1 Ιουλ 2020

Οἱ ἅγιοι τῶν φτωχῶν

Ἅγιοι Ἀνάργυροι (+ 1 Ἰουλίου)
Στὴν Ἐκκλησία μας ἔχουμε πολλὲς περιπτώσεις ἁγίων ποὺ ἔκαναν κανόνα τῆς ζωῆς τους καὶ ἐφάρμοσαν στὴν πράξη τὸ Κυριακὸ λόγιο «ἀσθενοῦντας θεραπεύετε…δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10,8). Τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα αὐτῆς τῆς στάσης ζωῆς ἀποτελοῦν ἀναμφίβολα οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, ποὺ ὀνομάστηκαν ἔτσι ἐπειδὴ προσέφεραν τὶς ὑπηρεσίες τους στοὺς συνανθρώπους τους χωρὶς νὰ λαμβάνουν χρηματικὴ ἀμοιβὴ (ἀργύριον) γιὰ τὸ ἔργο τους.
Ὑπάρχουν πολλοὶ ἅγιοι ποὺ ἔλαβαν αὐτὸν τὸ χαρακτηρισμὸ (Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, Κύρος καὶ Ἰωάννης, Παντελεήμων καὶ Ἐρμόλαος, Σαμψῶν καὶ Διομήδης). Στὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη τιμῶνται, ἐπιπροσθέτως, μὲ τὴν ἕβδομη κατὰ σειρὰ μερίδα κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς.
Εἰδικὰ μὲ τὰ ὀνόματα Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση γνωρίζει τρία ζεύγη Ἁγίων Ἀναργύρων. Κατὰ τὴν 1η Ιουλίου, συγκεκριμένα, τιμῶνται οἱ ἅγιοι ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὴ Ρώμη. Αὐτοὶ ἔζησαν στὰ χρόνια το βασιλιᾶ Καρίνου (283-284) καὶ ἦταν ὀνομαστοὶ γιατροί, οἱ ὁποῖοι τὸ μόνο ποὺ ζητοῦσαν ὡς ἀμοιβή, ἦταν ἡ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό. Ὁ φθόνος ὅμως...
τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ τῶν συναδέλφων τους γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τους, τοὺς ὁδήγησε μὲ κατηγορίες στὸ βασιλιὰ μὲ τὴν κατηγορία τῆς μαγείας. Στὴν ἀνάκριση καὶ τὶς ἀπειλὲς ποὺ ἀκολούθησαν, δὲν ἀπαρνήθηκαν τὴν πίστη τους καὶ μάλιστα γιάτρεψαν καὶ τὸν ἴδιο τὸ βασιλιά.
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση θέλει τὸν τελευταῖο νὰ μεταστρέφεται στὸ Χριστιανισμὸ μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του καὶ νὰ τοὺς ἀφήνει ἐλεύθερους. Ὅμως ὁ ἐθνικὸς κατήγορός τους ἐπιζητοῦσε τὴν ἐξόντωσή τους. Ἔτσι, τοὺς ζήτησε νὰ ἀνεβοῦν μαζί του σὲ μία ὀρεινὴ περιοχή, γιὰ νὰ μαζέψουν βότανα καὶ ἐκεῖ τούς θανάτωσε μὲ λιθοβολισμό.
Ἂς εὐχηθοῦμε, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ μαζὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἀγαθὰ ἔχει περιέλθει καὶ ἡ ἀνθρώπινη ὑγεία σὲ ἄκρατη ἐμπορευματοποίηση, τὸ παράδειγμά τους νὰ ἐμπνεύσει τοὺς ἐπαγγελματίες ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν ἀνθρώπινο πόνο, ὥστε νὰ προσφέρουν τὸ ἔργο τους μὲ ἀλληλεγγύη καὶ ἀλτρουισμό, πρὸς θείαν εὐαρέσκειαν. Προσέτι δέ, στὶς συνθῆκες τῆς σημερινῆς κρίσεως, οἱ ἅγιοι νὰ πρεσβεύουν νὰ πολλαπλασιαστοῦν αὐτοὶ ποὺ ἐργάζονται ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν οἰκονομικὰ ἀσθενῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ καὶ φροντίζουν τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.