19 Ιουλ 2020

Tούς Γκρίζους Λύκους χρηματοδοτεῖ μέ 4 ἑκατ. εὐρώ ὑπουργός τῆς Μέρκελ

Ἰδού γιατί οἱ Γερμανοί ρίχνουν στά μαλακά τούς Τούρκους

ΓΝΩΣΤΟΝ εἶναι ὅτι ἡ Γερμανία ἔχει συμφέροντα στήν Τουρκία. Αὐτό ἴσως ἐξηγεῖ καί τήν διαλλακτική στάση τοῦ Βερολίνου ἀπέναντι στήν Ἄγκυρα. Αὐτό ὅμως ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά συνεργάζονται πρωτοκλασσάτα στελέχη τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως μέ τούς ἀκραίους ἐθνικιστές καί ἰσλαμιστές «Γκρίζους Λύκους». Παρά ταῦτα ἡ συνεργασία αὐτή ὑφίσταται. Καί αὐτό, διότι τό Κεντρικό Συμβούλιο Μουσουλμάνων τῆς Γερμανίας ἐλέγχεται ἀπό τούς «Γκρίζους Λύκους». Καί τοῦτο εἶναι γνωστό στήν γερμανική κυβέρνηση. Τό ἔχει ἐπισημάνει ἡ Ὑπηρεσία Προστασίας τοῦ Συντάγματος BfV. Καί αὐτό τό Κεντρικό Συμβούλιο διατηρεῖ δεσμούς στενῆς συνεργασίας μέ τόν ὁμοσπονδιακό ὑπουργό Ἐσωτερικῶν Χόρστ Ζεεχόφερ, ἐπί χρόνια ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἀδελφοῦ κόμματος τῆς Μέρκελ, τῶν Χριστιανοκοινωνιστῶν.
Ὁ Ζεεχόφερ τήν περασμένη Δευτέρα συνηντήθη μέ τό Κεντρικό Συμβούλιο τῶν Μουσουλμάνων τῆς Γερμανίας στό Βερολῖνο. Τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα ἡ ὁμοσπονδιακή Ὑπηρεσία Προστασίας τοῦ Συντάγματος BfV παρουσίασε τήν ἔκθεσή της...
γιά τό ἔτος 2019, στήν ὁποία ἀναφέρεται πώς ἡ «Ἀκροδεξιά» ἀποτελεῖ σήμερα τήν μεγαλύτερη ἀπειλή γιά τήν ἀσφάλεια στήν Γερμανία. Στήν πρόσφατη αὐτή ἐτησία ἔκθεση τῆς BfV, κατατάσσεται γιά πρώτη φορά στούς ἀκροδεξιούς «Γκρίζους Λύκους» καί ἡ Ἕνωσις ATIB (Ἕνωσις Τουρκο-Ισλαμικῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων στήν Εὐρώπη). Σημαντικό στοιχεῖο στήν ὑπόθεση αὐτή ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ ATIB εἶναι ἱδρυτικό μέλος τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῶν Μουσουλμάνων τῆς Γερμανίας καί μέχρι σήμερα ὁ μεγαλύτερος σέ μέλη Σύλλογός του.

Ἡ ἐκπρόσωπος τῆς γερμανικῆς ἀριστερᾶς Οὔλλα Ζέλπκε μιλώντας στήν ἐφημερίδα Die Welt δήλωσε σχετικῶς: «Εἶμαι εὐτυχής πού ἡ γερμανική ὁμοσπονδιακή κυβέρνησις παραδέχεται ἐπιτέλους ἀνοικτά πώς ἡ ATIB ἀποτελεῖ μέλος τῶν Γκρίζων Λύκων» ἐπισημαίνοντας ὅμως ὅτι τό γεγονός αὐτό θά πρέπει νά ἐπιφέρει συνέπειες καί νά σταματήσουν οἱ συνεργασίες καί συνομιλίες τόσο μέ τήν ἴδια τήν ATIB ὅσο καί μέ τό Κεντρικό Συμβούλιο Μουσουλμάνων, ὅσο αὐτό δέν διαφοροποιεῖται ἀπό αὐτήν.

Ἐπισημαίνεται ὅτι οἱ σχέσεις τῆς ATIB μέ τό Κίνημα Ülkücü, δηλαδή τούς Γκρίζους Λύκους, παραμένουν στενώτατες. Ἡ ATIB ἱδρύθηκε τό ἔτος 1987, ὡς ἀντιπροσωπία τῶν Γκρίζων Λύκων στό ἐξωτερικό καί κυρίως στίς χῶρες ὅπου ὑπάρχουν Τοῦρκοι μετανάστες. Ὅπως ἀναφέρει ἡ BfV, τό Κίνημα τῶν «Γκρίζων Λύκων» προωθεῖ ἕνα κίνημα ἰσχυρά προσανατολισμένο στό Ἰσλάμ. Τό 2016 ἡ ATIB διέψευσε τήν ὅποια «ὀργανωτική καί ἰδεολογική» σχέση της μέ τούς Γκρίζους Λύκους χωρίς βεβαίως νά γίνεται πιστευτή.

Συμφώνως πρός πληροφορίες ὅμως ἡ ATIB μαζί μέ τούς Γκρίζους Λύκους ἀσκοῦν ἐπιρροή σέ πολυάριθμους πολιτιστικούς Συλλόγους, Συλλόγους Γονέων, ἐπιχειρηματικές Ἑνώσεις, Ὀργανώσεις Νεολαίας, ποδοσφαιρικούς Συλλόγους καί τεμένη στήν Γερμανία. «Σέ ἀντίθεση μέ αὐτό πού προβάλλει πρός τά ἔξω ἡ ATIB, προωθεῖται ἕνας τουρκικός ἐθνικισμός μέ ἀκροδεξιά ἐπιρροή» ἀναφέρει ἡ BfV στήν ἔκθεσή της καί συνεχίζει χαρακτηριστικά: «Οἱ Γκρίζοι Λύκοι ὑποστηρίζουν τήν ὑπεροχή τοῦ τουρκικοῦ κράτους καί τῆς ἱστορίας του καί ὑποτιμοῦν ἄλλα ἔθνη καί ἐθνότητες. Ἐχθροί τῆς ἰδεολογίας τους θεωροῦνται γιά παράδειγμα Κοῦρδοι, Ἀρμένιοι, Ἀλεβῖτες καί Ἑβραῖοι. Τό ἰδανικό τῶν ὑποστηρικτῶν τους εἶναι ἡ ἵδρυσις ἑνός ἐθνικῶς ὁμογενοποιημένου κράτους ὅλων τῶν τουρκόφωνων λαῶν, ὑπό τήν ἡγεσία τῆς Τουρκίας».

Συμφώνως πρός ἔρευνα πού διεξήγαγε ἡ Die Welt, πολλά γερμανικά ὁμοσπονδιακά ὑπουργεῖα καί ὑπηρεσίες χρηματοδοτοῦν προγράμματα τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῶν Μουσουλμάνων τῆς Γερμανίας. Τό ὁμοσπονδιακό Ὑπουργεῖο Οἰκογενειακῶν Ὑποθέσεων χρηματοδότησε κατά τό διάστημα 2017 μέ 2019, μέ περισσότερα ἀπό 3,7 ἑκατ. εὐρώ, προγράμματα τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῶν Μουσουλμάνων. Γιά τό πρόγραμμα «Ἀδελφοποίησις Ἐκτοπισμένων καί Ἰθαγενῶν» ἐχορηγήθησαν ἐντός τοῦ ἔτους 2020 περισσότερα ἀπό ἕνα ἑκατ. εὐρώ. Πάντως μετά τήν παρουσίαση τῆς ἐτησίας ἐκθέσεως τῆς BfV, ηὐξήθησαν οἱ ἀντιδράσεις καί οἱ ἐπικρίσεις Γερμανῶν πολιτικῶν γιά τήν συνεργασία τῆς ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως μέ τό Κεντρικό Συμβούλιο Μουσουλμάνων, ζητώντας ἐξηγήσεις ἀπό τόν Ζεεχόφερ. Τό Κεντρικό Συμβούλιο Μουσουλμάνων, πού ἠρωτήθη ἀπό τήν Die Welt γιά τήν ἄποψή του σχετικά μέ τίς ἀκροδεξιές πεποιθήσεις τῆς ATIB καί τίς σχέσεις της μέ τούς «Γκρίζους Λύκους», ἠρνήθη νά προβεῖ σέ οἱαδήποτε δήλωση. Ἀναπάντητο ἔμεινε καί τό ἴδιο ἐρώτημα πού ἐτέθη στό ὁμοσπονδιακό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά τήν συνεργασία του μέ τίς ἐν λόγω ὀργανώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.