20 Μαρ 2021

Πέντε σὺν μία γκρίζες ζῶνες στὸ νέο «διαβατήριο ὑγείας» τῆς ΕΕ

Ἡ παρουσίαση τῆς πρότασης ἀπὸ τὴν Κομισιὸν καὶ ἡ διαφαινόμενη πολιτικὴ ἔγκρισή της ἀπὸ τοὺς «27» δὲν σημαίνει ὅτι φτάσαμε στὸ τέλος τοῦ δρόμου, καθὼς τὰ ἑπόμενα βήματα εἶναι κρίσιμα καὶ κρύβουν παγίδες.

Ἡ Κομισιὸν παρουσίασε, ὅπως εἶχε ἄλλωστε προαναγγείλει, τὸ σχέδιό της γιὰ τὴν καθιέρωση ἑνὸς πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμῶν στὴν ΕΕ. Ἢ ἀκόμη καλύτερα, ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε ἀκριβεῖς, γιὰ ἕνα «διαβατήριο ὑγείας», μιᾶς καὶ αὐτὸ θὰ περιλαμβάνει καὶ ἄλλα δεδομένα πέραν τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Ἡ Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάϊεν καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἐπίτροποι ἐλπίζουν ὅτι, μὲ αὐτὸν...

τὸν τρόπο, θὰ ξεμπλοκάρουν μία ὥρα νωρίτερα τὴν ἐπαναλειτουργία ζωτικῶν τομέων τῆς οἰκονομίας – ὅπως ὁ τουρισμός, καὶ τὰ ἐπαγγελματικὰ ταξίδια, οἱ πολιτιστικὲς καὶ ἀθλητικὲς δραστηριότητες, ἀκόμη ὅμως καὶ τὸ λιανεμπόριο.

Μὲ βάση τὴν πρόταση καὶ ἐφόσον ὑπάρξει ὁμοφωνία ἀνάμεσα στὶς κυβερνήσεις τῶν «27» στὴ σύνοδο κορυφῆς τοῦ Μαρτίου, θὰ χρειαστοῦν στὴν καλύτερη περίπτωση τρεῖς μῆνες μέχρι αὐτὸ τὸ «διαβατήριο» νὰ τεθεῖ σὲ ἰσχὺ στὴν καθημερινὴ ζωή. Τὸ διάστημα δὲν εἶναι μικρὸ – δὲν εἶναι, ὅμως, οὔτε τραγικό, ἐὰν σκεφτεῖ κανεὶς τί ἔχει προηγηθεῖ καὶ ἐὰν συνυπολογίσουμε ὅτι τὸν Ἰούνιο πρακτικὰ μπαίνει γιὰ τὰ καλὰ ἡ θερινὴ τουριστικὴ σεζόν.

Μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμή, ὡστόσο, ὑπάρχουν μία σειρὰ ἐρωτήματα καὶ «γκρίζες ζῶνες» ποὺ πρέπει νὰ ἀπαντηθοῦν καὶ νὰ φωτιστοῦν, τὰ ὁποία ἔχουν ἀναδείξει ἐσχάτως μία σειρὰ ρεπορτὰζ – ἀνάμεσά τους καὶ τοῦ Politico. Καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ προϋπόθεση ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ γιὰ τὴν καθιέρωση τοῦ ὅποιου πιστοποιητικοῦ αὐτοῦ τοῦ εἴδους.

Ζήτημα πρῶτο – πόση θὰ εἶναι ἡ χρονικὴ διάρκειά του;

Ὅποιοι ἐπιχειρήσουν νὰ ἀπαντήσουν στὰ… γρήγορα, ἂς τὸ ξανασκεφτοῦν, λαμβάνοντας ὑπόψη τους τὴν ἑξῆς κρίσιμη «λεπτομέρεια»: Μέχρι σήμερα, οὐδεὶς ἐπιστημονικὸς φορέας ἢ διεθνὴς ὀργανισμὸς ἔχει ξεκαθαρίσει πόσο διαρκεῖ ἡ ἀνοσία ἀπὸ τὰ διάφορα ἐμβόλια, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴ νόσηση ἀπὸ Covid-19.

Ζήτημα δεύτερο – θέλουν ὅσοι ἔχουν νοσήσει νὰ τὸ γνωρίζουν οἱ ἄλλοι;

Οὔτε αὐτὸ τὸ ζήτημα εἶναι ἁπλό, μιᾶς καὶ ἐμπίπτει στὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα τοῦ καθενὸς ἐκ τῶν 450 ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκτὸς Εὐρώπης ποὺ θὰ θελήσουν νὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς «27». Ποιὸς καὶ πῶς θὰ διασφαλίσει ἰσότιμη μεταχείριση γιὰ ὅσους καὶ ὅσες ἔχουν τοὺς λόγους τους νὰ μὴν γίνει γνωστὴ ἡ νόσησή τους;

Ζήτημα τρίτο – τὸ «διαβατήριο» θὰ ἀναγνωρίζει ὅλα τὰ ἐμβόλια;

Ἡ ἐν ἐξελίξει κόντρα μὲ τὴν AstraZeneca καὶ τὸ διπλωματικὸ μπρὰ-ντὲ-φὲρ μὲ τὴ Ρωσία καὶ τὴν Κίνα γιὰ τὰ δικά τους ἐμβόλια, κυρίως τὸ Sputnik καὶ τὸ Sinovac, ἀποδεικνύουν ὅτι ἐδῶ εἶναι εὔκολο νὰ ὑπάρξει «ἐμπλοκή». Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν πῶς ἡ Κομισιὸν θὰ ἀφήνει στὴ διακριτικὴ εὐχέρεια κάθε χώρας τὴ σχετικὴ ἀπόφαση – εἶναι, ὅμως, αὐτὸ ἀρκετό;

Ζήτημα τέταρτο – πῶς ἀποδεικνύεται ἀξιόπιστα ἡ διενέργεια τέστ;

Ἂν γιὰ τοὺς ἐμβολιασμοὺς ὑπάρχουν ὀργανωμένες βάσεις δεδομένων σὲ κάθε χώρα, δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο γιὰ τὴ διενέργεια τῶν τέστ, μοριακῶν, ἀντισωμάτων ἢ rapid. Μὲ ποιὰ διαδικασία, λοιπόν, θὰ ἐνσωματωθεῖ στὸ πιστοποιητικὸ ἡ πληροφορία ποὺ θὰ ἀφορᾶ τὴν ὕπαρξη ἑνὸς πρόσφατου ἀρνητικοῦ τέστ καθὼς καὶ τοῦ σχετικοῦ ἱστορικοῦ;

Ζήτημα πέμπτο – ποιὲς «πόρτες» θὰ ἀνοίγει τὸ πιστοποιητικὸ στοὺς κατόχους του;

Ἡ προφανὴς ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸ ἐπιδεικνύεται, οἱ κάτοχοί του θὰ μποροῦν νὰ εἰσέρχονται σὲ ἀεροπλάνα καὶ πλοῖα, σὲ ἑστιατόρια καὶ καταστήματα, σὲ κινηματογράφους, θέατρα καὶ γήπεδα. Ἂς προσπαθήσουμε, ὅμως, νὰ φανταστοῦμε ἔστω καὶ γιὰ μία στιγμὴ τὶς σκηνὲς ποὺ θὰ διαδραματιστοῦν ἔξω ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς χώρους ὅταν ἔρθει ἡ κρίσιμη στιγμή…

Καὶ κάτι τελευταῖο, ὄχι σὲ σημασία – ἡ ἀσφάλεια

Τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ δίκτυα παραχαρακτῶν εἶναι τόσο ἐκτεταμένα καὶ καταφέρνουν νὰ «σπᾶνε» τὰ πολὺ πιὸ ὀργανωμένα δίκτυα τῶν τραπεζῶν καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων, πῶς θὰ διασφαλιστεῖ ὅτι τὸ ἐν λόγω «διαβατήριο» θὰ εἶναι ἔγκυρο καὶ ὅτι σύντομα δὲν θὰ πλημμυρίσουν τὴν ἀγορὰ ἑκατομμύρια πλαστά; Καὶ τί εἴδους μηχανισμὸς καὶ συντονισμὸς ἀπαιτεῖται – σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο ἀλλὰ καὶ στὴν ΕΕ – προκειμένου νὰ γίνει αὐτό;

Συμπέρασμα: Ἡ Κομισιὸν ἔκανε τὴν πρότασή της καὶ ἡ πολιτικὴ ἀπόφαση πιθανότατα θὰ ληφθεῖ. Τὰ δύσκολα, ὅμως, ἕπονται.

in

id-ont

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.