21 Σεπ 2020

Ὁ Σκοπιανός πρόεδρος ζήτησε «Αὐτοκεφαλία» ἀπό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί ἀναγνώριση «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας»!

Φαίνεται ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει ἀποφασίσει νά δώσει ἄμεσα Αὐτοκεφαλία στήν σχισματική Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἀκολουθώντας τήν διχαστική γιά τήν Ὀρθοδοξία πρακτική πού ἐφάρμοσε στήν Οὐκρανία. 

Αὐτή τή φορά στόχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι τό Πατριαρχεῖο Σερβίας, τό ὁποῖο ἔκανε τό «λάθος» νά μή συμπορευθεῖ μέ τό Φανάρι στό οὐκρανικό. 

Αὐτά συμπεραίνονται σχετικά εὔκολα ἀπό τό ὕφος καί τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς πού ἔστειλε στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, μέ ἡμερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῶν Σκοπίων Στίβο Πενταρόβσκι, μέ τήν ὁποία τοῦ ζητᾶ νά ἀσκήσει τήν «Ἔκκλητο προσφυγή» καί νά παραδώσει Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας στήν σχισματική Ἐκκλησία τῆς «Βόρειας Μακεδονίας»...


Ἡ συντόμευση τῆς διαδικασίας χορήγησης "Αὐτοκεφάλου" στά Σκόπια ἀποκαλύπτεται καί ἀπό τήν ἀναφορά τῆς πολύ καλά ἐνημερωμένης καί ἔγκριτης ἰστοσελίδας "Φῶς Φαναρίου", ἡ ὁποία δημοσιεύει τίς πλέον ἔγκυρες εἰδήσεις τῶν ὅσων συμβαίνουν στό Φανάρι καί τῆς ὁποίας τά σχόλια ἐκφράζουν σχεδόν ἀπόλυτα τῶν ὅσων θά ἤθελαν νά ποῦν δημοσίως οἱ "πατριαρχικοί κύκλοι".

Τό τραγικό τῆς σημείωσης τῆς ἰστοσελίδας γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ἡ σχισματική Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἀναφέρεται στό Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο "ὡς μητέρας τῆς Ἐκκλησίας ἐν Βoρείω Μακεδονία", ἔκφραση, ἡ ὁποία πιθανόν νά προέρχεται ἀπό κείμενο πού ἔχει ἤδη συνταχθεῖ στό Φανάρι.

 

Στό Φῶς Φαναρίου λοιπόν διαβάσαμε τά ἐπιχειρήματα πού θά "δικαιολογήσουν" τήν ἐπερχόμενη ἀπόφαση γιά τό Αὐτοκέφαλο: 

"Σᾶς ὑπενθυμίζουμε οτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κάλεσε τήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας καί τήν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων γιά τήν ἐξεύρεση κοινά ἀποδεκτῆς λύσης στό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα τῆς Δημοκρατίας Βορείου Μακεδονίας.

Σύμφωνα μέ τόν Δ’ καί ΙΖ’ κανόνα τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει τό δικαίωμα νά δέχεται Ἔκκλητον προσφυγῆς ἀπό τούς κληρικούς ὅλης τῆς οἰκουμένης καί νά παραχωρήσει αὐτοκεφαλία.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Ἐκκλησίας ἐν Βoρείω Μακεδονία.

Δεύτερον. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχε καί ἔχει πάντοτε τό ἀποκλειστικό κανονικό δικαίωμα νά δέχεται ἤ νά ἀπορρίπτει τό ὑποβαλλόμενο Ἔκκλητον ἀρχιερέως ἀπό ὁποιοδήποτε πατριαρχικό θρόνο. Τό Ἔκκλητον εἶναι τό δικαίωμα πού δίδεται σέ Μητροπολίτες Ἐκκλησιῶν νά προσφεύγουν στό Φανάρι, ὡς ἕνα εἶδος Ἀρείου Πάγου τῆς ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική καί τό κέντρο τῆς εἶναι τό Φανάρι. Οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δέν εἶναι 15, 16 κατά τήν αἱρετική ὁρολογία τῆς Μοσχοβίτικης Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΙΑ.

Τρίτον. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὡς Προκαθήμενος τόσο τοῦ Πρώτου θρόνου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅσο καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἶχε καί ἔχει πάντοτε τό ἀποκλειστικό κανονικό δικαίωμα νά δέχεται τό Ἔκκλητον ἀρχιερέων ὄχι μόνο τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας του, ἀλλά καί ἀπό τήν κανονική δικαιοδοσία τῶν ἄλλων Πατριαρχικῶν θρόνων ἤ αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπως αὐτό συνάγεται ἀπό τήν ὁμόφωνη κανονική παράδοση καί ἀπό τή διαχρονική ἐκκλησιαστική πράξη.

Ὅπως γράφει ὁ κ. Φειδᾶς: «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχε καί ἔχει πάντοτε ἀπαραμείωτο τό κανονικό δικαίωμα ὄχι μόνο νά μεριμνᾶ ὀφειλετικῶς γιά τήν ὑποστήριξη τῶν ἐμπεριστάτων ἤ δοκιμαζομένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλά καί τή δεσμία κανονική ὑποχρέωση νά ἀναλαμβάνει ἐγκαίρως ὅλες τίς ἀναγκαῖες πρωτοβουλίες γιά τήν πρόληψη, τήν ἀποτροπή ἤ τή θεραπεία τῶν ἐπικινδύνων ἀπειλῶν ἤ δοκιμασιῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τους σώματος.

Ἄλλωστε, ἡ ὅλη ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ἤτοι τόσο σέ εὐτυχεῖς, ὅσο καί σέ χαλεπούς καιρούς, ἀποτελεῖ πράγματι μία ὑπέροχη μαρτυρία τῆς πάντοτε ἀνιδιοτελοῦς ἤ καί θυσιαστικής προσφορᾶς του πρός ὅλες τίς ἐμπερίστατες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Συνεπῶς, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχε πάντοτε καί ἔχει πολύ περισσότερο σήμερον τό κανονικό δικαίωμα ἤ μᾶλλον τήν μητρική εὐθύνη νά ἀναλαμβάνει τίς ἀναγκαῖες πρωτοβουλίες, μέ ἤ καί χωρίς τήν προηγούμενη συναίνεση ὅλων τῶν ἄλλων αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχε καί ἔχει πάντοτε τό κανονικό δικαίωμα νά δεχθεῖ σέ ἐκκλησιαστική κοινωνία ὅλους τους σχισματικούς ἀρχιερεῖς ὄχι μόνο ἀπό τή δική του ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία, ἀλλά καί ἀπό τή δικαιοδοσία τῶν ἄλλων πατριαρχικῶν θρόνων, ἄν ὁ ἡγέτης τῶν σχισματικῶν αὐτῶν ἀρχιερέων ἀποκαταστάθηκε κανονικῶς στήν ἐκκλησιαστική κοινωνία (Ἀρχιεπίσκοπος Στέφανος τῆς ἐν Βορείω Μακεδονία Ἐκκλησίας – σ.σ.)».


Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀναφορά στήν ἐπιστολή τοῦ Πενταρόφσκι γίνεται ἀπό τό Πρακτορεῖο τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων religija.mk, τό ὁποῖο παραθέτει καί τήν φωτοτυπία τοῦ ἐγγράφου καθώς καί σχόλια τά ὁποῖα ἀντιγράφουν ὅλη τήν πατριαρχική ἐπιχειρηματολογία πού ἀναπτύχθηκε στήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία». 

 

Ἐπίσης ὁ Πενταρόφσκι ἀναφέρεται στήν ἐκκλησιαστική διαδικασία τῆς «Ἐκκλήτου προσφυγῆς» καί ζητᾶ ἀπό τόν Πατριάρχη νά τήν… «ἀσκήσει». Αὐτή ἡ λανθασμένη ἐκκλησιολογικά ἀναφορά στήν «ἔκκλητο προσφυγή» κρύβει μία ἀλήθεια. Ὑποδηλώνει ὅτι οἱ σχισματικοί ἐπίσκοποι τῶν Σκοπίων ἔχουν ἤδη ἀποστείλει αἰτήματα ἀποκαταστάσεως πρός τό Φανάρι.  

 

Στήν ἐπιστολή τοῦ Πενταρόφσκι σημειώνει: 

«Παναγιώτατε, ἡ ἱστορία μᾶς δείχνει ὅτι πρέπει νά προσαρμοζόμαστε συνεχῶς στόν χρόνο καί νά τόν χρησιμοποιοῦμε πρός ὄφελος τῶν ἀνθρώπων. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖ ἕνα παράδειγμα γιά τό πῶς νά παραμείνουμε συνεπεῖς στίς ἀξίες καί ταυτόχρονα νά εἴμαστε δυναμικοί στήν ἀντιμετώπιση τῶν σημερινῶν προκλήσεων. Ὡς Πρόεδρος τῆς χώρας μου, θά ἤθελα νά Σᾶς ἐνημερώσω προσωπικά ὅτι, ὡς χώρα τά τελευταία τρία χρόνια, ἀποφασίσαμε νά χρησιμοποιήσουμε τόν χρόνο πρός ὄφελός μας καί νά ἀφήσουμε πίσω μας τίς ἱστορικές διαφορές. 

 

Σᾶς ἀπευθύνω ἐκ μέρους πολλῶν συμπολιτῶν μου πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί τῶν ὁποίων ἡ μόνη ἐπιθυμία τους καί ἀνάγκη εἶναι νά συμφιλιωθοῦν μέ τούς γείτονές τους καί νά προχωρήσουν πρός ἕνα κοινό μέλλον, σέ συνύπαρξη καί πραγματική ἐλευθερία. Σέ αὐτό τό πλαίσιο, θά ἤθελα νά στείλω ἕνα αἴτημα πρός τήν Παναγιότητά Σας νά ἀποδεχτεῖτε τό κάλεσμα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά ἀσκήσετε τήν «Ἔκκλητον προσφυγή», ἔτσι ὥστε οἱ πολίτες μας, μέσω τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστης, νά ἔχουν τελικά τήν εὐκαιρία νά ἔχουν ἴδια δικαιώματα μέ ὅλους τούς ἄλλους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς σέ ὅλον τόν κόσμο», γράφει στήν ἐπιστολή του ὁ Πρόεδρος τῆς Βόρειας Μακεδονίας.

 

Τό oukraniko εἶχε ἤδη δημοσιεύσει ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020 σχετικά μέ θέμα τῆς ἀπόδοσης Αὐτοκεφάλου στούς σχισματικούς τῶν Σκοπίων: https://oukraniko.blogspot.com/2020/01/blog-post_15.html, καθώς καί γιά τίς ἀντιδράσεις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στίς κινήσεις αὐτές τοῦ Φαναρίου: https://oukraniko.blogspot.com/2020/01/blog-post_19.html

oukraniko

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.