9 Ιουλ 2020

Συζητήθηκε στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὁ ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμὸς ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ κορωνοϊού

Σχόλιο: Τὴν 1η Ἰουλίου 2020 ἐκδικάστηκε στὴ Μείζονα Σύνθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Στρασβοῦργο μία σειρὰ ὑποθέσεων ἀπὸ τὴν Τσεχία ποὺ ἀφοροῦν τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό. Ἡ σπουδαιότητα τῆς δίκης ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι παρενέβησαν ὡς τρίτοι σὲ αὐτὴν 4 κράτη (Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία καὶ Σλοβακία) καὶ ἄλλες 4 ἐπιστημονικὲς ἑνώσεις ἰατρῶν καὶ νομικῶν! Ἡ ἀπόφαση ἀναμένεται νὰ δημοσιευτεῖ τοὺς ἑπόμενους μῆνες ἐντός του 2020 καὶ ἐν ὄψει τῶν τρεχουσῶν συνθηκῶν μὲ τὸν κορωνοϊὸ θὰ προκαλέσει σίγουρα πληθώρα ἀντιδράσεων!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 
Τσέχοι γονεῖς ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ ἐμβολιάσουν τὰ παιδιὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουν πρόστιμα καὶ τὰ ἀνεμβολίαστα παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ φοιτήσουν σὲ δημόσια σχολεῖα ἢ κέντρα ἡμερήσιας φροντίδας.
Στὸ ἀνώτατο δικαστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Εὐρώπης ἔγινε ἀκρόαση τὴν Τετάρτη (1 Ἰουλίου 2020) τῶν ἀγορεύσεων τῶν δικηγόρων Τσέχων γονέων ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἐμβολιάσουν τὰ παιδιά τους, ἐνῶ ἡ Τσέχικη κυβέρνηση ὑποστήριξε ὅτι ἔχει...
εὐθύνη νὰ διαφυλάξει τὴ δημόσια ὑγεία. 

Δικηγόροι γιὰ ἔξι οἰκογένειες τῶν ὁποίων τὰ παιδιὰ δὲν ἔγιναν δεκτὰ σὲ σχολεῖα στὴν Τσεχικὴ Δημοκρατία λόγω τῆς ἄρνησής τους νὰ συμμετάσχουν σὲ ἕνα ὑποχρεωτικὸ πρόγραμμα ἐμβολίων ὑποστήριξαν ἐνώπιόν του Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὅτι παραβιάστηκαν τὰ δικαιώματά τους στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησης. 

«Οἱ γονεῖς, εἶναι γονεῖς ποὺ ἀγαποῦν καὶ φροντίζουν τὰ παιδιά τους καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ συμφέρον τῶν παιδιῶν τοὺς ἀποτελεῖ ἀπόλυτη προτεραιότητα», δήλωσε στὸ δικαστήριο ἡ δικηγόρος Ζουζάνα Καντιλιότα. 

Ἡ Καντιλιότα ὑποστήριξε ὅτι οἱ γονεῖς ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίζουν ποιὲς ἰατρικὲς θεραπεῖες θὰ λάβουν τὰ παιδιά τους καὶ ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ πρέπει νὰ τοὺς ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ κράτος. 

Σύμφωνα μὲ τὴν τσεχικὴ νομοθεσία, ὅποιος δὲν ἐμβολιάσει τὸ παιδὶ τοῦ μπορεῖ νὰ τιμωρηθεῖ μὲ πρόστιμο 10.000 τσεχικὲς κορῶνες (420 δολάρια) καὶ τὰ μὴ ἐμβολιασμένα παιδιὰ ἀπαγορεύεται νὰ παρακολουθοῦν κρατικὲς ἐκπαιδευτικὲς ἐγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων τῶν κέντρων ἡμερήσιας φροντίδας. 

Ὑπὸ τὸ φῶς τῶν μέτρων Covid-19, μόνο οἱ νομικὲς ὁμάδες καὶ ἕνας γονέας ἐπιτράπηκε νὰ εἰσέλθουν στὴν αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων τῶν δικαστῶν, φοροῦσαν μάσκες στὴν ἀρχὴ τῆς ἀκρόασης, ἀλλὰ μέχρι τὸ τέλος πολλὲς μάσκες εἶχαν ἀφαιρεθεῖ. 

«Ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι ὁ πιὸ ἀποδοτικὸς καὶ ἀσφαλὴς τρόπος γιὰ τὴν πρόληψη ἀσθενειῶν καὶ ἡ ἄρνηση ἐμβολιασμοῦ ἀποτελεῖ ἀπειλὴ γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία», δήλωσε ὁ Βὶτ Ἀλεξάντερ Σκόρμ, ἀγορεύοντας γιὰ λογαριασμὸ τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας. 

Ὁ Σκὸρμ ὑποστήριξε ὅτι οἱ χῶρες ἔχουν ὑποχρέωση νὰ προστατεύουν τὴ δημόσια ὑγεία καὶ δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιὰ ἐκτεταμένα προβλήματα ὑγείας ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἐμβολιασμῶν. 

Τὸ ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα ἔχει ἐξαπλωθεῖ σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης τὰ τελευταία χρόνια. Οἱ Τσέχοι βρίσκονται στὰ πιὸ χαμηλὰ ἐπίπεδα ἐμπιστοσύνης στὰ ἐμβόλια στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Οἱ ἐκτιμήσεις δείχνουν ὅτι περίπου τὸ 1% τῶν γονέων ἀρνοῦνται νὰ ἐμβολιάσουν τὰ παιδιὰ τοὺς ἐντελῶς. 

«Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν αὐτὴ τὴν κατάσταση εἶναι ἡ ἀρνητικὴ στάση τοῦ πληθυσμοῦ στὰ ἐμβόλια καὶ εἰδικὰ ὁ ἐμβολιασμὸς κατὰ τῆς ἱλαρᾶς, ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζεται οὐσιαστικὰ ἀπὸ ἐκστρατεῖες κατὰ τῶν ἐμβολίων», δήλωσε ἡ Katerina Fabianova τοῦ Κρατικοῦ Ἰνστιτούτου Δημόσιας Ὑγείας στὴν τσεχικὴ ἐφημερίδα Hlidaci Pes. 

«Οἱ παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου δὲν μελετῶνται σωστὰ στὴν Τσεχικὴ Δημοκρατία», ὑποστήριξε ἡ Candigliota τὴν Τετάρτη. 

Ἀλλὰ ἡ τσεχικὴ κυβέρνηση ἀντεπιτέθηκε ἰσχυριζόμενη ὅτι «δὲν εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ ἀμφισβητήσουμε τοὺς εἰδικούς», δήλωσε ὁ Σκόρμ. 

Τὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἱδρύθηκε τὸ 1959 μὲ ἕδρα τὸ Στρασβοῦργο μετὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ χειρίζεται ὑποθέσεις γιὰ τὰ ἀνθρώπινα, ἀστικὰ καὶ πολιτικὰ δικαιώματα. 

Τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ Δικαστήριο εἶναι ἂν τὸ ὑποχρεωτικὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ παραβιάζει ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ δικαιώματα ποὺ ἐγγυᾶται ἡ σύμβαση. 

Ἡ ὑπόθεση τῆς Τετάρτης (1η Ἰουλίου) παραπέμφθηκε στὸ δικαστήριο τὸ 2015, ἕνα χρόνο πρὶν ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας τοῦ 2016 ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν ἐξαιρέσεις ἀπὸ τὴν ἀπαίτηση ἐμβολιασμοῦ γιὰ τοὺς γονεῖς ποὺ ἀντιτάχθηκαν γιὰ λόγους ἐλευθερίας συνείδησης. Ὑπῆρχε ἤδη μία ἐξαίρεση γιὰ τοὺς γονεῖς ποὺ εἶχαν ἀρνηθεῖ τοὺς ἐμβολιασμοὺς γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους. 

Ἡ ἐπιτροπὴ τῶν 17 δικαστῶν θὰ ξεκινήσει τώρα τὶς διαβουλεύσεις καὶ ἀναμένεται νὰ ἀνακοινώσει τὴν ἀπόφασή της ἀργότερα αὐτὸ τὸ ἔτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.