωμεν τήν τελετήν καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως ἀνήμερα τοῦ Πάσχα, ἀρχομένης τῆς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος ὥρα 5 π.μ. καί μετ’ αὐτήν θά ἀκολουθήσῃ ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. φως στο σκοταδι, ευγε στους αξιους ποιμενες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΙθε να υιοθετηθει απο ολους τους ναους . Αλλα αυτο προυποθετει ομολογιακο φρονημα .Μαλλον ηρθε η ωρα να ξεχωρισει η ηρα απο το σιταρι.Μετανοια και προσευχη χρειαζεται απο ολους μας.Ερχεται Μεγαλη εβδομαδα, ας αναλογιστει ο καθενας μας τι πιστευουμε τελικα .Στο ΧΡΙΣΤΟς ΑΝΕΣΤΗ,Η ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ ΑΥΤΟΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΞΙΟΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΟΥΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥΑ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΦΟΝΕΩΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι κληρικοι της ιεράς μητροπόλεως κονιτσης... Άραγε, δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μακάρι αυτό να υιοθετηθεί απ όλες τις μητροπόλεις. Μπράβο στην μητρόπολη Κυθήρων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εύγε! Θα ήθελα να σχολιάσω ότι η εγκύκλιος έχει ημερομηνία 21-4- αλλά τι σχέση έχει ο Παπαδόπουλος με αυτούς.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Άξιοι από όλες τις απόψεις. Καλή Ανάσταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η λυση ειναι μονο μια...ο,τι γινοταν εως τωρα...κι ας τολμησει καποιος να επεμβει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Εύγε και από εμένα!

  ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αχιλλέας Καραμητσανης24 Απριλίου 2021 στις 9:22 μ.μ.

  Μακάρι να ήσαν όλοι οι ιερείς και αρχιερείς σαν αυτούς. Εύγε γέροντα Σεραφείμ. Εύγε στους ιερείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Να ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν την απόφαση και η Δ.Ι.Σ. από αύριο-μεθαύριο, τώρα που είδαν το παράδειγμα της Μητρόπολης Κυθήρων;

  Αναγνώστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.