23 Ιαν 2021

Κυκλοφορήθηκε τὸ νέο βιβλίο μὲ ὁμιλίες τοῦ Γέροντος Γρηγορίου, πνευματικοῦ πατρὸς Τ. Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς

Πρόλογος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς
Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας καί κτίτωρ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου μας, π. Γρηγόριος, μᾶς ἄφησε μιά μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη, ὄχι μόνο μέ τόν βίο του καί τό παράδειγμά του, ἀλλά καί μέ τό πλῆθος τῶν διδαχῶν του. Οἱ ὁμιλίες τοῦ Γέροντα ἀπευθυνόμενες εἴτε πρός τίς μοναχές σέ συνάξεις τῆς ἀδελφότητος εἴτε πρός τούς λαϊκούς ἀδελφούς μας στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς εἶναι ἕνας θησαυρός πού δέν πρέπει νά παραμείνη θαμμένος ἤ ἄγνωστος. 
Ἔτσι μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἐτησίου Μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα θέλοντας νά ἀνταποκριθοῦμε στίς αἰτήσεις τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας τούς προσφέρουμε τήν παροῦσα ἔκδοση πού περιλαμβάνει... ὁμιλίες του στό Ἀρχονταρίκι κατά τό ἔτος 1982. 
Πολλοί θυμοῦνται μέ συγκίνηση τίς θερινές ὁμιλίες τοῦ παπα–Γρηγόρη στήν αὐλή τοῦ Μοναστηριοῦ μετά τόν Ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου, ὅπου πλῆθος λαοῦ συνέρρεε γιά νά ὠφεληθῆ ἀπό τίς διδαχές του. 
Ὁ λόγος τοῦ Γέροντα ἁπλός, ἀπέριττος, ἀλλά συγχρόνως βαθύς, ἀποστολικός καί ποιμαντικός, σέ ἕνα σκοπό ἀποσκοποῦσε· στό νά ἑλκύση τίς ψυχές σέ μετάνοια καί συνειδητή ἐν Χριστῷ ζωή. Ἦταν λόγος πού δέν εἶχε προσχεδιαστῆ, ἀλλά ἐξερχόταν ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς κεκαθαρμένης καρδίας του. Συνήθως ξεκινοῦσε γιά νά ἀπευθύνη λίγες σκέψεις στό ἀκροατήριο, γιά νά ἀπαντήση σέ ἐρωτήσεις πάνω σέ θέματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἤ σέ ἐπίκαιρα, ἐκκλησιαστικά, δίνοντας θεοφώτιστες συμβουλές καί ἀπαντήσεις. Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού τόν ἐπεσκίαζε τοῦ ἔδινε λόγο πού πληροφοροῦσε τίς ψυχές καί ἀνταποκρινόταν στίς μύχιες ἀνάγκες, ἀναζητήσεις τους, σύμφωνα μέ πολλές μαρτυρίες. 
Ὁ Γέροντας ἔχοντας μεγάλη ὀρθόδοξη εὐαισθησία, πύρινο ζῆλο καί πολλή ἀγάπη πρός τόν σύγχρονο ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο προσπαθοῦσε νά ἀφυπνίση συνειδήσεις, νά μεταδώση τήν «καλή ἀνησυχία» γιά νά βροῦν οἱ ψυχές τόν δρόμο γιά τήν σωτηρία. Οἱ Κατηχήσεις τοῦ Γέροντα, πού σχεδόν ἀνελλιπῶς ἐπί δεκαετίες θυσιαστικά μᾶς πρόσφερε παρ’ ὅλα τά συνεχῆ καί σοβαρά προβλήματα τῆς ὑγείας του, ἀναμόχλευαν τίς ψυχές καί γινόταν αἰτία πολλοί νά ἀνανήψουν καί νά γίνουν συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἡ ζωντάνια καί ὁ δυναμισμός τῶν διδαχῶν τοῦ Γέροντα εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀποδοθῆ κατά τήν μεταφορά τοῦ προφορικοῦ λόγου στόν γραπτό. Ζητοῦμε συγγνώμη γι’ αὐτό καί γιά ὅλα τά λάθη καί τίς ἐλλείψεις μας. Ἐλπίζουμε ὅμως ὅτι μέ τίς εὐχές του πολλές ψυχές θά ὠφεληθοῦν ἀπό τήν ἀνάγνωση αὐτῶν τῶν κειμένων, τῶν ὁποίων «εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν» ξεκινοῦμε τήν δημοσίευση. 

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου 
Μαριάμ Μοναχή 
καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί. 

Ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 2020
Κεντρική διάθεσις τοῦ βιβλίου: 
Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Τιμίου Προδρόμου, 
τκ: 63088, Μεταμόρφωσις Χαλκιδικῆς, 
Τηλέφωνον: 2375061592 καί Τηλεμοιότυπον: 2375061103.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.