14 Ιουν 2020

Λόγος εἰς τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων


Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπίσκοπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας

Κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν ἀφιερώνει στὴν μνήμη κάποιου Ἁγίου ἢ καὶ μερικῶν ἁγίων μαζί. Σ’ αὐτοὺς συγκαταλέγονται οἱ ἅγιοι ποὺ εἶναι γνωστοὶ καὶ ἔκαναν θαύματα ὅταν ζοῦσαν ἢ ἀπὸ τὰ λείψανα τῶν ὁποίων γίνονταν θαύματα. Ὁ ἀριθμός τους δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλος, ὅμως εἶναι σίγουρο ὅτι ὑπάρχουν πολὺ περισσότεροι ἅγιοι ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μόνος «γινώσκει τὰ κρύφια τῆς καρδίας» (Ψάλ. 43, 22). Στὴν μνήμη αὐτῶν των αγίων που τοὺς γνωρίζει μόνο ὁ Θεὸς ἀφιερώνει ἡ Ἐκκλησία την πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν Πεντηκοστή. 

Γιὰ τὸ ὅτι εἶναι πάρα πολλοὶ αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι, μαρτυρεῖ ὁ ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψή του. «Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὂν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς...
ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἐστῶτες ἐνώπιόν τοῦ Θρόνου καὶ ἐνώπιόν τοῦ Ἀρνίου, περιβεβλημένους στολᾶς λευκᾶς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν… Οὗτοι εἰσὶν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολᾶς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτᾶς ἐν τῷ Αἵματι τοῦ Ἀρνίου» (Ἄπ. Ζ, 9-14). 

Ὁ Μόνος Καρδιογνώστης Θεὸς γνωρίζει τοὺς ἀγνώστους στὸν κόσμο πτωχοὺς τῷ πνεύματι, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑψώνουν τὸν ἑαυτὸ τοὺς πάνω ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ εἰλικρινὰ θεωροῦν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς πιὸ ἁμαρτωλοὺς καὶ χειρότερους ἀπὸ τοὺς ἄλλους, οἱ ὁποῖοι κλαῖνε ἥσυχα γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους καὶ γιὰ τὶς βαθιὲς θλίψεις καὶ τὶς ἀδικίες ποὺ ὑπάρχουν στὸν κόσμο. Αὐτοὶ πεινοῦν καὶ διψοῦν τὴν ἀλήθεια στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν, ἀλλὰ ἡ πραότητά τους καὶ ἡ ἀγάπη δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ πολεμοῦν γι’ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, συμμετέχοντας στὶς ἐπαναστάσεις. 

Ὄχι μόνο τὴ γήινη ἀλήθεια πεινοῦν καὶ διψοῦν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ σὲ βαθμὸ ἀσύγκριτα μεγαλύτερο, πεινοῦν καὶ διψοῦν τὴν ἀνώτερη, τὴν Θεία, ἀλήθεια. Μὲ ὅλη τὴν καρδιὰ τοὺς λυποῦνται ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν καὶ ζοῦν μέσα στὴν ἀνέχεια. Ὅμως καὶ οἱ ἴδιοι εἶναι φτωχοὶ καὶ λίγα μποροῦν νὰ δώσουν σ’ ἐκείνους ποὺ εἶναι φτωχότεροι ἀπ’ αὐτούς. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ μικρή τους προσφορὰ εἶναι μεγάλη στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, σὰν τὴν προσφορὰ τῆς χήρας, ἡ ὁποία ἔβαλε στὸ θησαυροφυλάκιο τοῦ Ναοῦ ὅλη τὴν περιουσία της. 

Οἱ καρδιές τους, ποὺ ἀδιαλείπτως καθαρίζονται μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὰ δάκρυα, μὲ τὴν πραότητα καὶ τὴν εὐσπλαγχνία, λάμπουν ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἁγνότητά τους. Μὲ ταπεινὰ λόγια ἀγάπης συμφιλιώνουν τοὺς ἐχθρούς. Ὅμως αὐτή η ἀγάπη, ποὺ ἔχουν στὸ Θεὸ καὶ τὰ ἀγαθὰ τοὺς ἔργα, γίνονται καρφὶ στὸ μάτι αὐτῶν ποὺ ζοῦν χωρὶς τὴν πίστη στὸ Θεό. Τους κυνηγᾶνε, τοὺς διώχνουν γιὰ τὴν ἀγάπη τους στὸ Χριστό, τοὺς βρίζουν καὶ τοὺς κακολογοῦν. Ὅλα αὐτὰ ὁ Χριστὸς τὰ ἀκούει καὶ τὰ βλέπει. Τοὺς ἀγαπᾶ γιατί πάντα τηροῦν τὶς ἐντολές Του, στὸν καιρὸ τῶν διωγμῶν τοὺς φανερώνεται καὶ στὴν αἰώνια ζωὴ ἑτοιμάζει γι’ αὐτοὺς τὴν μεγάλη καὶ ἀτέλειωτη χαρά. 

Ὁ Καρδιογνώστης Θεὸς κρίνει τὴ ζωὴ καὶ τὶς πράξεις αὐτῶν τῶν Ἁγίων ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους μονο Ἐκεῖνος γνωρίζει, μὲ ἕναν τρόπο διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ πῶς κρίνει ὁ κόσμος. «Ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις, ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ» (Λκ. ΙΣΤ’, 15). 
Προσπάθησα νὰ σᾶς παρουσιάσω τὴν ταπεινὴ ἀλλὰ μεγάλη στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ μορφὴ τῶν ἀμέτρητων ἀγνώστων καὶ ἀνωνύμων Ἁγίων, τὴ μνήμη τῶν ὁποίων ἑορτάζουμε σήμερα. Ἂς εἶναι, ἀδελφοί μου καὶ ἀδελφές, καὶ ἡ δική μας ζωὴ τέτοια, ὥστε νὰ μπορέσουμε καὶ ἐμεῖς μετὰ τὸ θάνατό μας νὰ ἑνωθοῦμε μ’ αὐτὸ τὸ πολυάριθμο πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, ντυμένων μὲ λευκὲς στολὲς ποὺ τὶς ἔπλυναν μὲ τὸ Αἷμα τοῦ Ἀρνίου, καί, κρατώντας φοινικόκλαδα στὰ χέρια μας, νὰ δοξάζουμε αἰώνια τὸν Μόνο καὶ Τριαδικὸ Θεό, ὑμνώντας καὶ εὐχαριστώντας Τὸν ἀκατάπαυστα. Ἀμήν. 

(“Αγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας: Λόγοι καὶ ὁμιλίες ποὺ ἐκφωνήθηκαν στὴν Συμφερούπολη κατὰ τὴν περίοδο 1955-1957”, ΤΟΜΟΣ Α’ ΕΚΔΟΣΗ Β’ Σέλ. 269 – 272. Μετάφραση ἀπὸ τὰ ρωσικά. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», Θεσσαλονίκη) 

16 σχόλια:

 1. Ούτε ο άγιος Λουκάς ο ιατρός και επίσκοπος και ομολογητής ήταν υπερ της πλάνης της υποχρεωτικής αποτείχισης, τρικαμηνικής ή παλαιοημερολογίτικης ή άλλης!!!
  Ούτε προσχώρησε σε σχίσματα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εκείνος δέν προχώρησε σέ σχίσματα
  αλλά μ'εμάς έχουν προχωρήσει σέ...
  ..ξεσχίσματα.!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπερβάλλεις ανώνυμε 4:49 μμ

   Διαγραφή
  2. ΜΜΜΜ.
   Υπερβάλει έτσι;;;
   Λοιπόν έχουμε και λέμε.
   ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ μαγαλη ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ.
   ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ( το κρατος ) ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΤΥΡΓΟΎΝΤΑΙ.
   ΣΥΖΥΤΑΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ.
   Αντε βρέ τυχερούληδες και τα ωραία είναι μπροστά μας...

   Διαγραφή
  3. Τα ξέρουμε αυτά που γράφεις ανώνυμε 11:49 μμ και διαφωνούμε με όλα αυτά. Αλλά είσαι εκτός θέματος!!
   Το σχίσμα που λέει ο 4:49 μμ ότι "μας προχώρησαν" δεν βλέπω!
   Ούτε ο π. Σαράντης, ούτε ο Κυθήρων, ούτε τόσοι κληρικοί και λαϊκοί και μοναχοί που μιλούν παραδοσιακά δεν βρίσκονται σε κανένα σχίσμα!
   Μην δικαιολογείς υπερβολές που σκοπό έχουν να μας κάνουν να προχωρήσουμε σε σχίσματα!!!

   Διαγραφή
  4. Ούτε ο π. Γεώργιος Μεταλληνός ήταν σε σχίσμα ούτε κανείς Ορθόδοξος που διαφωνούσε με όλα τα αντιπαραδοσιακά!
   Ξύπνα 4:49 μμ!!

   Διαγραφή
 3. Θά τό δείς σύντομα τί εννοώ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό θα το δούμε αν θα το δω εγώ ή εσύ...

   Διαγραφή
 4. Τό ξέρω,γιατί καί νά τό δείς,δέν θά το παραδεχτείς,φαίνεται άλλωστε από τόν τρόπο πού απάντησες,πόσο δύσκολος και δύσπιστος είσαι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ξέρεις τίποτα ανώνυμε 6:32 μμ
   Ελαφρόμυαλος φαίνεσαι...
   Χρειάζεται προσοχή.

   Διαγραφή
  2. Αοριστολογίες γράφεις 6:32 μμ!
   Ούτε παιδί Δημοτικού Σχολείου δεν πείθεις!

   Διαγραφή
 5. Αλοίμονό μας από ανθρώπους σάν καί σένα, χωρίς να ξέρεις τόν αλλον τόν λές ελαφρόμυαλο? ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ είσαι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ!!!
   Λόγω υποκρισίας και πονηριάς και ελαφρομυαλιάς και λόγω ότι δεν κοιτάς τί λες εσύ για τον άλλο που δεν γνωρίζεις αλλά μόνο τί αναγκάζονται οι άλλοι να σου πούνε μετά την ανάγωγη συμπεριφορά σου!!!
   Αλλοιμονό μας απο Υποκριτές σαν και εσένα!

   Διαγραφή
 6. Μακρυα, τέτοιοι τύποι σάν εσενα δέν θέλω να ξανασχοληθώ.Είσαι γιά λύπηση
  κατηγορείς χωρίς να ξέρεις τίποτα.
  Γίνε πρώτα ΑΝΘΡΩΠΟΣ μάθε νά σέβεσαι,
  έστω και άν δέν συμφωνείς μέ τόν άλλον καί μετά νά μιλάς γιά ανάγωγη(!) συμπεριφορά και για υποκρισία,πού τά είδες αυτά καί τά λές,ο,τι σού κατέβει απ'τό μυαλό πού δέν έχεις,τό λές.ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ,ΑΜΟΡΦΩΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αμόρφωτος και για λύπηση είσαι εσύ!!!
   Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να σέβεσαι αφού πρώτα μορφωθείς λίγο!!
   Γίνε άνθρωπος σε εντιμότητα και μετά γράψε Υποκριτή Αμόρφωτε και Επίνδυνε!
   Καλά μυαλά ΥΠΟΚΡΙΤΗ ΑΜΟΡΦΩΤΕ!!!
   Ούτε θέλω να ξανασχοληθω μαζί σου Πλανεμένε!!!

   Διαγραφή
  2. Τύποι σαν τον 8:35 πμ είναι μέσα στην πλάνη και στον ξερολισμό!!
   Για λύπηση!!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.