13 Σεπ 2020

Ἔρχεται ὁ Προσωπικὸς Ἀριθμός: Τί ἀλλάζει στὴν καθημερινότητα τῶν πολιτῶν

Ἕναν Προσωπικὸ Ἀριθμό, ἀποτελούμενο -τελικῶς- ἀπὸ 12 αλφαριθμητικά ψηφία, πρόκειται νὰ ἀποκτήσουν μέσα στὰ ἑπόμενα οἱ Ἕλληνες πολῖτες, τὸν ὁποῖο θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ κάθε εἴδους συναλλαγές, ἀντικαθιστῶντας οὐσιαστικὰ τόσο τὸν ὑφιστάμενο ἀριθμὸ ταυτότητας ἀλλὰ καὶ τὸ ΑΦΜ καὶ τὸ ΑΜΚΑ.Αὐτὸ προβλέπει τὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης ποὺ κατατέθηκε σήμερα στὴ Βουλή, περιλαμβάνει συνολικὰ 232 ἄρθρα καὶ οὐσιαστικὰ καθορίζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ γίνει ἡ πλήρης ψηφιοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Μὲ τὸ νομοσχέδιο ἐνσωματώνεται ἀκόμη ὁ Κώδικας Ἠλεκτρονικῶν Ἐπικοινωνιῶν στὴν ἑλληνικὴ νομοθεσία.Ὅσον ἀφορᾶ τὸν Προσωπικὸ Ἀριθμό, ὅπως θὰ εἶναι τελικῶς ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἑνιαίου ἀριθμοῦ, ὑπῆρξε μία τροποποίηση σὲ σχέση μὲ τὶς μέχρι τώρα ἐξαγγελίες, καθὼς ἀποφασίστηκε νὰ μὴν χρησιμοποιηθεῖ ἀποκλειστικὰ τὸ...
ΑΦΜ ἢ τὸ ΑΜΚΑ τῶν πολιτῶν. Θὰ ἀναγράφεται στὶς νέες ταυτότητες, ἐνῶ θὰ χορηγηθεῖ σταδιακὰ σὲ ὅλους τοὺς πολῖτες, ἀντικαθιστῶντας τὸν ὑφιστάμενο ἀριθμὸ ταυτότητας.Ὅπως ἀναφέρεται στὸ νομοσχέδιο, ὁ ΠΑ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ 12 αλφαριθμητικά στοιχεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων τοὐλάχιστον τὰ 9 τελευταῖα εἶναι ἀριθμητικά, καὶ χορηγεῖται ἅπαξ στὸ φυσικὸ πρόσωπο, ἐνῶ δὲν μεταβάλλεται καὶ ἀπενεργοποιεῖται μὲ τὸν θάνατο ἢ τὴν κήρυξη σὲ ἀφάνεια τοῦ φυσικοῦ προσώπου. Κριτήρια γιὰ τὴν ἀπόδοση ΠΑ θὰ εἶναι εἴτε τὰ κριτήρια γιὰ τὴ λήψη ΑΦΜ, εἴτε τὰ κριτήρια γιὰ τὴ λήψη ΑΜΚΑ, ὁ ὁποῖος λαμβάνεται κατὰ τὴ γέννηση, σύμφωνα μέ τὴν κείμενη νομοθεσία. Τὰ 9 τελευταῖα ἀριθμητικὰ στοιχεῖα τοῦ ΠΑ ἀποτελοῦν τὸν ΑΦΜ τοῦ φυσικοῦ προσώπου.


Τὸ Μητρῶο ΠΑ θὰ τηρεῖται στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ἐπαλήθευση τῆς ταυτότητας τοῦ φυσικοῦ προσώπου, ἤτοι ὄνομα, πώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ἡμερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, Ἀριθμὸ Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ καὶ ΑΦΜ. Γιὰ τὴν ἀσφαλῆ τήρηση του Μητρώου ΠΑ προβλέπεται νὰ λαμβάνονται ἀπὸ τὴ ΓΓΠΣΔΔ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα τεχνικὰ καὶ ὀργανωτικὰ μέτρα καὶ ἰδίως ἡ κρυπτογράφηση.

Σύμφωνα μέ τὴν αἰτιολογικὴ ἔκθεση ποὺ συνοδεύει τὸ νομοσχέδιο, ἡ ἐπαλήθευση τῆς ταυτότητας τῶν φυσικῶν προσώπων θὰ πραγματοποιεῖται μὲ τὸν συνδυασμὸ τοῦ ΠΑ καὶ τῶν στοιχείων φυσικῆς ἢ ἠλεκτρονικῆς ταυτοποίησης. Ἡ χρήση ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τοῦ ΠΑ δὲν συνεπάγεται τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐπαλήθευσης τῆς ταυτότητας τοῦ φυσικοῦ προσώπου οὔτε τὴν παροχὴ δημοσίων ὑπηρεσιῶν πρὸς αὐτό. «Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ΠΑ ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἀναγκαῖο ἀλλὰ ὄχι ἐπαρκὲς γιὰ τὴν ἐπαλήθευση τῆς ταυτότητας τῶν φυσικῶν προσώπων» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στὴν ἔκθεση ἐπισημαίνεται ἀκόμη πὼς μὲ τὴν καθιέρωση τοῦ προσωπικοῦ ἀριθμοῦ γίνεται μιὰ μεγάλη τομὴ στὴ διαδικασία ἁπλοποίησης καὶ αυτοματοποίησης τῶν διαδικασιῶν ταυτοποίησης τοῦ κάθε φυσικοῦ προσώπου.

Διευκολύνεται καὶ ἁπλοποιεῖται ἔτσι ἡ διαλειτουργικότητα τῶν διαφορετικῶν ψηφιακῶν συστημάτων τοῦ δημόσιου τομέα, δεδομένου ὅτι στὸ ἄμεσο μέλλον ὁ ΠΑ θὰ ἀποτελεῖ τὸν μοναδικὸ ἀριθμὸ ποὺ θὰ καλεῖται νὰ χρησιμοποιεῖ ὁ κάθε πολίτης γιὰ τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν συναλλαγῶν του μὲ δημόσιους φορεῖς.

Ἐπίσης, ἐξαλείφεται τὸ φαινόμενο ἕνα φυσικὸ πρόσωπο νὰ ἐμφανίζεται «μὲ πολλὰ πρόσωπα» ἔναντι τοῦ Δημοσίου.


1 σχόλιο:

  1. Δεν θά προλάβουν,τά αντίχρηστα σχέδιά τους,θά τα ακυρώσει τό σχέδιο τού Θεού...ΣΥΝΤΟΜΑ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.