20 Αυγ 2020

Τί λέει ὁ Ποινικὸς Κώδικας γιὰ τὴν διαπορά ψευδῶν εἰδήσεων; Ἔχει νομικὴ βάση ἡ ἐξαγγελία δίωξης διαφορετικῶν ἀπόψεων ἀπὸ τὶς κυβερνητικὲς ὡς πρὸς τὸν κορωνοϊό;

15 ΑΥΓΟΥΤΟΥ 2020 
 Γεώργιος Νάπ. Ρούντας (Δικηγόρος) 

15 Αὐγούστου 2020, Ἡ Ἑορτὴ Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Τῆς Μητέρας Τοῦ Θεοῦ, Τῆς Μητέρας ὅλων μας, Τῆς Μεσίτριας τῆς Σωτηρίας μας, Τῆς Προστάτιδος καὶ Ὑπερμάχου τοῦ γένους μας. 
Χρόνια Πολλὰ σὲ ὅλους μας λοιπόν, μὲ ἐπιπλέον εὐχὲς γιὰ Μετάνοια, Σωτηρία καὶ γιὰ ἐκμάθηση τῆς ἀληθινῆς ἔννοιας τοῦ Εὐγενικοῦ Διαλόγου, τῆς Ἐλευθερίας Ἔκφρασης μὲ Λεπτότητα καὶ τῆς Ἑνότητος ἐντὸς κοινωνίας καὶ Ἐκκλησίας! 
Εἶναι πολλὲς οἱ ἐξελίξεις λόγω τοῦ κορονοϊοῦ στὴν χώρα μας σὲ πληθώρα θεμάτων. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἔχει μία νομικὴ ἔννοια καὶ προσφέρεται γιὰ συζήτηση καὶ ἐπιστημονικὸ διάλογο ἢ καὶ γιὰ ἀντίλογο φυσικά, ὁ ὁποῖος βεβαίως καὶ εἶναι καλοδεχούμενος. 
Τὸ τελευταῖο διάστημα μάθαμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο , ὅτι θὰ ὁδηγηθοῦν στὸ εἰσαγγελέα μὲ τὴν κατηγορία τῆς “διασπορᾶς ψευδῶν εἰδήσεων” ὅσοι ἀναρτοῦν στὸ διαδίκτυο τὶς λεγόμενες “θεωρίες συνωμοσίας” γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ...
κορονοϊοῦ καὶ γενικῶς ὅσοι ἔχουν μία διαφορετικὴ ἄποψη καὶ προσέγγιση τοῦ ζητήματος ἀπὸ αὐτὴν τῆς κυβέρνησης. 

Ἀλλὰ γιὰ νὰ δοῦμε ἡ κυβερνητικὴ αὐτὴ ἀνακοίνωση ἔχει νομικὴ βάση ἢ εἶναι λανθασμένη; 

Ὁ ἰσχύων Ἑλληνικὸς Ποινικὸς Κώδικας, ὅπως τροποποιήθηκε καὶ κυρώθηκε πρόσφατα μὲ τὸν νόμο 4619/2019 – ΦΕΚ 95/Ά/11-6-2019 στὸ ἄρθρο 191 Π.Κ. μὲ τίτλο “Διασπορὰ Ψευδῶν Εἰδήσεων” ἀναλύει τὸ συγκεκριμένο ποινικὸ ἀδίκημα καὶ μᾶς δίνει τὴν Ἀντικειμενικὴ καὶ Ὑποκειμενικὴ Ὑπόσταση τοῦ ἀδικήματος αὐτοῦ, δηλαδὴ μὲ ἁπλὰ λόγια πότε θεωρεῖται, ὅτι κάποιος ὄντως τὸ ἔχει τελέσει. 

Ἀναφέρει λοιπὸν τὸ ἄρθρο 191 Ποινικοῦ Κώδικα τὰ ἑξῆς : 

1. Ὅποιος δημόσια ἢ μέσω τοῦ διαδικτύου διαδίδει ἢ διασπείρει μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ψευδεῖς εἰδήσεις μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσει φόβο σὲ ἀόριστο ἀριθμὸ ἀνθρώπων ἢ σὲ ὁρισμένο κύκλο ἢ κατηγορία προσώπων, ποὺ ἀναγκάζονται ἔτσι νὰ προβοῦν σὲ μὴ προγραμματισμένες πράξεις ἢ σὲ ματαίωσή τους, μὲ κίνδυνο νὰ προκληθεῖ ζημία στὴν οἰκονομία, στὸν τουρισμὸ ἢ στὴν ἀμυντικὴ ἱκανότητα τῆς χώρας ἢ νὰ διαταραχθοῦν οἱ διεθνεῖς της σχέσεις, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση ἕως τρία ἔτη ἢ χρηματικὴ ποινή. 

2. Ὅποιος ἀπὸ ἀμέλεια γίνεται ὑπαίτιος της πράξης τῆς προηγούμενης παραγράφου τιμωρεῖται μὲ χρηματικὴ ποινὴ ἢ παροχὴ κοινωφελοῦς ἐργασίας. “ 

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω συνάγεται, συνοπτικὰ μιλώντας, ὅτι γιὰ νὰ τελέσει κάποιος τὸ ἐν λόγω ἀδίκημα πρέπει νὰ ἔχει πράξει ὅλα τὰ ἀνωτέρω εἴτε ἀπὸ δόλο (ἔστω καὶ ἐνδεχόμενο) εἴτε ἀπὸ ἀμέλεια καὶ νὰ ἔχουν ἐπέλθει καὶ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἀπαιτοῦνται. 

Πρέπει δηλαδὴ γιὰ νὰ τὸ ποῦμε χοντρικά, κάποιος νὰ διαδίδει δημοσίως ἢ μέσω τοῦ διαδικτύου ψευδεῖς εἰδήσεις μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρόκληση φόβου σὲ ἀόριστο ἀριθμὸ προσώπων ἢ κύκλο ἢ κατηγορία προσώπων, τὰ ὁποία πρόσωπα τελικὰ νὰ μὴν προβοῦν σὲ προγραμματισμένες πράξεις ἢ νὰ τὶς ματαιώσουν καὶ μάλιστα νὰ προκληθεῖ κίνδυνος ζημιᾶς στὴν οἰκονομία, στὸν τουρισμό, στὴν ἀμυντικὴ θωράκιση τῆς χώρας ἢ νὰ διαταραχθοῦν οἱ διεθνεῖς σχέσεις της. 

Τὰ διαδιδόμενα: 

– πρέπει νὰ εἶναι εἰδήσεις, ἄρα πρόσφατα γεγονότα καὶ ὄχι ἁπλὰ ἱστορικὲς ἀνακοινώσεις, διότι ὡς γνωστὸν ἡ εἴδηση εἶναι κάτι νέο καὶ ὄχι κάτι παλαιό. 

– πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὰ ψευδῆ, ὄντως νὰ μὴν ὑφίστανται καὶ ὄντως νὰ μὴν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ τί πιστεύει ὁ δράστη ἢ ὄχι. 

– πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐπιφέρουν φόβο , ὅπως ἀκριβῶς λέει τὸ ἄρθρο, σὲ ἀόριστο ἀριθμὸ προσώπων ἢ σὲ ὁμάδα προσώπων καὶ μάλιστα αὐτὰ τὰ πρόσωπα νὰ μὴν προβοῦν σὲ προγραμματισμένες πράξεις. 

Ἀκόμη ἐπιπροσθέτως πρέπει νὰ ὑπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στὴν οἰκονομία ἢ στὸν τουρισμὸ ἢ στὴν ἀμυντικὴ θωράκιση τῆς χώρας ἢ στὴν διατάραξη τῶν διεθνῶν σχέσεων τῆς χώρας. 

Ἂν λοιπόν ΔΕΝ εχει συμβεῖ κάτι ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω, δηλαδὴ ἀν ΔΕΝ έχει πληρωθεῖ ἡ ἀντικειμενικὴ ὑπόσταση αὐτοῦ του συγκεκριμένου ἀδικήματος, τότε ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΣΤΕΙ το ἀδίκημα αὐτὸ καὶ ἄρα ΔΕΝ εχουμε “διασπορὰ ψευδῶν εἰδήσεων” καὶ ἄρα μπορεῖ νὰ μιλᾶμε γιὰ ὁτιδήποτε ἄλλο. 

Γενικὲς κυβερνητικὲς ἐξαγγελίες, ὅτι θὰ διώκονται ποινικά, ὅσοι ἔχουν διαφορετικὴ ἄποψη γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ κορονοιοῦ, ἔτσι ἁπλὰ καὶ γενικά, θέλουν προσοχὴ καὶ δὲν ὠφελοῦν τὴν κοινωνία ἀλλὰ μᾶλλον τὴν φοβίζουν καὶ τὴν δυσκολεύουν. 

Σίγουρα σημαντικὸ εἶναι ἡ ἀναζήτηση καὶ ἡ εὕρεση τῆς Ἀλήθειας, ἡ Ὑγεία καὶ ἡ Ἀσφάλεια ὅλων μας, σίγουρα κάθε ἐνέργεια καὶ πράξη μᾶς πρέπει νὰ εἶναι ὑπεύθυνη πρὸς ὅλους, ἐξίσου σημαντικὰ ὅμως εἶναι ἡ Ἐπιστημονικὴ ὀρθότητα της ενημέρωσης καὶ ἡ Ἐλευθερία Ἔκφρασης τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, πάντοτε φυσικὰ μὲ εὐγένεια, ἀλήθεια καὶ ἦθος, χωρὶς ἐμπάθεια καὶ συκοφαντίες. 

Εἶναι ἐποχὴ δύσκολη, μὲ δοκιμασία καὶ τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ἑνότητα, τόσο ἡ Κοινωνικὴ ὅσο καὶ Ἡ Θεολογική. Ἂς μὴν ἐπιτρέψουμε ἀλλοιώσεις καὶ στὰ δύο αὐτά.

2 σχόλια:

 1. Εὐχαριστοῦμε Γεώργιε !
  Ἀπὸ ὅτι κατλαβαίνω πάντως,
  τὸ κράτος πρέπει νὰ συλληφθεῖ
  γιὰ διασπορὰ μὲ ὅλα τὰ μέσα,εἰδήσεων
  ποὺ προκαλοῦν τρόμο
  σὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἀνθρώπων !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χρήσιμο άρθρο απο ευλαβή δικηγόρο.

  Ευλάβιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.