23 Δεκ 2020

Προτοῦ ἀκόμα γεννηθεῖ ὁ Χριστός, εἶναι Πρόσωπο ἀνεπιθύμητο!

Χριστούγεννα: Ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου 
Γράφει ὁ Παῦλος Σαββίδης, Θεολόγος 
Ὅταν τὸ θλιβερὸ ἐκεῖνο ἀπόγευμα ὁ ἄνθρωπος πῆρε ὁριστικὰ τὸν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς καὶ τῆς ἐξορίας ἀνέστιος, ἔρημος τῶν χαρισμάτων καὶ ἄθεος ἀπὸ τὴν πατρικὴ ἀγκαλιά, δεμένος μὲ τὶς ἁμαρτίες του δὲν μποροῦσε νὰ ὑψωθεῖ πρὸς τὸν Πλάστη καὶ Θεό του καὶ φυσικὰ ὁ δρόμος πρὸς τὸν οὐρανὸ ἦταν κατάκλειστος μπροστά του…

Στὴν ἀντίπερα ὄχθη ἡ ἀπροσμέτρητη θεϊκὴ ἀγάπη εἶχε στήσει τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ πλάσματός του στὴν ἀρχαία του πατρίδα τὴν νέα ὅμως τώρα Ἐδέμ. Τὴν θεία βουλὴ γιὰ νὰ σαρκωθεῖ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ τὸ...

δεύτερο Πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος ὑπηρέτησε τρόπον τινὰ ἡ ἴδια ἡ Ἱστορία μέσα ἀπὸ πρόσωπα μὲ τὸ ὁποιοδήποτε ἠθικό τους ποιόν, μὲ σύμβολα καὶ εἰκόνες, μὲ διαδοχὴ καὶ ἀνακατατάξεις ἐθνῶν καὶ πολιτισμῶν. Τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ δράματος τελειώνει μὲ τὴν ἀπροϋπόθετη συγκατάθεση τῆς Παρθένου Μαρίας, νὰ γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ μὲ τὶς δέκα λέξεις, ποὺ ἔκοψε τὴν ἱστορία στὴ μέση: «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα σου»…

Τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» καὶ ἡ Παρθένος Μαρία «ἔτεκε Θεὸν ἐνανθρωπίσαντα». Ὁ Χριστὸς ἀφήνοντας τὸ μεγαλειῶδες μεγαλεῖο τῆς θεϊκῆς του δόξης ντύνεται μεγαλόπρεπα τὴν θεοΰφαντη στολὴ τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς ἐσχάτης πτωχείας καὶ γεννᾶται μέσα στὸ κρύο καὶ παγερὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Οἱ κάτοικοί της, περίπου χίλιοι ἄνθρωποι, ἀρνοῦνται ὄχι μόνο τὴν φιλοξενία του ἀλλὰ  καὶ τὴν στοιχειώδη ἀνθρωπιὰ στὴν ἑτοιμόγεννη Κόρη ἔστω καὶ στὸ πιὸ φτωχικό τους δωμάτιο. Προτοῦ ἀκόμα γεννηθεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι Πρόσωπο ἀνεπιθύμητο!

Πόσο οἱ καιροὶ μας εἶναι παράλληλοι; Ζαλισμένος ἀλλὰ καὶ τρομοκρατημένος ἀπὸ τὸν ἀδιόρατο ἰὸ ἐχθρό του τὸν διαβόητο covid 19, ἀντὶ ταπεινὰ νὰ καταφύγει μὲ δεήσεις, προσευχές, νηστεῖες, παρακλήσεις, λιτανεῖες καὶ προπάντων μὲ νινευϊτικὴ μετάνοια στὸν Νεογέννητο Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ἀρνεῖται πεισματικὰ τὴν εἰσβολή Του στὴν ζωή του καὶ περιμένει ἀλλὰ καὶ παραμένει μετέωρος ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμὸ ποὺ τὸν θεωρεῖ ἀποκλειστκὰ πανάκεια τῆς ὑγείας του. Καὶ τὸ ἀκόμα χειρότερο, ὄχι μόνο δὲν θέλει νὰ κάνει μετάγγιση θεϊκοῦ Αἵματος ποὺ κυριολεκτικὰ «σκοτώνει» «πάσαν νόσον» -μὲ τὴν πάντοτε ἀπροϋπόθετη πίστη- ἀλλὰ μὲ συνεργοὺς δῆθεν καὶ μόνον ὀλίγους «εἰδικούς», ὑβρίζει ἀλλὰ καὶ καταφρονεῖ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» τὸ θεοπάροχο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας! Ἀφοῦ ἀπορρίπτει τὸν θεῖο ἐμβολιασμὸ ἂς μὴ περιμένει «σωτηρία» ἀπὸ συνεχεῖς μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ. Νὰ τὸ ποῦμε καθαρὰ καὶ ξάστερα urbi et orbi ΜΟΝΟ ἡ μετάνοια θὰ μᾶς σώσει…

Ἔρχονται Χριστούγεννα. Γιορτάζουμε τὴν «θεία Κένωση» ποὺ ἀθόρυβα κινεῖται γιὰ νὰ ἀγκαλιάσει τὸ προσφιλέστερο πλάσμα του τὸν ἄνθρωπο. Σημεῖο συνάντησης, συμφιλίωσης καὶ ἀπέραντης στοργῆς ἡ φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Ἐδῶ ξεχειλίζουν ὅλα τὰ θεϊκά Του δῶρα ποὺ τόσο πολὺ τὰ ποθοῦμε σήμερα ἀλλὰ καὶ ποὺ τόσο μᾶς λείπουν ὅπως ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ ἐλευθερία μὲ ἀποκορύφωμα τὴν υἱοθεσία μας.

Πόσο σήμερα μᾶς λείπει ἡ δοξολογικὴ διάθεση, ποῦ τόσο καιρὸ ἀνέμελα ἀπολαμβάναμε τοῦ κόσμου τὰ ἀγαθὰ χωρὶς ἕναν ὕμνο εὐχαριστίας; Καὶ τώρα τρέχουμε καὶ δὲν προλαβαίνουμε πνιγμένοι στὴν ἀκαταστασία καὶ τοὺς θορύβους μίας μίζερης καὶ τόσο κουραστικῆς καθημερινότητας. Πολύ μᾶς λείπουν οἱ ἄσημοι καὶ ἄδολοι ποιμένες ποὺ εἶχαν δεῖ μὲ τὰ μάτια τους τὸ Θεὸ στὴ γῆ μαζὶ πάλι μὲ τὶς ἐκπληκτικὲς μορφὲς τῶν Μάγων τῆς ἀνατολῆς ποὺ ξέρουν σὲ Ποιὸν νὰ προσφέρουν τοὺς θησαυροὺς των.

Τὰ φετεινὰ μας Χριστούγεννα -μὲ τὶς πίκρες καὶ τοὺς δικαιολογημένους πόνους μας- νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνεβοῦμε ψηλότερα πάνω ἀπὸ τὰ συνηθισμένα γήϊνα μέτρα καὶ ὄνειρα, νὰ ὑψώσουμε τὴν ψυχή μας ὡς τὸ «κατάλυμα»  τοῦ οὐρανοῦ. Μὲ τή δική του δύναμη καὶ χάρη μπορεῖ ὁ καθένας μας νὰ βαδίσει τὸν δρόμο του στὸν οὐρανὸ ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔγινε ὁ Ἴδιος καὶ εἶναι ἀπὸ τότε ποὺ ἦρθε στὴ γῆ ὁ μοναδικὸς δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὸν οὐρανό.

Καὶ ἕνα τελευταῖο μία παράκληση καὶ μία ἐπιθυμία στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτικούς μας ὑπευθύνους: ἔστω ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ μὲ μία ἀλληλοκατανόηση καὶ πάντα μὲ ὅλα τὰ ἀσφαλῆ μέτρα προστασίας νὰ διπλασιασθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκκλησιαζομένων πιστῶν αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες χωρὶς φυσικὰ καὶ τὸν ἀδιόρατο φόβο αὐστηρῆς ἐπιτήρησης. Ὅλοι δικαιοῦνται νὰ χαροῦν μὲ τὶς οἰκογένειές τους τὶς μεγάλες αὐτὲς Δεσποτικὲς ἑορτές… ἄλλωστε ὁ αὐστηρὸς ἀριθμὸς τῶν 25 τῶν 50 πολὺ ἀνισότητα καὶ πίκρα θὰ φέρει.. Ἐλπίζουμε στὴν κατανόηση! Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα.

6 σχόλια:

 1. Αδελφέ είχαν γίνει για εμάς τους τυπικούς Χριστιανούς μια "δήθεν " γιορτή .μέσα από το στόμα του Κικιλιά ακούσαμε την αλήθεια , είμαστε "δήθεν " Χριστιανοί και γιορτάζαμε στα mall , με γεμάτο ψυγείο , τραπέζια ,ρεβεγιόν και άγνοια ποιός είναι ο Χριστός ...τα κάλαντα είχαν χάσει την πραγματική τους έννοια .η εκκλησία έγινε πασαρέλα και πεδίο αυτοπροβολής ,πρέπει να ταπεινωθούμε για να καταλάβουμε τι είναι πραγματικά τα Χριστούγεννα ..και αυτό που συμβαίνει είναι η πορεία της ταπείνωσης μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το άκρον άωτον τού ασώτου βίου...

   Να σού τη λέει ο
   Κικίλ ιας
   και ο ιός
   να χαχανίζει

   και να στο παίζει...
   υπαρκτός
   και
   ζόρικος...

   Διαγραφή
 2. Γερουσιαστής Rand Paul: «Οι μάσκες που σας αναγκάζουν να φοράτε αφορούν την υποταγή σας και τίποτα άλλο»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα σας Κοι...Το άκουσα τε αυτό;;; Ο Δράμας θα κλείσει όλες τις εκκλησίες κατά την περίοδο των γιορτών...Δεν θα λειτουργήσει καμιά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι ΔΡΑΜΑ η κατάσταση που ζούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Και στην ΔΡΑΜΑ,ακόμα πιο Δράμα... θλίψη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.