14 Αυγ 2020

Ἡ νέα ἐγκύκλιος γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Θὰ ἦταν πληρέστερη ἡ ἐγκύκλιος, ἂν συμπεριλάμβανε στοὺς λόγους ἀπαλλαγῆς καὶ τὴν περίπτωση: "Λόγω ἔλλειψης συνειδήσεως"! Εἶναι σοβαρὴ παράλειψη. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου ἀστεῖο καὶ ἐκτὸς πραγματικότητος, μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο στοὺς καιρούς μας. Γιατί, μήπως δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ἔννοια καὶ ὕπαρξη τῆς συνειδήσεως; Δὲν ὑφίσταται τὸ φαινόμενο τῆς ἀσυνειδησίας; Γιατί καταντήσαμε ἔτσι γενικῶς ὡς ἀνθρωπότητα; Ἀπὸ τὴν διαφορετικότητα τῶν θρησκειῶν; Μὰ αὐτὴ ὑπῆρχε πάντοτε αἰῶνες τώρα, ὅπως ὑπῆρχε καὶ πορευόμασταν, "κόντρα στὸν κατήφορο", ὅπως λέει ὁ Κόντογλου. Μήπως δὲν εἶναι αὐτονόητη λοιπὸν ἡ αἰτία; Στροφὴ στὴν ὕλη, στὸν αἰσθησιασμό, στὴν δίχως ἀναστολὴ ἀχόρταστη ἱκανοποίηση τῶν πάσης φύσεως καὶ παρὰ φύσιν ἐπιθυμιῶν, λέγε "γούστων". Ἡ ἀπώλεια τοῦ μέτρου, παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς ἀποκλίσεις. Σήμερα ὅμως δὲν ὑπάρχει, δὲν ἔχει ἀπομείνει λείμμα συνειδησιακὸ στὰ στὰ ἐνδότερά του ἀνθρώπου, δυστυχῶς καὶ ἐν πολλοῖς καὶ στὰ λαϊκὰ στρώματα. Ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους! Ὅλα ἐπιτρέπονται! Τὸ πολὺ πολὺ καὶ στὴν καλύτερη περίπτωση κάτι ἀπ` αὐτά, καὶ τὸ εἰδεχθέστερο ἀκόμη, νὰ χαρακτηριστεῖ ἁπλῶς ὡς ... λάθος συγκυριακό!!!

Δεῖτε παρακάτω τὴ νέα ἐγκύκλιο (ὕπ. Ἄρ. Πρώτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10-08-2020) γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ ποὺ ὑπογράφει ἡ Ὑφυπουργὸς Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. 
Μαρούσι, 10- 8-2020 
Ἄρ. Πρώτ. : Φ1/104795/ΓΔ4 
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση μαθητικῶν θεμάτων» 
Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους τους/τὶς μαθητὲς/τριες (ἄρ.16, πάρ.2 τοῦ Συντάγματος) καὶ διδάσκεται στὶς σχολικὲς μονάδες Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα ὑποχρεωτικὰ...
ἀναλυτικὰ καὶ ὡρολόγια προγράμματα, ἀκολουθεῖ τοὺς γενικοὺς σκοποὺς τῆς ἐκπαίδευσης καὶ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους/τὶς μαθητὲς/τριες. Ὡστόσο, παρέχεται ἡ δυνατότητα σὲ μὴ Χριστιανοὺς Ὀρθόδοξους μαθητὲς/τριες, δηλαδὴ ἀλλόθρησκους ἢ ἑτερόδοξους ἢ ἄθρησκους, ποὺ ἐπικαλοῦνται λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης, νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν παρακολούθησή του. 
Συνεπῶς, ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν παρέχεται νόμιμα, ὅταν ἀφορᾶ τὴν προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα καὶ περιγράφεται στοὺς οἰκείους νόμους, στὶς ἀποφάσεις τῶν διεθνῶν καὶ ἑλληνικῶν δικαστηρίων (βλ. ΕΔΔΑ 31.10.2019, Παπαγεωργίου κ.α. κατὰ Ἑλλάδος, Ὄλ.ΣτῈ 1749/2019 καὶ 1750/2019) καὶ τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (βλ. ἀπόφαση 28/2019 τῆς Ἀρχῆς). 

Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ μὲ ἄρ. 37/23-7-2020 ἀπόσπασμα πρακτικοῦ του Δ.Σ. τοῦ Ι.Ε.Π., χορηγεῖται ὕστερα ἀπὸ Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ ν.1599/1986, τοῦ/τῆς ἴδιου/ἂς τοῦ/τῆς μαθητὴ/τριὰς (ἂν εἶναι ἐνήλικος/η) ἢ καὶ τῶν δύο γονέων τοῦ/τῆς (ἂν εἶναι ἀνήλικος/η), στὴν ὁποία θὰ ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς: «Λόγοι θρησκευτικῆς συνείδησης δὲν ἐπιτρέπουν τὴ συμμετοχή (μου ἢ τοῦ παιδιοῦ μου) στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν» (βλ. Ὄλ.ΣτῈ 1749/2019 καὶ 1750/2019). 

Μόνον στὴν περίπτωση ποὺ ἡ γονικὴ μέριμνα ἀσκεῖται ἀπὸ τὸν ἕνα γονέα, ἀρκεῖ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ/τῆς ἀσκοῦντος/οὔσης τὴ γονικὴ μέριμνα. 

Ἡ προσυπογραφὴ τῆς Ὑπεύθυνης Δήλωσης ἀπὸ τὸν/τὴ διδάσκοντα/οὖσα εἶναι ἀπαραίτητη, ὥστε νὰ ἐνημερώνεται γιὰ τοὺς/τὶς μαθητὲς/τριες ποὺ θὰ ἔχει στὴν τάξη τοῦ/τῆς στὶς ὧρες τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. 

Ἡ παραπάνω Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ ν.1599/1986, μὲ βεβαιωμένο τὸ γνήσιό της ὑπογραφῆς τοῦ/τῆς ἴδιου/ἂς μαθητῆ/τριὰς (ἂν εἶναι ἐνήλικος/η) ἢ καὶ τῶν δύο γονέων τοῦ/τῆς (ἂν εἶναι ἀνήλικος/η), παραλαμβάνεται ἀπὸ τὸν/τὴ Διευθυντὴ/ντρια τοῦ σχολείου ἐντὸς ἀποκλειστικῆς χρονικῆς προθεσμίας ποὺ διαρκεῖ ἀπὸ τὴν 1η Σεπτεμβρίου ἕως καὶ τὴ 14η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικοῦ ἔτους. 

Οἱ μαθητὲς/τριες ποὺ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν πρέπει σὲ καμία περίπτωση νὰ περιφέρονται ἐντὸς ἢ ἐκτός του σχολείου ἢ νὰ ἀπουσιάζουν (ἀδικαιολόγητα), ἀλλὰ νὰ ἀπασχολοῦνται σύμφωνα μὲ τὰ διαλαμβανόμενα στὴν παροῦσα ἐγκύκλιο. 

Ο/Ἡ Διευθυντὴς/ντρια τῆς σχολικῆς μονάδας σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύλλογο τῶν Διδασκόντων/οὐσῶν, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ν. 1566/1985 (Ἃ΄ 167) καὶ τῆς ὓπ΄ ἀριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) ὑπουργικῆς ἀπόφασης, ἀποφασίζουν κατὰ περίπτωση γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἀπασχολοῦνται ὑποχρεωτικὰ οἱ ἀπαλλασσόμενοι/ἒς μαθητὲς/τριες, συντάσσοντας σχετικὴ πράξη (διαφορετικὸ διδακτικὸ ἀντικείμενο σὲ ἄλλο τμῆμα τῆς ἴδιας τάξης, ἐρευνητικὴ δημιουργικὴ δραστηριότητα κ.α.) καὶ ἔχοντας τὴν πλήρη εὐθύνη. Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ συγκεκριμένη τάξη λειτουργεῖ μόνο μὲ ἕνα τμῆμα, οἱ μαθητὲς/τριες αὐτοὶ/ἒς παρακολουθοῦν ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα ποὺ καθορίζεται ἀπὸ τὸν Σύλλογο Διδασκόντων/οὐσῶν. 

Γιὰ τὴ χορήγηση τῆς ἀπαλλαγῆς ἀκολουθεῖται παρόμοια διαδικασία μὲ αὐτὴν ποὺ προβλέπεται γιὰ ἀντίστοιχες ἀπαλλαγὲς μαθητῶν/τριῶν ἀπὸ μαθήματα γιὰ τὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις. 

Ἡ ἰσχὺς τῆς χορήγησης ἀπαλλαγῆς εἶναι ἐτήσια καὶ ἀνανεώνεται γιὰ κάθε σχολικὸ ἔτος μὲ τὴν ἴδια διαδικασία. 

Μὲ τὴν ἔκδοση τῆς παρούσας ἐγκυκλίου παύει νὰ ἰσχύει ἡ μὲ ἄρ. πρώτ. 12773/Δ2/23-01-2015 ἐγκύκλιος. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


1 σχόλιο:

  1. Στό υπουργείο ά-παιδείας καί α-θρησκευμάτων,σας χρειάζεται
    ΕΠΑΚΟΥΜΒΗΣΗ ΠΟΛΥ ΕΠΑΚΟΥΜΒΗΣΗ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.