15 Σεπ 2020

Τά Γιάννενα… ἀναδεικνύουν τό Ὀθωμανικό παρελθόν!

Φανερό παντοῦ στά Γιάννενα, κυρίως ὅμως στό ἱστορικό τους κέντρο, εἶναι τό πολυπολιτισμικό «πρόσωπο» πού εἶχε στό παρελθόν ἡ πόλη, στήν ὁποία ἔχουν συνυπάρξει ἐπί αἰῶνες ὁ Χριστιανισμός, τό Ἰσλάμ καί ἡ Ἑβραϊκή θρησκεία.
Τά μνημεῖα τῶν Ἑβραίων εἶναι ἐλάχιστα σήμερα, δέν ἰσχύει ὅμως τό ἴδιο μέ ἐκεῖνα τῶν Ὀθωμανῶν, τά ὁποῖα εἶναι διάσπαρτα στήν παλιά πόλη μέ ἐπίκεντρο τό Κάστρο. Κι ἐνῶ στή γειτονική Τουρκία μετατρέπουν ἐκκλησίες καί μοναστήρια ἀπό μουσεῖα σέ τεμένη, ἐμεῖς, σεβόμενοι τήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἐξακολουθοῦμε νά ἀναδεικνύουμε τά κατάλοιπα τῶν ἐπί 500 χρόνια κατακτητῶν τῆς Ἠπείρου!
Στό πλαίσιο αὐτό, δρομολογεῖται ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Ὀθωμανικοῦ...
Λουτροῦ (Χαμάμ) στό Κάστρο, τό ὁποῖο θά εἶναι στό μέλλον ἐπισκέψιμο γιά τό κοινό, ὄχι ὅμως μέ τήν ἀρχική του χρήση. Πρόκειται γιά ἔργο πού περιλαμβάνεται στήν εὐρύτερη παρέμβαση τῆς δημιουργίας Πάρκου Πολιτισμοῦ στό Κάστρο.

Ἔργο 1.25 ἑκατ. εὐρώ!
«Ἀποκατάσταση καί ἀνάδειξη τοῦ Ὀθωμανικοῦ Λουτροῦ στό Κάστρο Ἰωαννίνων σέ ἐπισκέψιμο μνημεῖο», εἶναι ὁ πλήρης τίτλος τῆς πράξης πού μέ ἀπόφαση τοῦ Περιφερειάρχη Ἀλέκου Καχριμάνη ἐντάσσεται στό Ἐπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ἠπείρου 2014-2020. Ὁ προϋπολογισμός τοῦ ἔργου ἀνέρχεται σέ 1.250.000 εὐρώ. Φορέας ὑλοποίησής του εἶναι ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἰωαννίνων.
Τό κτίριο τοῦ Ὀθωμανικοῦ Λουτροῦ, χαρακτηρισμένο ἤδη ἀπό τό 1925 ὡς μνημεῖο, εἶναι ἀπό τά πρωιμότερα ὀθωμανικά μνημεῖα πού ἔχουν διασωθεῖ μέσα στό Κάστρο τῶν Ἰωαννίνων καί συνδέεται ἄμεσα μέ τήν περιοχή τῆς ΒΑ Ἀκρόπολης. Εἶναι ἐμβαδοῦ 290 τ.μ. στερεωμένο, ἀναστηλωμένο, ἀποκατεστημένο, ἐπισκέψιμο καί λειτουργικό μαζί μέ τόν ἄμεσο περιβάλλοντα χῶρο του διαμορφωμένο μέ πλακόστρωση.

Οἱ παρεμβάσεις
Σύμφωνα μέ χθεσινή ἀνακοίνωση τῆς Περιφέρειας, τό ἔργο θά ἐκτελεσθεῖ μέ βάση τήν ἐγκεκριμένη ἀναστηλωτική μελέτη ἐφαρμογῆς, ἔτσι ὥστε νά εἶναι ἐπισκέψιμο ἀπό τό κοινό, χωρίς ὡστόσο νά ἀποκαθίσταται ἡ ἀρχική του χρήση ὡς λουτροῦ. Στό πλαίσιο τοῦ ἔργου περιλαμβάνονται, μεταξύ ἄλλων, ἐργασίες καθαρισμοῦ ἀπό τή βλάστηση, ἀποκατάστασης καί ἀνακατασκευῆς τμημάτων τοῦ χώρου, ἡ κατασκευή καί τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τοῦ κοινοῦ (συμπεριλαμβανομένων ἈμεΑ), καθώς καί δράσεις προβολῆς, ὅπως ἡ ἔκδοση πληροφοριακοῦ ὑλικοῦ καί ἡ διοργάνωση ἐκδηλώσεων.

Ἱκανοποίηση Δήμου
Ὁ Δῆμος Ἰωαννιτῶν χαιρετίζει τήν ἔνταξη τοῦ ἔργου ἀνάδειξης τοῦ Ὀθωμανικοῦ Λουτροῦ τοῦ Κάστρου στό ΕΣΠΑ, ὑπενθυμίζοντας μέ ἀνακοίνωσή του ὅτι ἡ ὑποβολή τοῦ ἔργου εἶχε γίνει ἀπό τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἰωαννίνων στό πλαίσιο τῆς Προγραμματικῆς Σύμβασης πού ἐγκρίθηκε καί ὑπογράφηκε ἀπό τόν Δῆμο Ἰωαννιτῶν, τήν Περιφέρεια Ἠπείρου καί τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.

Ὁ Δήμαρχος Μωυσῆς Ἐλισάφ εὐχαρίστησε ὅλες τίς ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου καί τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων πού συνεργάστηκαν πρίν τήν ὑποβολή τῆς πρότασης καί ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα ὅτι τό ἔργο θά ξεκινήσει σύντομα. Ὅπως τόνισε, «τό Κάστρο ἀποτελεῖ ἕνα ζωντανό κομμάτι τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἰωαννίνων. Ὀφείλουμε νά τό ἀναδείξουμε. Ἐκτιμῶ ὅτι γίνεται ἡ ἀρχή ὥστε τά ἑπόμενα χρόνια νά ἀποτελέσει ἕνα ἀνοιχτό, ἕνα ζωντανό Πάρκο Πολιτισμοῦ».

Ὑπενθυμίζεται ὅτι στό Ἐπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ἤπειρος» ἔχει ἐνταχθεῖ ἤδη τό ἔργο «Διασύνδεση, ἀνάπλαση, ἀναβάθμιση καί ἀνάδειξη κοινόχρηστων χώρων, ὑφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων ὁδῶν καί πλατειῶν στό Κάστρο Ἰωαννίνων» μέ προϋπολογισμό 2,5 ἑκατ. εὐρώ, τό ὁποῖο ἐπίσης ἀποτελεῖ μέρος τοῦ Πάρκου Πολιτισμοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.