19 Αυγ 2020

Ἡ τουρκοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας! Ἀποκαλυπτικὸς χάρτης

τς Κύρας Ἀδὰμ 

Κ. Μητσοτάκης καὶ Τ. Ἐρντογᾶν, ὁ καθεὶς μὲ τὸν τρόπο τοῦ καλοῦν σὲ διμερῆ διάλογο γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς κρίσης. Τὴν ἴδια ἐκκωφαντικὴ προτροπὴ σὲ διμερῆ διάλογο ἀπευθύνει καὶ ὁ διεθνὴς παράγων, ( ΗΠΑ,Μέρκελ, ΕΕ κά).

Ὁ διμερὴς διάλογος Ἑλλάδας /Τουρκίας, ποὺ εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν, εἶναι μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα σὲ βάρος τῆς χώρας καὶ ὁδηγεῖ σὲ τουρκοποίηση ἑλληνικῆς κυριαρχίας. 

Τὰ δεδομένα εἶναι τὰ ἑξῆς: 
Ἡ μέση γραμμὴ μεταξὺ Ἑλλάδας- Αἰγύπτου ἀπὸ τὸ σημεῖο Ἃ μέχρι τὸ σημεῖο Ἐ, 28ος καὶ 26ος μεσημβρινός ἀντίστοιχα, θὰ ἀποτελέσει κακὸ νομικὸ δεδομένο σε βάρος τῆς χώρας καὶ ὑπὲρ τῆς Τουρκίας. Καὶ τοῦτο διότι ἡ μέση γραμμὴ , ὅπως αὐτὴ ἀπεικονίζεται στὴ ἑλληνο/αἰγυπτιακὴ Συμφωνία, βασίζεται στὶς γραμμὲς βάσης ποὺ ἔχει ὁρίσει ἡ Αἴγυπτος ἀπὸ τὶς ὁποῖες μετρᾶται ἡ ΑΟΖ. 
(σ.σ. Ἡ μεθοδολογία αὐτὴ συνιστᾶ πιστὴ ἀντιγραφὴ τῆς τουρκικῆς μεθοδολογίας ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1975 ὅταν μὲ τὶς τουρκικὲς γραμμὲς βάσης, ἡ τότε τουρκικὴ ὑφαλοκρηπίδα...
θὰ ἔφτανε μέχρι τὸν 25ο μεσημβρινό , δηλαδὴ στὸ μέσο τοῦ Αἰγαίου. Αὐτὸς ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ὁ Κ Καραμανλὴς ἀπέρριψε μία τέτοια συμφωνία καὶ ζήτησε προσφυγὴ στὴ Χάγη). 

Στὴν παροῦσα περίπτωση, γιὰ νὰ προκύψει ἡ μέση γραμμή, ὅπως αὐτὴ ἀπεικονίζεται μὲ συντεταγμένες στὴν ἑλληνο/αἰγυπτιακὴ Συμφωνία, σημεῖο Ἃ ἕως Ἐ, ἡ Αἴγυπτος καθόρισε γραμμὲς βάσης ἑνώνοντας μὲ εὐθεία γραμμὴ τὴν πόλη ΣΑΡΟΥΜ, ποὺ βρίσκεται στὰ δυτικὰ παράλια της Αἰγύπτου (10νμ ἀπὸ τὰ σύνορά της Λιβύης, μὲ τὴν πόλη ΠΟΡΤΣΑΪΝΤ ( 20νμ ἀνατολικὰ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Νείλου). Ἡ ἀπόσταση τῆς εὐθείας γραμμῆς εἶναι περίπου 150νμ καὶ ἀποτελεῖ ἐπικράτηση τῶν αἰγυπτιακῶν συμφερόντων σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου. Καὶ τοῦτο διότι δὲν κλείνει μὲ εὐθεία γραμμὴ τοὺς κόλπους, ὅπως προβλέπει ἡ Σύμβαση τῆς Θάλασσας, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ μέση γραμμὴ νὰ μετακινεῖται ἀπὸ 10νμ ἕως 40νμ βορειοτέρα καὶ νὰ δίνει τὸ δικαίωμα στὴν Αἴγυπτο νὰ ἔχει λόγο σὲ μελλοντικὴ ὁριοθέτηση ΑΟΖ Ἑλλάδας/Κύπρου/Τουρκίας/Λιβύης. Ἄλλωστε ὁ ὅρος τῆς Συμφωνίας (ἄρθρο1 πάρ. ε) ὅτι «τυχὸν ἀναθεώρηση τῶν σημείων Α καὶ Ἐ ἀνατολικὰ καὶ δυτικὰ ἀντίστοιχα σὲ τυχὸν μελλοντικὴ ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδας με άλλα γειτονικὰ κράτη (σ.σ. Κύπρος, Τουρκία, Λιβύη) πρέπει νὰ ἔχει καὶ τὴν ἔγκριση τῆς Αἰγύπτου..» ἦταν ἀπαίτηση τοῦ Καϊρου. Δηλαδὴ κάναμε τὴν Αἴγυπτο συνέταιρο στὰ ἑλληνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα ἐπὶ τῆς ΑΟΖ , ἐπιτρέποντας στὸ Κάιρο να μας «χορεύει» ἀνάλογα μὲ τὶς πολιτικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἐξελίξεις του. 

Ὄπως φαινεται στὸ χάρτη, μὲ μπλὲ χρῶμα εἶναι ἡ μέση γραμμὴ τῆς ἑλληνο/αἰγυπτιακῆς συμφωνίας, ἐνῶ οἱ προβλεπόμενες γραμμὲς βάσης θὰ ἔπρεπε να εῖναι αὐτὲς μὲ πράσινο χρῶμα. Μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει χαράξει-ὁρίσει γραμμὲς βάσης, μὲ ἀποτέλεσμα ὅλες οἱ μετρήσεις νὰ γίνονται στὴν τύχη. 

Ἀλλὰ μὲ μία τέτοια «προσφορὰ» τῆς Ἑλλάδας στὴν Αἴγυπτο θὰ ἔπρεπε, τουλάχιστον ἡ Ἑλλάδα νὰ πείσει τὴν Αἴγυπτο νὰ ἀναγραφεῖ στὴ συμφωνία ὄτι « ἡ Ἑλλάδα ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ (CLAIM ) ΑΟΖ ἀπὸ τὸ σημεῖο Ἃ τῆς μέσης γραμμῆς τῆς ΑΟΖ Ἑλλάδας/Αἰγύπτου, στὸ σημεῖο Ζ ( συντεταγμένες 33 45Ν-30 00Ε) καὶ ἀπὸ τὸ σημεῖο Ζ στὸ σημεῖο Ἡ ( σύντ. 36 05Ν- 30 00Ε) καὶ ἀπὸ τὰ σημεῖο Ἡ στὸ σημεῖο Θ ( σύν. 36 30Ν- 28 00Ε) ( πράσινο χρῶμα στὸ χάρτη). 

Καὶ τοῦτο διότι ἡ ἀπόσταση Κάρπαθος /Κύπρος εἶναι 240 νμ καὶ ἡ μέση γραμμὴ εἶναι 120νμ ἑκατέρωθεν καὶ βρίσκεται στὸν 30ο μεσημβρινό. Ἡ ἀπόσταση Ρόδος /Κύπρος εἶναι 220νμ καὶ ἡ μέση γραμμὴ 110νμ ἑκατέρωθεν ποὺ συμπίπτει μὲ τὸν 30ο μεσημβρινό. Τὸ Καστελόριζο θεωρεῖται πρὸς ἀνατολᾶς ὅτι εἶναι παράκτιό της Τουρκίας. Η ΑΟΖ τοῦ πρὸς ἀνατολᾶς ἐκτείνεται 40νμ διότι συνορεύει μὲ τὴν ἠπειρωτικὴ Τουρκία. Ἡ μέση γραμμὴ 20νμ ἑκατέρωθεν συμπίπτει με τὸν 30ο μεσημβρινό 

Σημειώνεται ὅτι ὁ ὅρος «κηρύσσεται ΑΟΖ» ποὺ ἀποτελεῖ πολιτικὴ ἐφεύρεση καὶ υἱοθετήθηκε καὶ ἀπὸ μερικοὺς καθηγητὲς εἶναι ἀνύπαρκτος, δὲν ὑπάρχει στὸ Δίκαιό της Θάλασσας καὶ εἶναι ἐπικίνδυνος, Ἀντίθετα ὁ ὅρος CLΑΙΜ- διεκδίκηση εἶναι νόμιμος καὶ σύμφωνος μὲ τὸν ΟΗΕ καὶ δὲν ἐνοχλεῖ οὔτε βλάπτει τὶς γειτνιάζουσες χῶρες. 

Ὁ καθορισμὸς της μέσης γραμμῆς ΑΟΖ μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Αἰγύπτου ἀπὸ τὸν 26ο έως τὸν 28ο μεσημβρινό, χωρὶς ἑλληνικὴ διεκδίκηση-CLAIΜ ἀπὸ τὸν 28ο έως τὸν 30ο μεσημβρινό ἀφήνει ἀκάλυπτη την περιοχὴ ἀνατολικά του 28ου μεσημβρινού καὶ ἐπιτρέπει τὴν τουρκοποίηση της ελληνικὴς κυριαρχίας. Ἐπιτρέποντας στὸν Τσαβούσογλου νὰ δηλώνει διεθνῶς ὅτι τὸ Ὅρους Ρέις ἐπιχειρεῖ ἀνατολικά του 28ου μεσημβρινού, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν θίγει την ἑλληνο/αἰγυπτιακὴ Συμφωνία, ἡ ὁποία εἶναι στὰ μέτρα τῆς Τουρκίας. 

Ἔτσι τὸ Καστελόριζο θὰ βρεθεῖ πάνω στὴν ἠπειρωτικὴ ΑΟΖ τῆς Τουρκίας καὶ θὰ μεταβληθεῖ σὲ κλειστὸ ἔδαφος ( περικυκλωμένο) ὑπὸ τουρκικὴ δικαιοδοσία καὶ θὰ περιέλθει ὑπὸ ἀσφυκτικὸ τουρκικὸ ἔλεγχο, θὰ ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ αὐτὴν κὰθ΄ ὅσον θὰ μαραζώσει οἰκονομικά. 

Καὶ μόνον ἡ ἐνημέρωση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸν Γ Βαρουφάκη ὅτι τὸ Ὅρους Ρέις δὲν εἰσῆλθε στὴν περιοχὴ της ελληνο/αἰγυπτιακῆς Συμφωνίας, ἐντός του 28ου μεσημβρινού, αὐτομάτως τουρκοποιεῖ τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία ἀνατολικά του 28ου μέχρι τοῦ 30ου μεσημβρινού. Δηλαδὴ , νομικὰ καὶ οὐσιαστικὰ ἐπιτρέψαμε στὸ Ὅρους Ρεῖς νὰ κάνει ἐφαρμογὴ τῆς ἑλληνο/αἰγυπτιακῆς Συμφωνίας.. 

Η ΑΟΖ κάθε χώρας εἶναι μία θαλάσσια περιοχή, ἡ ὁποία ὁρίζεται μὲ τουλάχιστον τρία σημεῖα. Στὴν ἑλληνο/αἰγυπτιακὴ Συμφωνία ὑπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ, ποὺ εἶναι ἡ μέση γραμμὴ Ἑλλάδας/Αἰγύπτου. Ἡ γραμμὴ αὐτὴ δὲν ὁρίζει περιοχὴ ΑΟΖ ἀλλὰ εἶναι ἕωλη. Ὡστόσο, ὅλα σχεδὸν τὰ ΜΜΕ παρουσίασαν χάρτη, στὸν ὁποῖο μὲ βάση τὴ μέση γραμμὴ χαράχθηκαν δύο γραμμὲς βόρεια στὸν 26ο καὶ 28ο μεσημβρινό- δίκην παιδὶ τοῦ σωλήνα- καὶ τὸν σωλήνα αὐτὸν τὸν παρουσίασαν ὡς ἑλληνική, ἔστω καὶ μερικὴ ΑΟΖ , χωρὶς ὅμως νὰ ὁρίσουν τὴν περιοχὴ μὲ συντεταγμένες- προφανῶς γιὰ νὰ δείξουν ὅτι ἡ ἑλληνο/αἰγυπτιακὴ Συμφωνία κόβει στὴ μέση τὴν ΑΟΖ Τουρκίας/Λιβύης, γεγονὸς ποὺ ταυτίζεται μὲ τὶς δηλώσεις Δένδια, πλὴν ὅμως ἀποτελεῖ ἐπικίνδυνη προχειρότητα 

Ο ΥΠΕΞ δήλωσε ὅτι μὲ τὴν ἑλληνο/αἰγυπτιακὴ Συμφωνία, ἡ τοῦρκο/λιβυκὴ ΑΟΖ πάει ἐκεῖ ποὺ πρέπει, δηλαδὴ στὰ ἄχρηστα. Ὡστόσο , ἡ Ἑλλάδα χωρὶς νὰ δηλώσει διεκδίκηση-CLΑΙΜ στὴν περιοχὴ ἀνατολικά του 28ου μεσημβρινού ( NATIONAL CLAIM TO MARITIME JURIDICTION) στὸν ΟΗΕ (OFFICE FOR OCEAN AFFAIRS AND THE LAW OF THE SEA) ἀφήνει ἕνα τμῆμα τῆς ΑΟΖ στὴν τουρκικὴ δικαιοδοσία ( στὸν χάρτη περιοχὴ Ρόδου –Μεγίστης) ἔτσι ὥστε ἡ Τουρκία νὰ ἰσχυρίζεται καὶ αὐτή οτι τὸ τμῆμα αὐτὸ ἀποτελεῖ μερικὴ ὁριοθέτηση μὲ τὴ Λιβύη. Πέραν αὐτοῦ καὶ μολονότι δὲν προβλέπεται στὴ Σύμβαση μερικὴ ὁριοθέτηση, ἐν τούτοις ὅταν ἠ ελληνο/αἰγυπτιακὴ Συμφωνία ὑποβληθεῖ στὸν ΟΗΕ, μὲ ἕωλη και τη μέση γραμμὴ καὶ χωρὶς περιοχὴ ΑΟΖ τότε θὰ πρέπει ὁ ΟΗΕ νά..μετακομίσει στὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν γιὰ νὰ ὁρίσει τὴν ἑλληνικὴ περιοχὴ ΑΟΖ. 

Δηλαδὴ τὸ πιὸ πιθανὸ εἶναι ὁ ΟΗΕ νὰ ἐπιστρέψει τὴ Συμφωνία πίσω στὶς χῶρες γιὰ ἐπανακαθορισμὸ τῆς ΑΟΖ. Στὴν περίπτωση ποὺ ὁ ΟΗΕ κάνει ἀποδεκτὴ τὴν ἑλληνο/αἰγυπτιακὴ Συμφωνία θὰ διαπιστώσει ὅτι ὑπάρχουν ἐπικαλυπτόμενες ΑΟΖ Ἑλλάδας /Αἰγύπτου μὲ αὐτὴν τῆς Τουρκίας/Λιβύης καὶ θὰ συστήσει στὶς 4 χῶρες διαπραγματεύσεις ὀριοθέτησης με ἀποτέλεσμα ἡ Τουρκία νὰ θέσει ἀπαιτήσεις καὶ νὰ βάλει πόδι καὶ δυτικά του 28ου μεσημβρινού. 

Ἀποτελεί εθνικο διασυρμὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κυβέρνηση ἰσχυρίζεται πὼς τὸ Ὅρους Ρέις παραβιάζει τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Ἀθήνα δὲν τὴν προασπίζει. Τὰ στρατιωτικὰ μέσα εἶναι ἡ τελευταία ἐπιλογή. Παρὰ ταῦτα ἡ κυβέρνηση ὄφειλε νὰ καταγγείλει τὴν Τουρκία στὸν ΟΗΕ, ἀλλὰ οὔτε αὐτὸ ἔχει πράξει ποτέ. Την πρώτη φορὰ ἡ κυβέρνηση ὑποστήριξε ὅτι τὸ BARBAROS τὸ πῆρε ὁ ἄνεμος, τὴ δεύτερη ὅτι κάνουν θόρυβο τὰ παραπλέοντα πολεμικὰ πλοῖα καὶ τὴν τρίτη ἐνδεχομένως νὰ ὑποστηρίξει ὅτι τὸ Ὅρους Ρεῖς σέρνει καλώδια τῆς ΔΕΗ .. 

ΥΓ Παρακαλούνται οἱ τηλεοπτικοὶ ἀναλυτὲς νὰ ἀναφέρουν τὸ δημοσιογραφικὸ μέσο ὅταν διαβάζουν ἢ ἀναλύουν ὡς δικά τους τὰ στοιχεῖα τοῦ ρεπορτὰζ του MILITAIRE

1 σχόλιο:

  1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΛΗΣ: Έγινε ναυμαχία! Οι Τούρκοι επιχείρησαν να βυθίσουν το Βότσης! & άλλες αποκαλύψεις!

    https://www.youtube.com/watch?v=aSHsUgJQaq0

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.