18 Ιουλ 2020

Ὅταν δὲν ἔχεις δική σου ἱστορία, πολιτισμὸ καὶ χώρα, κλέβεις ἀπὸ τοὺς ἄλλους...

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Θεολόγου - Ὕπ. Δρ. Θεολογίας 

Κάθε ἐχέφρων πολιτισμένος ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ καταδικάσει μετὰ βδελυγμίας καὶ νὰ καταγγέλλει στὰ διεθνῆ φόρα τὴν ἀπαράδεκτη ἀπίστευτη τουρκικὴ πρόκληση τῆς μετατροπῆς τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ ἀπὸ τὸ σημερινό, οὐσιαστικά, ἀπολυταρχικὸ τουρκικὸ καθεστώς. Ἡ παραπάνω ἐνέργεια τοῦ τουρκικοῦ κράτους τείνει μᾶλλον νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴ φράση «ὅταν δὲν ἔχεις δική σου ἱστορία, πολιτισμὸ καὶ χώρα, κλέβεις ἀπὸ τοὺς ἄλλους»...
Οἱ τουρκικὲς ἐπιθετικὲς αὐθαιρεσίες καὶ θηριωδίες, ποὺ ἔχουν τελεστεῖ, κατὰ τὸ ἀπώτερο καὶ πρόσφατο παρελθόν, ἀπέναντι σὲ κάθε ἑλληνικὸ καὶ ὀρθόδοξο στοιχεῖο ἀναβιώνουν, μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀσεβῆ, ἐχθρικὴ καὶ ἱερόσυλη ἐνέργεια, ἀποδεικνύοντας ἔμπρακτα ὅτι ὁ τουρκικὸς ἰσλαμιστικὸς καὶ νεοωθομανικὸς μεγαλοϊδεατισμὸς δὲν λαμβάνει ὑποψη κανέναν ἠθικό, νομικό, θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ φραγμὸ ἢ συνθήκη, μπροστὰ στὴν πραγματοποίηση τῶν παράνομων κατακτητικῶν καὶ ἰμπεριαλιστικῶν του στόχων. 
Ἡ παραπάνω κατάπτυστη πράξη τοῦ τουρκικοῦ κράτους, σὲ συνδυασμὸ μὲ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες κλιμακούμενες προκλητικὲς δηλώσεις καὶ ἐνέργειες τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους, προφανῶς ἔχει στόχο τὴν διατάραξη...
τῆς εἰρήνης στὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ μάλιστα ἀνάμεσα σὲ γείτονες λαούς. 

Παλλαϊκὴ ἀπαίτηση, ἑπομένως, εἶναι ἠ άμεση ἀνάκληση τῆς ἀνίερης καὶ ἄδικης ἀπόφασης τοῦ Τουρκικοῦ κράτους καὶ τοῦ Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογαν, ποὺ ἀφορᾶ στὴ βίαιη καὶ προσβλητικὴ πράξη τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ καὶ καταπατᾶ τοὺς διεθνεῖς νόμους καὶ κανόνες σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν μειονοτήτων καὶ τὶς συνθῆκες εἰρηνικῆς συμβίωσης τῶν λαῶν. 

Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία ὀφείλει νὰ λάβει ἄμεσα σκληρὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ ἀντίμετρα, ποὺ θὰ ὑποχρεώνουν τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση νὰ σκεφτεῖ διπλὰ τὸ μέγεθος τῶν σφαλμάτων, τῶν παρανομιῶν καὶ τῆς ἀσέβειας ποὺ διαπράττει σὲ βάρος ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Οἰκουμένης, τῆς Χριστιανικῆς πίστης καὶ τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ. Συγκεκριμένα θὰ πρέπει: 

1. Να σταματήσει ἄμεσα ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν ἀνοικοδόμηση Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στὸ Βοτανικὸ καὶ τὴν ἐπισκευὴ ἢ κατασκευὴ ἢ παραχώρηση ὁποιαδήποτε ἄλλου Ἰσλαμικοῦ χώρου λατρείας στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια καὶ τὴ διάθεση κονδυλίων τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου γιὰ λατρευτικοὺς σκοποὺς τῶν πιστῶν στὸ Ἰσλάμ. 

2. Να καταργήσει πάραυτα τὸ Ἰσλαμικὸ Τμῆμα ποὺ ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2016 στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. 

3. Να κλείσει τὸ μουσεῖο τοῦ Κεμὰλ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ νὰ τὸ μετατρέψει σὲ χῶρο ποὺ νὰ προβάλλει τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό. 

Σὲ ὅλα αὐτά, δὲν ἀμφιβάλλουμε καθόλου ὅτι θὰ συμφωνήσει καὶ ὁ Ἐρντογᾶν, διότι, σύμφωνα μὲ τὴ δική του «λογικὴ» πρόταση: «Τὸ θέμα γιὰ τὸ πῶς καὶ μὲ ποιὸ σκοπὸ θὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Ἔτσι ἀπ' αὐτὴ τὴν ἄποψη, θεωροῦμε ὅτι ὁποιαδήποτε στάση ἢ ἔκφραση πέρα ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῶν δικαστικῶν καὶ ἐκτελεστικῶν ὀργάνων τῆς χώρας συνιστᾶ παραβίαση τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας». Ἄλλωστε ὁ Δήμαρχος τῆς Κωνσταντινουπόλεως κ. Ἐκρὲμ Ἰμάμογλου, διερωτήθηκε ἤδη, σὲ συνέντευξή του, τί ἄλλαξε μέσα σὲ ἕνα χρόνο, ἀπὸ τότε ποῦ ὁ Ἐρντογᾶν εἶπε: «Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔχουμε πολλὰ τζαμιὰ σὲ διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου, μήπως αὐτοὶ (ποῦ λένε νὰ ἀνοίξει ἡ Ἁγία Σοφία σὲ μουσουλμανικὴ προσευχὴ) γνωρίζουν τί θὰ πάθουν αὐτὰ τὰ τζαμιά; Ὡς πολιτικὸς ἡγέτης δὲν ἔχω χάσει τὸν προσανατολισμό μου γιὰ νὰ μπῶ σὲ ἕνα τέτοιο παιχνίδι». Ὁ κ. Ἰμάμογλου, συνεπῶς, σύμφωνα μὲ ἐκεῖνα ποὺ προβλημάτιζαν τὸν ἴδιο τὸν Ἐρντογᾶν, διερωτήθηκε, ἂν τώρα μὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση κινδυνεύουν τὰ τζαμιὰ σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου καὶ ἂν μπορεῖ νὰ συμβεῖ κάτι στὰ τζαμιὰ αὐτά, ὅπου χιλιάδες ὁμογενεῖς του Μουσουλμάνοι προσεύχονται εἰρηνικά. «Τί θὰ γίνει, ἀναρωτήθηκε ὁ κ. Ἰμάμογλου, ἐὰν οἱ κυβερνῶντες αὐτῶν τῶν χωρῶν ποῦν «θεωροῦμε ἐπίθεση κατὰ τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων τὶς κατηγορίες ἐναντίον τῆς ἀπόφασής μας γιὰ τὰ τζαμιά;» 

Εἶναι σαφὲς λοιπὸν ὅτι σύμφωνα καὶ μὲ τὴν γνώμη τοῦ Ἐρντογᾶν, τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ πάρει ὅλα ἐκεῖνα τὰ μέτρα, ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ διατηρήσει ἀλώβητη τὴν ἑλληνοχριστιανική του ταυτότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.