6 Ιουν 2020

ΜΕΛΕΤΗ: Σέ Ὀρθόδοξες χῶρες παρά τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στίς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδας ὁ κορωνοϊός ΔΕΝ μεταδόθηκε!


Τελικά στατιστικά ἀποτελέσματα τῆς «Πανδημίας» στίς Χριστιανικές Ὀρθόδοξες χῶρες τό Πάσχα 2020.

Ἀπό ἐπιστημονική ἄποψη, ἕνα πείραμα ἱστορικῆς σημασίας διεξήχθη κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ 2020, ὅσον ἀφορᾶ στό ἐάν καί κατά πόσον ὁ COVID-19 μεταδίδεται κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν σέ Ὀρθόδοξες Χριστιανικές χῶρες. To πείραμα ἦταν τεραστίων διαστάσεων, σέ πολυεθνικό καί διηπειρωτικό ἐπίπεδο, ἀφοῦ σέ αὐτό συμμετέσχον ἐν τοῖς πράγμασι ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες χῶρες στήν Ἀνατολική Εὐρώπη καί τήν Καυκασία, ἤτοι οἱ χῶρες ὅπου οἱ Ὀρθόδοξοι συνιστοῦν πλειονότητα. Εἰδικότερα, τό σύνολο αὐτῶν τῶν (13) χωρῶν, μέ συνολικό πληθυσμό 259 ἑκατομμύρια, διχοτομήθηκε στατιστικῶς σε δύο ὑποσύνολα: ἀφενός μέν σε (5) χῶρες πού ἐπέτρεψαν στούς πολῖτες τους νά ἐκκλησιασθοῦν ἢ καί μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀφετέρου δέ σε (8) χῶρες πού ἐπέβαλαν τότε θρησκευτικό lockout τῶν πολιτῶν τους, ἤτοι δρακόντεια ἀπαγόρευση προσέλευσης τῶν πιστῶν σέ ναούς κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Σέ ἐκεῖνο τό προσωρινό διχοτομικό θρησκευτικό πλαίσιο—με παρόμοιες ἤ σταθερές ἄλλες συνθῆκες (ceteris paribus) κοινωνικο-οἰκονομικοῦ lockdown σέ ὅλες τίς (13) χώρες—κατεγράφη ἕνα δυσεξήγητο φαινόμενο: Ἐν συνόλῳ καί ἐπί ἕνα μῆνα μετά τήν Ἀνάσταση, καί ἀντίθετα μέ πλεῖστες ὅσες επιστημονικοφανείς προβλέψεις ἢ καί προειδοποιήσεις ἐπιδημιολόγων, οἱ θάνατοι ἐκ τοῦ COVID-19 στίς (5) Ὀρθόδοξες χῶρες πού ἐπέτρεψαν τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ἦσαν ἀναλογικά λιγότεροι κατά μέσο ὅρο ἀπό τούς ἀντιστοίχους θανάτους στίς (8) ὁμόδοξες χῶρες πού ἐπέβαλαν θρησκευτικό lockout. Λιγότεροι, ΟΧΙ περισσότεροι...

1. Προαιτιολόγηση τοῦ θρησκευτικοῦ lockout

Συγκεκριμένα, οἱ Ὀρθόδοξες χῶρες ὅπου ρητῶς ἤ σιωπηρῶς ἐπετράπη ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν στίς ἐκκλησίες κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἦσαν οἱ ἑξῆς πέντε, μέ συνολικό πληθυσμό 66 ἑκατομμύρια: Οὐκρανία, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Γεωργία καί FYROM. Οἱ Ὀρθόδοξες χῶρες τοῦ θρησκευτικοῦ lockout ἦσαν οἱ ἑξῆς ὀκτώ, μέ συνολικό πληθυσμό 193 ἑκατομμύρια: Ρωσία, Ρουμανία, Ἑλλάδα, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ἀρμενία, Κύπρος καί Μαυροβούνιο.

Σέ πολιτικό ἐπίπεδο, τό πρωτοφανές στήν Παγκόσμια ἸστορίαὨ θρησκευτικό lockout στίς ὡς ἄνω (8) χῶρες κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ερείδετο ἐπί επιστημονικοφανών διισχυρισμών, μέ τά ἑξῆς μεταξύ ἄλλων δύο κύρια ἐπιχειρήματα περί πιθανολογουμένης μεταδοτικότητος τοῦ COVID-19 κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἁγίων Παθῶν:

(α) Ὑπό τό πρίσμα τοῦ ἀδιαμφισβητήτου γεγονότος ὅτι στήν Ἑλλάδα «ἀντί νά ἔρθει ὁ κορονοϊός ἀπό τούς πρόσφυγες καί μετανάστες, ἦρθε ἀπό τούς Ἁγίους Τόπους» (ΑΥΓΗ 6-3-2020), οἱ ἐκκλησίες ἀποτελοῦν «ὑγειονομικές βόμβες» ἕτοιμες νά «ἐκραγοῦν» κατά τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα (ΤΑ ΝΕΑ 2-4-2020).

(β) Δεδομένου ὅτι «μέσα στούς τρόπους μετάδοσης [τοῦ κορονοϊού] εἶναι καί τό σάλιο» (ΑΝΤ1 11-3-2020), ὁ ἰός μεταδίδεται καί διά τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἑπομένως ἡ Θεία Κοινωνία «πρέπει νά ἀποφευχθεῖ μέ τήν σημερινή της μορφή, μέχρι νά ἔχουμε ἀσφαλές ἐμβόλιο» (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 3-5-2020).

2. Ἔλεγχος στατιστικῶν ὑποθέσεων


Σέ αὐτὸ τό ἐπιχειρηματολογικό πλαίσιο, στίς (8) Ὀρθόδοξες χῶρες ὅπου ἐπεβλήθη θρησκευτικό lockout, ἐπεκράτησε ἡ στατιστική ὑπόθεση (statistical hypothesis) ὅτι ἐάν δέν ἐπεβάλετο lockout κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, τότε ενδέχετο σέ κάθε τέτοια χώρα νά «γινότανε τῆς Ἰταλίας», δηλαδή τότε οἱ θάνατοι ἀπό τόν κορονοϊό (ὑπετίθετο ὅτι) θά ἀνήρχοντο σέ ἐπίπεδα ἀντίστοιχα μέ ἐκεῖνα τῆς Ἰταλίας, ἤτοι σύνολο νέων θανάτων τῆς τάξεως τῶν ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ἀνά 1.000.000 κατοίκους ἀνά μῆνα στή χώρα.2 Συγκεκριμένα, ἡ Ἰταλία προεβάλλετο ὡς παράδειγμα πρός ἀποφυγή, δεδομένου ὅτι ἐκεῖ ἔλαβαν χώρα 18.641 τέτοιοι θάνατοι συνολικά ἀπό 11 Μαρτίου μέχρι 11 Ἀπριλίου 2020, ἤ ἰσοδυνάμως (κατά πληθυσμιακή ἀναλογία) 308 θάνατοι ἀνά 1.000.000 κατοίκους κατά τήν 31ήμερη περίοδο πού προηγήθηκε τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Ό ἔλεγχος αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως (hypothesis testing), ὅπως καί περεμφερών ὑποθέσεων 3 ὑπέρ τοῦ θρησκευτικοῦ lockout σέ Ὀρθόδοξες χῶρες, εἶναι πλέον ἐφικτός βάσει τῶν τελικῶν (ἀπολογιστικῶν) στατιστικῶν στοιχείων 4 περί τῶν ἐπιδόσεων τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐξέλιξη τῆς «Πανδημίας». Συγκεκριμένα, βάσει τῶν στοιχείων τού

Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (WHO), ἀπεδείχθη 5 ὅτι ὅλες ἐκεῖνες οἱ ἐν πολλοῖς επιστημονικοφανείς ὑποθέσεις ἤ προβλέψεις οὐδόλως ἀνταπεκρίνοντο πρός τήν πραγματικότητα: Ἐν συνόλῳ κατά τήν 47ήμερη περίοδο ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων μέχρι καί 39 ἡμέρες μετά τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα,6 ἤτοι μέχρι καί τήν ἡμέρα τῆς Ἀναλήψεως, οἱ θάνατοι ἀπό τόν COVID-19 στίς μέν (5) Ὀρθόδοξες χῶρες ὅπου ἐπετράπη ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ἀνῆλθαν σε 14 θανάτους ἀνά 1.000.000 κατοίκους κατά πληθυσμιακά σταθμισμένο μέσο ὅρο (Πίνακας COVID-19 Ὀρθοδόξων Χωρῶν, στήλη 15, προτελευταία γραμμή), στίς δέ (8) ὁμόδοξες χῶρες ὅπου ἐπεβλήθη θρησκευτικό lockdown ἦσαν ἀναλογικά υπερδιπλάσιοι, ἤτοι ἀνῆλθαν σε 29 θανάτους ἀνά 1.000.000 κατοίκους κατά ἀντίστοιχο μέσο ὅρο (Πίνακας COVID-19 Ὀρθοδόξων Χωρῶν, στήλη 15, τελευταία γραμμή). Δηλαδή ἀπεδείχθη ὅτι στίς (5) Ὀρθόδοξες χῶρες ὅπου οἱ πιστοί συμμετεῖχαν στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, οἱ κατ' ἀναλογία πληθυσμοῦ τέτοιοι θάνατοι ὄχι μόνον ΔΕΝ ἀνῆλθαν σέ ἑκατοντάδες ἀνά 1.000.000 κατοίκους 7 (ὅπως συνέβη σέ κάποιες ἑτερόδοξες χῶρες), ἀλλά ἐπί πλέον ἦσαν ἀναλογικά ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ τῶν ἀντιστοίχων (υπερδιπλασίων) θανάτων στίς ὁμόδοξες χῶρες πού ἐφήρμοσαν θρησκευτικό lockout !

Ἑπομένως, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (δια μονοπλεύρου ἐλέγχου ἐπί τῇ βάσει πραγματικῶν δεδομένων), ἀπερρίφθη (rejected) ἡ ἐν λόγῳ μηδενική ὑπόθεση (null hypothesis) ἐπιστημόνων περί (δῆθεν) ὑψηλῆς μεταδοτικότητος τοῦ COVID-19 κατά τήν Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος σέ Ὀρθόδοξες χῶρες. Ἀπεναντίας ἐπεβεβαιώθη (accepted) ἡ αντιδιαμετρικώς ἢ καί «ἀκραίως» ἀντίθετη ἐναλλακτική ὑπόθεση (alternative hypothesis) ἱερωμένων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ ἐπί τῇ βάσει κοινωνικῆς ἀποστασιοποιήσεως (social distancing) συμμετοχή πιστῶν στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν καί ἡ Θεία Κοινωνία κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ὄχι μόνον δέν ἐπιφέρουν δραστική αὔξηση θανάτων ἀπό τόν ἰό, ἀλλά ἀπεναντίας συντείνουν θεραπευτικῶς στήν ἀνάσχεση τῆς Πανδημίας.

Παρότι αὐτή ἡ ἄποψη τῆς ἱεραρχίας ὁρισμένων ὀρθοδόξων χωρῶν, εἰδικά μάλιστα ὅσον ἀφορᾶ στή Θεία Κοινωνία,8 χαρακτηρίσθηκε «ὀπισθοδρομική»,9 ἐντούτοις, βάσει πραγματικῶν στατιστικῶν στοιχείων, ἡ (θρησκευτική) ἄποψη τῶν ἱερωμένων —και ΟΧΙ ἡ ἀντίθετη («ἐπιστημονική») ἄποψη ἐπιδημιολόγων κ.ο.κ.— εἶναι αὐτή πού ἐπεβεβαιώθη ἀπό τήν πραγματικότητα στήν Ἀνατολική Εὐρώπη καί τήν Καυκασία.

3. Ζητούμενο: Ἐπεξήγηση τοῦ φαινομένου

Ἡ παροῦσα μονογραφία καταγράφει καί στοιχειοθετεί στατιστικῶς-ἀπολογιστικῶς αὐτὸ τό ἀδιαμφισβήτητο πλέον φαινόμενο στήν Ὀρθοδοξία τό 2020, περί μή μεταδόσεως τοῦ COVID-19 σέ Ὀρθόδοξες χῶρες κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, καί εἰδικά περί μή μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ διά τῆς Θείας Κοινωνίας κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα σέ αὐτές τίς χῶρες, χωρίς νά ἀποπειρᾶται νά τό ἐπεξηγήσει, δεδομένου ὅτι ἡ ἐπιστημονική ἤ μεταφυσική του ἐπεξήγηση κεῖται πέραν τῶν θεματικῶν ὁρίων τῆς μονογραφίας.

Ἐντούτοις, ὅπως ὑπονοεῖται σέ ἔγκυρα δημοσιεύματα, ἴσως ἕνας ἀπό τούς λόγους πού ὁ κορονοϊός ΔΕΝ μεταδόθηκε κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἁγίων Παθῶν σέ Ὀρθόδοξες χῶρες τό 2020, σέ ἀντίθεση μέ ὅσα ἔλαβαν χώρα τότε σέ ἑτερόδοξες ἐκκλησίες ἀνά τόν Κόσμο, ἴσως ὀφείλεται, ἐκτός ἄλλων, στό τελετουργικό τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸ ὁποῖο

οὔτε πολυπληθής χορωδία ὑφίσταται, οὔτε οἱ πιστοί συμμετέχουν ἐνεργά σέ ὁμαδική ὑμνολογία (πού ἀμφότερες ἀποτελοῦν χαρακτηριστικά ἑτεροδόξων ἐκκλησιῶν).10 Μιά ἐπιπρόσθετη δέ ἐξήγηση τῆς διαφορᾶς μεταδοτικότητος τοῦ ἰοῦ μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων χωρῶν εἶναι οἱ πολιτικές καθολικοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τῆς φυματίωσης πού ἐφαρμόζονται σέ Ὀρθόδοξες χῶρες (ΕΘΝΟΣ 7-4-2020).

Ἀκόμη ὅμως καί ἄν ευσταθούν ἐν μέρει αὐτές οἱ ἐξηγήσεις σχετικά μέ τήν διαφορά μεταδοτικότητος τοῦ ἰοῦ μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων χωρῶν, ἐν τούτοις δέν ἐξηγοῦν τό ὀξύμωρο τῶν καλυτέρων ἐπιδόσεων τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν πού ἐπέτρεψαν τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, σέ σύγκριση μέ τίς (χειρότερες) ἐπιδόσεις τῶν ὁμοδόξων χωρῶν πού ἐπέβαλαν θρησκευτικό lockout. Ὑπό αὐτὸ τό πρίσμα ἑπομένως, ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων προφανῶς ἐνισχύεται ἀπό τά ἐπί τοῦ προκειμένου (στατιστικά) εὑρήματα, δεδομένου ὅτι δι' αὐτῶν τῶν εὑρημάτων ἀπεδείχθη τό ἀχρείαστο τοῦ θρησκευτικοῦ lockout σέ Ὀρθόδοξες χῶρες κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα —lockout πού οὕτως ἐπενήργησε θετικά ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς ἐπίρρωση τῆς Καποδιστριακής ρύσεως «ἡ Πρόνοια οὐδέν ἐπί ματαίῳ ποιεῖ».

4. Μαθήματα Μέτρου ἀπό τήν Γεωργία

Οἱ ἐπιδόσεις τῆς Γεωργίας κατά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊού ἀνεδείχθησαν ὡς οἱ κορυφαῖες στόν Ὀρθόδοξο κόσμο, καί ὄχι μόνον: Οἱ Γεωργιανοί συμμετέσχον στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν εὐτάκτως, κατά δέ τήν 39ήμερη περίοδο ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων μέχρι καί 31 ἡμέρες μετά τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, στήν Γεωργία ἔλαβαν χώρα μόνον 9 θάνατοι συνολικά, ἤτοι μόνον 2 θάνατοι ἀνά 1.000.000 κατοίκους ἀντιστοίχως (Πίνακας COVID-19 Ὀρθοδόξων Χωρῶν, πρώτη γραμμή, στῆλες 12 καί 15 ἀντιστοίχως). Ἀπό δέ τις 15 Μαΐου 2020, οἱ νέοι θάνατοι ἀπό κορονοϊό στήν Γεωργία ἦσαν ἐπί ἑβδομάδες μηδέν (0) κάθε ἡμέρα, μέχρι τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως (28 Μαΐου 2020).11

Αὐτή ἡ ἐπιτυχία τῆς Γεωργίας δέν προέκυψε τυχαία: Ἡ Κυβέρνηση τῆς Γεωργίας δέν ἀκολούθησε «τυφλά» (μονοδιάστατα) τίς συστάσεις τῶν ἐπιστημόνων. Ἀπεναντίας, «ἐν ἀντιθέσει πρός ἰατρικές εἰσηγήσεις, οἱ θρησκευτικές συγκεντρώσεις δέν περιωρίσθησαν δια νόμου, κυρίως προκειμένου ἡ Γεωργιανή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά μπορέσει νά τελέσει τίς λειτουργίες τοῦ Ὀρθοδόξου Πάσχα» (AGENDA.GE 29-4-2020). Εἰδικότερα, ἡ Γεωργία ἀνεζήτησε καί ἐφήρμοσε μιά «χρυσή τομή» ἤ «ἰσορροπία» μεταξύ ἰατρικῶν (ὑλιστικῶν) εἰσηγήσεων καί θρησκευτικῶν (πνευματικῶν) παραδόσεων, μέ ἀποτέλεσμα, σύμφωνα μέ τόν πρωθυπουργό τῆς Giorgi Gakharia, «o Γεωργιανός λαός νά κατορθώσει νά ἐπιδείξει μιά ὑψηλή αἴσθηση κοινωνικῆς εὐθύνης καί ταυτόχρονα νά παραμείνει ἀφοσιωμένος στή θρησκευτική του πίστη καί στήν Ἐκκλησία» (AGENDA.GE 20-4-2020).

5. Συμπέρασμα

Τά στατιστικά εὑρήματα στήν παροῦσα μονογραφία εἶναι χρήσιμα γιά τήν λυσιτελῆ καί ἐν Μέτρῳ 12 διαχείριση τοῦ πιθανολογομένου δευτέρου κύματος τῆς «Πανδημίας» COVID-19 τό 2020-2021, σύμφωνα μέ τό λίαν ἐπιτυχημένο πρότυπο τῆς Γεωργίας. Συγκεκριμένα, ὅσον

ἀφορᾶ στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν σέ Ὀρθόδοξες χῶρες, ἀπεδείχθη ἐπιστημονικά ὅτι ὁ ἐκκλησιασμός καί ἡ Θεία Κοινωνία ΔΕΝ συντελοῦν ἀφ' ἑαυτῶν στή διάδοση τοῦ κορονοϊού, ἐφ' ὅσον τηροῦνται μέτρα εὐταξίας, ἀπολύμανσης καί κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας ἐντός καί ἐκτός κάθε ναοῦ, ὅπως συνέβη στή Γεωργία καί σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες ὅπου ἐπετράπη ἡ στοιχειώδης ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων καί δικαιωμάτων τῶν Ὀρθοδόξων κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα.

6. Ἐπιμύθιο

Τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ 2020, γιά πρώτη φορά στή δισχιλιετῆ ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἐσταυρωμένος ἐγκατελείφθη ΜΟΝΟΣ ἐπί τοῦ Σταυροῦ ἀπό τό χριστεπώνυμο πλήρωμα σέ πολλές Ὀρθόδοξες χῶρες, ὅπως εἶχε συμβεῖ καί πρίν ἀπό σχεδόν 2000 χρόνια στόν Γολγοθᾶ, ὅπου ὁ Ἰησοῦς υπερυψούτο ψυχορραγῶν ἐπί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐγκαταλελειμμένος ἀπό τούς ὀπαδούς του, ἀπό τούς ὑπ' Αὐτοῦ θαυματουργικῶς ευεργετηθέντε­ς, ἀκόμη καί ἀπό τούς μαθητές του καί μετέπειτα Ἁγίους Ἀποστόλους. Παράλληλα ὅμως, ἡ πρωτοφανής (ἄν καί προσωρινή) διχοτομική διαφοροποίηση τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν, ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπιβολή θρησκευτικοῦ lockout, δημιούργησε τίς ἀντικειμενικές συνθῆκες, ἐπίσης γιά πρώτη φορά στή ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας, πρός ἐπιστημονική τεκμηρίωση καί ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ ἰός μιᾶς Πανδημίας (COVID-19) ΔΕΝ μετεδόθη κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, καί εἰδικά διά τῆς Θείας Κοινωνίας, στίς Ὀρθόδοξες χῶρες πού δέν ἐφήρμοσαν θρησκευτικό lockout. Πράγματι ἑπομένως, ὅπως ἐπεσήμανε ὁ Μέγας Καποδίστριας, «ἡ Πρόνοια οὐδέν ἐπί ματαίῳ ποιεῖ».

Ὑποσημειώσεις

1 John D. Pappas "Ἱστορική Ἡμέρα ἡ Mεγάλη Πέμπτη 2020, μέ τόν Ἐσταυρωμένο ἐγκαταλελειμμένο", Θέματα Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, 17-04-2020.

2 Ἐνδεικτικά, ἀκόμη καί στή Γεωργία, ὅπου ἐπετράπη ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν στίς ἐκκλησίες κατά τήν «Πανδημία» στή χώρα, ὁ καθηγητής Paata Imnadze, Ἐπιστημονικός Διευθυντής τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἐλέγχου Ἰάσεων καί Δημοσίας Ὑγείας (NCDC) τῆς Γεωργίας, παρότρυνε τούς Ὀρθοδόξους συμπολῖτες του νά μήν προσέλθουν σέ ἱερούς ναούς κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἐπί λέξει ὡς ἑξῆς: «Μείνετε σπίτι, ἀλλιῶς ὅ,τι συνέβη στήν Ἰταλία, θά συμβεῖ καί σ' ἐμᾶς» (OC Media 16-4-2020).

3 Μία προφανῶς ἠπιότερη ἐκδοχή τῆς ὡς ἄνω ἐρεβώδους «μηδενικῆς ὑποθέσεως» (null hypothesis) ἦταν ὅτι σέ Ὀρθόδοξες χῶρες ὅπου θά ἐπετρέπετο ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν στίς ἐκκλησίες κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, οἱ θάνατοι ἀπό τόν κορονοϊό θά ἀνήρχοντο σέ ἐπίπεδα πού θά ἦσαν αἰσθητά ὑψηλότερα ἀπό ἐκεῖνα σέ ὁμόδοξες χῶρες ὅπου θά ἐπεβάλλετο θρησκευτικό lockout, ἤτοι μέ περισσότερους θανάτους, τῆς τάξεως τοὐλάχιστον τῶν ΔΕΚΑΔΩΝ θανάτων ἀνά 1.000.000 κατοίκους ἀνά μῆνα, στίς πρῶτες χῶρες (no-lockout) ἀπ' ὅ,τι στίς δεύτερες (lockout).

4 Ἀπό ἐπιστημονική ἄποψη, αὐτὸ τό πείραμα στίς Ὀρθόδοξες χῶρες διεξήχθη ὑπό ἰδανικές ἀναλυτικές συνθῆκες ἐν τοῖς πράγμασι (χωρίς κἄν νά τό ἔχει ἐπιδιώξει συνειδητά ἡ κυβέρνηση ὁποιασδήποτε χώρας), δεδομένου ὅτι πέραν τῆς ἐν λόγῳ στατιστικῆς διχοτομήσεως τοῦ συνόλου τους, ἴσχυαν τότε κατά τά ἄλλα παρόμοιες ἢ καί ἴδιες συνθῆκες (ceteris paribus) στά δύο ὑποσύνολα. Ἐνδεικτικά:

(α) Σέ ὅλες τίς (13) Ὀρθόδοξες χῶρες ἐφηρμόζετο τότε ἕνα πανομοιότυπο lockdown (κοινωνικό, οἰκονομικό, ἐκπαιδευτικό).

(β) Οἱ Ὀρθόδοξες χῶρες ἔχουν παρόμοιες παραδόσεις καί συστήματα ἀξιῶν, λόγῳ μάλιστα τῶν ὁποίων εἰς οὐδεμία Ὀρθόδοξη χώρα ἐφηρμόσθησαν επιστημονικοφανείς πολιτικές τοῦ τύπου «ἀνοσίας τῆς ἀγέλης».

(γ) Πολλές ἀπό αὐτές τίς χῶρες εἶναι γενετικῶς συγγενεῖς (σλαβικές ἤ μέ κάποιες σλαβικές ἐπιμειξίες).

(δ) Κατά τήν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀμφότερα τά ὁμόδοξα ὑποσύνολα εἶχαν, κατά περίεργη σύμπτωση, τό ἴδιο σημεῖο ἐκκίνησης, ἤτοι συσσωρευτικό σύνολο 3 θανάτους ἀνά 1.000.000 κατοίκους κατά μέσο ὅρο (Πίνακας COVID-19 Ὀρθοδόξων Χωρῶν, στήλη 13, δύο τελευταῖες γραμμές).

5 H ἀποδεικτική διαδικασία ἐνταῦθα εἶναι ντετερμινιστική παρά στοχαστική, χωρίς δηλαδή νά τίθεται θέμα συναρτήσεων κατανομῆς, ἤ ἐγκυρότητος στατιστικοῦ δείγματος, διότι τά παρατιθέμενα σχετικά δεδομένα εἶναι τελικά ἀποτελέσματα (ex post) —και ὄχι προβλέψεις (ex ante)— τῶν σχετικῶν ἐπιδόσεων ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν ἐφ' ὅλου τοῦ πληθυσμοῦ τους, χωρίς πιθανολογικές διακυμάνσεις στίς ἀξίες τῶν μεταβλητῶν, καί ἑπομένως τά ἐξαγόμενα συμπεράσματα εἶναι μᾶλλον ἐπαγωγικά παρά αναγωγικά, ὅπως π.χ. ἰσχύει μέ τά (ὁριστικά) τελικά ἀποτελέσματα ἐθνικῶν ἐκλογῶν σέ σύγκριση μέ τίς (πιθανολογικές) ἐκτιμήσεις προεκλογικῶν δημοσκοπήσεων.

6 Δεδομένου ὅτι ἡ μέν περίοδος ἐπώασης τοῦ COVID-19 εἶναι 3-14 ἡμέρες (Harvard Medical School, 29-5-2020), ἡ δέ μέση περίοδος νοσοκομειακῆς περίθαλψης (median hospitalization LoS) ἀσθενῶν ἀπό τόν κορονοϊό κυμαίνεται ἀπό 4 μέχρι 21 ἡμέρες σέ χῶρες ἐκτός Κίνας (Rees, E. M., et al.), τό χρονικό διάστημα τῶν 39 ἡμερῶν μετά τήν Ἀνάσταση (20 Ἀπριλίου - 28 Μαΐου) εἶναι ἐπαρκές γιά τήν ἐξαγωγή ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένων καί λογικῶς ἀσφαλῶν συμπερασμάτων σχετικά μέ τήν διάδοση τοῦ κορονοϊού κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα (12-19 Ἀπριλίου) στίς Ὀρθόδοξες χῶρες.

7 Γενικά, στίς Ὀρθόδοξες χῶρες οἱ νεκροί ἀπό τόν κορονοϊό ἦσαν, στή χειρότερη περίπτωση, τῆς τάξεως τῶν ΔΕΚΑΔΩΝ ἀνά 1.000.000 κατοίκους ἀνά μῆνα, ἐπ' οὐδενί δέ ἑκατοντάδων (Πίνακας COVID-19 Ὀρθοδόξων Χωρῶν, στήλη 15): Κατά τήν 39ήμερη περίοδο μετά τήν Ἀνάσταση, τίς χειρότερες ἐπιδόσεις σημείωσαν ἡ Ρουμανία καί ἡ Μολδαβία πού ἐπέβαλαν θρησκευτικό lockout (μέ 48 καί 67 τέτοιους θανάτους ἀντίστοιχα), ἐνῶ τίς καλύτερες ἐπιδόσεις ἐπέτυχε ἡ Γεωργία πού δέν ἐπέβαλε τέτοιο lockout (μέ μόνον 2 τέτοιους θανάτους).

8 «Ἱερά Σύνοδος: Ὁ κορονοϊός δέν μεταδίδεται μέ τήν Θεία Κοινωνία» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ, 9-3-2020).

9 Πρίν τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, συστημικά MME ἀνέγραφαν ὅτι ἀποπνέει «ἄρωμα Μεσαίωνα» το νά ἀντιδροῦν οἱ ἱερωμένοι στόν θρησκευτικό ἀποκλεισμό (lockout) τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Οἱ συντάκτες τέτοιων ἄρθρων θεωροῦσαν τότε ὅτι τό πλαίσιο τοῦ εὐρυτέρου lockdown (κοινωνικο-οικονομικο-ἐκπαιδευτικοῦ) εἶναι ἀσύμβατο μέ τυχοῦσα μαζική προσέλευση πολιτῶν σέ κλειστούς χώρους, ἄρα καί πιστῶν σέ ἱερούς ναούς τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰδικά μάλιστα κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ὁπότε ἡ συρροή πιστῶν σέ ἱερούς ναούς εἶναι συνήθως μεγάλη ἢ καί πιθανολογικώς ἀνεξέλεγκτη (Liberal 12-3-2020).

10 Οἱ ἑτερόδοξες πολυμελεῖς χορωδίες ἐνδεχομένως ἐπενεργοῦν ὡς «υπερμεταδότες» («superspreaders») τοῦ ἰοῦ, δεδομένου ὅτι «οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν ἐντοπίσει κρούσματα σέ μιά κηδεία, μιά ἐκκλησιαστική λειτουργία [σσ. ἑτεροδόξων ἐκκλησιῶν], ... ὅπου οἱ παρευρισκόμενοι συμμετεῖχαν ἐνθουσιωδῶς σέ ὁμαδικούς ὕμνους» (ELEMENTAL 6-6-2020). Ἐπί παραδείγματι, ὁ ἰός μεταδόθηκε σε 45 μέλη τῆς 121μελοῦς χορωδίας τῆς κομητείας Skagit Valley κατά τήν διάρκεια μιᾶς ἀπογευματινῆς πρόβας στήν Πρεσβυτεριανή ἐκκλησία στό Mount Vernon στήν Washington (LOS ANGELES TIMES 29-3-2020). Παρομοίως, στήν ἐκκλησία Shincheonji τοῦ Ἰησοῦ στό Daegu στή Νότια Κορέα, «ἕνα ἄτομο θεωρεῖται ὅτι μετέδωσε τόν ἰό σέ ἑκατοντάδες μέ αὐτόν τόν τρόπο» (VANITY FAIR 23 Ἀπριλίου 2020).

11 Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀντιμετώπιση τῆς «Πανδημίας» τό 2020, οἱ συγκριτικά καλύτερες ἐπιδόσεις τῆς Γεωργίας (πού ΔΕΝ ἐπέβαλε θρησκευτικό lockout) ἔναντι τῶν ἀντιστοίχων τῆς ὁμοδόξου Ἑλλάδος (πού ἐπέβαλε τέτοιο lockout), ἀναλύονται στήν πλήρη ἔκδοση τῆς παρούσης μονογραφίας (σσ. 20-21, Έκθ. 10-12) ἐδῶ.

Ἐνδεικτικά, κατά τήν 39ήμερη περίοδο ἀπό 20 Ἀπριλίου μέχρι 28 Μαΐου 2020, ἤτοι ἀπό τήν Δευτέρα της Διακαινησίμου ἑβδομάδος μέχρι τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, κατεγράφησαν συνολικά 61 θάνατοι ἀπό τόν COVID-19 στήν Ἑλλάδα ἔναντι μόνον 8 τέτοιων θανάτων στή Γεωργία, ἤτοι 5,85 θάνατοι ἀνά 1.000.000 κατοίκους στήν Ἑλλάδα ἔναντι μόνον 2 θανάτων ἀνά 1.000.000 κατοίκους στή Γεωργία. Πέραν μάλιστα αὐτοῦ τοῦ γεγονότος —ότι μετά τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, οἱ νέοι θάνατοι ἀπό τόν ἰό στήν Ἑλλάδα ἦσαν ἀναλογικά σχεδόν τριπλάσιοι ἀπό τούς ἀντιστοίχους στή Γεωργία— εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἡ Γεωργία (ὄχι ὅμως καί ἡ Ἑλλάδα) κατόρθωσε νά ἐκμηδενίσει τόν ἀριθμό νέων θανάτων ἀπό τόν ἰό μεσούσης τῆς περιόδου, ἤδη δύο ἑβδομάδες πρίν τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως: Ἀπό τις 15 Μαΐου 2020 καί μέχρι τό τέλος τῆς περιόδου (ἤ καί τό τέλος τοῦ Μαΐου), ὁ ἀριθμός νέων θανάτων ἀπό τόν COVID-19 ἀνά ἡμέρα στή Γεωργία ἦταν μηδέν (0).

12 Περί τῆς ἐννοίας τοῦ Μέτρου ἰδέ: Pappas, John D, 2014. "The Concept of Measure and the Criterion of Sustainability,"

2 σχόλια:

 1. Τρανό παράδειγμα το κατωτέρω video που δείχνει την ευλάβεια την πίστη,αλλα και τήν συμμετοχη των πιστων στην Ορθοδοξη Θεια λειτουργία.
  Ολες σχεδόν οι ηλικίες,ανδρες και γυναίκες συμμετέχουν όρθιοι με κατάνυξη,και ιεροπρέπεια....εμείς ανύπαρκτοι...!!!!

  https://youtu.be/CXMYigFKIGs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμο: Πολύ διαφωτιστικό το videoclip. Απ' ότι φαίνεται ο λαός της Γεωργίας είναι παγκόσμιο πρότυπο θρησκευτικής ευλάβειας και πνευματικής εσωτερικότητας. Και γι' αυτό ίσως είναι ευλογημένοι, με ελάχιστα θύματα από τον κορονοϊό.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.