8 Ιουλ 2020

Ἀπὸ «μὴ ἐπιτρεπτὴ» ἡλικία στὰ social media τὰ ἑλληνόπουλα

Τὸ 83% τῶν παιδιῶν «σερφάρει» χωρὶς τὴν ἐπίβλεψη τῶν γονιῶν τους

Ἑφτὰ στὰ δέκα παιδιὰ κάνουν χρήση τῶν κοινωνικῶν δικτύων σὲ μὴ ἐπιτρεπτὴ ἡλικία, σύμφωνα με έρευνα ποὺ πραγματοποίησε τὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο Ἀσφαλοῦς Διαδικτύου τοῦ Ἱδρύματος Τεχνολογίας καὶ 'Ἐρευνᾶς, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, σὲ δεῖγμα 14.000 μαθητῶν ἀπὸ 400 σχολεῖα τῆς χώρας .
Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς ἡ πλειοψηφία τῶν παιδιῶν (41%) ξεκινᾶ νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ ἴντερνετ στὴν ἡλικία τῶν 7 - 8 ἐτῶν ἐνῶ ἕνα 20% δηλώνει ὅτι ξεκίνησε τὸ «σερφάρισμα» στὴν πολὺ μικρὴ ἡλικία τῶν 4-6 ἐτῶν!
Ἐπιπλέον, καὶ τὸ 21% δηλώνει πὼς δέχθηκε διαδικτυακὴ παρενόχληση, τὴν ὁποία ἐπιχείρησε νὰ ἀντιμετωπίσει χωρὶς νὰ τὸ ἀναφέρει σὲ κανέναν.
Ἐπίσης, τὸ 21% τῶν παιδιῶν ἔχει συναντηθεῖ μὲ κάποιον ποὺ γνώρισε στὸ ἴντερνετ, τὸ 14% ἔχει μοιραστεῖ πολὺ προσωπικὲς φωτογραφίες στὸ διαδίκτυο, ἐνῶ ἔξι στὰ 10 παιδιὰ ἔχουν συναντήσει βίαιο καὶ ἀκατάλληλο...
περιεχόμενο. Τὰ παραπάνω ποσοστὰ ἀποτελοῦν ἀποτέλεσμα 

Τὰ στοιχεῖα παρουσιάστηκαν σὲ ἡμερίδα μὲ θέμα «Ἀσφαλῆ καὶ Ὑπεύθυνη Πλοήγηση στὸ Διαδίκτυο», ποὺ ἔγινε τὸ πρωὶ στὴν αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τοῦ δήμου Καλαμαριᾶς, ἐνῶ ὁμιλήτρια ἦταν ἡ εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΔ καὶ «Πρέσβειρα γιὰ Ἀσφαλὲς Διαδίκτυο», Μαρία Σπυράκη. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμερίδας τονίστηκε ἡ ὑπερβολικὴ χρήση τοῦ ἴντερνετ ἀπὸ τὰ παιδιὰ καθὼς τὸ 34% νιώθει ὅτι παραμελεῖ τὶς δραστηριότητές του γιὰ χάρη τοῦ ψηφιακοῦ κόσμου. Μόλις ἕνα 4% παραδέχεται ὅτι ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ἐθισμοῦ στὸ διαδίκτυο ἐνῶ ἕνα 20% ἁπαντὰ ὅτι δὲν ξέρει ἂν ἔχει ἐθιστεῖ. 

Αἴσθηση ἐπίσης προκαλεῖ ἡ παραδοχὴ ἀπὸ τὰ παιδιὰ ὅτι σχεδὸν οἱ μισοὶ γονεῖς δὲ θέτουν ὅρια ὅσον ἀφορᾶ στὴ χρήση τοῦ διαδικτύου. 

Πιὸ ἀναλυτικά, σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας, τὸ 83% τῶν παιδιῶν δηλώνει ὅτι «σερφάρει» χωρὶς τὴν ἐπίβλεψη τῶν γονιῶν του, ἐνῶ ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις σχεδὸν οἱ μισοὶ γονεῖς (43%) δὲν θέτουν ὅρια στὰ παιδιὰ τοὺς ὅσον ἀφορᾶ στὴ χρήση τοῦ διαδικτύου ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνο παραμονῆς στὸν ψηφιακὸ κόσμο. 

Ἡ πλειοψηφία τῶν παιδιῶν (58%) δηλώνουν ὅτι ἔμαθαν μόνα τους νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ διαδίκτυο καὶ μόλις ἕνα 4% πὼς τὸ ἔμαθε στὸ σχολεῖο ἀπὸ κάποιον ἐκπαιδευτικό. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δηλώνουν αὐτοδίδακτα θεωροῦν ὅτι γνωρίζουν πὼς νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ διαδίκτυο μὲ ἀσφάλεια καὶ μόνο τὸ 12% δηλώνει λίγο ἢ καθόλου ἐνημερωμένο. 

Τὰ παιδιὰ χρησιμοποιοῦν τὸν διαδικτυακὸ κόσμο κυρίως γιὰ νὰ μιλᾶνε μὲ τοὺς φίλους τους (36%), νὰ βλέπουν ταινίες ἢ νὰ ἀκοῦν μουσικὴ (33%), νὰ παίζουν παιχνίδια (24%). Ἐπιπλέον, τὸ 58% δηλώνει ὅτι μπορεῖ νὰ ξεχωρίσει μία ἀληθινὴ εἴδηση ἀπὸ μία ψευδῆ. Μὲ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀσχολεῖται μέχρι δύο ὧρες τὴν ἡμέρα τὸ 63% τῶν παιδιῶν. Τὸ 13% φτάνει τὶς 3 - 4 ὧρες, ἐνῶ τὸ 9% περνάει περισσότερες ἀπὸ 4 ὧρες. Βέβαια, τὰ Σαββατοκύριακα αὐξάνεται τὸ ποσοστὸ τῶν παιδιῶν ποὺ ἀσχολοῦνται πάνω ἀπὸ τέσσερις ὧρες στὰ social media φτάνοντας τὸ 15%. 

Μὲ τὰ διαδικτυακὰ παιχνίδια σὲ καθημερινὴ βάση ἕως 2 ὧρες ἀσχολεῖται τὸ 57%. Τὶς 3 ἕως 4 ὧρες τὴν ἡμέρα φτάνει τὸ 9% καὶ περισσότερες ἀπὸ τέσσερις ὧρες ἀπασχολεῖται τὸ 7%. Τὸ ποσοστὸ τῶν παιδιῶν ποὺ παίζουν περισσότερες ἀπὸ 4 ὧρες κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Σαββατοκύριακου διπλασιάζεται καὶ φτάνει τὸ 15%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.