23 Σεπ 2020

Προσωπικὸς Ἀριθμός: Ἡ ἀνατροπὴ τῆς τελευταίας στιγμῆς μὲ τὸ ΑΦΜ

Κατατέθηκε στὴ Βουλὴ τὸ νέο σχέδιο νόμου γιὰ τὸν «Κώδικα Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης», ποὺ -μεταξὺ ἄλλων- φέρνει στὶς ζωές μας καὶ τὸν νεο Προσωπικὸ Ἀριθμό καθε πολίτη γιὰ τὶς συναλλαγὲς μὲ τὸ Δημόσιο. 
Ἡ καθιέρωση τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ (ΠΑ) ἀποτελεῖ τὴ σημαντικότερη ἄμεση παρέμβαση στὴ λειτουργία τοῦ Δημοσίου καὶ σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργό, Κυριάκο Πιερρακάκη θὰ διευκολύνει ἰδιαίτερα τὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν. 
Στὸ ἀρχικὸ σχέδιο νόμου προβλεπόταν πὼς ὁ Π.Α. θὰ εἶναι ἴδιος μὲ τὸν ΑΦΜ. 
Τελικά, μὲ βάση καὶ εἰσηγήσεις τῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων, προβλέπεται πὼς ὀ Προσωπικὸς... Ἀριθμός θα εἶναι 12ψήφιος καὶ θὰ ὑπάρξει ἡ προσθήκη τριῶν ἀριθμῶν ἢ γραμμάτων, πρὶν ἀπὸ τὸν ΑΦΜ. Οἱ πολίτες θὰ ἀποκτήσουν σταδιακὰ τὴν ἑπόμενη διετία τὸν Π.Α., ὁ ὁποῖος θὰ ἀναγράφεται καὶ στὶς νέες ταυτότητες. 
ξωηκΔὲν θὰ ἀντικαταστήσει (τουλάχιστον σὲ πρώτη φάση) τὸν ἀριθμὸ ταυτότητας, ἀλλὰ ὅλους τους ἄλλους ἀριθμοὺς (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ) ποὺ χρησιμοποιοῦμε γιὰ τὶς συναλλαγές μας. 

Τὸ νομοσχέδιο προβλέπει γιὰ τὸν Προσωπικὸ Ἀριθμὸ τὰ παρακάτω: 
Ἄρθρο 11 
Προσωπικὸς Ἀριθμὸς
Καθιερώνεται προσωπικὸς ἀριθμὸς (Π.Α.) ὡς ἀριθμὸς ὑποχρεωτικῆς ἐπαλήθευσης τῆς ταυτότητας τῶν φυσικῶν προσώπων στὶς συναλλαγές τους μὲ τοὺς φορεῖς τοῦ δημόσιου τομέα. Ο Π.Α. ἀποτελεῖται ἀπὸ δώδεκα (12) ἀλφαριθμητικὰ στοιχεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων τουλάχιστον τὰ ἐννέα (9) εἶναι ἀριθμητικά, καὶ χορηγεῖται ἅπαξ στὸ φυσικὸ πρόσωπο. 

Ο Π.Α. δὲν μεταβάλλεται καὶ ἀπενεργοποιεῖται μὲ τὸν θάνατο ἢ τὴν κήρυξη σὲ ἀφάνεια τοῦ φυσικοῦ προσώπου.Ο Π.Α. χορηγεῖται ὑποχρεωτικὰ σὲ κάθε φυσικὸ πρόσωπο ποὺ δικαιοῦται Ἀριθμὸ Φορολογικοῦ Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ἢ Ἀριθμὸ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), σύμφωνα μὲ τὴν ἐθνικὴ νομοθεσία. 

Ἡ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) εἶναι ἀποκλειστικὰ ἁρμόδια γιὰ τὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν ἐπαλήθευσης ταυτότητας τῶν φυσικῶν προσώπων πρὸς τοὺς φορεῖς τοῦ δημόσιου τομέα καὶ γιὰ τὴν ἀντιστοίχιση τῶν Π.Α. μὲ τοὺς ἀναγνωριστικοὺς ἀριθμοὺς τῶν μητρώων (εἰδικοὺς τομεακοὺς ἀριθμοὺς) τῶν φορέων τοῦ δημόσιου τομέα, ἰδίως Α.Φ.Μ. καὶ Α.Μ.Κ.Α., μὲ σκοπὸ τὴν ἐπαλήθευση τῆς ταυτότητας τῶν φυσικῶν προσώπων καὶ τὴν ἐπίτευξη διαλειτουργικότητας τῶν πληροφοριακῶν συστημάτων τῶν ἁρμόδιων φορέων μέσω τοῦ Κέντρου Διαλειτουργικότητας, ὑπὸ τοὺς ὅρους προστασίας τῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, ὅπως προβλέπονται στὸν Γενικὸ Κανονισμὸ γιὰ τὴν Προστασία Δεδομένων καὶ τὴν ἐθνικὴ νομοθεσία. 

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εἶναι ὑπεύθυνη ἐπεξεργασίας γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐπαλήθευσης τῆς ταυτότητας τῶν φυσικῶν προσώπων καὶ τηρεῖ τὸ Μητρῶο Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ. Τὸ Μητρῶο Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ περιλαμβάνει τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ἐπαλήθευση τῆς ταυτότητας τοῦ φυσικοῦ προσώπου, ἤτοι ὄνομα, ἐπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ἡμερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, Ἀριθμὸ Δελτίου Ταυτότητας, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.. 

Ἡ τήρηση τῶν δεδομένων τοῦ Μητρώου Π.Α. λαμβάνει χώρα, ἀκόμα καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπενεργοποίηση τοῦ ΠΑ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προβλέπονται στὴν πάρ. 1, στὸ πλαίσιο ἐκπλήρωσης καθήκοντος ποὺ ἐκτελεῖται πρὸς τὸ δημόσιο συμφέρον καὶ κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς εἰδικῆς δημόσιας ἐξουσίας τήρησης τοῦ Μητρώου Π.Α., ποῦ ἔχει ἀνατεθεῖ στὸν Ὑπεύθυνο Ἐπεξεργασίας καὶ ὑπὸ τοὺς ὅρους ποὺ προβλέπονται στὸν Γενικὸ Κανονισμὸ γιὰ τὴν Προστασία Δεδομένων καὶ τὴν ἐθνικὴ νομοθεσία. 

Ο Π.Α. χορηγεῖται στὰ φυσικὰ πρόσωπα σύμφωνα μὲ τὴ διαδικασία καὶ τὸ χρονοδιάγραμμα ποὺ ὁρίζεται στὸ προεδρικὸ διάταγμα ποὺ ἐκδίδεται σύμφωνα μὲ τὴν πάρ. 6 τοῦ ἄρθρου 107. Μὲ τὴν διαδικασία αὐτὴ χορηγεῖται ὁ Π.Α. καὶ σὲ ὅσα φυσικὰ πρόσωπα ἔχει χορηγηθεῖ Α.Φ.Μ. η/καὶ Α.Μ.Κ.Α.. 

Οἱ φορεῖς τοῦ δημοσίου τομέα ἐπεξεργάζονται τὸν Π.Α., μέσω τοῦ Κέντρου Διαλειτουργικότητας τῆς Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μὲ μόνο καὶ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ τὴν ἐπαλήθευση τῆς ταυτότητας τῶν φυσικῶν προσώπων γιὰ τὴν παροχὴ δημόσιων ὑπηρεσιῶν πρὸς φυσικὰ καὶ νομικὰ πρόσωπα, τὴν ἐν γένει διεκπεραίωση τῶν ὑποθέσεων τῶν φυσικῶν προσώπων καὶ τὴν ἄσκηση τῶν ἁρμοδιοτήτων τους, χωρὶς νὰ τὸν συλλέγουν καὶ ἀποθηκεύουν στὰ πληροφοριακὰ συστήματα ἢ στὰ συστήματα ἀρχειοθέτησης καὶ τηρώντας τὰ ἀπαραίτητα τεχνικὰ καὶ ὀργανωτικὰ μέτρα ποὺ ὁρίζονται στὸ προεδρικὸ διάταγμα τῆς πάρ. 6 τοῦ ἄρθρου 107.Ο Π.Α. δὲν τηρεῖται ἀπὸ τοὺς ἐπιμέρους φορεῖς τοῦ δημόσιου τομέα, οἱ ὁποῖοι ἀποδίδουν στὰ φυσικὰ πρόσωπα ἀναγνωριστικὸ ἀριθμὸ ἐσωτερικοῦ τους μητρώου, γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς λειτουργικότητας τῶν πληροφοριακῶν συστημάτων τους καὶ τῶν εἰδικῶν ἀνεξάρτητων μητρώων τους. 

Ὅταν σύμφωνα μὲ τὴ νομοθεσία ἀπαιτεῖται ἡ συλλογὴ καὶ ἐπεξεργασία τοῦ Α.Φ.Μ., ἰδίως γιὰ φορολογικοὺς ἢ τελωνειακοὺς σκοποὺς ἢ γιὰ σκοποὺς εἴσπραξης δημοσίων ἐσόδων χρησιμοποιοῦνται καὶ ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἐπεξεργασίας μόνο τὰ τελευταία ἐννέα (9) ἀριθμητικὰ στοιχεῖα τοῦ Π.Α.

1 σχόλιο:

 1. Τα ...τρία ψηφία

  ελπίζουμε να μην
  παραπέμπουν σε κάτιτίς το...
  δυσώνυμον...

  ή... πονηρά... να το υπονοούν...!


  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.