5 Μαρ 2021

Ἡ ἀκραία ἀνηθικότητα στὴν ἐποχή μας

Γράφει ὁ Γεώργιος Βλάχος, ἐρευνητὴς
Ἡ ἀνθρωπότητα διανύει σήμερα μία περίοδο ἀποστασίας, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μὲ: 1) ἔλλειψη πίστης στὸ Θεό, 2) ἔλλειψη ἀγάπης στὸ συνάνθρωπο, 3) ἀκραία ἀνηθικότητα, 4) οἰκονομικὴ διαφθορά. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις ἀποστασίας, ἀλλὰ κατὰ τὴ γνώμη μου πιστεύω πὼς αὐτὲς εἶναι οἱ κυριότερες.
Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ παραθέσω τὶς μορφὲς ἀκραίας ἀνηθικότητας ποὺ προωθοῦνται καὶ ἐφαρμόζονται. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀναφέρεται ὅτι, ὅταν ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ ἡ κτηνοβασία εἶχε φτάσει σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ (ἡ ὁμοφυλοφιλία στὰ Σόδομα καὶ ἡ κτηνοβασία στὰ Γόμορα), ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐξοργίστηκε τόσο πολὺ ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἐξοντώσει ὅλους τούς κατοίκους στὶς δύο αὐτὲς πόλεις, ἀφοῦ οἱ προσπάθειές του γιὰ νὰ τοὺς συνετίσει, ἀπέτυχαν. Τὴν κατάληξη ὅλων... αὐτῶν, τὴ γνωρίζουμε. Ὁ Θεὸς προστάτεψε μόνο τὸν Λὼτ καὶ τὴν οἰκογένειά του οἱ ὁποῖοι δὲν συμμετεῖχαν σ΄αὐτὴ τὴν ἀκραία ἀνηθικότητα καὶ κτηνωδία, καὶ κατέκαψε ὅλους τούς ὑπόλοιπους ποὺ κατοικοῦσαν σ’ αὐτὲς τὶς δύο πόλεις.

Τώρα, μετὰ τὴν πάροδο πολλῶν χιλιάδων ἐτῶν, τί συμβαίνει μὲ τοὺς σημερινοὺς ἀνθρώπους; Παρὰ τὴν ἔλευση τοῦ ἴδιου το Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, δηλ. τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος ἦρθε γιὰ νὰ μᾶς σώσει ἀπὸ τὸ βόρβορο τῆς ἁμαρτίας, φαίνεται ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχει συνετιστεῖ ἢ εἶναι δὲσμιος τῶν ἀκραίων παθῶν του, δηλαδὴ ἔχει ξεφύγει ἐντελῶς ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἠθικῆς; Δυστυχῶς, τὰ γεγονότα δείχνουν ὅτι ἔχει ὑποπέσει σὲ ἀκραῖα ἀνηθικότητα ἡ ὁποία αὐξάνεται ὅλο καὶ πιὸ πολύ.  

Ἂς δοῦμε προσεκτικὰ μορφὲς ἀκραίας ἀνηθικότητας, ποὺ ὑπάρχουν σὲ πολλὲς χῶρες τῆς γς:

1) Παιδοφιλία. Δὲν εἶναι λίγα τὰ περιστατικὰ ποὺ ἔχουν ἀναφερθεῖ στὰ μέσα ἐνημέρωσης. Πληθαίνουν ὅλο καὶ περισσότερο. Κάποιοι πολιτικοί τς χώρας μας εἶναι τόσο ἐξοργισμένοι, ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσαν τὴ θανατικὴ ποινὴ σὲ ὅλους τούς παιδοφίλους. Στὴ χώρα μας, ἀπὸ μέσα Ἰανουαρίου τοῦ 2021, ταυτόχρονα μὲ τὶς καταγγελίες τῶν σεξουαλικῶν παρενοχλήσεων ἄρχισαν νὰ ξεσποῦν σκάνδαλα μὲ περιστατικὰ παιδοφιλίας. Ἐπειδὴ στὴ χώρα μας ἡ νομοθεσία κατὰ τῶν παιδοφίλων δὲν εἶναι αὐστηρὴ καὶ μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια ἀποφυλακίζονται, πρέπει νὰ ἀναθεωρηθεῖ καὶ οἱ παιδόφιλοι νὰ ἀντιμετωπίζουν πλέον τὴν ἰσόβια κάθειρξη. Μόνο ἔτσι, θὰ περιοριστοῦν τὰ ἀπεχθῆ κρούσματα παιδοφιλίας.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρο, ποὺ δημοσιεύτηκε σὲ ἰστοσελίδα στὶς 3 Ἀπριλίου 2013, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ μία παιδόφιλη ὀργάνωση στὴν Ὀλλανδία: ‘’Αἶσχος! Στὴν Ὀλλανδία προσπαθοῦν νὰ νομιμοποιήσουν τὸ κόμμα τῶν παιδεραστν’’. Ἡ  ὀλλανδικὴ ὀργάνωση παιδεραστῶν  ‘’Martijn’’ ποὺ  ἱδρύθηκε τὸ 1982, δηλώνει ὅτι στόχος της εἶναι νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς οἱ συναινετικὲς σεξουαλικὲς σχέσεις μεταξὺ παιδιῶν καὶ ἐνηλίκων, ἀλλὰ ἀντιτίθεται κατηγορηματικὰ σὲ κάθε εἴδους κακοποίηση ἀνηλίκων. Τὸ Ἐφετεῖο ἔκρινε ὅτι οἱ παλαιότερες καταδίκες ὁρισμένων μελῶν τῆς ὀργάνωσης γιὰ κακοποίηση δὲν μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν ἴδια τὴν ὀργάνωση, ἡ ὁποία οὐδέποτε διέπραξε ἐγκληματικὲς πράξεις. Τὰ κείμενα καὶ οἱ εἰκόνες ποὺ δημοσιεύονται στὴν ἰστοσελίδα της εἶναι νόμιμα καὶ ἐπιπλέον ποτὲ δὲν δόθηκαν "συμβουλὲς" σὲ κάποιον γιὰ τὸ πῶς νὰ ἀποκτήσει σεξουαλικὲς σχέσεις μὲ παιδιά. Ἡ δράση τῆς ὀργάνωσης δὲν μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴ "διάλυση" τῆς κοινωνίας μολονότι προωθεῖ ὡς "κάτι τὸ συνηθισμένο" τὴ σεξουαλικὴ ἐπαφὴ μὲ παιδιά, "μιλᾶ θετικὰ γιὰ αὐτὲς τὶς ἐπαφές, ἀκόμη καὶ τὶς ἐξυμνεῖ", σημειώνει τὸ δικαστήριο’’….

Ἂς προσέξουμε ἐδῶ τὶς ἀντιδράσεις, τῆς ὀργάνωσης παιδεραστῶν καὶ τοῦ ὀλλανδικοῦ Ἐφετείου: Ἀπὸ τὴ μία μεριὰ ἡ ἐν λόγω ὀργάνωση παιδεραστῶν ἔχει τὸ θράσος νὰ δηλώνει ὅτι, ἔχει στόχο νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς οἱ σεξουαλικὲς σχέσεις μεταξὺ παιδιῶν καὶ ἐνηλίκων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχουμε τὴν ἀπαράδεκτη στάση τοῦ ὀλλανδικοῦ ἐφετείου. Τὸ ὀλλανδικὸ ἐφετεῖο, πρῶτον: κρίνει ὅτι τὰ κείμενα καὶ οἱ εἰκόνες ποὺ δημοσιεύει ἡ παιδόφιλη ὀργάνωση εἶναι νόμιμες. Καὶ δεύτερον: ἰσχυρίζεται ὅτι, ἡ δράση τῆς παιδόφιλης ὀργάνωσης δὲν ὁδηγεῖ στὴ διάλυση τῆς κοινωνίας καὶ χαρακτηρίζει τὴ σεξουαλικὴ ἐπαφὴ μὲ παιδιὰ ὡς κάτι τὸ συνηθισμένο! Ὅταν φτάνουμε σὲ σημεῖο, μέλη τοῦ ἐφετείου νὰ χαρακτηρίζουν τὴ σεξουαλικὴ ἐπαφὴ μὲ παιδιὰ ‘’ὡς κάτι τὸ συνηθισμένο’’, τότε πράγματι ὡς κοινωνία ἔχουμε τεράστιο ἔλλειμμα ἠθικῆς. Γιὰ ν΄ ἀποφαίνεται κατ΄ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ ὀλλανδικὸ ἐφετεῖο, μᾶλλον κρύβει στοὺς κόλπους του κάποιους εἰσαγγελεῖς οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ ἴδιοι διεστραμμένοι καὶ παιδοφίλοι.

2) Ὁμοφυλοφιλία. Ἀπὸ ἀρχὲς τοῦ 2000 καὶ σὲ διάφορες χῶρες, οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἄρχισαν νὰ ἀπαιτοῦν: παρελάσεις, γάμους μεταξὺ των καὶ υἱοθεσίες παιδιῶν μεταξὺ των. Ὅσον ἀφορᾶ τὴ χώρα μας, στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2012, ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης ἐπέτρεψε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν παρέλαση ὁμοφυλοφίλων. Ἀπὸ τότε, κάθε χρόνο καὶ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Ἀθήνα, οἱ παρελάσεις αὐτὲς τοῦ αἴσχους καθιερώθηκαν καὶ συνεχίζονται.

    Προσέξτε τὸν τίτλο τῆς παρέλασης ‘’Gay pride’’ (δηλαδὴ ‘’ὑπερηφάνεια ὀμοφυλόφιλων’’). Εἶναι  ἐξωφρενικὸ  οἱ ὁμοφυλόφιλοι  νὰ  ἀποκαλοῦν  τὴν ἀνωμαλία τους ‘’ὑπερηφάνεια’’. Ἂς κάνουν μεταξύ τους ὅ,τι θέλουν. Δὲν ἔχουν ὅμως  τὸ  δικαίωμα νὰ προκαλοῦν δημόσια τούς ὑπόλοιπους, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν κανονικὸ θεσμὸ τῶν δύο φύλων καὶ τῆς οἰκογένειας. Οἱ γάμοι μεταξὺ των καὶ οἱ υἱοθεσίες παιδιῶν εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτες καὶ ἀνήθικες, διότι προσβάλουν τὸν κανονικὸ θεσμὸ τῆς οἰκογὲνειας. Ὅσον ἀφορᾶ τὶς υἱοθεσίες παιδιῶν, ἤδη ἔχουν ἀρχίσει νὰ δημιουργοῦνται ψυχολογικὰ προβλήματα σὲ ὅσες χῶρες ἐφαρμόστηκαν. Τὰ υἱοθετημένα παιδιὰ μεταξὺ δύο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, τί ἀντίληψη θὰ ἀποκτήσουν γιὰ τὴν κανονικὴ σεξουαλικότητα καὶ τὸν κανονικὸ γάμο;

    Τὸ πιὸ ἐξοργιστικὸ εἶναι ὅτι, ὅσοι ἐκφράζονται δημόσια κατὰ τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀντιμετωπίζουν διώξεις μὲ ποινές. Οἱ διώξεις αὐτὲς ἀσκοῦνται βάσει τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου ποὺ ψήφισε ἡ κυβὲρνησή μας. Ἤδη, σ’ ἕναν μητροπολίτη τῆς χώρας μας ποὺ ἐπέκρινε τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀσκήθηκε ναντίον του δίωξη.  

     Ἂς πάρουμε μία εἰκόνα ἐπὶ τοῦ θέματος, ἀπὸ ἀπόσπασμα ἑνὸς ἄρθρου ποὺ δημοσιεύτηκε στὶς 18 Ἀπριλίου 2013, σὲ μία ἰστοσελίδα: ‘’Τοὺς γάμους ὁμοφυλόφιλων νομιμοποίησε ἡ Ζηλανδία’’. Ἡ Λουίζα Γουόλ, μέλος τοῦ κοινοβουλίου τῆς Νέας Ζηλανδίας, ψήφισε τὸ νόμο ὑπὲρ τῶν γάμων τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τὸ Κοινοβούλιο τῆς Νέας Ζηλανδίας ἐνέκρινε μὲ εὐρεία πλειοψηφία νόμο ποὺ ἐπιτρέπει τοὺς γάμους ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ νόμου γιὰ τὸ γάμο πέρασε μὲ 77 ψήφους ὑπὲρ ἐπὶ συνόλου 121 βουλευτῶν, ἐξέλιξη ποὺ ἦταν ἀναμενόμενη. Ὁ νόμος ἀναμένεται νὰ τεθεῖ σὲ ἰσχὺ τὸν Αὔγουστο. Κατὰ τοῦ γάμου εἶχαν ταχθεῖ ἡ ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία καὶ συντηρητικὲς θρησκευτικὲς ὁμάδες. Πάντως, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο οἱ ἱερεῖς ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μὴν τελέσουν γάμο σὲ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου ἂν αὐτὸ ἀντίκειται στὶς πεποιθήσεις τους. Ἔτσι, ἡ Νέα Ζηλανδία γίνεται ἡ 13η χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἐπιτρέπει τοὺς γάμους γιὰ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου, ἐνῶ εἶναι ἡ πρώτη στὴν Ἀσία καὶ τὸν Εἰρηνικὸ ποὺ ἐγκρίνει παρόμοια διάταξη. Από τὸ 2005, ἡ χώρα ἀναγνώριζε σύμφωνα συμβίωσης ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου’’.

γ)  Κτηνοβασία. Ἀπὸ ὅλες τὶς σεξουαλικὲς διαστροφὲς ἡ κτηνοβασία εἶναι ἡ πιὸ ἀπαίσια διότι, ὁ ἄνθρωπος γίνεται χειρότερος καὶ ἀπὸ ζῶο.

Παραθέτω δύο ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρα, σὲ ἰστότοπους τοῦ διαδικτύου:

α) Ἰστότοπος newsbeast.gr ‘’Σοκάρουν τὰ στοιχεῖα κτηνοβασίας μὲ ἄλογα, στὴν Ἐλβετία’’/ 30.11.2015

‘’Μία ἀρκετὰ σοκαριστικὴ μελέτη δημοσιεύουν τὰ διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης καὶ ἀφορᾶ στοιχεῖα περιπτώσεων κτηνοβασίας στὴν Ἐλβετία. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα, ὅλο καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι ποὺ κατοικοῦν στὴ χώρα τῆς δυτικοκεντρικῆς Εὐρώπης ἐπιτίθενται σὲ ἄλογα μὲ σκοπὸ ἀκόλαστες πράξεις, κάτι ποὺ ἔχει θορυβήσει ἀρκετὰ τὶς φιλοζωικὲς ὀργανώσεις. Μόλις τὸ 2014, καταγράφηκαν 1.709 κρούσματα κτηνοβασίας μ’ ἕνα ἄλογο νὰ πέφτει θύμα σεξουαλικῆς κακοποίησης κάθε τρεῖς ἡμέρες. Τὸ περασμένο ἔτος καταγράφηκαν 105 περιστατικὰ σύμφωνα μὲ τὴ φιλοζωικὴ ὀργάνωση, Tier im Recht’’.

β)  Ἰστότοπος  athensvoice.gr ‘’Ἀνοίγουν οἴκους ἀνοχῆς γιὰ κτηνοβάτες, στὴ Γερμανία’’; / 15.10.2017

‘’Ὅπως δήλωσε ἡ ἀκτιβίστρια γιὰ τὴν προστασία τῶν ζώων Μαντελὶν Μάρτιν, στὴν ἐφημερίδα Φρὰνκ-φουρτερ Ρούντσιαου, οἱ κτηνοβάτες ἐπιχειροῦν νὰ παρουσιάσουν τὸ σὲξ μὲ ζῶα ‘’ὡς ἐπιλογὴ τρόπου ζωῆς’’ καὶ κάλεσε τὴν κυβέρνηση νὰ ἀπαγορεύσει τὴν κτηνοβασία σὲ ὅλη τὴ χώρα. Μιλώντας στὴν ἐφημερίδα, δήλωσε ἐπίσης ὅτι στὴ Γερμανία ὑπάρχουν μέχρι καὶ ‘’ἐρωτικοὶ ζωολογικοὶ κῆποι’’, στοὺς ὁποίους οἱ κτηνοβάτες μποροῦν νὰ ἐπισκεφτοῦν καὶ νὰ κακοποιήσουν ζῶα. Τὸν περασμένο Νοέμβριο οἱ ἀρχὲς τῆς Γερμανίας σχεδίαζαν νὰ ἐπαναφέρουν ἕναν παλιὸ νόμο ποὺ ἀπαγορεύει τὸ σὲξ μὲ ζῶα, ὅμως σύμφωνα μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Γεωργίας, ἡ κυβέρνηση προσπάθησε νὰ ἀπαγορεύσει τὴ χρήση ζώου ‘’γιὰ μεμονομένες σεξουαλικὲς πράξεις καὶ νὰ θέσει ἐκτὸς νόμου τοὺς ἀνθρώπους ποὺ λειτουργοῦν ὡς μαστροποὶ ζώων, σὲ ἄλλους γιὰ σεξουαλικὴ χρήση’’.

Εἶναι λυπηρὸ ὅτι, οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν μποροῦν νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ δεχτοῦν ὅτι ὁ Θεὸς καθὸρισε τὸ γάμο μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, γιὰ τὴ δημιουργία τῆς οἰκογένειας καὶ τὴ διαιώνιση τοῦ εἴδους μας. Οἱ παιδοφίλοι, μὲ τὴν ἀκραία διαστροφή τους δὲν κατανοοῦν τὴ ζημία ποὺ ἐπιφέρουν στὰ μικρὰ παιδιά. Οἱ δὲ κτηνοβάτες, δὲν συνειδητοποιοῦν ὅτι εἶναι χειρότεροι καὶ ἀπὸ τὰ ζῶα, ὅταν πηγαὶνουν μὲ αὐτά. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀνήθικοι καὶ διεστραμμένοι, ἐκτός το ὅτι εἶναι ἕνα βδέλυγμα, σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ δὲν πρόκειται νὰ δοῦν Βασιλεία Θεοῦ.

      Μὲ βάση τὰ παραπάνω, εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη 

1. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς ὁμοφυλόφιλους νὰ προστατέψουμε τὴν κοινωνία μας ἀπὸ τὶς ἀνήθικες ἐκδηλώσεις καὶ ἀπαιτήσεις τους, οἱ ὁποῖες ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν ‘’πολιτισμένη’’ Δύση. Δὲν πρέπει ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική μας χώρα νὰ τὶς μιμηθεῖ καὶ νὰ τὶς ἐφαρμόσει. Οἱ προκλητικὲς καὶ χυδαῖες παρελάσεις τους πρέπει νὰ ἀπαγορευτοῦν. Οἱ ἀπαιτήσεις γιὰ γάμο ἢ υἱοθεσία παιδιῶν μεταξύ τους ποὺ θεωροῦνται ἄκρως ἀνήθικες δὲν πρέπει νὰ  ψηφιστοῦν  μὲ  νόμο  ἀπὸ  τὴν κυβέρνηση, ἀκόμη καὶ ἂν ἐκδοθεῖ ὀδηγία ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Οἱ δύο αὐτὲς ἀπαιτήσεις εὐτελίζουν τὰ δύο φύλα, τὸν ἱερὸ καὶ κανονικὸ θεσμὸ τοῦ γάμου, τὴν κανονικὴ καὶ ὁμαλὴ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν καὶ ἀντιβαίνουν στὴν ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη.

2. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν παιδοφιλία καὶ τὴν κτηνοβασία: Ἡ νομοθεσία μας πρέπει νὰ γίνει πολὺ πιὸ αὐστηρή, γιὰ νὰ περιοριστοῦν αὐτὲς οἱ δύο ἀπεχθεῖς διαστροφές.

1 σχόλιο:

 1. ἐπίσης ἔχωμε καί τίς καταραμένες ἐκτρώσεις

  Η ΕΚΤΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ!


  ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
  μέ κάθε γέννηση αὐξάνεται τό ΑΕΠ τῆς χώρας
  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ!
  ΜΕ 10 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΑΕΠ
  ΜΕ 1000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΑΕΠ
  ΜΕ 1000000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΕΠ
  ΜΕ 10000000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΠ ΠΟΥ ΕΧΩΜΕ ΤΩΡΑ
  ΜΕ 30000000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΕΠ ΠΑΝΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ!

  ΤΡΟΠΟΣ: 1500-2000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΠΑΙΔΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ!

  Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
  MΕΓΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ

  πολλοί νομίζουν ὅτι μέ 2 παιδιά δέν θά ἔχουν προβλήματα, εἶναι ὄμως ἔτσι;;;
  μήπως ἰσχύουν ἀνάλογα καί (ἐπίσης καί γιά τήν μή τήρηση τῶν νηστειῶν) ἐδῶ μέ ὅσα εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς γιά τήν ἀργία τῆς κυριακῆς;;;

  ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁπού γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν καὶ ἢ σὲ θανατώνει ὁ Θεὸς παράκαιρα, ἢ τὴν γυναίκα σου, ἢ τὸ παιδί σου, ἢ τὸ ζῶον σου ψοφᾶ, ἢ ἄλλον κακόν σου κάμνει.

  Μία τιμωρία ποῦ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός (ἐπέτρεψε) εἶναι νά ὑπάρχουν κατά Μάζη στήν Ἑλλάδα 4000000 λαθροβασιβουτζοῦκοι! τί κακό θά μᾶς βρῆ ὅταν γιά κάποιο λόγο τό φαΐ γίνει δυσεύρετο;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.