11 Ιαν 2021

Φωτεινὸς ὁδοδείκτης ἁγιοπνευματικὴς ζωῆς ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος

(Ἀπὸ τοὺς αἴνους τοῦ Ἁγίου) 
«Πόνοις ἀσκητικοῖς σεαυτόν, ἀνακαθάρας μιμητὴς ἐχρημάτισας, παμμάκαρ, τοῦ σοῦ Δεσπότου· τῆς γὰρ κρασπέδων τῶν σῶν, ἁψαμένης πάθος ἐθεράπευσας· λιμῷ τηκομένους, ἐν τῇ ἐρήμῳ δὲ ἔθρεψας, ἐξ ἀκενώτου, χορηγῶν θησαυρίσματος, ὡς φερώνυμος, Θεοῦ δόσις γενόμενος. Πίστιν δὲ τὴν ὀρθόδοξον, ἐκήρυξας Ὅσιε, τὴν τοῦ τυράννου μανίαν, ἀντ᾿ οὐδενὸς λογισάμενος, Χριστὸν ἱκετεύων, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος». 
Σχόλιο Σάββας Ηλιάδης: 
«Δύο πράγματα ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ προσέξουμε καὶ νὰ ξεχωρίσουμε ἀπὸ τὸ τροπάριο τοῦ ἁγίου, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ βάλουμε στὴ ζωή μας σήμερα. 
1. «..ὡς φερωνύμως Θεοῦ δόσις γενόμενος». Ὁ Ἅγιος εἶχε τὸ ὄνομα, εἶχε ὅμως καὶ τὴ χάρη, αὐτὴν ποὺ ἐννοεῖ τὸ ὄνομά του. Ἔγινε ἕνα «δόσιμο», μία προσφορὰ στὸ Θεό. Αὐτὸ κυρίως γιὰ τοὺς ἔχοντες τὸ ὄνομα, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τούς χριστιανούς, διότι σκοπὸς μας εἶναι νὰ δοθοῦμε ὁλοκληρωτικὰ στὸ Θεό, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐλπίδα σωτηρίας. 
2. «...Πίστιν δὲ τὴν ὀρθόδοξον, ἐκήρυξας Ὅσιε». Σήμερα ποὺ κηρύσσεται «ἕτερον εὐαγγέλιον», "ἑτέρα πίστις», ἀπ` αὐτὴν τῶν Πατέρων καὶ ἀπαξιώνονται οἱ ἀγῶνες καὶ οἱ πνευματικὲς ἀποκαλύψεις τῶν ἁγίων, τῶν γιγάντων τῆς πίστεως ἀπὸ τοὺς νάνους τῆς ἄρνησης, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἔχουμε πνευματικὴ ἑτοιμότητα καὶ παρρησία πρὸς ὁμολογία τῆς Μίας Ἁγίας Πίστεως, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου, τοῦ ὁποίου τὶς πρεσβεῖες νὰ....

ἔχουμε γιὰ στήριξη στὸν ἀγώνα».

Δεῖτε ΕΔΩ καταπληκτικὸ ἀφιέρωμα σχετικὸ μὲ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.